Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program švýcarsko-české spolupráce Obecné nastavení a evaluace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program švýcarsko-české spolupráce Obecné nastavení a evaluace."— Transkript prezentace:

1

2

3 Program švýcarsko-české spolupráce Obecné nastavení a evaluace

4 Program Snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU Rámcová mezivládní dohoda Švýcarsko – ČR ze dne 20. 12. 2009 Období realizace 14. 6. 2007 – 14. 4. 2012 (+ 5 dalších let na proplácení výdajů

5 Program Priorita 2 - Životní prostředí a Infrastruktura Minimálně 30 % alokace určeno pro Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj Tři cíle (2 z nich otevřené) s celkovou alokací - 29 mil. CHF Fond environmentální odbornosti – 1 mil. CHF

6 Míra podpory Výše grantu může činit maximálně (s ohledem na pravidla veřejné podpory): 60% celkových oprávněných výdajů projektu; 85% celkových oprávněných výdajů projektu – pokud je spolu-financování zajištěno z veřejných rozpočtů (státního, regionálních nebo místních); 90% celkových oprávněných výdajů projektu, pokud se jedná o projekty realizované nevládními neziskovými organizacemi.

7 Cíl 2 Cíl 2 – Zvýšit energetickou efektivitu a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí). – Typy uznatelných projektů: opatření v sektoru veřejné dopravy a veřejného sektoru s cílem snížit znečištění ovzduší.

8 Cíl 2 Přechod prostředků veřejné dopravy na ekologičtější pohon včetně vytvoření příslušné infrastruktury Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy ke snížení emisí prachových částic

9 Cíl 3 Cíl 3 – Zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy. Typy uznatelných projektů: příprava a implementace koncepcí managementu dopravy.

10 Cíl 3 Projekty řízení, organizace a integrace veřejné dopravy (např. integrovaný dopravní systém, zavádění integrovaného jízdního řádu, plánování dopravní obsluhy území, tarifní spolupráce dopravců apod.) Projekty budování intermodální infrastruktury pro veřejnou dopravu (např. úprava přednádražních prostor, stavební úpravy pro kvalitnější propojení městské a příměstské veřejné dopravy) Projekty v oblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti veřejné dopravy.

11 Oprávnění žadatelé organizační složka státu státní příspěvková organizace kraj organizace zřízená nebo založená krajem obec svazek obcí organizace zřízená nebo založená obcí nestátní nezisková organizace vzdělávací/výzkumná instituce organizace, která zajišťuje služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy dobrovolná nebo společenská organizace

12 Kritéria oprávněnosti předkladatele právní subjektivita sídlo v ČR aktivity se týkají činností vykonávaných ve veřejném zájmu nesmí z projektu financovat provozní náklady a náklady na údržbu své organizace

13 Partnerství partner musí splňovat stejná pravidla oprávněnosti jako žadatel partner je instituce, která se podílí na přípravě projektu, jeho realizaci a dlouhodobé udržitelnosti projektu partnerem nesmí být organizace, která je dodavatelem stavebních prací, dodávek nebo služeb v rámci projektu PPP – cílem je zajištění činností ve veřejném zájmu, přičemž musí být vyloučen jakýkoliv ziskový motiv

14 Požadavky na projekty soulad s doporučenými aktivitami cíle 2 nebo 3 aktivity ve veřejném zájmu soulad s národními i regionálními sektorovými strategiemi soulad s pravidly veřejné podpory vyloučení duplicity financování se strukturálními fondy udržitelnost projektu po stanovenou dobu zadávací řízení pro výběrová řízení v souladu s legislativou ČR předfinancování i spolufinancování z veřejných nebo jiných zdrojů

15 Výzva Vyhlášení 16. 4. 2010 Ukončení 16. 7. 2010 Státní fond životního prostředí Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Osobně nebo písemně (datum doručení)

16 Poskytování informací Informace pro přípravu záměrů projektů ukončení 11. 7. 2010 telefonický kontakt 267 994 449 e-mail : libor.pacovsky@sfzp.czlibor.pacovsky@sfzp.cz Web : http://www.sfzp.cz/sekce/501/nejcastej si-otazky-a-odpovedi http://www.sfzp.cz/sekce/501/nejcastej si-otazky-a-odpovedi

17 Evaluace dvoukolová – projektový záměr – vlastní projekt očekávané trvání 13 - 18 měsíců 3 stupně – MŽP (hodnotící komise) – MF (monitorovací výbor)– SECO (Státní kancelář pro hospodářské záležitosti, švýcarská strana)

18 Rezortní úroveň Posouzení formálních náležitostí Posouzení oprávněnosti záměru projektu Hodnocení kvality projektu 2 externí hodnotitelé – bodový průměr min. 70 bodů znamená postoupení hodnotící komisi

19 Hodnotící komise Při svém rozhodování se opírá o výsledky externích hodnotitelů Určuje výsledné pořadí všech záměrů projektů Stanoví doporučené a rezervní záměry projektů Předpokládané složení hodnotící komise (6členů – zástupci MŽP, SFŽP, MD, Moravskoslezského i Olomouckého kraje a Asociace krajů)

20 Národní úroveň Zpracování stanoviska NKJ Monitorovací výbor projedná záměry projektů, které doporučí nebo nedoporučí Žádost předkladatele o předložení anglické verze záměru projektu Monitorovací výbor se skládá ze zástupců rezortních ministerstev, krajů a oslovených organizací

21 Konečné rozhodnutí SECO (Státní kancelář pro hospodářské záležitosti) přijímá konečné rozhodnutí o záměru projektu Předkladatel zpracovává anglickou verzi konečného návrhu projektu MŽP zpracovává své stanovisko NKJ posuzuje analýzu rizik a ověří podmínky projektu na místě Konečné rozhodnutí o udělení grantu

22 Dokumenty Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce Manuál pracovních postupů Programu švýcarsko-české spolupráce v rezortu životního prostředí

23 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU E-mail: michal.petrus@mzp.czmichal.petrus@mzp.cz Tel: 267 122 898 Bc. Markéta Konečná, odborný referent, odd. programů EU e-mail: marketa.konecna@mzp.czmarketa.konecna@mzp.cz tel: 267 122 447 Mgr. Markéta Košťálová, odborný referent, odd. programů EU E-mail: marketa.kostalova@mzp.czmarketa.kostalova@mzp.cz Tel: 267 122 830

24

25


Stáhnout ppt "Program švýcarsko-české spolupráce Obecné nastavení a evaluace."

Podobné prezentace


Reklamy Google