Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 2. PŘEDNÁŠKA Logistika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 2. PŘEDNÁŠKA Logistika."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 2. PŘEDNÁŠKA Logistika - věda

2 Leden 2011 ……. POKRAČUJME v poznávání logistiky ……. ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2013 Soubory informací, poznatků, závěrů, analýz, srovnání, úvah, pojednání, popisů, … atd., které v literatuře tvoří podklady k defi-niční formulaci, lze zde jen těžko přinést. Protože LŘ jsou základním prvkem, jsou jim vě- novány další přednáškové celky (ppt). Zde následuje jen úvodní definiční informace. logistického řetězce Definice logistického řetězce OPAKOVÁNÍ

4 Leden 2009 Soubor hmotných i nehmotných toků pro- bíhajících v řadě navazujících (dodávají- cích a odebírajících) článků (částí – pod- systémů), jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospo- dárně uspokojit danou potřebu konečného článku. logistického řetězce Jedna z definic logistického řetězce OPAKOVÁNÍ

5 Leden 2010 Jejich účelem je dát do souvislostí (podle daného zadání a vstupů) jednotlivé čin- nosti nebo události tvořící tzv. dějový sled. Řetězce se zabývají buď pouze daným (vlastním) sledem, nebo mohou obsaho- vat i vazby na okolí (s okolím) a ukázat tak, jaké vlivy na daný řetězec působí. logistický řetězec … jiná ……. logistický řetězec … OPAKOVÁNÍ

6 Leden 2009 Činnosti nebo události jsou vyjadřovány verbálně, někdy jedním či dvěma slovy, někdy rozvitými větami – záleží, mj. na interpretátorovi. Stejně se to týká úrovně podrobností, kte- rou jednotlivé prvky řetězce budou vyjad- řovat (zahrnovat, obsahovat,….). logistický řetězec … a ještě …. logistický řetězec … OPAKOVÁNÍ

7 Leden 2009 logistického řetězce … a grafické znázornění teoretického principu logistického řetězce anan a4 a4 a 3 a 2 vstupy výstupy r 1 r2 r2 r3 r3 a1a1 r x ax ax a n-1 r n r 4 r n-1 OPAKOVÁNÍ

8 Leden 2009 logistický systém Za logistický systém je možno považovat jakýkoliv systém, který souvisí s výrobou a distribucí výrobků a poskytováním služeb. Při studiu těchto systémů je důležité brát v úvahu nejenom vlastní výrobní nebo ob- služný proces, ale i jeho řídicí logiku – a veškeré nehmotné informační a řídicí toky. Logistické systémy LOGISTIKA

9 Leden 2013 logistický systém REÁLNÝM SVĚTEM Za logistický systém je ALE možno pova- žovat jakýkoliv systém, který souvisí s REÁLNÝM SVĚTEM nebo s poskytová- ním služeb. Tyto systémy lze analyzovat a popsat jako soubor (soustavu) logistických prvků, které jej tvoří (které jej popisují, které obsahuje). Logistické systémy – obecně … LOGISTIKA

10 Leden 2013 přetransformovatřetězců A následně přetransformovat do řetězců. Je zřejmé, že je nutné stejným postupem, na bázi stejných přístupů a postupů, sle- dovat a popisovat příslušné toky a vazby – jak hmotné tak i nehmotné. Včetně vazeb a vlivů „okolí“. Logistické systémy LOGISTIKA

11 Leden 2013 Proto mezi toky „proudící v logistice“ za- hrnujeme toky zboží, peněz a informací. Tím jsou vlastně vyčerpány všechny pří- pustné i reálně existující „materie“, s nimiž se můžeme v logistice setkat. LOGISTIKA Logistické systémy

12 Leden 2013 Toto tvrzení, že „Mezi toky proudící v lo- gistice zahrnujeme toky zboží, peněz a informací“, není, pochopitelně, přesné a vypovídající – je nutné ho chápat ve slo- va-smyslu sledované reality, kterou chce- me logisticky zkoumat a sledovat – a představit si realitu jako model. LOGISTIKA Logistické systémy

13 Leden 2013 Zřejmě při vhodných formulacích a defini- cích by bylo možné logistické postupy a zásady použít v oblastech zcela nemate- riální povahy, např. v sociologii, lékařství (medicině, obecně zdravotnictví), ve správních systémech (stát a jeho správní oblast, soudnictví, legislativa, atd.). LOGISTIKA Logistické systémy

14 Leden 2013 Logistika vědní obor Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží (obecně „materie“) či jiných druhů zásob, předmětů od dodava- tele k odběrateli (i zpět) a nehmotnými in- formačními toky v písemné nebo i ústní podobě. Logistika - věda LOGISTIKA

15 Leden 2013 Obecná aplikabilita je způsobena tím, že logistické principy, postupy, zásady, …. jsou obecně platné a proto, že – nebo spíše právě proto – logistika patří do zá- kladních, tzv. systémových věd. Je na „lidstvu“, zda to umí využít ….. Logistika - věda LOGISTIKA

16 Leden 2013 Logistika souborem činností Logistika je souborem činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží (předměty či informace), ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady. + Aby zároveň vztahy a vazby byly takové, které tomuto „slouží a prospí- vají“. + ALE to není „vše“ …….. LOGISTIKA Logistika - věda

17 Leden 2009 Logistika zabývá předmětovými informačními toky stěžejních účelů Logistika se zabývá předmětovými nebo informačními toky uvnitř jednotli- vých firem (objektů sledování jejich čin- nosti a vazeb), včetně různých systémů skladování zásob. Jedním ze stěžejních účelů logistiky je tyto toky optimalizovat – aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady při plnění jim zadaných úkolů. LOGISTIKA Logistika - věda

18 Leden 2013 Vzhledem k tomu, že u průměrného pod- niku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný a jeho důležitost i vliv neustále rostou. Za pozornost určitě stojí tato (praktická) informace: LOGISTIKA

19 Leden 2013 vědní disciplina L. jako vědní disciplina, v sobě zahrnuje: - integrované plánování - formování hmotných a informačních toků - provádění hmotných a informačních toků - kontrolu hmotných a informačních toků. A to jak uvnitř podniku (vnitropodnikové vazby) tak i vně podniku (výrobně-ob- chodní mezipodnikové vztahy). LOGISTIKA Logistika - věda

20 Leden 2009 Nestačí jen vyrobit kvalitní zboží nebo připra- vit kvalitní služby, ale tyto musí být Just in Time (JIT) – ve správném okamžiku, ve správném množství, na správném místě a to s vynaložením (pouze) přiměřených nákladů. Nabídka musí být dostatečně pružná a hos- podárná. Nákupem ohodnotí zákazník konečnou cenu. PROČ LOGISTIKA

21 Leden 2009 Výrobci, dopravci i služby se dostávají do „magického trojúhelníku“ daného body – zvyšování kvality, snižování nákladů, zvyšování pružnosti. Vlivy působí společně a souběžně, ale vý- znam se přesouvá (a to zejména v našich republikových poměrech) na pružnost a na kvalitu. PROČ LOGISTIKA

22 Leden 2009 Ukazuje se, že s vyspělostí státu, společnosti a technické úrovně, se zvětšuje podíl ná- kladů na oběh v ceně hotových výrobků (zboží, služeb). Dosažení vysoké pružnosti je podmíněno spí- še výborným technickým vybavením a do- konalým řízením (organizací). PROČ LOGISTIKA

23 Leden 2009 Je to ale nákladné – zabírá to u hospodářsky nejvyspělejších zemí zhruba 60 % ceny prodávaných výrobků – u méně vyspělých, spíše na úrovni 30 %. Lze vysledovat, že tyto náklady hladce pře- rostou 75 % z celkových nákladů. Nejdražší je vždy manipulace s materiálem a pak doprava. Vliv má rovněž rychlost oběhu zboží. PROČ LOGISTIKA

24 Leden 2009 Jednotlivé operace či skupiny operací (z nichž se skládají oběhové procesy) se v různé výši podílejí na nákladech na oběh – např. v USA 80. let bylo z celkových nákladů: - asi 34 % připadalo na manipulaci s materiálem a na udržování zásob - asi 29 % připadalo na dopravní náklady - asi 12 % připadalo na balení, a další činnosti, jejichž podíl je již „nízký“. PROČ LOGISTIKA

25 Leden 2009 zefek- tivnění oběhu zásob Řešení (jedním z možných) spočívá ve zefek- tivnění oběhu zásob – snížení jejích stavu. Zde je na místě poznamenat, že pokud se využívá zpětnovazebních informací, je nutno počítat s několikaprocentovým zatížením nákladových položek. PROČ LOGISTIKA

26 Leden 2009 Oběhem Oběhem se rozumí souhrn všech předvýrob- ních a povýrobních hmotných procesů, jimiž prochází materiál (suroviny, základní i pomocný materiál, díly, nedokončené výrobky i hotové výrobky určené k prodeji). POZOR: patří sem i příslušné inofrmace a služby. PROČ LOGISTIKA

27 Leden 2009 oběhu Do oběhu patří tedy i procesy netechnolo- gické povahy složené převážně z balení, manipulace, nakládky, vykládky, skladování, plnění a vyprazdňování přepravních jednotek, kontrolní operace kvality a jakosti, předávek, třídění, identifikace, skládání a kompletace,…. = jde o nezbytný fyzický pohyb. PROČ LOGISTIKA

28 Leden 2011 Pozor při analýzách a úvahách na zpětný ko- loběh upotřebených a „zbylých“ surovin i obalů. K efektům nevede racionalizace manipulace a skladového hospodářství pouze v podniku – i když určité efekty přinese. PROČ LOGISTIKA

29 Leden 2011 Rovněž tak samotné řešení zásobování či dis- tribuce nebo samotné výroby přinese efekty. řešení komplexní Vždy to ale musí být řešení komplexní a provázané ve všech bodech a úrovních. Konečného efektumaxi- mální pružností i hospodárností. Konečného efektu musí být dosaženo maxi- mální pružností i hospodárností. PROČ LOGISTIKA

30 Leden 2011 Je nutno sladit všechny hmotné i nehmotné (informační, finanční) operace v rámci všech výrobních i nevýrobních procesů, které vzni- kají v rámci dělby práce a jsou spojeny s oběhem určitého výrobku nebo skupiny či druhu zboží (výrobků) – obecně se to týká i služeb! PROČ LOGISTIKA

31 Leden 2011 logistický přístup logistické řetězce logistikou. Pak lze takový přístup označit za logistický přístup a odpovídající vytvořené řetězce (zboží, materiálu, polotovarů, i financí, služeb a informací) za logistické řetězce – následně se může disciplína zabývající se touto proble- matikou nazývat logistikou. PROČ LOGISTIKA

32 Leden 2013 …..… cw13 – p.2. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Logistika a teorie systémů


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 2. PŘEDNÁŠKA Logistika."

Podobné prezentace


Reklamy Google