Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.
Metodika tvůrčí práce Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. 44/207

2 Metodika ? tvůrčí ? práce ? Metoda Metodika Metodologie
Co se rozumí tvůrčí prací na univerzitě? Metoda Metodika Metodologie

3 Tvůrčí práce se uplatňuje v rovině: teoretické (rešerše zdrojů)
analytické/výzkumné (vlastní výzkumy, analýzy) projektové (vytváření vlastních návrhů) „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem (teorie), 15 minut jeho analýzou (analýza) a 5 minut jeho řešením (projekt).“ Albert Einstein

4 Tvůrčí práce se uplatňuje v rovině:
teoretické >>> seminární práce analytické/výzkumné >>> ročníková, bakalářská práce projektové >>> diplomová práce Naším cílem je ukázat, jak napsat kvalitní seminární a kvalifikační práci, jaké zásady je potřeba dodržet a jak při tom postupovat.

5 Postup tvůrčí práce Než začnu psát, měl bych znát:
1. Cíl práce – co chci zjistit, vytvořit? NE: Musím napsat seminárku, jaké bych si vzal téma, aby mi to zabralo co nejmíň času a hlavně jsem nemusel do knihovny ANO: Chci zjistit, jak se různí autoři dívají na výhody a nevýhody dotazníkového šetření jako metody marketingového výzkumu Chci vědět, jak rozdílně vnímají vysokoškoláci image Kofoly ve srovnání s Coca-Colou Chci navrhnout Vodafone, jak účelněji komunikovat na Facebooku 2. Účel práce – k čemu to bude sloužit? NE: Když tu seminárku nenapíšu, neprolezu ANO: Obohatí mne to a zjistím něco, co pak určitě využiju, užitek budou mít i ostatní 3. Metoda – jak to udělám, jak dospěji k cíli? NE: Nějak to udělám, třeba vytvořím nějaký dotazník a hodím ho na vyplňto.cz ANO: Nastuduji si metody, poradím se s vedoucím práce, všechno dobře prokonzultuji a otestuji

6 Proč vlastně teorie a analýza, jsem přece kreativec?
Univerzita je především organizace výzkumná, až potom vzdělávací Akademický pracovník především zkoumá určitou oblast (v existující literatuře a analýzou reality), když něco vyzkoumá, předá to studentům Absolvent univerzity má mít především schopnost propojit teorii s vlastní analýzou reality, na základě toho tvoří (na rozdíl od absolventa učiliště, který dostane nástroje, jak něco tvořit) Univerzita a její pracovníci mají své výzkumné programy, seminární a kvalifikační práce jsou jejich součástí

7 Tvorba seminární a kvalifikační práce
zadávající pedagog může mít své vlastní požadavky na obsah, používané metody (pouze rešerše literatury, vlastní analýza, případné zúžení tématu...) prezentaci a diskusi při semináři (referát = základní uvedení do problému, seminární práce = hlubší, analytický pohled) rozsah práce (5, 10, 20 stran – každý rozsah chce své) proto je potřeba dobře zjistit, co se vlastně očekává co zůstává vždy shodné: I. principy výběru tématu II. struktura práce III. formální úprava

8 I. Principy výběru tématu
vybírat si téma, které znám? PRO: - obvykle se o něm lépe píše - lépe se shánějí informace, člověk ví, kde hledat - autor si rozšíří své znalosti o věci, kterou se přímo zabývá, což mu pomůže z praktického hlediska PROTI: - člověk je do tématu zahleděný, nemá nadhled - to vadí zvláště tehdy, když má psát o své vlastní práci - pokud píše o své práci a kritizuje, může si nadělat nepřátele - spoustu věcí je schopen napsat z hlavy, i když by bylo potřeba odkazovat na zdroje - nerozšíří si své obzory

9 I. Principy výběru tématu
šíře tématu zejména v případě ročníkových, bakalářských a diplomových prací je většina témat nastavených tak, že se dají zužovat obvykle je vhodné téma co nejvíce zúžit a zpracovat jej do větší hloubky (v rámci rozsahu, který je daný) příklad: Marketing divadla (zadání, téma) Marketing Městského divadla ve Zlíně (MDZ) Marketingové komunikace MDZ Public relations MDZ On-line komunikace MDZ Strategie komunikace MDZ na Facebooku

10 I. Principy výběru tématu
jedno téma po celou dobu – seminárky, ročníkovka, bakalářka, diplomka? PRO: - autor si prohloubí pohled na danou věc - z praktického hlediska – pokud se to týká toho, co dělá - lze navazovat, využívat analýzy, které už udělal PROTI: - funguje to, když si to naplánuju – měl bych vědět, co bude v ročníkovce, bakalářce a diplomce - může se ukázat, že pokračování na analýze není „výživné“ - ideální je, když se dělají pokaždé jiné analýzy – téma tedy nezůstává úplně stejné (firma je vnímána negativně > analýza vnější veřejnosti – zaměstnancům vadí, že mají „stigma“ > analýza vnitřní veřejnosti – analýza stávající komunikace > komunikační strategie

11 II. Struktura práce Titulní strana Obsah Úvod
Hlavní stať - Teoretická část Analytická / Praktická část Projektová část Závěr Seznam použité literatury Přílohy

12 II. Struktura práce Titulní strana

13 II. Struktura práce Obsah
není nutný u kratší prací, pokud práce není členěna na kapitoly, zejména číslované standardně se používá desetinné číslování, zvykem je používat maximálně tři úrovně; za poslední číslicí se nedělá tečka (nejde o pořadí); oddíl římskou číslicí ve školních pracích dáno šablonou

14 II. Struktura práce Obsah ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST
1 Marketing kulturních organizací 1.1 Komerční a nekomerční marketing 1.2 Marketingový mix v kultuře 1.2.1 Produkt kulturní organizace 1.2.2 Marketingová komunikace v kultuře 2 Komunikace na sociálních sítích 2.1 On-line marketing ... II PRAKTICKÁ ČÁST 3 Městské divadlo ve Zlíně 3.1 Historie

15 II. Struktura práce Úvod nečíslovaná kapitola rozsah cca 1 strana
vymezení řešené problematiky – jaké je téma, čím se práce zabývá a čím se případně nezabývá (zúžení tématu) význam problému – proč má vlastně smysl o tématu psát? jaký je účel? NE subjektivně (toto téma se mi líbí), ale k čemu to bude objektivně cíl práce (co chce práce zjistit?) účel práce (k čemu to poslouží? – věda, praxe) postup řešení

16 II. Struktura práce Úvod
zejména v ročníkových, bakalářských a diplomových pracích bývá vymezení cíle v úvodu jen rámcové na konci teoretické části bývá kapitola nazvaná „Cíle, výzkumné otázky a metody práce“, kde je popsán podrobně Cíl (Cílem práce je navrhnout komunikační strategii pro MDZ; hlavní cíl vychází z tématu a formy práce, dílčí cíle se můžou týkat jednotlivých podtémat a analýz) Výzkumná otázka (Jaká témata zajímají lidi, kteří sledují aktivity MDZ na Facebooku?; výzkumných otázek může být více, často 2 – 3) Metody práce (které umožní zodpovědět výzkumnou otázku a dosáhnout cíle práce)

17 II. Struktura práce Úvod Cílem NEMŮŽE BÝT:
Seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti XY Seznámit se (tedy sám sebe) s problematikou XY Cílem MŮŽE BÝT: Porovnat teoretické koncepce nějakého jevu Ověřit teoretické předpoklady na praktické situaci Analyzovat efektivitu marketingové komunikace firmy XY Navrhnout kampaň pro firmu XY

18 II. Struktura práce Úvod Výzkumné otázky a hypotézy
Pokud práce obsahuje analýzu / výzkum, stanovují se výzkumné otázky. Na výzkumné otázky odpovídá daná analýza / výzkum. Je třeba formulovat výzkumné otázky a zvolit metody analýzy / výzkumu tak, aby byly vzájemně kompatibilní Pokud se provádí kvantitativní výzkum, který se vyhodnocuje pomocí statistických ukazatelů, je možno stanovit také hypotézy. Hypotézy se stanovují na základě předběžné znalosti problému (např. teorie nebo předešlých výzkumů) a především zkoumají souvislosti dvou jevů Ve většině prací (včetně BP, DP) vystačíme s VO

19 II. Struktura práce Úvod Výzkumné otázky a hypotézy - PŘÍKLAD
Výzkumná otázka: Je oblíbenějším nápojem vysokoškolských studentů Kofola nebo Coca-Cola? Metoda: dotazníkové šetření, N=300 Hypotézy: V posledním měsíci pilo Kofolu o 20 % více studentů než Coca-Colu (PRAVDA x NEPRAVDA) Jako svůj oblíbený nápoj uvede Kofolu o 30 % více studentů než Coca-Colu Studenti, kteří uvedli jako svůj oblíbený nápoj Coca- Colu, se častěji stravují ve fast-foodech

20 II. Struktura práce Hlavní stať - Teoretická část
Analytická / Praktická část Projektová část Seminární práce obvykle neobsahuje všechny části; může mít charakter: teoretický - rešerše zdrojů (včetně např. komparace) teoreticko-praktický (vlastní analýza) praktický (např. případová studie) esejistický (úvaha, popis, tvorba vlastního díla apod.)

21 II. Struktura práce Teoretická část – rešerše literatury
obsahuje drtivá většina seminárních prací cílem je získat obecný základ pro další studium / analýzu problematiky, a také prokázat schopnost pracovat s odbornou literaturou – vyhledat, vybrat to podstatné, umět konfrontovat různé přístupy a pohledy, skloubit je, popsat shody a rozdíly, jejich kompilací vytvořit smysluplný a ucelený pohled na věc – kritický přístup citace a parafráze: přímé citace by měly být v rozumném rozsahu, neměly by tvořit většinu textu je nicméně nutné na zdroje odkazovat (v každém odstavci) různí se názory na vyjadřování vlastního názoru - ANO

22 II. Struktura práce Závěr
doporučený rozsah 1 strana, ale může být i více (toto doporučení se liší na jednotlivých školách, někde se píší závěry třeba na 10 stran) shrnutí práce: Co je jejím obsahem? V čem je její hlavní přínos? Jaké hlavní poznatky přináší? Jaká je odpověď na výzkumné otázky? Byly ověřeny hypotézy? Jakým způsobem by bylo možno na práci (tématu) dále pokračovat?

23 II. Struktura práce Seznam použité literatury
soupis všech zdrojů, které byly při zpracování využity, dle příslušné normy (viz dále) zdroje, které jsou přímo citovány nebo parafrázovány zdroje, které byly využity, byť se na ně přímo neodkazuje (např. metodologická literatura k výzkumu) ??? zdroje, které nejsou přímo využity, ale tvoří obecný background (každý, kdo se zabývá tématem, je zná) vše, na co se odkazuje v textu, zde musí být uvedeno I. odkazy v textu II. soupis zdrojů ... není to totéž a musí být oboje (viz dále)

24 II. Struktura práce Přílohy
co je nad rámec práce samotné, nedá se zařadit do textu, text rozšiřuje ALE je potřeba sem dávat opravdu jen to, co je k práci relevantní dotazník, scénář strukturovaného rozhovoru obrázky, grafy, tabulky, pokud je jich hodně a text by zatěžovaly dokumenty – smlouvy, formuláře – to, co se analyzuje přílohy nejsou povinné a u velké části prací je vlastně zbytečné je dávat

25 III. Formální úprava viz šablona umazat nepotřebné části

26 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Odkud čerpat informace? Odborné monografie – knihy vycházející z výzkumů nebo analýz na určité téma. Jsou úzce zaměřeny, jsou psány odborným jazykem, často jsou plné různých tabulek, grafů Sborníky – vycházejí z výzkumů, nejsou monotematické Studie v odborných časopisech – z výzkumů; odborný časopis je např. E+M, nikoliv Strategie Učebnice, propedeutika – jsou psány čtivějším jazykem, ovšem poznatky jsou už zpracovány dalším autorem, hodí se spíše na obecné definice Skripta, studijní opory – jsou hezké na rychlý přehled o tématu, k citování v odborných pracích prakticky nevhodné

27 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Odkud čerpat informace? Zákony, normy, vyhlášky, databáze, statistická data – např. na stránkách ČSÚ Média – denní tisk, časopisy, blogy – odkazovat lze, ale spíše ilustrace různých názorů pohledů, než pevná fakta Internetové stránky (nemyslí se odborné studie na internetu – viz časopisy) – opět spíše na ilustraci názorů (POZOR – něco jiného je obsahová aj. analýza stránek)

28 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Problematické zdroje informací Wikipedia Slovníky Učebnice Denní tisk Osobní blogy

29 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Jak vybírat zdroje Existují doporučení ohledně počtu zdrojů – u BP 10, DP 20 – tím se obvykle myslí odborné studie, internetové stránky jsou navíc Důležitá je pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Lze se inspirovat v seznamu literatury v pracích na podobné téma (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Pozor na důvěryhodnost – vše je vhodné ověřovat (zvláště informace z české Wikipedie a z médií) Pozor na aktuálnost – starší zdroje není třeba zatracovat (ač se někdy tvrdí opak), ale je dobré hledat i novější Je vhodné kombinovat českou/slovenskou a cizojazyčnou literaturu

30 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Jak se zdroji pracovat tvůrčím způsobem? Pan Novák provedl výzkum, ve kterém zjistil, že lidé ve věku 20 – 24 let vnímají Coca-Colu jako konzervativní, zatímco Kofolu jako hravou a kamarádskou Pan Janků provedl podobný výzkum, ve kterém zjistil, že lidé ve věku 30 – 39 let vnímají Coca-Colu jako „pití mladých“, zatímco Kofolu jako hravou a „naši“ Náš kreativní závěr: Na základě provedených výzkumů můžeme usoudit, že zatímco vnímání Kofoly je napříč generacemi relativně stabilní a souvisí s příjemnými pocity, přátelstvím a snad i národními hodnotami, vnímání Coca-Coly se proměňuje – mladší lidé si ji spojují spíše s tradicí a konzervativními hodnotami, zatímco lidé středního věku ji vidí spíše jako progresivní a mladou (Novák, 2013; Janků, ).

31 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
Jak se zdroji pracovat tvůrčím způsobem? Novák ve své knize vymezuje tyto nové formy marketingové komunikace: guerilla marketing, buzz marketing, viral marketing a ambush marketing Janků ve své knize píše o tom, že mezi nové formy marketingu patří guerilla marketing, jehož typovými variantami jsou buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening Náš kreativní závěr: Výčet nových forem marketingových komunikací je ve všech zdrojích až na výjimky totožný, autoři se nicméně neshodují na jejich typologii. Zatímco Novák (2014, s. 56) mezi nimi žádné hierarchické vztahy nevidí, Janků (2013, s. 125) soudí, že buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening jsou typovými variantami guerilla marketingu. Nutno dodat, že typologie nových forem zatím v akademické literatuře není ustálená a mění se v souvislosti s tím, jak se jednotlivé formy komunikace stávají populárními.

32 Tvůrčí práce se zdroji (teoretická část)
NE: Vezmu nějakou knížku o marketingu (nejlépe Kotlera) a něco z ní vypíšu. To něco tak nějak obecně řekne, co to je marketing ANO: Najdu si různé zdroje k tématu. Některé budou obecné (třeba ten Kotler), některé se budou zaměřovat přímo na konkrétní problematiku, o které píšu. Budou to syntetizující práce (učebnice), odborné studie k tématu a třeba i aktuální informace z novin a časopisů Pokusím se najít různé pohledy na věc. Nehledám jednu univerzální pravdu, chci zjistit, co všechno si lze o dané věci myslet Pokusím se všechno nějak skloubit. Výsledkem je můj vlastní autorský pohled na téma, což znamená, že by tam měl být můj pohled patrný – mělo by tedy být zřejmé, co si myslí jednotliví autoři a jak to vidím já Rešerše zdrojů nemusí být sled citací, může se v ní projevit vlastní pohled, je to ale potřeba udělat kultivovaně

33 Kvalita zdrojů Do seminární práce je možno napsat takřka cokoliv, pokud je to podepřeno zdroji, na něž se řádně odkazuje (toto doporučení opět neplatí všude; v některých vědách existují určité klany, které na navzájem nemají rády, ale nelze proto odkazovat na cokoliv...) Pokud napíšu něco, co je nepravda a není to opřeno o zdroj, můžu mít problém 33

34 Jak promítnout do textu vlastní pohled?
Výčet nových forem marketingových komunikací je ve všech zdrojích až na výjimky totožný, autoři se neshodují na jejich typologii. Zatímco Novák (2014, s. 56) mezi nimi žádné hierarchické vztahy nevidí, Janků (2013, s. 125) soudí, že buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening jsou typovými variantami guerilla marketingu. Nutno dodat, že typologie nových forem zatím v akademické literatuře není ustálená a mění se v souvislosti s tím, jak se jednotlivé formy komunikace stávají populárními. NE: ... Zatímco Novák (2014, s. 56) mezi nimi žádné hierarchické vztahy nevidí, Janků (2013, s. 125) soudí, že buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening jsou typovými variantami guerilla marketingu. To je ale podle mne špatně, protože viral marketing rozhodně není možné řadit pod guerilla marketing, protože to přece není žádné napadání veřejného prostoru. ANO: ... Zatímco Novák (2014, s. 56) mezi nimi žádné hierarchické vztahy nevidí, Janků (2013, s. 125) soudí, že buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening jsou typovými variantami guerilla marketingu. S takovým názorem je ovšem možné polemizovat, protože viral marketing nesplňuje podstatnou vlastnost guerilla marketingu, jíž je (ne)legální napadání veřejného prostoru.

35 Pozor na plagiátorství
Dle normy ČSN ISO je plagiátorství: „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního". Je to porušení základních pravidel vědecké etiky, ale také autorského zákona. Někdy vzniká nezáměrně (opomenutí citace, nedostatek času apod.), to ale neznamená, že by to nebyl problém Antiplagiátorský systém – kontrola u BP a DP Otázkou je plagiování sebe sama

36 Citace a parafráze Citace – doslovné uvedení cizího textu ve svém. Píše se do uvozovek Parafráze – přeformulování cizích myšlenek. Do uvozovek se nepíše, ale je potřeba v textu odkázat na zdroj

37 Citace a parafráze Příklad: Pan Novák někde ve své knize píše: Z vlastního výzkumu vyplývá, že 56 % Čechů si značku Kofola asociuje s pojmem „hravá“, 48 % respondentů s pojmem „domácí“, 38 % s pojmem „progresivní“ a 35 % s pojmem „konzervativní“. Použití citace v našem textu: Většina obyvatel naší republiky si značku Kofola asociuje s pojmy, které můžeme hodnotit jako příjemné. Jak ostatně na základě vlastního výzkumu uvádí Novák (2014, s. 56), „56 % Čechů si značku Kofola asociuje s pojmem „hravá“, 48 % respondentů s pojmem „domácí““. Použití parafráze v našem textu: Většina obyvatel naší republiky si značku Kofola asociuje s pojmy, které můžeme hodnotit jako příjemné. Například podle Nováka (2014, s. 56) jsou nejčastějšími asociacemi na značku Kofola hravost a příslušnost k naší republice. Češi se nicméně neshodnou na tom, jestli je pro ně Kofola progresivní nebo konzervativní; obě asociace zvolil takřka shodný podíl respondentů (totiž o něco více než třetina) zmiňovaného výzkumu.

38 Citace z cizího jazyka Formálně vzato je citace doslovné převzetí textu, takže by měla být v jazyce originálu V tom případě je vhodné uvézt do poznámky pod čarou vlastní překlad textu Na druhou stranu anglické citace v českém textu nepůsobí úplně dobře. Proto může být vhodnější originální text přeložit (ačkoliv to může někdo napadnout, protože v té chvíli už to není citace) a do poznámky pod čarou uvést originální znění Z praktického i formálního hlediska může být ideální zahraniční zdroj necitovat, ale parafrázovat 38

39 Soupis zdrojů a odkaz na zdroj v textu
Soupis zdrojů: Na konci každého odborného textu je soupis zdrojů (seznam použité literatury). Čtenář musí vidět, co všechno autor při zpracování využil, ať již přímo nebo nepřímo, a musí být schopen to dohledat Odkazy na zdroje v textu: Přímo v textu je potřeba uvádět, odkud daná myšlenka (citace či parafráze) pochází. Odkaz může být přímo v textu (obvykle na konci věty). Čtenář by měl přímo poznat, odkud (z jak seriózního a aktuálního apod.) zdroje daná myšlenka pochází.

40 Odkazy na zdroje v textu
Výčet nových forem marketingových komunikací je ve všech zdrojích až na výjimky totožný, autoři se neshodují na jejich typologii. Zatímco Novák (2014, s. 56) mezi nimi žádné hierarchické vztahy nevidí, Janků (2013, s ) soudí, že buzz marketing, viral marketing a guerilla gardening jsou typovými variantami guerilla marketingu. Nějaký jiný text nějaký jiný text nějaký jiný text (Obdržálek, 2014, s. 56) nějaký jiný text nějaký jiný text nějaký jiný text (Nováček, 2013, s. 125) nějaký jiný text. Pokud více odstavců vychází z jednoho zdroje – nelze doporučit Nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text. (Novák, 2014)

41 Odkazy na zdroje v textu
Norma ČSN ISO 690 zná tři způsoby odkazování na zdroje: „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). V soupisu zdrojů je úplný bibliografický záznam zdroje seřazený dle abecedy ANO, TENTO ZPŮSOB JE VÝBORNÝ A DOPORUČENÝ „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] Zdroje na konci studie jsou seřazeny tak, jak se postupně objevují, čísla musí odpovídat TENTO ZPŮSOB NAPROSTO NEDOPORUČUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“1 Zdroj je uveden v poznámce pod čarou na stránce, ale i v soupisu zdrojů na konci práce

42 Odkazy na zdroje v textu
(Příjmení, rok, strana) ... základní tvar (Novák, 2009, s. 59) – citace vždy, parafráze, pokud se odkazuje na konkrétní místo ve zdroji (Novák, 2009, s. 59, 64); (Novák, 2009, s ) – pokud parafrázujeme a sumarizujeme myšlenky z více míst Jak uvádí Novák (2009, s. 59), je možno... – pokud je autor zmíněn v textu (Novák, 2009) – pokud odkazujeme na zdroj jako celek (kde má čtenář možnost najít víc podrobností) (Marketingové výzkumy, 2009) – není uveden autor, dokument nemá číslované strany, ale je tam rok publikace (typicky internetový zdroj) (Ministerstvo kultury, ©2009) – není uveden autor, ani název článku (informační stránka na internetu)

43 Bibliografický záznam (v soupisu zdrojů)
PŘÍJMENÍ, Jméno, Název zdroje kurzívou : podtitul po dvojtečce. 2. vyd. (první se neuvádí). Přeložil Jméno PŘÍJMENÍ. Praha : Grada. 560 s. (nepovinný údaj). ISBN Harvardský systém <> odkazy ve tvaru (Příjmení, rok, strana) U ostatních způsobů se v bibliografickém záznamu píše rok vydání za vydavatele Více informací o odkazování na zdroje IVA UTB

44 Bibliografický záznam
Kniha 1 autora: WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv ISBN Kniha na CD-ROM: BAČUVČÍK, Radim, Nákupní chování obyvatel České republiky na trzích kulturních produktů 2008 [CD- ROM]. Zlín : VeRBuM. ISBN odkaz v textu: … teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25)

45 Bibliografický záznam
Kniha 2 a více autorů: REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN odkaz v textu: … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, , s. 115)

46 Bibliografický záznam
Mnoho autorů: JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN  odkaz v textu: … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s )

47 Bibliografický záznam
Bez autora: Lesnický naučný slovník, Praha: Agrospoj. ISBN odkaz v textu: … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755)

48 Bibliografický záznam
Více děl téhož autora: DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN odkaz v textu: … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; 1996b, s ) odkaz na více děl v jedné závorce: … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; Reid, 1999, s )

49 Bibliografický záznam
Editor jako autor: TROJÁNEK, Alois, Jiří NOVOTNÝ a David HRUBÝ, ed., Matematika, fyzika a vzdělávání. Velké Meziříčí: JČMF. ISBN odkaz v textu: … jak se píše v úvodu sborníku. (Trojánek, Novotný a Hrubý, 2004, s. 5) POZOR – neměli bychom v textu psát tak, jako by šlo o autory!!! To se týká i slovníků - jednotlivá hesla mají své autory, někdy je to i uvedeno, v tom případě můžeme odkazovat podobně jako na článek ve sborníku (viz dále)

50 Bibliografický záznam
Příspěvek ve sborníku: KAN, Michael, China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Richard DAWKING (ed.). Communication Around the World. Oxford : Oxford University Press. ISBN odkaz v textu: … politicky zaměřené stránky jsou blokovány. (Kan, 2011, s. 56)

51 Bibliografický záznam
Korporace jako autor: WESTCOM, © O nás. Webnode.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: POZOR – kurzívou je název webu (podobně např. u sborníků, viz dále) odkaz v textu: … je poskytován v základní verzi zcela zdarma. (Westcom, © )

52 Bibliografický záznam
Článek v časopise: KAN, Michael, China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online]. Feb 25, 2011, 2 pm [cit ]. Dostupné z: hina.html odkaz v textu: … politicky zaměřené stránky jsou blokovány. (Kan, 2011)

53 Bibliografický záznam
Článek v časopise, jedno číslo časopisu, časopis jako takový: NOVÁK, Jan, Jak se chovají manažeři? In: Strategie. Praha : MaFra. 2001, č ISSN Strategie. 2001, 15(8). ISSN Strategie. Praha : MaFra, ISSN

54 Bibliografický záznam
Diplomová práce: NOVÁK, Jan, Marketingová komunikace firmy Baťa. Diplomová práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Vedoucí práce Karel Jílek odkaz v textu: … komunikace je intenzivnější v předvánočním období. (Novák, 2005, s. 56)

55 Bibliografický záznam
Facebook, YouTube, Wikipedia: OBAMA, Barack, [A-Bombs towards Russia prepared...] In. Facebook [online] :45 [cit ] Dostupné z: Vystoupení Václava Klause na Václavském náměstí , In: Youtube [online] [cit ]. Dostupné z Kanál uživatele FrantaNovak Polský prezident, In: Wikipedia: the free encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z:

56 Bibliografický záznam
ová komunikace, osobní rozhovor: ová korespondence s Janem Novákem [online], , Osobní rozhovor s Janem Novákem, tiskovým mluvčím firmy XY, Praha, odkaz v textu: Jak autorovi této studie sdělil v ové komunikaci Jan Novák, tiskový mluvčí firmy XY ( ), firma musí...

57 Bibliografický záznam
Sekundární citace BOURDIEU, Pierre, 1998 cit. podle Jiří TRÁVNÍČEK, 2008. Čteme?: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno: Host. ISBN odkaz v textu: „Jednotlivé habity jsou generativní principy odlišných a odlišujících praktických činností.“ (Bourdieu, 1998 cit. podle Trávníček, 2008, s. 28) zásadní otázka je, jestli to vůbec používat – na některých školách je to přímo zakázáno. U nás se připouští, ale mělo by se dít jen tehdy, když je původní zdroj nedostupný.

58 Tvůrčí práce se zdroji shrnutí:
uveďte každý zdroj, který citujete či parafrázujete odkazů raději více než méně, ačkoliv... stránka složená jen z citací, příp. citace na několik odstavců, působí dost zvláštně až nepřípustně je dobré zaznamenávat si zdroje průběžně do textu, pak se to těžko dohledává je potřeba zvolit jen jednu formu odkazování (nejlépe Harvardský systém), nekombinovat různé formy existují generátory citací, kterým já osobně moc nevěřím (resp. funguje to ve chvíli, kdy člověk přesně ví, co z toho potřebuje dostat) -

59 Seminární práce Zpracujte seminární práci na max. 1 stranu A4, ve které: použijete alespoň 1 knižní zdroj, alespoň 1 studii z odborného časopisu nebo sborníku, alespoň 1 mediální zdroj (denní tisk, portály), alespoň 1 bakalářskou/ diplomovou práci a informace alespoň z 1 internetové stránky a alespoň z 1 blogu (twitteru, FCB...). Téma: libovolné, co vás zajímá Je třeba správně uvést odkazy na zdroje v textu a vytvořit bibliografické záznamy do soupisu zdrojů. Termín odevzdání: (pouze elektronicky) Název souboru: Příjmení_Jméno.pdf Použijte šablonu!

60 Tvůrčí práce analytická
ročníkovka, bakalářka, diplomka vlastní analýza/výzkum nějakého problému, zpravidla co nejúžeji vymezeného metody: textová analýza komparativní analýza historická metoda sociologický výzkum kvantitativní a kvalitativní – pozorování, dotazování, experiment psychologické výzkumy – např. s využitím magnetické rezonance...

61 Textová analýza text = cokoliv, co lze „číst“ – novinové články, tiskové zprávy, diskuse, plakáty, televizní reklamy... interpretace použitých vizuálních prvků – barev, symbolů, piktogramů, hlavních motivů – zobrazení lidských postav, přírody, krajiny... analýza hudební složky televizních reklam – sledování zvolených parametrů (tempo, použité hudební nástroje, zpívaný text ve vztahu k produktu...) obsahová analýza tiskových zpráv – jaká témata se objevují, jaká slova se objevují analýza textů na sociálních sítích – na jaká témata lidé reagují v diskusích, jaký typ příspěvků lidé sdílejí a lajkují...

62 Komparativní analýza srovnání dvou a více podobných jevů na základě předem vymezených kritérií např.: porovnávám lokalizovanou globální a tuzemskou kampaň proti kouření. paramenty: délka trvání a rozfázování, rozpočet, média, cílová skupina, kreativní strategie, efektivita

63 Historická metoda studium archivních materiálů
navštívím archiv firmy XY, shromáždím informace o jejích předvánočních kampaních, na základě srovnání (parametrů) vyvodím, v čem se kampaně měnily, v čem zůstávaly stejné atd. historická metoda neznamená, že udělám výpisky z knihy, která se tím zabývá, ale že skutečně navštívím příslušný archiv (platí samozřejmě pro bakalářky a diplomky, u historických seminárek se obvykle předpokládá práce se sekundárními zdroji)

64 Sociologický výzkum - pozorování
kvalitativní: budu sledovat pohyb osob specifické cílové skupiny (např. seniory) po supermarketu. Budu se snažit najít „typické“ trasy, tzn. kudy jsou, kde se zastaví, na co se dívají a jak dlouho, co potom koupí a co ne (výstupem jsou modely chování) kvantitativní: v pokladně kina budu pozorovat, kolik lidí se tam přijde na něco zeptat, na jaké věci se konkrétně ptají, čemu nerozumí atd. (výstupem je statistika)

65 Sociologický výzkum - experiment
kvalitativní: provedu mystery shopping, kde budu předstírat různé typy zákazníků (naštvaný, asertivní) a sledovat, jak obsluha reaguje kvantitativní: obvolám informační centra v kraji a zjistím, jaká část z nich dokáže doporučit návštěvu aktuální expozice v krajském muzeu

66 Sociologický výzkum - dotazování
kvalitativní: provedu individuální rozhovory s deseti rodiči s cílem zjistit, jak se chovají, když jejich děti u pokladem supermarketu začnou požadovat sladkosti kvantitativní: zpracuji dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaký je postoj studentů UTB k Městskému divadlu ve Zlíně Ač o tom kolují různé zvěsti, opravdu není pravda, že v každé ročníkovce a bakalářce musí být dotazníkové šetření. Naopak, špatně udělané dotazníkové šetření může hodnotu jinak dobré práce dost pokazit.

67 Psychologické výzkumy
pokoušeli jsme se získat grant týkající se výzkumů v oblasti neuromarketingu, což nevyšlo, teď se uvažuje o nákupu oční kamery...

68 Tvůrčí práce projektová
vymýšlení čehokoliv je neoblíbenější činností našich studentů; ti poučení vědí, že napřed je potřeba se zabývat teorií a analýzou pokud má školní práce všechny tři části – teoretickou, analytickou a projektovou, je potřeba, aby jedna vycházela z druhé – teoretická část vymezí východiska pro analýzu, projektová část pak reaguje na to, co zjistí analýza jako problém nebo rozvojový potenciál

69 Styl školních prací odborný styl žurnalistický styl umělecký styl
esejistický / úvahový styl předpokládá se odborný styl, pouze pokud by bylo v zadání výslovně uvedeno jinak, použije se jiný styl předpokládá se stylistická a gramatická správnost!!! alespoň větší práce je vhodné nechat si po jazykové stránce zkontrolovat

70 Žurnalistický styl „Guerilla marketing začal být populární asi před třemi lety, kdy najednou ulice měst doslova zamořily různé stickery a kresby na chodnících,“ poznamenal k tomu profesor Jan Novák, odborník na marketing z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jak ostatně uvádí Novák (Guerilla marketing vládne, 2014), „guerilla marketing začal být populární asi před třemi lety, kdy najednou ulice měst doslova zamořily různé stickery a kresby na chodnících“. Jak ostatně uvádí Novák (Guerilla marketing vládne, 2014), guerilla marketing začal být populární asi před třemi lety, kdy se jeho projevy, někdy vnímané jako negativní, začaly více objevovat ve veřejném prostoru. V textu se neuvádí akademické tituly, obvykle se uvádí pouze příjmení osob Pozor na žurnalistická slova doplňující citace typu poznamenal, zdůraznil, doplnil, upozornil apod. >>> jak uvádí Novák, podle Nováka, Novák vymezuje, s tímto názorem polemizuje Novák,

71 Subjektivní a objektivní styl
NE Chtěl bych v této práci ukázat, jaké existují zajímavé příklady guerilla marketingových kampaní z poslední doby. ANO Cílem této práce je analyzovat guerilla marketingové kampaně, které se uskutečnily v posledních 12 měsících na území Prahy a informoval o nich celostátní tisk (MF DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny).

72 Neosobní formulace pokud je to možné, v odborném textu používáme neosobní formulace to znamená, že se snažíme psát o práci samotné, jejím tématu, předmětu zkoumání, metodě, nikoliv o sobě jako autorovi studie se týká problému, který lze definovat jako... cílem bakalářské práce je analyzovat... v projektové části bude představeno řešení...

73 Já, my, autor, práce NE V této práci bych chtěl analyzovat komunikaci firmy XY. V této práci bychom chtěli analyzovat komunikaci firmy XY. V této práci chce autor analyzovat komunikaci firmy XY. ANO Cílem této práce je analyzovat komunikaci firmy XY.

74 Autorský singulár - JÁ v odborném textu se vyhýbáme použití ich-formy
někdy se říká, že použití ich-formy je možné třeba v úvodu nebo závěru, který může být subjektivnější; tuto věc NEDOPORUČUJI, je vhodné se tomu vyhnout úplně JÁ jako AUTOR obecně se nedoporučuje, pouze střídmě třeba v nějaké poznámce nebo nadneseném smyslu, kdy autor potřebuje zdůraznit sám sebe nebo se naopak ironizuje. Pojem corporate music v tomto smyslu dosud není v odborné literatuře zavedený. Stejný pojem v současné praxi používají především firmy, které nabízejí tvorbu hudby pro komerční účely. Teorie marketingové komunikace jej dosud nepoužívá, autor této knihy se nicméně domnívá, že je v daném kontextu zcela oprávněný. Spoty byly po svém uvedení odbornou (Novotný, 2010) i laickou veřejností hodně kritizovány, především za nekreativitu a jednoduchost zpracování, ale i za hudbu. Autor této knihy se osobně domnívá, že kritika zde naprosto není na místě – cílem reklamy jistě není vytvořit krásné dílo, ale zaujmout recipienta, což se v tomto případě, nejen podle počtu ohlasů, bezesporu podařilo.

75 Autorský plurál – MY JAKO AUTOR
v této studii chceme ukázat..., myslíme si, že nejlepší je definovat tuto věc jako... na některých školách se tato věc doporučuje, zřejmě jako únik od ich-formy. Opět výrazně NEDOPORČUJI MY jako JÁ AUTOR – zcela nesmyslné a zbytečné použití MY jako ATORSKÝ KOLEKTIV – platí totéž, co o ich-formě MY jako VĚDECKÁ OBEC, MY, KTEŘÍ SE ZABÝVÁME TÍMTO PROBLÉMEM, ČTEME TENTO TEXT atd. – použití je možné, ale v omezené míře Jak můžeme vidět v Tabulce 15, ženy nakupují tyto produkty častěji než muži. Na neziskový sektor se můžeme podívat ze dvou úhlů pohledu – jednak jde o významný ekonomický fenomén, zároveň ale nelze přehlédnout jeho společenský význam.

76 Cílová skupina školních prací...
je kupodivu pedagog, který práci zadává, případně státnicová komise apod. není to nějaká fiktivní masa čtenářů, která se má seznámit s nějakým problémem, nebo se z ní učit a používat ji jako manuál není to ani firma, o které se v ročníkové, bakalářské a diplomové práci píše student má svou prací především prokázat, že danou věc pochopil, je schopen o ní zjistit informace a konfrontovat je, analyzovat, syntetizovat, navrhovat řešení to někdy může dokonce znamenat, že je potřeba vytvořit dvě verze práce – jednu jako kvalifikační práci a jednu jako „návod“ pro danou firmu

77 VZHŮRU DO TOHO!


Stáhnout ppt "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google