Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie Ing. Vojtěch Jindra. Informační zdroje  Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998)  Pavelka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie Ing. Vojtěch Jindra. Informační zdroje  Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998)  Pavelka,"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie Ing. Vojtěch Jindra

2 Informační zdroje  Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998)  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz. 1. vydání Melandrium 2006, 2. vydání VŠEM 2007  WebCT – Makroekonomie I (MAEK1)  H://Ukazky/Hajek 2

3 Ekonomie vs. Ekonomika  Ekonomie (řec. Oikonomia tzn. vedení domácnosti)  je obecná ekonomická teorie.  Ekonomika se používá:  v souvislosti s některou z aplikovaných ekonomických věd (ekonomika průmyslu, finance, ekonomika podniku aj.),  pro národní hospodářství (ekonomika ČR),  pro hospodárnost (dosažení daného výstupu s co nejnižšími náklady). 3

4 Mikroekonomie vs. Makroekonomie  Mikroekonomie věnuje svou pozornost studiu chování individuálních subjektů v ekonomice jako je chování spotřebitele či firmy.  Makroekonomie se zabývá fungováním ekonomiky jako celku.  Makroekonomie zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu určité země. 4

5 Základní makroekonomické ukazatele  Hrubý domácí produkt  Inflace  Nezaměstnanost  Obchodní bilance 5

6 Makroekonomické subjekty  Sektor domácností (jsou vlastníky výrobních faktorů a z jejich vlastnictví jim plynou důchody)  Sektor podniků (využívá služeb výrobních faktorů k výrobě výrobků a služeb)  Sektor vláda (veřejný sektor)  Sektor zahraničí (zahraniční subjekty - domácnosti, podniky a vlády) 6

7 Hospodářská politika  Hospodářská politika je souhrnem různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů.  Teoretickým východiskem hospodářské politiky státu (vlády) je makroekonomie.  Ekonomická teorie analyzuje danou ekonomickou situaci a doporučuje vládě možné cesty k překonání ekonomických problémů a k rozvoji hospodářství. Výběr těchto cest je v každé době věcí politického rozhodnutí. 7

8 Cíle hospodářské politiky vlády (stabilizační makroekonomická politika, tzv. magický čtyřúhelník)  Vysoká zaměstnanost (popř. snižování míry nezaměstnanosti)  Stabilita cenové hladiny (popř. snížení míry inflace)  Optimální hospodářský růst (omezení tržních výkyvů)  Vnější rovnováha (rovnováha obchodní a platební bilance) 8

9 Magický čtyřúhelník 9

10  G = tempo růstu reálného HDP (parametr je stanoven ve výši 3 %)  B = deficit běžného účtu platební bilance (vyjádřen ve vztahu k HDP a stanoven 0 %)  P = míra inflace (parametr je stanoven ve výši 2 %)  U = míra nezaměstnanosti (parametr je stanoven 5,5 %) Čtyřúhelník vycházející ze skutečně dosažených makroekonomických ukazatelů určité ekonomiky v daném roce je oproti ideálnímu čtyřúhelníku deformován v důsledku toho, že nejsou dosaženy nebo jsou překročeny stanovené parametrické hodnoty. 10

11 Strukturální politika  Odvětvová (podpora vybraných odvětví, oborů, výrob)  Proexportní (podpora vývozu).  Vědeckotechnická (podpora vědy, výzkumu, zavádění nových technologií)  Regionální (podpora rozvoje některých oblastí)  Podpora malých a středních firem 11

12 Nástroje zásahů státu do ekonomiky 1/2  Monetární politika (centrální banka, ČNB) Monetární politika je nástroj centrální banky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů.  Fiskální politika (vláda) Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní. 12

13 Nástroje zásahů státu do ekonomiky 2/2  Kurzová politika Cílem kurzové politiky je zabraňovat nadměrným fluktuacím směnného kurzu  Obchodní politika Obchodní politikou rozumíme souhrn zásad a odpovídajících prostředků. Tato politika je součástí zahraniční politiky. Mezi základní úlohy obchodní politiky patří zajišťování proporcionality a vzájemnosti v ekonomických vztazích se zahraničím, ovlivňování rozsahu vývozu a dovozu zboží, teritoriální i komoditní struktury a vytváření institucí pro rozvoj hospodářských vztahů se zahraničím. 13

14 Názory na úlohu vládní regulace  Keynesiánství je teoretickým zdůvodněním nutnosti zásahů státu do ekonomiky z důvodu tržního selhání.  Konzervatizmus (neokonzervatizmus, liberální konzervatizmus) zdůrazňuje přednosti tržního mechanizmu při sledování efektivnosti a utváření ekonomické rovnováhy (princip „laissez-faire). 14

15 Nástin dějin ekonomických teorií  Dějiny ekonomických teorií (jedna z obecných ekonomických věd) se zabývají historickým procesem vzniku a vývoje různých ekonomických názorů a představ. 15

16 Hlavní ekonomické směry  Merkantilizmus (14.-18. st., T. Mun)  Fyziokraté (17.-18. st., F. Quesnay)  Anglická klasická politická ekonomie (17.-19. st., A. Smith, D. Ricardo)  Socialistický směr (19. st., K. Marx)  Neoklasický směr (od 19. st., škola rakouská, lausanneská, cambridgeská)  Keynesiánství (20. st., J. M. Keynes)  Konzervatizmus (20. st., monetarizmus, ekonomie strany nabídky, teorie racionálního očekávání)  Moderní ekonomie hlavního proudu (P. A. Samuelson) 16

17 17

18 Shrnutí 1/2  Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití.  Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii.  Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na trhu a zkoumá dílčí trhy.  Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek.  Makroekonomickými subjekty jsou: domácnosti, firmy, vláda, zahraničí. 18

19 Shrnutí 2/2  Makroekonomický koloběh zjednodušeně zachycuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými makroekonomickými subjekty. Tyto vztahy mohou být v podobě reálných toků nebo peněžních toků.  Pozitivní ekonomie je pouhým popisem stavu. Normativní ekonomie přináší hodnotové soudy.  Celkové úspory v ekonomice se rovnají celkovým investicím v ekonomice.  Zásahy státu do ekonomiky mohou mít podobu fiskální, monetární, kurzové a obchodní politiky. 19


Stáhnout ppt "Makroekonomie Ing. Vojtěch Jindra. Informační zdroje  Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998)  Pavelka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google