Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2013 4. PŘEDNÁŠKA Logistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2013 4. PŘEDNÁŠKA Logistické."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2013 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod

2 Leden 2011 ……. POKRAČUJME…….. co jsou …… logistické řetězce ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2013 Logistický řetězec – je základem logistiky a jejího konání – je i hlavním předmětem jejího vědeckého zkoumání, které probíhá komplexně a v co nejobecnější rovině, ale konkretizace naopak probíhá v co nejpřesněji definovatelné a popsatelné (= tudíž známé) rovině. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

4 Leden 2011 Logistický řetězec soubor hmotných i nehmotných toků lze definovat obecně jako soubor hmotných i nehmotných toků probíhajících v řadě na- vazujících (dodávajících a odebírajících) článků (podsystémů, částí, prvků, …), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od poža- davku pružně a hospodárně uspokojit danou potřebu konečného článku. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

5 Leden 2009 Soubor hmotných i nehmotných toků pro- bíhajících v řadě navazujících (dodávají- cích a odebírajících) článků (částí – pod- systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo- dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. logistického řetězce Jedna z definic logistického řetězce OPAKOVÁNÍ

6 Leden 2010 Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin- nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným (vlastním) sledem, nebo mohou obsaho- vat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. logistické řetězce jinak ……. logistické řetězce OPAKOVÁNÍ

7 Leden 2009 Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte- rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad- řovat (zahrnovat, obsahovat,….). logistické řetězce a ještě …. logistické řetězce OPAKOVÁNÍ

8 Leden 2009 logistického řetězce … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce anan a4 a4 a 3 a 2 vstupy výstupy r 1 r2 r2 r3 r3 a1a1 r x ax ax a n-1 r n r 4 r n-1 OPAKOVÁNÍ

9 Leden 2011 K principiálně známému (a defino- vatelnému, popsatelnému, … logistickému řetězci logistickému řetězci neodmyslitelně patří (náleží, přísluší) logistický přístup logistický přístup. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

10 Leden 2010 Logistický přístup je takový přístup k systémovým problé- mům, pro který platí (vše z hlediska potřeby času a dosažení přiměřené hospodárnosti): - zájem přístupu se zaměřuje na určitou finální produkci, nebo že sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou - a je určena pro „konkrétního“ zákazníka LOGISTICKÝ PŘÍSTUP

11 Leden 2010  - zabývá se koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech hmotných i ne- hmotných procesů, které předcházejí (prová- zejí) dodání finálního výrobku (i finálního po- lotovaru) či služby zákazníkovi LOGISTICKÝ PŘÍSTUP

12 Leden 2009  - zabývá se tokem materiálu, peněz, infor- mací, odpadů, obalů od místa vzniku (ideálně od místa těžby surovin) až po místo jejich zániku (převzetí zákazníkem, spotřebováním, recyklace, opakovaného použití a včetně úplné likvidace) LOGISTICKÝ PŘÍSTUP

13 Leden 2009  - v dané finální produkci (výrobek, skupinu výrobků, službu) jsou současně řešeny i otázky manipulace, přepravy, skladování a balení – popřípadě servisní služby – vše včet- ně prostorového rozmístění a potřebných ka- pacit i technického vybavení !!! LOGISTICKÝ PŘÍSTUP

14 Leden 2009  - finální řešení zahrnuje všechny články zprostředkující pohyby hmotných i nehmot- ných toků (materiál, zboží, energie, odpady, informace, finance, doklady, servis, údržbu, služby, … ). LOGISTICKÝ PŘÍSTUP

15 Leden 2009  Pojem logistický řetězec a jeho použití v ře-šení logistických problémů je stěžejním sta-vebním prvkem logistiky.  Je používán k vyjádření vztahů a závislostí mezi jednotlivými prvky, z nichž je vytvořen.  Označuje statické a/nebo dynamické propo-jení trhů spotřeby s trhy surovin, materiálů, dílců, součástí ve hmotném i/nebo nehmot-ném aspektu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

16 Leden 2009  Pojem logistický řetězec účelově vychází z poptávky (objednávek, zájmu) na trhu spo- třeby vytvářeném konečným zákazníkem (ku- pujícím, spotřebitelem, objednavatelem) a obvykle se váže na konkrétní zakázku (výro- bek, službu, díl, apod.). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

17 Leden 2010  Nehmotné stránky řetězců  Nehmotné stránky řetězců jsou potřeba, aby se mohlo uskutečnit přemístění řetěz- ců hmotných.  Obě stránky tedy tvoří nedělitelnou jednotu.  Je celkem jasné, že toto pojetí obsahuje i fi-nance a tedy i toky peněz (ať už v jejich hmotné podobě, tak nehmotné – informace a data o financích). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

18 Leden 2010  Logistický řetězec  je považován za provázanou posloupnost všech činností (aktivit), jejichž uskutečnění je nezbytně nutné k dosažení konečného efektu, který má synergickou povahu.  Přitom všem každý prvek řetězce je sám řetězcem nižší, detailnější úrovně.  Jeho základní složení je zachyceno na ná- sledujících obrázcích. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

19 Leden 2011 Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému LOGISTICKÉ ŘETĚZCE manažerské procesy struktura strategie informační technologie a systémy lidé a jejich role hranice firmy firemní okolí kultura

20 Leden 2010 ZDROJ surovin, dílů, součás- tek, lidí, peněz ZPRACO- VÁNÍ INFORMACE surovin, dílů, součástek, lidí, peněz CÍLOVÉ MÍSTO SPO- TŘEBY DOPRAVA Dvě pojetí téhož … LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

21 Leden 2010 ZDROJ SKLAD DOPRAV A VÝROB- NÍ SYSTÉM DOPRA VA SPOTŘE BA ŘÍDÍCÍ, OVLÁDACÍ A DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM NADŘAZENÉ SYSTÉMY (MANAŽÉRSKÉ, FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ LOGISTICKÉ ŘETĚZCE … dvě pojetí téhož.

22 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - TRANSFOR- MAČNÍ PROCES materiál suroviny pracovní prostředky pracovní síly výrobky služby odpad pracovní prostředky pracovní síly energie finance

23 Leden 2011 Příklad ŘEŠENÍ vztahů logistickým řetězcem techn. rozvoj trh zakázek zdroje / surovin a energií – příp. jiné trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu market. (odbyt) zákazník trh prac. síly trh technologií a strojů odpady procesu řízení tech- nol. procesu

24 Leden 2010  Pokud proces přeměny (transformace) vstupů na požadované výstupy má charakter logistický a pokud budou zkoumány či sledo- vány prvky a procesy logistického charakteru, hovoří se i zde o logistickém řetězci.   Pro porozumění je znázorněn vztah mezi jed-notlivými články řetězce v časové závislosti průchodu tímto řetězcem – následuje obr. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

25 Leden 2010 řízení procesy struktury prostředky řízení procesy struktury prostředky materiál informace (služby) informace požadavky požadavek = výkon výkon = požadavek ZDROJZDROJ SPOTŘEBASPOTŘEBA LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

26 Leden 2009  Na procesy lze obecně nahlížet jako na vzta-hy dodavatele a odběratele, případně jako na zdroje a spotřebiče.  Proto zobrazený n-tý proces bude dodavate- lem do transformace a proces n+1 odběrate- lem čili zákazníkem.  Nutnou podmínkou správné funkce je přísun vstupních materiálů, energií (vč. energií finan- čních) a případně i lidských zdrojů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

27 Leden 2009  Děje, stavy a procesy v logistických řetězcích je nutné charakterizovat kvalitativně i kvanti-tativně a zároveň je i porovnávat (přesto, že se to navenek jeví jako neuskutečnitelné).  K relevantnímu a správnému porovnávání slouží i správné stanovení logistických veličin a ukazatelů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

28 Leden 2009  Veličiny jsou rozlišovány na veličiny základní a veličiny odvozené.  Toto dělení musí být velice přesné a předem dostatečně přesně a úplně definované – musí respektovat realitu vztahů a vazeb i původu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

29 Leden 2011  Grafické i obsahové uspořádání  Grafické i obsahové uspořádání logistické-ho řetězce a způsoby jeho řízení mají v praxi různé podoby. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Podstatné je, aby byly respektovány tři zásady podoby (tvaru, sestavení), které byly logistickou teorií postupně zformulovány (a staly se postuláty existence logistických řetězců ).

30 Leden 2009  V logistice nesmí dojít k záměně veličiny po-pisované pouze fyzikálními principy a souvis-lostmi veličinami popisovanými jinak.  Proto je obvyklé používat popis ve složeném tvaru pomocí odvozených veličin, které umí dostatečně přesně specifikovat logistickou veličinu (v logistice je například zcela zřejmá potřeba ctít rozdíl mezi počtem kusů lahví od piva a od mléka). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

31 Leden 2010  Velice důležité je i hledisko časové, které dělí průběhy na:  - kontinuální (spojité),  - diskontinuální (přerušované)  - diskrétní (nespojité). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

32 Leden 2010  Kontinuálními  Kontinuálními se rozumí časové děje pro- bíhající trvale (bez přerušení v časovém tr- vání) a děje jimi vyvolané jsou rovněž trvalé.  Diskontinuální  Diskontinuální průběh vyvolává stavy do- časné (s přerušením v jejich časovém trvání) – týká se též dějů.  Diskrétní  Diskrétní průběh pak vyvolává stavy okam- žité (s existencí přerušení na definované opa- kující se časové úseky). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

33 Leden 2010  Grafické zobrazení respektující hledisko časové, které má princip jako uvedené zo- brazení vztahů mezi články řetězce.  Vyjadřuje jejich vzájemné vztahy zobra- zené v časovém průběhu – viz obrázek. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

34 Leden 2010 Na hodnotovou úroveň kteréhokoliv z prů- běhů má vždy vliv i velikost okamžité hod- noty, která je závislá na konkrétním okamži- tém stavu veličiny. nemění Na charakteru průběhu tyto hodnotové stavy nic nemění. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

35 Leden 2010 POŽADAVEK, POTŘEBA t Ā A Ā A Ā A t A, i t Ā, i t A, i + 1 T A, i T Ā, i VSTUP DĚJE: STAV VYVOLANÝ VSTUPEM DĚJE: DOBA TRVÁNÍ: ČAS: VÝSKYT LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

36 Leden 2010  Tradiční typ řetězce s přetržitými toky  - klasicky používané v obchodní logistice – predikce prodeje slouží k řízení výroby – je sestavována na základě periodického hodnocení prodeje = je vy-pracována statistika prodeje a podle analyzovaného výsledku je řízena výroba – tj. jsou uzavírány kon-trakty s dodavateli surovin, jsou ovlivněny typy a množství výrobků, které přijdou do výroby a ná-sledně do prodeje. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

37 Leden 2010  Materiálové toky v takovémto řetězci fun- gují na tlačném principu (push princip), což znamená, že předcházející článek tlačí na následující odebírající článek, aby výsledek odebral v okamžiku, kdy je připraven a ne, až jej bude skutečně potřebovat. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

38 Leden 2010  Informační toky mají sériový charakter - informace jsou v jednotlivých článcích zadr- žovány a shromažďovány a později vyhod- nocovány a předávány dál – tok informací je přetržitý. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

39 Leden 2010  Výsledek uvedených skutečností o funkci logistic-kého hmotného i nehmotného řetězce je ten, že existují nadbytečné skladové zásoby s umrtveným kapitálem a že řetězec funguje těžkopádně (není pružný, operativní, na požadavky konečného spo-třebitele reaguje obvykle s větším či menším zpožděním). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

40 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE predikce prodeje vyřizování objednávek doda va- telé záka zník výro- ba H – článek výs- tupní sklad sklad suro- vin objednávka zákazníka při- objednávka kontakt s dodavateli H – článek výstupní sklad … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = PUSH (TLAČENÝ) tok informací = SÉRIOVÝ

41 Leden 2010  Řetězec s kontinuálními toky metody JIT  - struktura je zjednodušena, obsahuje minimum skladů a skladových zásob (zejména sklad surovin je pokud možno úplně odstraněn a sklad výstupů je minimalizován) – je výsledkem použití metody JIT a zpružnění funkce celého řetězce – pracuje na tzv. principu tažení (pull princip) – předcházející článek posílá svůj výsledek až v okamžiku, kdy jej násle- dující potřebuje (požaduje, „vytáhne“ si jej a ihned využije). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

42 Leden 2010  Výsledkem je zrychlení všech toků v řetězci a redukce skladů a skladových zásob (tedy i zmen- šení až likvidace umrtveného kapitálu) – rozhodu- jícím článkem přestává být sklad a předcházející článek, ale konečný spotřebitel a jeho požadavky spolu se schopnostmi (pružností, flexibilitou, reak- ční rychlostí) řetězce reagovat – toky informací i zde však mají přerušovaný sériový charakter. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

43 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = PULL (TAŽENÝ) tok informací = SÉRIOVÝ predikce prodeje vyřizování objednávek doda va- telé záka zník sklad suro- vin komp- letace a konsoli dace V – článek výroba objednávk a zákazníka při- objednávka kontakt s dodavateli

44 Leden 2010  Řetězec se synchronním tokem  sestává pouze z výroby s kompletací a s konsoli- dací všech toků a ze zákazníků (spotřebitelů) - na druhé straně z dodavatelů (surovinových nebo výrobkových).  Cílový typ tohoto řetězce je jeho plná adaptabilita a schopnost reakce na požadavky konečného spo- třebitele – toky jsou plynulé bez přerušení a bez zásob (nebo jen s velice malými vyrovnávajícími pojistnými sklady). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

45 Leden 2009  Řetězec i toky jsou vyvážené a fungují vlastně na principu vlákna nebo „média proudícího v potrubí“ (pipeline princip) – v toku se nachází jen nezbytné množství materiálu, surovin, výrobků i informací a finančních prostředků, které jsou nezbytně nutné a funkcí přímo požadované.  Vyřizování požadavků konečného spotřebitele pro-bíhá v řetězci se synchronizujícím a optimalizujícím procesem. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

46 Leden 2009  Řetězec je transparentní a relativně snadno ovla- datelný (ale zároveň se zvýšila jeho citlivost na poruchy a havárie) – předpokládá se plné uplatnění automatizace a počítačové podpory všech činností a probíhajících procesů, včetně toku informací a finančních prostředků – zároveň však vyžaduje podporu rozhodovacího procesu se simulací a modelováním možných variant dalšího postupu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

47 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objed- návky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = VYVÁŽENÝ tok informací = PARALELNÍ podpora rozhodování vyřizování transakcí synchronizace řetězce doda va- telé zákazník komple- tace a konsoli- dace V – článek výroba objednávka zákazníka

48 Leden 2009  Pasivní prvky -  Pasivní prvky - věci procházející logistickým řetězcem – suroviny, základní a pomocný materiál, díly, rozpracovaná výroba pohybující se od místa a okamžiku vzniku přes různé články (výrobní, distri- buční, skladové) do míst a okamžiku jejich výrobní nebo konečné spotřeby – představují podstatnou část hmotné stránky logistického řetězce. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

49 Leden 2009  Dále to jsou obaly, přepravní prostředky, vzniklý odpad.  Pozor, patří sem i informace, jejichž pohyb (zpro- středkovaný různými formami nosičů informací) předbíhá, provází či následuje pohyb surovin, mate- riálů, výrobků, apod., případně i pohyb finančních prostředků. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

50 Leden 2009  Aktivní prvky -  Aktivní prvky jsou protipólem - prvky realizující se působením toků pasivních prvků v logistickém řetězci. Jejich účelem je realizovat logistické funkce, čili uskutečňovat posloupnost netechnologických operací s pasivními prvky – operace balení, naklád- ky, překládky, uskladňování, konsolidace, komple- tace, kontrola, sledování, identifikace, sběr dat a informací, jejich přenos či uchovávání, atd. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

51 Leden 2009  Aktivními prvky tedy mohou být technické pro- středky a zařízení manipulační techniky, pros-tředky pro balení, skladování a další pomocné prostředky či zařízení.  Patří sem i prostředky pro manipulaci s daty a informacemi. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

52 Leden 2009  Logistické funkce  Logistické funkce jsou (více méně tradiční) činnosti spojené s procesy balení, tvorbou manipu- lačních a přepravních jednotek, uskladňováním, nakládáním, překládáním, kompletací, konsolidací, kontrolou, vystavováním dokladů, ale i fakturací a peněžními operacemi. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

53 Leden 2009  Logistické funkce- strukturovány:  Logistické funkce - strukturovány: -- strategické – zásadní, dlouhodobě platné rozhodnutí o zdrojích, pravidlech a postupech -- dispoziční – krátkodobé rozhodování (přikazování) o způsobu uspokojení vzniklých potřeb v mezích daných předcházejícím strategickým rozhodnutím LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

54 Leden 2009 -- administrativní – patří sem informační pro- cesy, vystavování a sledování faktur, eviden- ce dokladů, přičemž za podnět ke vzniku těchto procesů se považuje vydání příkazu (dis-pozice) -- operativní – je jí realizace hmotné stránky logistických řetězců podle dispozic, objedná- vek či příkazů z nadřazených úrovní. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

55 Leden 2010 Logistický řetězec je složen z dílčích hmot- ných a nehmotných toků, které se uskutečňují mezi jednotlivými (různými) články (podsys- témy) ve výrobě, v dopravě, ve skladech i v obchodě. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

56 Leden 2009 Pohyb hmotných i nehmotných prvků se děje tzv. kanály – logistical channel (cestami), které nemusí propojovat tytéž články (i když se týkají jedné a téže věci, zakázce) a mohou být prostorově (směrově) i časově diferen- covány. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

57 Leden 2009 Pohyb materiálu (i informací) prováděný cíle- vědomě pomocí aktivních prvků tak, aby byl k dispozici na daném (potřebném) místě v da- ném množství, čase a kvalitě (nepoškozený) a s předem určenou spolehlivostí dodávky, se nazývá materiálovým tokem. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

58 Leden 2009 Pro materiálové toky platí celá řada podmínek i omezení, ekonomických závislostí aj. Aby fungovaly a přinášely očekávaný efekt (a následně i přínos), musí vykazovat značnou míru pružnosti a přizpůsobivosti. Musí být založeny na sladění prvků a odstra- nění nadbytečných článků a operací z ře- tězce. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

59 Leden 2009 Logistický systém je v praxi pojímán jako: - dynamický (měnící se v čase) - učící se (na základě zpětných vazeb či roz- boru opakujících se podnětů či chyb opravuje své konání a chování) - samoorganizující se (zlepšuje své struktu- ry, organizaci i vazby s cílem dosáhnout vyšší kvality celého systému) LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

60 Leden 2009 - samoopravující se (umí nahrazovat nefunk- ční nebo staré a nepotřebné prvky novými, stejně tak i nahrazuje či opravuje vazby) - otevřený (má vstupy i výstupy, vnější vazby a má definované okolí) - stochastický (s cílovým chováním ekono- mického typu). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

61 Leden 2010 Logistický systém Logistický systém lze vymezit i takto: - systém technicko-technologický - jako hmotný systém dynamický obsahující umělé i lidské prvky – jeho funkcí je realizace netechnologických transformací – prvky jsou obvykle technickými pro- středky a zařízeními (budovy, dopravní komunikace, plochy, lidská obsluha, atd.) – je považován za basický systém se vstupy a výstupy hmotné (mate- riálové a energetické) i nehmotné (informační a finanční) povahy LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

62 Leden 2009 - systém řízení – smíšený dynamický systém realizující systém logistického řízení – účelné půso- bení řídicího subjektu na systém technicko-techno- logický snažící se vyvolat chování vedoucí k dosa- žení konečného výsledku s minimální spotřebou času a maximální hospodárností LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

63 Leden 2009 - systém informační – pořizující, zpracovávající, přenášející a uchovávající informace pro potřeby řízení – jeho prvky tvoří technické a pomocné pros- tředky, zařízení, lidé – jeho vazbami jsou toky infor- mací – přitom systém musí zaručit, že informace budou JIT včetně požadované formy LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

64 Leden 2009 - systém komunikační – soustava technických prostředků a zařízení (přenosová, organizační, au- tomatizační a výpočetní) – sloužící informačnímu systému. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

65 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE strate- gie firmy poslání firmy cíle firmy vnější cíl logistiky výkonový cíl ekonomic ký cíl strategie logistického systému firmy korekce procesů průběžná analýza nákladů stanovení cest k dosažení logistických cílů logistický controling

66 Leden 2009 Strategie logistického systému - zvyšuje jeho vnitřní výkonnost a zrychlující průtok zboží systémem (tj. postup od přijetí ze zdroje po dodání hotového výrobku) vede ke snížení zásob a k uvolnění kapitálu v nich vázaného a k poklesu celkových firemních nákladů. Zaměření strategie na zvýšení výkonnosti a zrychlení průtoku zboží, vede ke snížení zásob a uvolnění kapitálu, čímž pokles- nou náklady v systému a zvýší se produktivita. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

67 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Graf preference zákazníků z oblasti konečné spotřeby vlastnosti výrobku kvalita výrobku kvalita služeb cena max min PREFERENCE

68 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Graf preference zákazníků z oblasti výrobní spotřeby kvalita služeb vlastnosti výrobku cena kvalita výrobku max min PREFERENCE

69 Leden 2011 Systém - je množina prvků a vazeb mezi nimi - určují vlastnosti, chování a funkce systému jako celku. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

70 Leden 2011 Definice systému lze je roztřídit do 3 skupin: - systém jako třída matematických modelů s matematickou abstrakcí sloužící jako model dynamického jevu (souvisí s matematizací vědy) – pro aplikace není to moc praktické LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

71 Leden 2010 - systém jako komplex vzájemně působících komponent – je použitelné tam, kde je schopnost se vymezit na základě prvků, vazeb apod. a reali- zovatelné na realitě - vstupně-výstupní systém vysvětluje pomocí jeho vstupů a výstupů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

72 Leden 2010 Systémový přístup - (pro doplnění a pro vyjasnění pojmů) je to přístup řešící dvě zásadní typy úloh - musí zaručit potřebnou reakční schopnost, dyna- miku i pružnost, to vše s přiměřenými ná- klady: LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

73 Leden 2010 - analytické – je definována struktura systé- mu a při dané rozlišovací úrovni se zkoumá chování prvků adekvátního systému – např. lze prověřovat, co ze skladových teorií a na- bízených technických prostředků je pro dis- tribuční sklad LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

74 Leden 2010 - syntetické – předem je dáno chování sys- tému a hledá se struktura systému, která bude pro toto chování adekvátní (ekvivalentní) – příkladem může být rozhodování mezi varian- tou skladových dodávek a variantou přímých dodávek – obě při splnění podmínek JIT na dodávky – k řešení je potřeba odpovídající de- finovaný logistický řetězec s nebo bez sklado- vého prvku a s variantou přímých dodávek. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

75 Leden 2010 Obě při splnění podmínek JIT na dodávky – přitom je nutno nabídnout konkurence schop- nou cenu – odpovídající definovaný (konkrét- ní) logistický řetězec s nebo bez skladového prvku musí zaručit potřebnou reakční schop- nost a dynamiku i pružnost, to vše s přiměře- nými náklady. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

76 Leden 2009 Logistický objekt - je představován účelově vymezenou část reality, na které je nebo může být definován logistický systém. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

77 Leden 2009 Pojetí (v současnosti prosazované), kdy logis- tické procesy probíhají uvnitř ekonomického systému, není zcela oprávněné. Specifikou ekonomického systému je, že pracuje s omezenými zdroji, které se snaží cílevědomě maximálně (optimálně) využít (sladit s potřebami). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

78 Leden 2009 Ekonomický systém zde není chápán jako systém s ekonomickými kategoriemi nebo ekonomické ukazatele. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

79 Leden 2011 Vývoj na začátku 21. stolení zastihl LOGISTICKÉ ŘETĚZCE ve stadiu, že jsou spolu s logistikou (jako ce- lek) chápány více jako strategické řízení a především procesní řízení hodnotu tvořících integrovaných logistických řetězců. (řízné) integrované logistické řetězce (Supply Chain Management - SCM)

80 Leden 2013 …..… cw13 – př.4. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistické řetězce – pokračování souvislostí


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. ÚNOR 2013 4. PŘEDNÁŠKA Logistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google