Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 Ing. Vlastimil Outlý Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 Ing. Vlastimil Outlý Národní vzdělávací fond, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 Ing. Vlastimil Outlý Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2 Tři základní pravidla oprávněnosti výdajů •Výdaj musí být zahrnut a schválen v konečném návrhu projektu (KNP) a uveden v Dohodě o projektu, která bude přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. •Výdaje neuvedené ve KNP nejsou, bez předchozího schválení jejich dodatečného zahrnutí do projektu švýcarskou stranou, oprávněné. •Výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu a musí mít přímou vazbu na projekt (tj. musí být vynaložen na aktivity uvedené ve schváleném KNP).

3 Datum uskutečnění výdaje •Výdaj je oprávněný, pokud vznikl v časovém rozmezí pro realizaci projektu uvedeném v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl uhrazen v časovém rozmezí pro oprávněnost výdajů uvedeném v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. •Obecně doba pro realizaci projektu začíná dnem podpisu Dohody o projektu oběma smluvními stranami a končí datem uvedeným v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. •Obecně doba oprávněnosti výdajů projektu začíná dnem podpisu Dohody o projektu oběma smluvními stranami a končí 12 měsíců po datu ukončení projektu, které je uvedeno v Dohodě o projektu a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4 Datum uskutečnění výdaje Výdaje vynaložené před podpisem Dohody o projektu jsou vždy neoprávněné vyjma výdajů odsouhlasených švýcarskou stranou za účelem dopracování projektového záměru do podoby konečného návrhu projektu (hrazené z Fondu pro přípravu projektů na základě samostatného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydává NKJ-CFCU).

5 Oprávněnost výdajů partnerů •Partner je stejně tak jako konečný příjemce považován za subjekt, který čerpá podporu z projektu. Výdaje vzniklé a uhrazené partnerem jsou oprávněné za stejných pravidel jako výdaje vzniklé a uhrazené konečným příjemcem. •Vztah mezi konečným příjemcem a jeho partnerem musí být založen na nekomerčním principu a musí být podložen Dohodou o partnerství, která upravuje, mimo jiné, finanční toky mezi konečným příjemcem a partnerem. Partner nezasílá konečnému příjemci fakturu. •Dodavatelsko-odběratelský vztah není považován za partnerství.

6 Zařízení a vybavení •Oprávněné jsou výdaje spojené s nákupem nového vybavení či zařízení hmotné povahy a výdaje na nehmotný majetek. •Nákup nemovitostí není oprávněným výdajem. •Nákup dopravních prostředků je oprávněným výdajem pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech. Výjimku může tvořit např. nákup dopravních prostředků nezbytných pro realizaci projektu. •Nakoupené zařízení a dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek musí být užíván i po skončení projektu.

7 Nákup služeb •externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými konečným příjemcem •výdaje na publicitu – výdaje související s publicitou a propagací projektu (v souladu s plánem publicity) jiné než ty prováděné zaměstnanci konečného příjemce

8 Osobní výdaje •Osobní výdaje na realizaci projektu jsou výdaje na zaměstnance konečného příjemce, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu. •Osobní výdaje na řízení nejsou oprávněnými výdaji.

9 Osobní výdaje •Výdaje na zaměstnance, které svým charakterem mají zejména motivační a stabilizační funkci (odměny a prémie, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, příspěvky na rekreaci apod.), nejsou oprávněnými výdaji. •Osobní výdaje musí být stanoveny na základě průměrné mzdy v organizaci konečného příjemce během období 6 měsíců za srovnatelnou práci v daném místě, čase, oboru, kvalifikaci zaměstnance a na jeho pracovní pozici. Metodika výpočtu průměrné mzdy musí být popsána v záměru projektu.

10 Cestovní náhrady •Oprávněné jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců konečného příjemce a zaměstnanců partnerů při cestách v souvislosti s realizací projektu. •Cestovní náhrady pro tuzemské pracovníky musí být stanoveny v souladu se zákoníkem práce a navazujícími předpisy – vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok. •Cestovní náhrady pro zahraniční pracovníky jsou stanoveny za ubytování a stravné do maximální výše 6.000 Kč (orientačně 350 CHF) za noc.

11 Neoprávněné výdaje •režijní / provozní výdaje organizace, •nákupy nemovitostí, •úroky z úvěrů, •správní poplatky, •kurzové ztráty, •výdaje spojené se zpracováním záměru projektu, •výdaje, které byly nebo budou nárokovány jako oprávněné v rámci jiných dotací či programů, atd. Obecně všechny výdaje, které nebyly uvedeny a schváleny v konečném návrhu projektu DPH - plátce x neplátce

12 Zajištění spolufinancování Povinnou přílohou již záměru projektu. • státní rozpočet, • rozpočty krajů a obcí, • soukromé zdroje Spolufinancování může obsahovat i další neoprávněné výdaje, které jsou žadatelem uvedeny v konečném návrhu projektu. Nižší náklady = nižší spolufinancování

13 FINANČNÍ TOKY •průběžných ex-post plateb (následné proplácení oprávněných výdajů již vynaložených KP/ZP); •průběžných ex-ante plateb (poskytnutí prostředků KP/ZP před realizací výdajů); •závěrečné platby. Prostředky na předfinancování grantu se KP poskytují z SR/rozpočtu krajů formou: Na základě dokumentů o realizovaných výdajích předložených švýcarské straně jsou prostředky z Programu švýcarsko-české spolupráce Národním fondem propláceny zpět do SR/rozpočtu krajů.

14 FINANČNÍ TOKY - Právní akty Dohoda o projektu (NKJ a CH) Oznámení o poskytnutí grantu (NKJ a MPSV=OSS) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z NF (NKJ a ZS=ÚSC) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (KP/ZP a MPSV=OSS) Smlouva o poskytnutí dotace (KP/ZP a ZS=ÚSC)

15 Schéma ex-post plateb Konečný příjemce (ZP) CFCU, CZP2 MPSV Finanční útvar Národní fond SDC/SECO 2 1 3 4 6 5 7 administrace žádosti o platbu tok finančních prostředků

16 Základní nastavení •Financování projektu probíhá dle indikativního časového rozvrhu plateb stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou následného proplácení již vynaložených oprávněných výdajů projektu z prostředků MPSV. •Finanční prostředky jsou následně zpětně propláceny MPSV z příspěvku Programu švýcarsko-české spolupráce. MPSV – pouze ex-post platby a závěrečná platba

17 Ex-post platba •Platby jsou prováděny na základě žádosti o platbu KP (součást průběžné zprávy), jejíž přílohou je veškerá příslušná dokumentace. Žádost o platbu KP se předkládá v CZK. •Žádost o platbu zahrnuje konkrétní oprávněné výdaje, které jsou spojené s již realizovanými službami, dodávkami a stavebními pracemi (podmínkou jsou ověřitelné a kontrolovatelné výstupy). Takovéto výdaje se musí vztahovat ke konkrétní aktivitě v rámci realizace projektu.

18 Ex-post platba Přehled dokumentace předkládané k žádosti o platbu: •průběžnou zprávu o projektu, •žádost o ex-post platbu KP, •soupis dokladů uhrazených KP v daném pololetí, •soupis osobních výdajů uhrazených KP v daném pololetí, •uhrazené faktury zhotovitele, schválené KP včetně všech podkladů (bankovní výpisy, zjišťovací protokoly, soupisy provedených prací), •detailní přehled čerpání rozpočtu projektu.

19 Závěrečná platba Po vypracování závěrečné zprávy o projektu •závěrečnou zprávu o projektu, •žádost o závěrečnou platbu KP, •soupis dokladů uhrazených KP, •soupis osobních výdajů uhrazených KP, •uhrazené faktury zhotovitele, schválené KP včetně všech podkladů (bankovní výpisy, zjišťovací protokoly, soupisy provedených prací), •detailní přehled čerpání rozpočtu projektu.

20 Kontakty Ing. Petra Murycová E-mail: petra.murycova@mpsv.cz Tel: 221 922 122 Ing. Jitka Zukalová E-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz Tel: 221 922 118 Ing. Vlastimil Outlý E-mail: outly@nvf.cz Tel: 224 500 558 Ing. Hana Kuželková E-mail: kuzelkova@nvf.cz Tel. 224 500 553

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Oprávněné výdaje projektů Olomouc 28.6.2010 Ing. Vlastimil Outlý Národní vzdělávací fond, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google