Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod"— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 13 LOGISTIKA 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod ÚNOR 2013 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 ……. POKRAČUJME…….. co jsou …… logistické řetězce ☺
CW13 POKRAČOVÁNÍ ……. POKRAČUJME…… co jsou …… logistické řetězce ☺ Leden 2011

3 Logistický řetězec – je základem logistiky a jejího konání
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický řetězec – je základem logistiky a jejího konání – je i hlavním předmětem jejího vědeckého zkoumání, které probíhá komplexně a v co nejobecnější rovině, ale konkretizace naopak probíhá v co nejpřesněji definovatelné a popsatelné (= tudíž známé) rovině. Leden 2013

4 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický řetězec lze definovat obecně jako soubor hmotných i nehmotných toků probíhajících v řadě na-vazujících (dodávajících a odebírajících) článků (podsystémů, částí, prvků, …), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od poža-davku pružně a hospodárně uspokojit danou potřebu konečného článku. Leden 2011

5 Jedna z definic logistického řetězce
CW13 OPAKOVÁNÍ Jedna z definic logistického řetězce Soubor hmotných i nehmotných toků pro-bíhajících v řadě navazujících (dodávají-cích a odebírajících) článků (částí – pod-systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo-dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. Leden 2009

6 jinak ……. logistické řetězce
CW13 OPAKOVÁNÍ jinak ……. logistické řetězce Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin-nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným (vlastním) sledem, nebo mohou obsaho-vat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. Leden 2010

7 a ještě …. logistické řetězce
CW13 OPAKOVÁNÍ a ještě …. logistické řetězce Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte-rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad-řovat (zahrnovat, obsahovat,….). Leden 2009

8 … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce
CW13 … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce OPAKOVÁNÍ an a4 a3 a2 vstupy výstupy r1 r2 r3 a1 rx ax an-1 rn r4 rn-1 Leden 2009

9 K principiálně známému (a defino-vatelnému, popsatelnému, …
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE K principiálně známému (a defino-vatelnému, popsatelnému, … logistickému řetězci neodmyslitelně patří (náleží, přísluší) logistický přístup. Leden 2011

10 CW13 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP Logistický přístup je takový přístup k systémovým problé-mům, pro který platí (vše z hlediska potřeby času a dosažení přiměřené hospodárnosti): - zájem přístupu se zaměřuje na určitou finální produkci, nebo že sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou - a je určena pro „konkrétního“ zákazníka Leden 2010

11 CW13 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP - zabývá se koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech hmotných i ne-hmotných procesů, které předcházejí (prová-zejí) dodání finálního výrobku (i finálního po-lotovaru) či služby zákazníkovi Leden 2010

12 CW13 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP - zabývá se tokem materiálu, peněz, infor-mací, odpadů, obalů od místa vzniku (ideálně od místa těžby surovin) až po místo jejich zániku (převzetí zákazníkem, spotřebováním, recyklace, opakovaného použití a včetně úplné likvidace) Leden 2009

13 CW13 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP - v dané finální produkci (výrobek, skupinu výrobků, službu) jsou současně řešeny i otázky manipulace, přepravy, skladování a balení – popřípadě servisní služby – vše včet-ně prostorového rozmístění a potřebných ka-pacit i technického vybavení !!! Leden 2009

14 CW13 LOGISTICKÝ PŘÍSTUP - finální řešení zahrnuje všechny články zprostředkující pohyby hmotných i nehmot-ných toků (materiál, zboží, energie, odpady, informace, finance, doklady, servis, údržbu, služby, … ). Leden 2009

15 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pojem logistický řetězec a jeho použití v ře-šení logistických problémů je stěžejním sta-vebním prvkem logistiky. Je používán k vyjádření vztahů a závislostí mezi jednotlivými prvky, z nichž je vytvořen. Označuje statické a/nebo dynamické propo-jení trhů spotřeby s trhy surovin, materiálů, dílců, součástí ve hmotném i/nebo nehmot-ném aspektu. Leden 2009

16 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pojem logistický řetězec účelově vychází z poptávky (objednávek, zájmu) na trhu spo-třeby vytvářeném konečným zákazníkem (ku-pujícím, spotřebitelem, objednavatelem) a obvykle se váže na konkrétní zakázku (výro-bek, službu, díl, apod.). Leden 2009

17 Obě stránky tedy tvoří nedělitelnou jednotu.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Nehmotné stránky řetězců jsou potřeba, aby se mohlo uskutečnit přemístění řetěz-ců hmotných. Obě stránky tedy tvoří nedělitelnou jednotu. Je celkem jasné, že toto pojetí obsahuje i fi-nance a tedy i toky peněz (ať už v jejich hmotné podobě, tak nehmotné – informace a data o financích). Leden 2010

18 Jeho základní složení je zachyceno na ná-sledujících obrázcích.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický řetězec je považován za provázanou posloupnost všech činností (aktivit), jejichž uskutečnění je nezbytně nutné k dosažení konečného efektu, který má synergickou povahu. Přitom všem každý prvek řetězce je sám řetězcem nižší, detailnější úrovně. Jeho základní složení je zachyceno na ná-sledujících obrázcích.  Leden 2010

19 informační technologie a systémy
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE manažerské procesy struktura strategie informační technologie a systémy lidé a jejich role hranice firmy firemní okolí kultura Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému Leden 2011

20 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Dvě pojetí téhož … ZPRACO- VÁNÍ INFORMACE
ZDROJ surovin, dílů, součás- tek, lidí, peněz ZPRACO- VÁNÍ INFORMACE surovin, dílů, součástek, lidí, peněz CÍLOVÉ MÍSTO SPO- TŘEBY DOPRAVA Dvě pojetí téhož … Leden 2010

21 (MANAŽÉRSKÉ, FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE ZDROJ SKLAD DOPRA VA VÝROB- NÍ SYSTÉM SPOTŘE BA ŘÍDÍCÍ, OVLÁDACÍ A DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM NADŘAZENÉ SYSTÉMY (MANAŽÉRSKÉ, FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ … dvě pojetí téhož . Leden 2010

22 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE TRANSFOR-MAČNÍ PROCES výrobky služby materiál
suroviny pracovní prostředky pracovní síly výrobky služby odpad energie finance Leden 2010

23 řízení tech-nol. procesu
CW13 Příklad ŘEŠENÍ vztahů logistickým řetězcem techn. rozvoj trh zakázek zdroje / surovin a energií – příp. jiné trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu market. (odbyt) zákazník trh prac. síly trh technologií a strojů odpady procesu řízení tech-nol. procesu Leden 2011

24 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pokud proces přeměny (transformace) vstupů na požadované výstupy má charakter logistický a pokud budou zkoumány či sledo-vány prvky a procesy logistického charakteru, hovoří se i zde o logistickém řetězci. Pro porozumění je znázorněn vztah mezi jed-notlivými články řetězce v časové závislosti průchodu tímto řetězcem – následuje obr. Leden 2010

25 materiál informace (služby)
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE řízení procesy struktury prostředky materiál informace (služby) informace požadavky požadavek = výkon výkon = požadavek ZDROJ SPOTŘEBA Leden 2010

26 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Na procesy lze obecně nahlížet jako na vzta-hy dodavatele a odběratele, případně jako na zdroje a spotřebiče. Proto zobrazený n-tý proces bude dodavate-lem do transformace a proces n+1 odběrate-lem čili zákazníkem. Nutnou podmínkou správné funkce je přísun vstupních materiálů, energií (vč. energií finan-čních) a případně i lidských zdrojů. Leden 2009

27 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Děje, stavy a procesy v logistických řetězcích je nutné charakterizovat kvalitativně i kvanti-tativně a zároveň je i porovnávat (přesto, že se to navenek jeví jako neuskutečnitelné). K relevantnímu a správnému porovnávání slouží i správné stanovení logistických veličin a ukazatelů. Leden 2009

28 Veličiny jsou rozlišovány na veličiny základní a veličiny odvozené.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Veličiny jsou rozlišovány na veličiny základní a veličiny odvozené. Toto dělení musí být velice přesné a předem dostatečně přesně a úplně definované – musí respektovat realitu vztahů a vazeb i původu. Leden 2009

29 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Grafické i obsahové uspořádání logistické-ho řetězce a způsoby jeho řízení mají v praxi různé podoby. Podstatné je, aby byly respektovány tři zásady podoby (tvaru, sestavení), které byly logistickou teorií postupně zformulovány (a staly se postuláty existence logistických řetězců ). Leden 2011

30 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V logistice nesmí dojít k záměně veličiny po-pisované pouze fyzikálními principy a souvis-lostmi veličinami popisovanými jinak. Proto je obvyklé používat popis ve složeném tvaru pomocí odvozených veličin, které umí dostatečně přesně specifikovat logistickou veličinu (v logistice je například zcela zřejmá potřeba ctít rozdíl mezi počtem kusů lahví od piva a od mléka). Leden 2009

31 Velice důležité je i hledisko časové, které dělí průběhy na:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Velice důležité je i hledisko časové, které dělí průběhy na: - kontinuální (spojité), - diskontinuální (přerušované) - diskrétní (nespojité). Leden 2010

32 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Kontinuálními se rozumí časové děje pro-bíhající trvale (bez přerušení v časovém tr-vání) a děje jimi vyvolané jsou rovněž trvalé. Diskontinuální průběh vyvolává stavy do-časné (s přerušením v jejich časovém trvání) – týká se též dějů. Diskrétní průběh pak vyvolává stavy okam-žité (s existencí přerušení na definované opa-kující se časové úseky). Leden 2010

33 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Grafické zobrazení respektující hledisko časové, které má princip jako uvedené zo-brazení vztahů mezi články řetězce. Vyjadřuje jejich vzájemné vztahy zobra-zené v časovém průběhu – viz obrázek. Leden 2010

34 Na charakteru průběhu tyto hodnotové stavy nic nemění.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Na hodnotovou úroveň kteréhokoliv z prů-běhů má vždy vliv i velikost okamžité hod-noty, která je závislá na konkrétním okamži-tém stavu veličiny. Na charakteru průběhu tyto hodnotové stavy nic nemění. Leden 2010

35 STAV VYVOLANÝ VSTUPEM DĚJE:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE POŽADAVEK, POTŘEBA t Ā A t A , i t Ā , i t A , i + 1 T A , i T Ā , i VSTUP DĚJE: STAV VYVOLANÝ VSTUPEM DĚJE: DOBA TRVÁNÍ: ČAS: VÝSKYT Leden 2010

36 Tradiční typ řetězce s přetržitými toky
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Tradiční typ řetězce s přetržitými toky - klasicky používané v obchodní logistice – predikce prodeje slouží k řízení výroby – je sestavována na základě periodického hodnocení prodeje = je vy-pracována statistika prodeje a podle analyzovaného výsledku je řízena výroba – tj. jsou uzavírány kon-trakty s dodavateli surovin, jsou ovlivněny typy a množství výrobků, které přijdou do výroby a ná-sledně do prodeje. Leden 2010

37 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Materiálové toky v takovémto řetězci fun-gují na tlačném principu (push princip), což znamená, že předcházející článek tlačí na následující odebírající článek, aby výsledek odebral v okamžiku, kdy je připraven a ne, až jej bude skutečně potřebovat. Leden 2010

38 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Informační toky mají sériový charakter - informace jsou v jednotlivých článcích zadr-žovány a shromažďovány a později vyhod-nocovány a předávány dál – tok informací je přetržitý. Leden 2010

39 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Výsledek uvedených skutečností o funkci logistic-kého hmotného i nehmotného řetězce je ten, že existují nadbytečné skladové zásoby s umrtveným kapitálem a že řetězec funguje těžkopádně (není pružný, operativní, na požadavky konečného spo-třebitele reaguje obvykle s větším či menším zpožděním). Leden 2010

40 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE tok materiálu = PUSH (TLAČENÝ)
tok informací = SÉRIOVÝ predikce prodeje vyřizování objednávek kontakt s dodavateli při- objednávka při- objednávka při- objednávka při- objednávka objednávka zákazníka doda va- telé sklad suro- vin výro- ba H – článek výs- tupní sklad záka zník H – článek výstupní sklad … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) Leden 2010

41 Řetězec s kontinuálními toky
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Řetězec s kontinuálními toky - struktura je zjednodušena, obsahuje minimum skladů a skladových zásob (zejména sklad surovin je pokud možno úplně odstraněn a sklad výstupů je minimalizován) – je výsledkem použití metody JIT a zpružnění funkce celého řetězce – pracuje na tzv. principu tažení (pull princip) – předcházející článek posílá svůj výsledek až v okamžiku, kdy jej násle-dující potřebuje (požaduje, „vytáhne“ si jej a ihned využije). Leden 2010

42 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Výsledkem je zrychlení všech toků v řetězci a redukce skladů a skladových zásob (tedy i zmen-šení až likvidace umrtveného kapitálu) – rozhodu-jícím článkem přestává být sklad a předcházející článek, ale konečný spotřebitel a jeho požadavky spolu se schopnostmi (pružností, flexibilitou, reak-ční rychlostí) řetězce reagovat – toky informací i zde však mají přerušovaný sériový charakter. Leden 2010

43 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE tok materiálu = PULL (TAŽENÝ)
V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = PULL (TAŽENÝ) tok informací = SÉRIOVÝ predikce prodeje vyřizování objednávek doda va- telé záka zník sklad suro- vin komp- letace a konsoli dace V – článek výroba objednávk a zákazníka při- objednávka kontakt s dodavateli Leden 2010

44 Řetězec se synchronním tokem
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Řetězec se synchronním tokem sestává pouze z výroby s kompletací a s konsoli-dací všech toků a ze zákazníků (spotřebitelů) - na druhé straně z dodavatelů (surovinových nebo výrobkových). Cílový typ tohoto řetězce je jeho plná adaptabilita a schopnost reakce na požadavky konečného spo-třebitele – toky jsou plynulé bez přerušení a bez zásob (nebo jen s velice malými vyrovnávajícími pojistnými sklady). Leden 2010

45 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Řetězec i toky jsou vyvážené a fungují vlastně na principu vlákna nebo „média proudícího v potrubí“ (pipeline princip) – v toku se nachází jen nezbytné množství materiálu, surovin, výrobků i informací a finančních prostředků, které jsou nezbytně nutné a funkcí přímo požadované. Vyřizování požadavků konečného spotřebitele pro-bíhá v řetězci se synchronizujícím a optimalizujícím procesem. Leden 2009

46 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Řetězec je transparentní a relativně snadno ovla-datelný (ale zároveň se zvýšila jeho citlivost na poruchy a havárie) – předpokládá se plné uplatnění automatizace a počítačové podpory všech činností a probíhajících procesů, včetně toku informací a finančních prostředků – zároveň však vyžaduje podporu rozhodovacího procesu se simulací a modelováním možných variant dalšího postupu. Leden 2009

47 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE tok materiálu = VYVÁŽENÝ
tok informací = PARALELNÍ podpora rozhodování vyřizování transakcí synchronizace řetězce doda va- telé zákazník komple- tace a konsoli- dace V – článek výroba objednávka zákazníka V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objed-návky) konečného spotřebitele (zákazníka) Leden 2010

48 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pasivní prvky - věci procházející logistickým řetězcem – suroviny, základní a pomocný materiál, díly, rozpracovaná výroba pohybující se od místa a okamžiku vzniku přes různé články (výrobní, distri-buční, skladové) do míst a okamžiku jejich výrobní nebo konečné spotřeby – představují podstatnou část hmotné stránky logistického řetězce. Leden 2009

49 Dále to jsou obaly, přepravní prostředky, vzniklý odpad.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Dále to jsou obaly, přepravní prostředky, vzniklý odpad. Pozor, patří sem i informace, jejichž pohyb (zpro-středkovaný různými formami nosičů informací) předbíhá, provází či následuje pohyb surovin, mate-riálů, výrobků, apod., případně i pohyb finančních prostředků. Leden 2009

50 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Aktivní prvky jsou protipólem - prvky realizující se působením toků pasivních prvků v logistickém řetězci. Jejich účelem je realizovat logistické funkce, čili uskutečňovat posloupnost netechnologických operací s pasivními prvky – operace balení, naklád-ky, překládky, uskladňování, konsolidace, komple-tace, kontrola, sledování, identifikace, sběr dat a informací, jejich přenos či uchovávání, atd. Leden 2009

51 Patří sem i prostředky pro manipulaci s daty a informacemi.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Aktivními prvky tedy mohou být technické pro-středky a zařízení manipulační techniky, pros-tředky pro balení, skladování a další pomocné prostředky či zařízení. Patří sem i prostředky pro manipulaci s daty a informacemi. Leden 2009

52 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistické funkce jsou (více méně tradiční) činnosti spojené s procesy balení, tvorbou manipu-lačních a přepravních jednotek, uskladňováním, nakládáním, překládáním, kompletací, konsolidací, kontrolou, vystavováním dokladů, ale i fakturací a peněžními operacemi. Leden 2009

53 Logistické funkce - strukturovány:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistické funkce - strukturovány: -- strategické – zásadní, dlouhodobě platné rozhodnutí o zdrojích, pravidlech a postupech -- dispoziční – krátkodobé rozhodování (přikazování) o způsobu uspokojení vzniklých potřeb v mezích daných předcházejícím strategickým rozhodnutím Leden 2009

54 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE -- administrativní – patří sem informační pro-cesy, vystavování a sledování faktur, eviden-ce dokladů, přičemž za podnět ke vzniku těchto procesů se považuje vydání příkazu (dis-pozice) -- operativní – je jí realizace hmotné stránky logistických řetězců podle dispozic, objedná-vek či příkazů z nadřazených úrovní. Leden 2009

55 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický řetězec je složen z dílčích hmot-ných a nehmotných toků, které se uskutečňují mezi jednotlivými (různými) články (podsys-témy) ve výrobě, v dopravě, ve skladech i v obchodě. Leden 2010

56 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pohyb hmotných i nehmotných prvků se děje tzv. kanály – logistical channel (cestami), které nemusí propojovat tytéž články (i když se týkají jedné a téže věci, zakázce) a mohou být prostorově (směrově) i časově diferen-covány. Leden 2009

57 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pohyb materiálu (i informací) prováděný cíle-vědomě pomocí aktivních prvků tak, aby byl k dispozici na daném (potřebném) místě v da-ném množství, čase a kvalitě (nepoškozený) a s předem určenou spolehlivostí dodávky, se nazývá materiálovým tokem. Leden 2009

58 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pro materiálové toky platí celá řada podmínek i omezení, ekonomických závislostí aj. Aby fungovaly a přinášely očekávaný efekt (a následně i přínos), musí vykazovat značnou míru pružnosti a přizpůsobivosti. Musí být založeny na sladění prvků a odstra-nění nadbytečných článků a operací z ře-tězce. Leden 2009

59 Logistický systém je v praxi pojímán jako:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický systém je v praxi pojímán jako: - dynamický (měnící se v čase) - učící se (na základě zpětných vazeb či roz-boru opakujících se podnětů či chyb opravuje své konání a chování) - samoorganizující se (zlepšuje své struktu-ry, organizaci i vazby s cílem dosáhnout vyšší kvality celého systému) Leden 2009

60 - otevřený (má vstupy i výstupy, vnější vazby a má definované okolí)
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - samoopravující se (umí nahrazovat nefunk-ční nebo staré a nepotřebné prvky novými, stejně tak i nahrazuje či opravuje vazby) - otevřený (má vstupy i výstupy, vnější vazby a má definované okolí) - stochastický (s cílovým chováním ekono-mického typu). Leden 2009

61 Logistický systém lze vymezit i takto:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický systém lze vymezit i takto: - systém technicko-technologický - jako hmotný systém dynamický obsahující umělé i lidské prvky – jeho funkcí je realizace netechnologických transformací – prvky jsou obvykle technickými pro-středky a zařízeními (budovy, dopravní komunikace, plochy, lidská obsluha, atd.) – je považován za basický systém se vstupy a výstupy hmotné (mate-riálové a energetické) i nehmotné (informační a finanční) povahy Leden 2010

62 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - systém řízení – smíšený dynamický systém realizující systém logistického řízení – účelné půso-bení řídicího subjektu na systém technicko-techno-logický snažící se vyvolat chování vedoucí k dosa-žení konečného výsledku s minimální spotřebou času a maximální hospodárností Leden 2009

63 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - systém informační – pořizující, zpracovávající, přenášející a uchovávající informace pro potřeby řízení – jeho prvky tvoří technické a pomocné pros-tředky, zařízení, lidé – jeho vazbami jsou toky infor-mací – přitom systém musí zaručit, že informace budou JIT včetně požadované formy Leden 2009

64 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - systém komunikační – soustava technických prostředků a zařízení (přenosová, organizační, au-tomatizační a výpočetní) – sloužící informačnímu systému. Leden 2009

65 strategie logistického systému firmy
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE strate- gie firmy poslání firmy cíle firmy vnější cíl logistiky výkonový cíl ekonomic ký cíl strategie logistického systému firmy korekce procesů průběžná analýza nákladů stanovení cest k dosažení logistických cílů logistický controling Leden 2010

66 Strategie logistického systému
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Strategie logistického systému - zvyšuje jeho vnitřní výkonnost a zrychlující průtok zboží systémem (tj. postup od přijetí ze zdroje po dodání hotového výrobku) vede ke snížení zásob a k uvolnění kapitálu v nich vázaného a k poklesu celkových firemních nákladů. Zaměření strategie na zvýšení výkonnosti a zrychlení průtoku zboží, vede ke snížení zásob a uvolnění kapitálu, čímž pokles-nou náklady v systému a zvýší se produktivita. Leden 2009

67 Graf preference zákazníků z oblasti konečné spotřeby
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE kvalita služeb cena max min PREFERENCE Graf preference zákazníků z oblasti konečné spotřeby vlastnosti výrobku kvalita výrobku Leden 2010

68 Graf preference zákazníků z oblasti výrobní spotřeby
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE kvalita služeb vlastnosti výrobku cena kvalita výrobku max min PREFERENCE Graf preference zákazníků z oblasti výrobní spotřeby Leden 2010

69 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Systém je množina prvků a vazeb mezi nimi - určují vlastnosti, chování a funkce systému jako celku. Leden 2011

70 Definice systému lze je roztřídit do 3 skupin:
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Definice systému lze je roztřídit do 3 skupin: - systém jako třída matematických modelů s matematickou abstrakcí sloužící jako model dynamického jevu (souvisí s matematizací vědy) – pro aplikace není to moc praktické Leden 2011

71 - vstupně-výstupní systém vysvětluje pomocí jeho vstupů a výstupů.
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE systém jako komplex vzájemně působících komponent – je použitelné tam, kde je schopnost se vymezit na základě prvků, vazeb apod. a reali-zovatelné na realitě - vstupně-výstupní systém vysvětluje pomocí jeho vstupů a výstupů. Leden 2010

72 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Systémový přístup - (pro doplnění a pro vyjasnění pojmů) je to přístup řešící dvě zásadní typy úloh - musí zaručit potřebnou reakční schopnost, dyna-miku i pružnost, to vše s přiměřenými ná-klady: Leden 2010

73 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - analytické – je definována struktura systé-mu a při dané rozlišovací úrovni se zkoumá chování prvků adekvátního systému – např. lze prověřovat, co ze skladových teorií a na-bízených technických prostředků je pro dis-tribuční sklad Leden 2010

74 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - syntetické – předem je dáno chování sys-tému a hledá se struktura systému, která bude pro toto chování adekvátní (ekvivalentní) – příkladem může být rozhodování mezi varian-tou skladových dodávek a variantou přímých dodávek – obě při splnění podmínek JIT na dodávky – k řešení je potřeba odpovídající de-finovaný logistický řetězec s nebo bez sklado-vého prvku a s variantou přímých dodávek. Leden 2010

75 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Obě při splnění podmínek JIT na dodávky – přitom je nutno nabídnout konkurence schop-nou cenu – odpovídající definovaný (konkrét-ní) logistický řetězec s nebo bez skladového prvku musí zaručit potřebnou reakční schop-nost a dynamiku i pružnost, to vše s přiměře-nými náklady. Leden 2010

76 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Logistický objekt je představován účelově vymezenou část reality, na které je nebo může být definován logistický systém. Leden 2009

77 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Pojetí (v současnosti prosazované), kdy logis-tické procesy probíhají uvnitř ekonomického systému, není zcela oprávněné. Specifikou ekonomického systému je, že pracuje s omezenými zdroji, které se snaží cílevědomě maximálně (optimálně) využít (sladit s potřebami). Leden 2009

78 CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Ekonomický systém zde není chápán jako systém s ekonomickými kategoriemi nebo ekonomické ukazatele. Leden 2009

79 (řízné) integrované logistické řetězce (Supply Chain Management - SCM)
CW13 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Vývoj na začátku 21. stolení zastihl (řízné) integrované logistické řetězce (Supply Chain Management - SCM) ve stadiu, že jsou spolu s logistikou (jako ce-lek) chápány více jako strategické řízení a především procesní řízení hodnotu tvořících integrovaných logistických řetězců. Leden 2011

80 …..… Logistické řetězce – pokračování souvislostí cw13 – př.4. CW13
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistické řetězce – pokračování souvislostí …..… cw13 – př.4. Leden 2013


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce - úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google