Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 6. - Makroekonomie AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 "Vzdělání lidí usnadňuje jejich vedení, ale ztěžuje jejich ovládání; usnadňuje vládnutí, ale znemožňuje zotročení." Henry Peter Broughan „Existují v zásadě tři způsoby, jak získat od druhých to, co chceme: láska, násilí a směna.“ – David Friedman

3  ÚVOD  Historický exkurz k pojmu makroekonomie  Základní ekonomické subjekty  Dělení ekonomie  Význam makroekonomie  Pozitivní a normativní ekonomie  Základní makroekonomické ukazatele  Makroekonomické agregované proměnné  Makroekonomický koloběh  Základní makroekonomická identita  Zásahy do ekonomiky  Shrnutí  Příklady a úkoly  Použité zdroje

4  Ekonomie = věda, která zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití  Jako samostatná věda od poloviny 18. století – soustředěnost na tvorbu a rozdělování bohatství  Zatím neexistence členění na mikro a makro  Konec 19. stol. – do popředí zájmu ekonomie se dostává teorie spotřebitele, firmy, rovnováhy – tedy spíše MIKRO  30. léta 20. století – celosvětová hospodářská krize – v popředí zájmu otázky MAKROekonomické  Pojem MAKROEKONOMIE – zaveden norským ekonomem Ragnarem A. K. FRISCHEM v r. 1933 http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes/http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes/, 4.12.2013

5  Rozčlenění ekonomie na mikroekonomii a makroekonomii přisuzujeme J. M Keynesovi http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes/http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes/, 4.12.2013

6  Pro základní členění ekonomie vymezíme tři navzájem provázané subjekty ekonomického prostředí v uzavřené ekonomice. Čtvrtý subjekt přizveme, když ekonomiku otevřeme. Čtvrtým subjektem je ZAHRANIČÍ.

7  Klasifikace tří základních ekonomických subjektů důležitá pro PRIMÁRNÍ DĚLENÍ EKONOMIE! MIKROekonomie Věnuje pozornost studiu chování individuálních subjektů – spotřebitele a firmy; studuje dílčí trhy… MAKROekonomie Zabývá se celkem, studuje příčiny vývoje a důsledků agregovaných proměnných. Mezi základní agregované ukazatele patří HDP, inflace, nezaměstnanost, vztah k zahraničí…

8 Kolik firma vyrobí zboží? Za jakou cenu bude firma své zboží prodávat? Kolik času bude věnovat domácnost práci a kolik volnému času? Kolik zboží si domácnost koupí? Mikroekonomie Kolik zboží se vyrobí v souhrnu celé ekonomiky? Jaká bude průměrná cenová hladina v ekonomice? Kolik bude v ekonomice nezaměstnaných? Kolik zboží se do ekonomiky doveze a kolik se z ní vyveze? Makroekonomie

9  Pro tvůrce hospodářské politiky a z toho plyne význam pro celou společnost.  Poskytuje návody, možná opatření, apod..  Vládní opatření bude mít dopady na odbyt firem. Změna úrokových sazeb centrální bankou má dopady na investiční aktivitu firem, na rozhodování o úsporách, apod..

10 Pozitivní ekonomie Pouhý popis ekonomiky – př. počet nezaměstnaných, hodnoty HDP, míra inflace… Normativní ekonomie Hodnotové soudy – stanovuje normy, pravidla – př. Stát by měl poskytovat podporu v nezaměstnanosti, apod.

11  Níže uvedenou tabulku vyplnit za DÚ dle aktuálních statistik.  Makroekonomické agregované proměnné: StátHDP (%) Inflace (%) Nezaměstnanost (%) Obchodní bilance (%) Česká republika Německo Slovensko Itálie Velká Británie Španělsko Polsko Dánsko Francie Řecko

12  Hrubý domácí produkt (HDP) = celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Časovým obdobím bývá obvykle rok.  Inflace = nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako snížení kupní síly peněz.  Míra inflace = jak se za daný rok změnila průměrná cenová hladina v ekonomice.  Nezaměstnanost = stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání.  Míra nezaměstnanosti = kolik procent lidí z tzv. ekonomicky aktivního obyvatelstva je nezaměstnaných  Obchodní bilance = rozdíl mezi vývozem a dovozem

13  Makroekonomický koloběh

14 Trh výrobních faktorů Trh statků a služeb Domácnosti Stát Firmy Zahraničí Nabídka práce, půdy, kapitálu Výrobní faktory = výrobní vstupy Odměny za VF Mzdy, renty, úroky Daně Transfery Dotace Nakoupené statky a služby Výdaje na nákup statků a služeb Nabídka statků a služeb Příjmy z prodeje Platba za vládní nákupy Nakoupené statky a služby Export Import Tok peněz Tok zboží, služeb a VF

15  Domácnosti za své výrobní faktory dostaly důchod, ze kterého mohou část utratit za statky a služby a část mohou uspořit.  Firmy mají určitý zisk, který nerozdělí mezi vlastníky (nerozdělený zisk) a mohou ho uspořit.  Vláda hospodaří s určitými příjmy a výdaji. Saldo rozpočtu může být kladné, nulové nebo záporné. Jestliže vláda utratí méně, než vybere, tak vlastně vytváří úspory.  Ze zahraničí mohou plynout do domácí země úspory.  Úspory jednotlivých makroekonomických subjektů NEZASTAVÍ makroekonomický koloběh, protože úspory slouží k financování investic.  V ekonomice tedy platí rovnost celkových úspor a celkových investic = základní makroekonomická identita

16 Celkové investice Úspory vlády Úspory firem Úspory domácností Úspory ze zahraničí

17  Různost názorů, které se snaží postihnout fungování ekonomiky.  Zjednodušeně můžeme názory rozdělit do dvou skupin:  Liberální přístup Ekonomika funguje správně na principu vnitřního vyrovnávacího mechanismu ekonomiky, do kterého nezasahuje stát a trh je schopen se automaticky harmonizovat do stavu rovnováhy. Vzývání státu a/ fiskální politika – stát zasahuje prostřednictvím příjmové a výdajové stránky veřejného rozpočtu b/ monetární (měnová) politika – zásahy prostřednictvím množství peněz v ekonomice a prostřednictvím jejich cen. Zpravidla provádí centrální banka – Česká národní banka. c/ kurzová politika – ovlivňování měnového kurzu. Zpravidla provádí centrální banka. Úzce propojena s monetární. d/ obchodní politika – zásahy prostřednictvím cel, kvót, hygienických či veterinárních norem, apod.

18  Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití.  Ekonomii dělíme na mikroekonomii a makroekonomii.  Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na trhu a zkoumá dílčí trhy.  Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek.  Makroekonomický koloběh zachycuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými makroekonomickými subjekty. Jde o podobu reálných a peněžních toků.  Pozitivní ekonomie je pouhým popisem stavu. Normativní ekonomie přináší hodnotové soudy.  Celkové úspory v ekonomice = celkové investice v ekonomice  Zásahy státu do ekonomiky mohou mít podobu fiskální, monetární, kurzové a obchodní politiky.

19  CVIČENÍ:  1. Uvedli jsme, že vláda stejně, jako ostatní makroekonomické subjekty, vytváří úspory. Je tomu tak v případě, že má kladné rozdíl příjmů a výdajů. Co se stane, když vláda bude mít deficit rozpočtu? Bude dále platit základní makroekonomická identita, tedy že celkové úspory se rovnají celkovým nákladům?  2. Procvičte si základní pojmy: Ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie, makroekonomický koloběh, makroekonomické subjekty, základní makroekonomická identita

20  ODPOVĚĎ ke cvičení č. 1:  Má-li vláda vyšší výdaje než příjmy, hospodaří s deficitem. Tímto deficitem jsou tzv. záporné úspory. Deficit musí vláda nějakým způsobem financovat. Půjčí si tedy z úspor ostatních makroekonomických subjektů. Celkové úspory budou po této výpůjčce nižší. Platí však nadále tvrzení o rovnosti celkových úspor a celkových investic.

21  BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-7402-093-3  PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: cvičebnice. Vyd. 2. Slaný: Melandrium, 2003, 379 s. České dějiny (Daranus). ISBN 80-861-7523-5  http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes  http://www.frisch.uio.no/Frisch_Website/Pictures.htm http://www.frisch.uio.no/Frisch_Website/Pictures.htm  http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes http://www.jksoggy.com/john-maynard-keynes


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google