Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda"— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 13 LOGISTIKA 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda Leden 2013 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 ……. POKRAČUJME v poznávání logistiky ……. ☺
CW13 POKRAČOVÁNÍ ……. POKRAČUJME v poznávání logistiky …… ☺ Leden 2011

3 Definice logistického řetězce
CW13 OPAKOVÁNÍ Definice logistického řetězce Soubory informací, poznatků, závěrů, analýz, srovnání, úvah, pojednání, popisů, … atd., které v literatuře tvoří podklady k defi-niční formulaci, lze zde jen těžko přinést. Protože LŘ jsou základním prvkem, jsou jim vě-novány další přednáškové celky (ppt). Zde následuje jen úvodní definiční informace. Leden 2013

4 Jedna z definic logistického řetězce
CW13 OPAKOVÁNÍ Jedna z definic logistického řetězce Soubor hmotných i nehmotných toků pro-bíhajících v řadě navazujících (dodávají-cích a odebírajících) článků (částí – pod-systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo-dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. Leden 2009

5 jiná ……. logistický řetězec …
CW13 OPAKOVÁNÍ jiná ……. logistický řetězec … Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin-nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným (vlastním) sledem, nebo mohou obsaho-vat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. Leden 2010

6 a ještě …. logistický řetězec …
CW13 OPAKOVÁNÍ a ještě …. logistický řetězec … Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte-rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad-řovat (zahrnovat, obsahovat,….). Leden 2009

7 … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce
CW13 … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce OPAKOVÁNÍ an a4 a3 a2 vstupy výstupy r1 r2 r3 a1 rx ax an-1 rn r4 rn-1 Leden 2009

8 CW13 LOGISTIKA Logistické systémy Za logistický systém je možno považovat jakýkoliv systém, který souvisí s výrobou a distribucí výrobků a poskytováním služeb. Při studiu těchto systémů je důležité brát v úvahu nejenom vlastní výrobní nebo ob-služný proces, ale i jeho řídicí logiku – a veškeré nehmotné informační a řídicí toky. Leden 2009

9 Logistické systémy – obecně …
CW13 LOGISTIKA Logistické systémy – obecně … Za logistický systém je ALE možno pova-žovat jakýkoliv systém, který souvisí s REÁLNÝM SVĚTEM nebo s poskytová-ním služeb. Tyto systémy lze analyzovat a popsat jako soubor (soustavu) logistických prvků, které jej tvoří (které jej popisují, které obsahuje). Leden 2013

10 A následně přetransformovat do řetězců.
CW13 LOGISTIKA Logistické systémy A následně přetransformovat do řetězců. Je zřejmé, že je nutné stejným postupem, na bázi stejných přístupů a postupů, sle-dovat a popisovat příslušné toky a vazby – jak hmotné tak i nehmotné. Včetně vazeb a vlivů „okolí“. Leden 2013

11 CW13 LOGISTIKA Logistické systémy Proto mezi toky „proudící v logistice“ za-hrnujeme toky zboží, peněz a informací. Tím jsou vlastně vyčerpány všechny pří-pustné i reálně existující „materie“, s nimiž se můžeme v logistice setkat. Leden 2013

12 CW13 LOGISTIKA Logistické systémy Toto tvrzení, že „Mezi toky proudící v lo-gistice zahrnujeme toky zboží, peněz a informací“, není, pochopitelně, přesné a vypovídající – je nutné ho chápat ve slo-va-smyslu sledované reality, kterou chce-me logisticky zkoumat a sledovat – a představit si realitu jako model. Leden 2013

13 CW13 LOGISTIKA Logistické systémy Zřejmě při vhodných formulacích a defini-cích by bylo možné logistické postupy a zásady použít v oblastech zcela nemate-riální povahy, např. v sociologii, lékařství (medicině, obecně zdravotnictví), ve správních systémech (stát a jeho správní oblast, soudnictví, legislativa, atd.). Leden 2013

14 CW13 LOGISTIKA Logistika - věda Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží (obecně „materie“) či jiných druhů zásob, předmětů od dodava-tele k odběrateli (i zpět) a nehmotnými in-formačními toky v písemné nebo i ústní podobě. Leden 2013

15 Je na „lidstvu“, zda to umí využít …..
CW13 LOGISTIKA Logistika - věda Obecná aplikabilita je způsobena tím, že logistické principy, postupy, zásady, …. jsou obecně platné a proto, že – nebo spíše právě proto – logistika patří do zá-kladních, tzv. systémových věd. Je na „lidstvu“, zda to umí využít ….. Leden 2013

16 CW13 LOGISTIKA Logistika - věda Logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží (předměty či informace), ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. + Aby zároveň vztahy a vazby byly takové, které tomuto „slouží a prospí-vají“. + ALE to není „vše“ …….. Leden 2013

17 CW13 LOGISTIKA Logistika - věda Logistika se zabývá předmětovými nebo informačními toky uvnitř jednotli-vých firem (objektů sledování jejich čin-nosti a vazeb), včetně různých systémů skladování zásob. Jedním ze stěžejních účelů logistiky je tyto toky optimalizovat – aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady při plnění jim zadaných úkolů. Leden 2009

18 Za pozornost určitě stojí tato (praktická) informace:
CW13 LOGISTIKA Za pozornost určitě stojí tato (praktická) informace: Vzhledem k tomu, že u průměrného pod-niku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný a jeho důležitost i vliv neustále rostou. Leden 2013

19 L. jako vědní disciplina, v sobě zahrnuje: - integrované plánování
CW13 LOGISTIKA Logistika - věda L. jako vědní disciplina, v sobě zahrnuje: - integrované plánování - formování hmotných a informačních toků - provádění hmotných a informačních toků - kontrolu hmotných a informačních toků. A to jak uvnitř podniku (vnitropodnikové vazby) tak i vně podniku (výrobně-ob-chodní mezipodnikové vztahy). Leden 2013

20 Nabídka musí být dostatečně pružná a hos-podárná.
CW13 PROČ LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit kvalitní zboží nebo připra-vit kvalitní služby, ale tyto musí být Just in Time (JIT) – ve správném okamžiku, ve správném množství, na správném místě a to s vynaložením (pouze) přiměřených nákladů. Nabídka musí být dostatečně pružná a hos-podárná. Nákupem ohodnotí zákazník konečnou cenu. Leden 2009

21 CW13 PROČ LOGISTIKA Výrobci, dopravci i služby se dostávají do „magického trojúhelníku“ daného body – zvyšování kvality, snižování nákladů, zvyšování pružnosti. Vlivy působí společně a souběžně, ale vý-znam se přesouvá (a to zejména v našich republikových poměrech) na pružnost a na kvalitu. Leden 2009

22 CW13 PROČ LOGISTIKA Ukazuje se, že s vyspělostí státu, společnosti a technické úrovně, se zvětšuje podíl ná-kladů na oběh v ceně hotových výrobků (zboží, služeb). Dosažení vysoké pružnosti je podmíněno spí-še výborným technickým vybavením a do-konalým řízením (organizací). Leden 2009

23 CW13 PROČ LOGISTIKA Je to ale nákladné – zabírá to u hospodářsky nejvyspělejších zemí zhruba 60 % ceny prodávaných výrobků – u méně vyspělých, spíše na úrovni 30 %. Lze vysledovat, že tyto náklady hladce pře-rostou 75 % z celkových nákladů. Nejdražší je vždy manipulace s materiálem a pak doprava. Vliv má rovněž rychlost oběhu zboží. Leden 2009

24 - asi 34 % připadalo na manipulaci s materiálem a na udržování zásob
CW13 PROČ LOGISTIKA Jednotlivé operace či skupiny operací (z nichž se skládají oběhové procesy) se v různé výši podílejí na nákladech na oběh – např. v USA 80. let bylo z celkových nákladů: - asi 34 % připadalo na manipulaci s materiálem a na udržování zásob - asi 29 % připadalo na dopravní náklady - asi 12 % připadalo na balení, a další činnosti, jejichž podíl je již „nízký“. Leden 2009

25 CW13 PROČ LOGISTIKA Řešení (jedním z možných) spočívá ve zefek-tivnění oběhu zásob – snížení jejích stavu. Zde je na místě poznamenat, že pokud se využívá zpětnovazebních informací, je nutno počítat s několikaprocentovým zatížením nákladových položek. Leden 2009

26 POZOR: patří sem i příslušné inofrmace a služby.
CW13 PROČ LOGISTIKA Oběhem se rozumí souhrn všech předvýrob-ních a povýrobních hmotných procesů, jimiž prochází materiál (suroviny, základní i pomocný materiál, díly, nedokončené výrobky i hotové výrobky určené k prodeji). POZOR: patří sem i příslušné inofrmace a služby. Leden 2009

27 CW13 PROČ LOGISTIKA Do oběhu patří tedy i procesy netechnolo-gické povahy složené převážně z balení, manipulace, nakládky, vykládky, skladování, plnění a vyprazdňování přepravních jednotek, kontrolní operace kvality a jakosti, předávek, třídění, identifikace, skládání a kompletace,…. = jde o nezbytný fyzický pohyb. Leden 2009

28 CW13 PROČ LOGISTIKA Pozor při analýzách a úvahách na zpětný ko-loběh upotřebených a „zbylých“ surovin i obalů. K efektům nevede racionalizace manipulace a skladového hospodářství pouze v podniku – i když určité efekty přinese. Leden 2011

29 CW13 PROČ LOGISTIKA Rovněž tak samotné řešení zásobování či dis-tribuce nebo samotné výroby přinese efekty. Vždy to ale musí být řešení komplexní a provázané ve všech bodech a úrovních. Konečného efektu musí být dosaženo maxi-mální pružností i hospodárností. Leden 2011

30 CW13 PROČ LOGISTIKA Je nutno sladit všechny hmotné i nehmotné (informační, finanční) operace v rámci všech výrobních i nevýrobních procesů, které vzni-kají v rámci dělby práce a jsou spojeny s oběhem určitého výrobku nebo skupiny či druhu zboží (výrobků) – obecně se to týká i služeb! Leden 2011

31 CW13 PROČ LOGISTIKA Pak lze takový přístup označit za logistický přístup a odpovídající vytvořené řetězce (zboží, materiálu, polotovarů, i financí, služeb a informací) za logistické řetězce – následně se může disciplína zabývající se touto proble-matikou nazývat logistikou. Leden 2011

32 …..… Logistika a teorie systémů cw13 – p.2. CW13 CW05
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistika a teorie systémů …..… cw13 – p.2. Leden 2013


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda"

Podobné prezentace


Reklamy Google