Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Ekonomické vědy  Obecné:  ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní ekonomie  Aplikované:  odvětvové, průřezové, teritoriální popř. prostorové  Předmětem zkoumání ekonomie jako obecné ekonomické teorie je způsob, jakým lidé se svými neomezenými potřebami používají omezené zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozdělují, vzájemně směňují a rozhodují o jejich spotřebě

3 Metody ekonomického výzkumu  Pozorování  Abstrakce (odmyšlení od vlastností a vztahů z hlediska daného předmětu zkoumání méně důležitých)  Analýza (rozbor)  Syntéza (spojování částí do jednoho celku)  Indukce (usuzování od konkrétního k obecnému)  Dedukce (usuzování od předpokladů k závěru, který z daných předpokladů vyplývá)  Komparace (srovnání)  Experiment (zkoumání reálných jevů a procesů za určitých podmínek)

4 Dělení ekonomie  Mikroekonomie – zkoumá rozhodování a chování dílčích ekonomických subjektů tj. jednotlivců domácnosti, firmy, výrobci a spotřebitelé  odpovídáme si na otázky, na které si musí odpovědět jednotlivec, aby se mohl rozhodnout, jak se bude v ekonomickém systému chovat  Makroekonomie zkoumá fungování ekonomiky jako celku a využívá při tom agregátních (souhrnných) veličin jako je HDP, celková zaměstnanost, celková nabídka a poptávka apod.

5 Členění ekonomie  Pozitivní ekonomie - popisuje ekonomickou realitu, fakta a chování v ekonomii bez hodnotících (etických) soudů a hledá zákonitosti jejího fungování (zabývá se tím co je a ne tím, co by mohlo být).  Normativní ekonomie – formuluje etické a hodnotící soudy ( zabývá se tím, co by mělo být).

6 Základní ekonomické pojmy  Statek = každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb  Ekonomické statky = statky vzniklé výrobou  Volné statky = volně dostupné v přírodě v množství převyšujícím potřebu a použitelné při spotřebě bez další úpravy. Nejsou vzácné, protože jsou relativně neomezené.  Vstupy (výrobní faktory, inputs)  práce  kapitál (věcný, nehmotný, peněžní)  přírodní zdroje (půda)  Výstupy (outputs) = výsledek výroby

7 Základní ekonomické pojmy  Práce  Nositel člověk  Kapitál  Určeny pro další použití při výrobě jiných statků  Věcná podoba  Nehmotná podoba  Peněžní  Akumulace kapitálu  Přírodní zdroje  Produkt přírody

8 Základní ekonomické pojmy  Zboží – hmotný statek určený pro trh tj. pro směnu, prostředek směny jsou peníze nebo naturálie  Externality – vstupy a výstupy, které neprocházejí trhem, pozitivně nebo negativně ovlivňují hospodářské subjekty, aniž by byly zaplaceny nebo jinak kompenzovány, př. znečištěné ovzduší  Veřejné statky a služby  výroba je společensky důležitá, ale pro soukromníky málo rentabilní  až dlouhodobě návratná, příliš rozsáhlá, kapitálově náročná  zajišťuje vláda a poskytuje bezplatně (pouliční osvětlení, policie,…)

9 Náklady obětované příležitosti  Náklady obětované příležitosti  vzácnost zdrojů  nutnost volby mezi nákupem různého zboží a různými činnostmi  vynaložení zdrojů na realizaci určitého záměru (účelu) znemožňuje jejich použití pro jiné účely  tato oběť je součástí ekonomických nákladů provedeného rozhodnutí  součástí nákladů je i „ztráta“ z možného přínosu druhé nejlepší varianty

10 Hranice produkčních (výrobních) možností  každá země i firma má omezené množství výrobních činitelů, a proto i omezené výrobní možnosti => křivka výrobních možností (různé kombinace výroby dvou produktů) A B Produkt Y Produkt X  Body na křivce představují výrobu při plném využití všech výrobních faktorů (výroba s max. efektivností).  Zvýšení produkčních možností je možné při využití dodatečných zdrojů nebo zavedením nové technologie.  Firma vyrábí efektivně, jestliže je na křivce výrobních možností C D

11 Efektivnost  Národohospodářská efektivnost E = HDP/K  výsledek je objem HDP (HDP), který připadá na 1Kč kapitálových nákladů (K)  Na úrovni podniku je efektivnost označována slovem rentabilita R = z/N  výsledek nám říká, jak velký zisk (z) byl vytvořen na 1Kč celkových nákladů (N), po vynásobení výsledku číslem 100 dostaneme rentabilitu v %  Efektivnost charakterizujeme dvěma složkami:  účelnost …. výsledky musí odpovídat objemem a strukturou potřebám  hospodárnost …. s co nejnižšími náklady

12 Produktivita práce  Vyjadřuje výkonnost vynakládané práce při výrobě ekonomických statků a služeb  Produktivita v měřítku národního hospodářství PP = HDP/Z  (Z) počet pracovníků (HDP) hrubý domácí produkt  Výpočet udává velikost HDP na 1 pracovníka  Produktivita práce na úrovni podniku PP = Q/T PP = Q/T  (Q) celkový objem výroby (T) celkový čas  Vyjadřuje množství produkce za časovou jednotku  Závisí na přírodních podmínkách, na úrovni techniky a technologii výroby, zručnosti a kvalifikaci pracovníků, atd.

13 Zákon klesajících výnosů  S rostoucím množstvím 1 výrobního faktoru při nezměněném rozsahu ostatních výrobních faktorů vzrůstá celkový produkt, ale stále pomalejším tempem (nemění se rozsah ostatních faktorů).  Každá dodatečná jednotka výrobního faktoru vyvolá menší zvýšení objemu produkce než jednotka předcházející.  Růst výroby a její efektivnost souvisí s rozvojem dělby práce


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google