Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstva životního prostředí Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí granty pro rozvoj Místní Agendy granty na podporu udržitelného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstva životního prostředí Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí granty pro rozvoj Místní Agendy granty na podporu udržitelného."— Transkript prezentace:

1

2

3 Ministerstva životního prostředí
Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí granty pro rozvoj Místní Agendy 21 2. granty na podporu udržitelného rozvoje

4 Projekty na spolufinancování rozvoje MA 21
4. Výzva Projekty na spolufinancování rozvoje MA 21 27. dubna Indikativní alokace – Kč

5 Využití dotace: 2 prioritní oblasti
I „Regionální projekty“ - projekty ke zlepšení kvality realizace MA 21, v jejichž rámci dojde ke kvalitativnímu zlepšení plnění Kritérií MA 21 u jedné municipality. II „Nadregionální projekty“ - projekty ke zlepšení kvality realizace MA 21, které jsou zaměřeny na vzdělávací, výchovné a osvětové akce celostátního charakteru.

6 Regionální projekty Oprávněný žadatel pro regionální projekty obec
městská část mikroregion kraj

7 Využití dotace Podpora zavádění procesu MA 21 a kvalitativní posun v tomto procesu strategické plánování vyhodnocování indikátorů UR na místní úrovni komunitní a expertní plánování v kvalitě MA 21 realizace místních akcí pro veřejnost aktivity směrem k UR

8 Doporučená témata pro regionální projekty
Projekty by neměly být pouze obecné. Mělo by jít o realizaci postupů v rámci MA 21 v praxi. Projekty by měly mít své zadání. Možnost doprovodných aktivit. Témata : - brownfields - udržitelná výstavba (systémová opatření) - ozeleňování veřejných budov - energetický management - eko-mobilita – pěší zóny, řeš. probl. míst - městská zeleň - školení a zavádění ISO a dalších metod

9 Obecná témata pro regionální projekty
Udržitelná doprava bezpečnost dopravy, doprava a životní prostředí, dopravní struktura a podnikání, bezbariérová doprava, Udržitelná energetika úspory energie, obnovitelné zdroje energie, energetická soběstačnost, ochrana ovzduší a klimatu, energo-management Podpora zdraví management v oblasti zdraví, kampaně a osvěta Udržitelná spotřeba a výroba ekologizace úřadů a příspěvkových organizací, lokální spotřeba, odpady, vzdělávání a osvěta

10 Základní nastavení projektů
Doba realizace projektů nesmí překročit 2 roky. Maximální výše grantu na jeden projekt nesmí přesáhnout mil. Kč. Grant může být poskytnut až do výše 90% celkových uznatelných nákladů na projekt. Minimální částka, na kterou bude grant poskytnut, je Kč. Finanční pomoc se vztahuje pouze na projekty realizované na území ČR

11 Finanční limity pro regionální projekty
Příjemci musí postoupit v rámci kategorií MA 21 Dosažení kategorie „D“ max. dotace Kč Dosažení kategorie „C“ max. dotace Kč Dos. 4 kritérií kat. „B“ max. dotace Kč Dosažení kat. „B“ a „A“ max. dotace Kč Dos. 2 kritérií kat. „A“ max. dotace Kč

12 Základní pravidla pro regionální projekty
povinné usnesení zastupitelstva municipalit (s výjimkou krajů) u projektů i při implementaci omezení položek rozpočtu investice (max. 40%) osobní náklady (max. 60%) náklady na služby realizované formou dodávky (max. 50 %) kontakt s veřejností (min. 30%) administrativní náklady (max. 7 %) povinná specifikace postupu v rámci MA 21 - příloha

13 Projektová žádost a její přílohy
Příloha č. 1, 2 a 3 jsou součástí formuláře žádosti a nelze je jakkoli upravovat. Příloha č.1 – Čestné prohlášení žadatele o grant o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Není potřeba dokazovat potvrzením – stačí čestné prohlášení. Příloha č.2 – Čestné prohlášení žadatele o grant o výběru dodavatelů na akce realizované v rámci projektu. Příloha č.3 – Čestné prohlášení žadatele o grant o zajištění spolufinancování projektu minimálně ve výši 10%. Musí korespondovat s vlastní žádostí a jejími přílohami. V případě municipality prohlášení o spolufinancování formou usnesení.

14 Projektová žádost a její přílohy
Příloha č.4 – Prohlášení zastupitelstva o podpoře předkládaného projektu a o podpoře principů MA 21 a udržitelného rozvoje. Je-li žadatelem kraj, tuto přílohu není nutné přikládat. Příloha č.5 – Identifikační data žadatele, tj. oficiální doklad o registraci subjektu. Pro žadatele jiné než municipální: stanovy nebo zakládací listina, kopie registrace Ministerstva vnitra pokud není přímo potvrzena na stanovách nebo výpis z rejstříku o.p.s. potvrzený rejstř. soudem. Příloha č.6 – Doložení reálnosti finančního závazku. V případě obce/ kraje – rozpočet za uplynulý rok + schválený rozpočet současného roku, v případě mikroregionu – výpis z účtu nebo výroční zprávy za předchozí 3 roky. Pouze elektronicky.

15 Projektová žádost a její přílohy
Příloha č.7 – Kopie smlouvy k bankovnímu účtu nebo doklad o vedení účtu Příloha č.8 – Podrobný rozpočet projektu založený na jednotlivých aktivitách Příloha č.9 – Stručný a přehledný popis projektu založený na Příloze č.1 Manuálu – „Strukturovaný popis projektu a jeho bodové hodnocení“. Příloha č.10 – Závazek kvalitativního zlepšení plnění Kritérií MA 21 obsahující přehled kritérií požadovaných pro daný posun v rámci předloženého projektu s popisem, jak budou jednotlivá kritéria naplněna (týká se to i relevantních kritérií, která jsou/budou plněna souběžně s projektem a nikoliv na základě jeho realizace).

16 Strukturovaný popis projektu (příloha č. 9)
Patří mezi nejvýznamnější části žádosti. 1/ Zdůvodnění projektu (6 bodů) 2/ Cílové skupiny (8 bodů) 3/ Realizace projektu (24 bodů) - aktivity 4/ Výsledky a výstupy (34 bodů) 5/ Rozpočet (20 bodů) 6/ Specifické požadavky (8 bodů)

17 Systém hodnocení žádostí
Každý projekt hodnotí dva externí hodnotitelé a správce RF MŽP. Projekt projde k hodnocení hodnotící komisí pokud: Žádná z šesti kategorií struktury projektu nebude hodnocena 0 body. Výsledný průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů musí být vyšší než 60 bodů.

18 Nadregionální projekty
Oprávněným žadatelem jsou municipální a nemunicipální žadatelé. Jedná se o projekty, jejichž náplní bude prokazatelná a systematická pomoc obcím a regionům v ČR naplňovat Kritéria MA 21. Projekty musí být zaměřené na vzdělávací, výchovné a osvětové akce nadregionálního rozsahu, které budou zakončeny celostátní konferencí k Místní Agendě 21. Podmínkou je doložení předchozích zkušeností a referencí žadatele se zaváděním a metodickou podporou MA 21 (v souladu s oficiálními Kritérii MA 21).

19 Dosavadní výsledky RF MŽP

20 1. Výzva – 2. Výzva – 3.Výzva Předloženo:
41 projektů ku 27 projektům ku 18 projektům Úspěšnost: 16 projektů ku 11 projektům ku 6 projektům 32, Kč ku 16, Kč ku 13, Kč 13, Kč ku 7, Kč ku 4, Kč

21 Příklad projektu – Rozvoj místní Agendy 21 v Uherském Hradišti
Rozpočet: Kč ( grant, spolufinancování) Délka realizace: září 2008 – prosinec 2009 (15 měsíců) Aktivity: Vytvoření pracovního místa koordinátora a ustanovení zodpovědného politika MA21 Osvětové kampaně pro veřejnost a akce s tématikou udržitelného rozvoje Plánování s veřejností Řídící skupina projektu a rozvoje MA21 ve městě Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje (sada ECI) Práce místního systému ekologické výchovy Podpora procesu ekologizace provozu Městského úřadu Uherské Hradiště Vydání tématické publikace/letáků Průběžná publicita projektu a MA21

22 Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) jsou dostupné na webové stránce:

23 Manuál pracovních postupů
Obsahuje veškeré informace pro žadatele od doby vyhlášení výzvy a následného předložení projektu až po jeho ukončení a kontrolu. Je pro žadatele závazný.

24 Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU
Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU Tel: Mgr. Markéta Košťálová, odborný referent, odd. programů EU Tel: Bc. Markéta Konečná, odborný referent, odd. programů EU tel:


Stáhnout ppt "Ministerstva životního prostředí Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí granty pro rozvoj Místní Agendy granty na podporu udržitelného."

Podobné prezentace


Reklamy Google