Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení projektů Ing. Vlastimil Outlý, NVF, o.p.s. Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení projektů Ing. Vlastimil Outlý, NVF, o.p.s. Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení projektů Ing. Vlastimil Outlý, NVF, o.p.s. Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s.

2 Hodnocení žádosti projektu Dvoukolový systém hodnocení:projektový záměr konečný návrh projektu Očekávané trvání: 13 – 18 měsíců 3 stupně: Hodnotící komise (MPSV) Monitorovací výbor (MF) SDC (Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci)

3 Posouzení formálních náležitostí Záměr v českém jazyce (!) Dodáno v předepsaném formátu Vyplněny všechny předepsané údaje Tištěná verze podepsána oprávněným zástupcem + datum (!) Doloženy všechny požadované přílohy (!) Dodáno ve 3 výtiscích (originál, 2 kopie) + elektronicky 2 CD Elektronická verze je řádně datována a označena na CD Nesplňuje-li záměr některou z formálních náležitostí – výzva k doplnění (do 3 dnů od doručení). Výjimka (!) – takto označené požadavky nesmí být doplněny dodatečně po předložení

4 Posouzení oprávněnosti projektu Oprávněný žadatel Oprávnění partneři (je-li relevantní) Projekt ve veřejném zájmu Projekt se vztahuje k vybrané prioritě (cíl 3 prioritní oblast 1.1) Umístění v souladu s výzvou (Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský kraj) Délka trvání nepřesahuje maximum (omezení: žádné výdaje není možné proplácet po 13.6.2017, doporučený maximální konec realizace projektu cca 12 měsíců před tímto termínem) Požadovaná výše grantu (min. 1.000.000 CHF) Požadovaná výše grantu nepřesahuje % stanovené ve výzvě (60 x 85 x 100 %) Doložené spolufinancování  Pokud není splněno i jen 1 kritérium – záměr je vyřazen !

5 Hodnocení kvality záměru projektu hodnocení 2 externími hodnotiteli v případě rozdílu bodů 30 a více – přehodnocení 3. hodnotitelem aritmetický průměr bodů získaných od hodnotitelů v případě přehodnocení aritmetický průměr 2 hodnocení, které jsou si nejblíže. pokud je hodnocení 3. hodnotitele přesně mezi 1. a 2. hodnocením – aritmetický průměr všech tří hodnocení  bodový průměr minimálně 70 bodů ze 100 možných znamená postoupení hodnotící komisi

6 Hodnotící kritéria (1) 1.Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat – 22 b. 2.Význam (relevance) a udržitelnost projektu – 31 b. 3.Struktura projektu, rizika a výstupy – 27 b. 4.Hospodárnost projektu – 12 b. 5.Horizontální (průřezové) politiky – 8 b. Celkem 100 bodů  Pokud některé z daných kritérií bude ohodnoceno nulovým počtem bodů, bude takový záměr vyřazen (!)

7 Hodnotící kritéria (2) 1.Schopnost a připravenost žadatele projekt realizovat (22 b.): 1.1 Žadatel je technicky schopen projekt realizovat (5 b.) 1.2 Žadatel má odpovídající administrativní kapacitu (5 b.) 1.3 Organizační struktura řízení projektu (7 b.) 1.4 Zkušenosti s řízením podobně zaměřeného a objemově srovnatelného projektu (2 b.) 1.5 Publicita projektu (3 b.)

8 Hodnotící kritéria (3) 2. Význam (relevance) a udržitelnost projektu (31 b.): 2.1 Projekt přispívá k naplňování cíle příslušné priority (6 b.) 2.2 Projekt přispívá k naplnění cílů příslušné strategie (místní/regionální/sektorové) (3 b.) 2.3 Zdůvodnění projektu je jasné a cíl je reálný (5 b.) 2.4 Projekt přispívá k řešení identifikované cíle, cílová skupina je identifikovaná, potřeby cílové skupiny jsou definovány a projekt je reflektuje (5 b.) 2.5 Udržitelnost projektu – finanční a institucionální (7 b.) 2.6 Potenciál projektu – opakování, rozšíření dopadu (5 b.)

9 Hodnotící kritéria (4) 3. Struktura projektu, rizika a výstupy (27 b.): 3.1 Struktura projektu a popis jednotlivých aktivit (10 b.) 3.2 Harmonogram realizace projektu (6 b.) 3.3 Výstupy projektu (6 b.) 3.4 Rizika projektu (5 b.)

10 Hodnotící kritéria (5) 4. Hospodárnost projektu (12 b.): 4.1 Uvedené položky rozpočtu jsou pro realizaci aktivit nezbytné. Je doložena kvantifikace jednotek jednotlivých položek rozpočtu (6 b.) 4.2 Celkové náklady projektu jsou přiměřené a jednotkové ceny jsou přiměřené a odpovídají cenám na trhu (6 b.)

11 Hodnotící kritéria (6) 5. Horizontální (průřezové) politiky (8 b.): 5.1 Projekt je celkovým přínosem k trvale udržitelnému rozvoji životního prostředí (2 b.) 5.2 Projekt přispívá k sociální integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva (2 b.) 5.3 Rovné příležitosti jsou uvedeny a popsány (2 b.) 5.4 Projekt přispívá k rozvoji bilaterálních vztahů (2 b.)  Pokud některé z kritérií 5.1 – 5.3 bude hodnoceno 0 bodů, bude projekt vyřazen

12 Hodnotící komise Složení hodnotící komise (6 členů – zástupci MPSV příp. dalšího ministerstva či instituce, zástupci Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje) Při svém rozhodování se opírá o výsledky externích hodnotitelů Hodnotí záměry projektů, které obdržely 70 a více bodů Určuje výsledné pořadí záměrů projektů Stanoví doporučené a rezervní záměry projektů

13 Národní úroveň Posouzení záměrů a zpracování stanoviska NKJ Monitorovací výbor projedná záměry projektů, které doporučí nebo nedoporučí ke schválení V případě doporučených záměrů – předkladatelům zaslána žádost o předložení anglické verze (do 30 pracovních dnů) Zpracování stanoviska NKJ Anglické verze doporučených záměrů včetně stanovisek NKJ zaslány na švýcarské velvyslanectví

14 Rozhodnutí o záměru Švýcarské velvyslanectví zajistí ve spolupráci s SDC posouzení záměrů SDC rozhodne o schválení/neschválení záměru projektu včetně požadavku na financování z Fondu na přípravu projektů, je-li relevantní Švýcarská strana může k rozhodnutí připojit připomínky, které je nutné při zpracování konečného návrhu zohlednit

15 Zpracování konečného návrhu Předkladatel zpracuje ve stanoveném termínu konečný návrh projektu včetně požadovaných příloh v anglickém jazyce MPSV zpracuje stanovisko a zašle na NKJ NKJ posoudí analýzu rizik a rozhodne o ověření podmínek projektu na místě SDC rozhodne s konečnou platností o udělení/neudělení grantu  proti rozhodnutí v jednotlivých stupních hodnocení se lze odvolat (konkrétní lhůty jsou popsány v Postupech MPSV pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce).

16 Kontakty: Technická asistence MPSV pro Program švýcarsko-české spolupráce: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ing. Vlastimil Outlý, vedoucí úseku Evropské rozvojové spolupráce Email: outly@nvf.cz Tel: 224 500 558 Ing. Hana Kuželková, projektová manažerka Email: kuzelkova@nvf.cz Tel: 224 500 553

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Hodnocení projektů Ing. Vlastimil Outlý, NVF, o.p.s. Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google