Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ 126SSPR - Stavební a smluvní právo letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ 126SSPR - Stavební a smluvní právo letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ 126SSPR - Stavební a smluvní právo letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc. zalesak@metrostav.cz zalesak@metrostav.cz

2 PROCES VEŘEJNÝCH INVESTIC záměr → příprava → rozpočet → soutěž → realizace - zákon o obcích/ o krajích - rozpočtová pravidla - zákon o finanční kontrole - zákon o majetku ČR - zákon o veřejných zakázkách/ o koncesních smlouvách - související normy (stavební zákon, vnitřní normy, …)

3 KE KAŽDÉMU CÍLI VEDOU VŽDY NEJMÉNĚ DVĚ CESTY - Veřejná zakázka - Koncesní zakázka

4 ZÁKON č. 139/2006 Sb., O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A ŘÍZENÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY - Podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv - Provázanost se zákonem o zadávání veřejných zakázek formou „kvazikoncesí“

5 VZTAH A ROZDÍLY KONCESNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VZ VZTAH KZ A ZVZ - Stejná právní síla - Koncesní zákon využívá většinu procesních ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek HLAVNÍ ROZDÍLY - Možnost zadavatele zrušit koncesní řízení bez udání důvodu - Povinnost zadavatele postupovat podle zákona pouze v případě, že příjem koncesionáře přesahuje 20 000 000 Kč bez DPH - Hodnotícím kriteriem může být pouze ekonomická výhodnost nabídky - Rozpočtový dozor Ministerstva financí

6 DEFICIT VEŘEJNÝCH FINANCÍ Koncese a Partnerství veřejného a soukromého sektoru představují nové metody, jak efektivně řešit narůstající nesoulad mezi rostoucími investičními potřebami veřejného sektoru na straně jedné a nutností zvrátit negativní trend deficitu rozpočtu veřejného sektoru na straně druhé. Řešením tohoto problému by mohlo být zapojení financí a expertízy soukromého sektoru do zajišťování veřejných potřeb (služeb) cestou efektivního alokování rizik mezi veřejný a soukromý sektor v průběhu životního cyklu projektu.

7 Vývoj stavební produkce ČR dle ČSÚ

8 Financování dopravní infrastruktury ČR

9 Očekávané rysy nadcházejících změn na trhu stavebních příležitostí Potřeba spíše menších projektových týmů Vyšší využití tradičních stavebních a stavebně-montážních řemesel Vyšší nároky na znalosti v oblasti řízení technologických celků a dodávek TZB V segmentu energetiky připravenost na nové stavební technologie a extrémně náročné kontrolní mechanismy Potřeba maximální aktivity v regionech Připravenost vybraných VNT na zakázky v zahraničí

10 Nízká poptávka na trhu Zmenší se podíl objemově významných zakázek Zvýší se podíl zakázek menšího finančního objemu Zhorší se přístup k financování projektů Reálná nepřipravenost projektů v dopravní infrastruktuře Přebytek výrobních kapacit na trhu Pokles stavební produkce na území ČR Náročnější konkurenční prostředí Východiska pro další období

11 Graf „Vývoj sdílených daní“

12 MAJETEK OBCÍ - pořízení majetku obcí : - Z vlastních zdrojů (rozpočet, úvěr, dotace, dodavatelský úvěr, leasing) - Z jiných zdrojů (koncese, PPP) Daňové příjmy obcí činí průměrně 57 % jejich rozpočtů Graf „Daňové příjmy obcí“

13 KONCESNÍ ZÁKON PŘÍLEŽITOSTI Koncesní zákon vytváří pro veřejné zadavatele prostředí, ve kterém mohou získat ekonomický přínos bez nutného vynaložení vlastních prostředků ÚČEL POSTUPU VEŘEJNÉHO ZADAVATELE Uzavření koncesní smlouvy na dodávku služeb nebo provedení díla POZICE ZADAVATELE A JEHO OČEKÁVÁNÍ - Kontroluje trh - Disponuje majetkem potřebným pro realizaci veřejné služby - Je povinen podle jeho finančních možností veřejnou službu zajistit - Očekává ekonomický profit - Očekává politický profit

14 POZICE DODAVATELE A JEHO OČEKÁVÁNÍ - Disponuje finančními zdroji - Disponuje potenciálem pro realizaci veřejných služeb - Jeho cílem je realizovat zisk - Očekává ekonomický profit

15 STAV KONCESÍ A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČR HLAVNÍ DŮVODY SAMOSTATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY - Implementace směrnice 2004/18/ES - Větší rozvoj veřejných služeb - Podpora soukromého sektoru - Úspora veřejných prostředků - Public private partnership - Zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky POČET SMLUV UZAVŘENÝCH NA ZÁKLADĚ KZ A NA ZÁKLADĚ ZVZ Počet smluv uzavřených na základě koncesního zákona - 4 v objemu 1,7 mld. Kč Počet smluv uzavřených na základě ZVZ - 8 155 v objemu 307 mld. Kč

16 DŮVODY NÍZKÉHO POČTU - Vztahy, které svým charakterem odpovídají platnému koncesnímu zákonu, byly sjednány před jeho účinností - Doba od oznámení záměru zadat koncesní zakázku do uzavření smlouvy je poměrně dlouhá a neliší se pro zakázky různé finanční hodnoty - Vytipování projektů vhodných pro realizaci formou koncesní smlouvy není jednoduché - Dlouhodobost smluvního vztahu koncesních smluv vyvolává u zadavatelů obavy - Závazek finančního plnění přesahuje rámec více volebních období

17 KONCESNÍ PROJEKT Je pro zadavatele klíčovým podkladem pro rozhodnutí o volbě dalšího postupu - Identifikace potřeb zadavatele - Popis způsobů zajištění potřeb zadavatele - Analýza způsobů zajištění potřeb zadavatele včetně vyhodnocení alternativy postupu podle KZ - Podrobný popis předmětu plnění - Předpokládané finanční toky atd.

18 KONCESNÍ ŘÍZENÍ DRUHY KONCESNÍCH ŘÍZENÍ - Koncesní řízení bez jednání o nabídkách - Koncesní řízení s jednáním o nabídkách - Koncesní dialog ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ - Oznámením zadavatele o zahájení koncesního řízení (výzva neomezenému počtu uchazečů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání požadované kvalifikace) - Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy a předpokládaný celkový příjem koncesionáře

19 PRŮBĚH KONCESNÍHO ŘÍZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - Pro postup zadavatele v koncesním řízení, pro zadávací dokumentaci, výběr koncesionáře platí ustanovení ZVZ obdobně (koncesní řízení s jednáním je obdobou jednacího řízení, koncesní dialog je obdobou soutěžního dialogu)

20 KONCESNÍ SMLOUVA POJMOVÉ ZNAKY - Dlouhodobost - Úplatnost - Oprávnění koncesionáře brát užitky plynoucí z poskytovaných služeb nebo z využívání provedeného díla - Přenos rizik spojených s braním užitků

21 OBSAH KONCESNÍ SMLOUVY Musí obsahovat: - upravuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a koncesionáře - rozdělení rizik, mimo rizik spojených s braním užitků - důvody předčasného ukončení - vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku a pravidla jejich vypořádání V případě předčasného ukončení by dále měla obsahovat alespoň: - vymezení předmětu koncesní zakázky, - ujednání o výši a splatnosti všech plateb nebo způsob určení výše a splatnosti všech plateb, - závazek koncesionáře uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu k předmětu veřejné koncesní zakázky, - závazek koncesionáře v pravidelných časových intervalech informovat zadavatele o stavu plnění předmětu veřejné koncesní zakázky,

22 - závazek koncesionáře vyžádat si vždy předchozí písemný souhlas zadavatele k nakládání s nemovitostmi, pokud se váží k plnění koncesní smlouvy a koncesionář k nim má dispoziční právo, - předkupní právo zadavatele k majetku, který je nezbytný pro provozování předmětu veřejné koncesní zakázky, - sankce pro případ nedodržení smluvních podmínek, - popis zajištění náhradního způsobu plnění předmětu veřejné koncesní zakázky pro případ, že koncesionář neplní své závazky, - řešení náhrady škody v případě jejího vzniku na straně koncesionáře, zadavatele i třetího subjektu, - závazek koncesionáře umožnit zadavateli kdykoli nahlédnout do všech účetních podkladů koncesionáře, které se váží k plnění koncesní smlouvy.

23 UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY VE ZVLÁŠTNÍM PŘÍPADĚ Uzavření koncesní smlouvy s osobou, která se koncesního řízení neúčastnila 1.V nabídce tato možnost byla uvedena 2.Dodavatel ji ovládá 3.Předmět její činnosti odpovídá předmětu koncesní smlouvy 4.Splňuje základní kvalifikační předpoklady

24 PLATNOST KONCESNÍ SMLOUVY Podmínkou platnosti koncesní smlouvy je její schválení Česká republika - vláda Kraj - zastupitelstvo kraje Obec - zastupitelstvo obce Jiný zadavatel - orgán zadavatele Totéž platí pro změnu koncesní smlouvy, v jejímž důsledku se zvýší příjem koncesionáře více než o 20%.

25 VÝZNAMNÉ KONCESNÍ SMLOUVY Česká republika, PO- 500 mil. Kč Kraj, Praha, PO - 250 mil. Kč Obec nad 100 tis. obyv. - 200 mil. Kč Obec 25 – 100 tis. obyv. - 100 mil. Kč Obec do 25 tis. obyv.- 50 mil. Kč Jiný zadavatel- 100 mil. Kč Všechny tyto subjekty jsou povinné před zahájením koncesního řízení nebo před výzvou v koncesním dialogu vypracovat a schválit koncesní projekt

26 DOHLED ÚHOS - Rozhoduje o tom, zda postup zadavatele byl v souladu se zákonem - Ukládá nápravná opatření - Ukládá pokuty za správní delikty NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - UOHS může zrušit úkon zadavatele pokud tento nepostupoval podle zákona a pokud koncesní smlouva nebyla uzavřena.

27 SPRÁVNÍ DELIKTY UOHS může uložit pokutu do výše 5% předpokládaného příjmu koncesionáře pokud: 1. Nebyl dodržen postup pro schválení koncesního projektu. 2. Nebyl dodržen postup vedoucí k výběru koncesionáře. 3. Nebyla řádně schválena koncesní smlouva. UOHS může uložit pokut do výše 100 mil. Kč pokud: 1. Zadavatel zruší koncesní řízení v rozporu se zákonem. 2. Nepořídí nebo neuchová dokumentaci koncesního řízení. 3. Nesplní povinnosti uveřejňování podle zákona.

28 ROZPOČTOVÝ DOZOR MF - Ministerstvo financí vydává stanovisko k uzavření nebo ke změně koncesní smlouvy. Vyžádání stanoviska a jeho projednání při změně či schvalování koncesní smlouvy je podmínkou její platnosti. - Ministerstvo financí takto monitoruje stav zadluženosti veřejných zadavatelů. - Pokud se Ministerstvo financí do 60 dnů nevyjádří, má se za to, že nemá námitek s uzavřením koncesní smlouvy. REJSTŘÍK KONCESNÍCH SMLUV - Povinností zadavatele je oznámit uzavření koncesní smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj, které vede zatím velmi útlý rejstřík koncesních smluv.

29 NOVELA KZ - výslovně deklarovány zásady - transparentnost - rovné zacházení - zákaz diskriminace - zákaz plnění smlouvy - blacklist - obdobně jako v ZVZ - věcná novela KZ - nedořešenost institutu koncese a koncesního vztahu - definiční nedostatečnost - nesystémovost tzv. kvazikoncese - riziko právní nejistoty - absence zásad analogických k ZVZ - definice koncese, koncesního vztahu - vypuštění konceptu kvazikoncese - nastavení autonomního koncesního řízení - pravidla pro využití potenciálu soukromého subjektu

30 ZÁVĚR - V oznámení o zahájení koncesního řízení je nutné vždy vyhradit právo na zrušení koncesního řízení. - Délku zadávacích lhůt je nutno volit s ohledem na dobu řádného projednání a schválení koncesní smlouvy nejen příslušnými orgány, ale i pro vnitřní projednání. - Je nutno kalkulovat s tím, že vztah, uzavřený koncesní smlouvou potrvá velmi dlouho. - Proto je nutné vzít do úvahy i možnost, že podnikání partner se týká i jiných projektů, případné neúspěchy jinde se mohou projevit u Vašeho projektu. - Odpovědnost za zajištění veřejné služby je trvalá a nezastupitelná. - Přesto jsou koncese velkou příležitostí pro zadavatele i dodavatele.

31

32

33 Základní informace zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník účinnost od 1. ledna 2010

34 Proč ????? Nová trestně právní regulace chování v obchodních vztazích !!!

35 V čem ?! Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže - § 248 tr.z. Úplatkářství - §§ 331 – 334 tr.z.

36 Pravidla hospodářské soutěže - § 248 tr.z. odpovědnost za porušení zvláštních právních předpisů o nekalé soutěži ( §§ 41-52 obchodního zákoníku) (klamavá reklama, podplácení, porušování obchodního tajemství…) hospodářské soutěži ( zák. o ochraně hospodářské soutěže.) (dohoda o určení ceny, rozdělení trhu, jiná dohoda narušující soutěž …) veřejných zakázkách ( zák. o zadávání veřejných zakázek) (porušení závazných pravidel zadávacího řízení ) činnosti bank, finanční činnosti, kolektivním investování apod. (porušení pravidel obezřetného podnikání, obhospodařování majetku, odborné péče …….. )

37 …a navíc ….. § 256 - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě § 257 - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži § 258 - pletichy při veřejné dražbě

38 Úplatkářství – (§§ 331- 334) KDO v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného přijme, dá si slíbit pro sebe, pro jiného úplatek ( přijetí úplatku ) KDO v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne, slíbí úplatek jinému nebo pro jiného ( podplácení ) KDO žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem či prostřednictvím třetí osoby působit na výkon pravomoci úřední osoby ( nepřímé úplatkářství)

39 Úplatkářství - (§§331- 334) ÚPLATEK neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, na které není nárok, které se dostává či má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě

40 Perspektivy?! další novely trestního zákona trestní odpovědnost právnických osob konec anonymních vlastníků akcií

41


Stáhnout ppt "ZÁKON O KONCESNÍCH SMLOUVÁCH A KONCESNÍM ŘÍZENÍ 126SSPR - Stavební a smluvní právo letní semestr 2009/2010 Ing. Jiří Zálešák, MSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google