Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. modul - Úvod do řízení kvality ve veřejné správě Ing. Pavel Kajml – Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. modul - Úvod do řízení kvality ve veřejné správě Ing. Pavel Kajml – Unie zaměstnavatelských svazů ČR."— Transkript prezentace:

1 1. modul - Úvod do řízení kvality ve veřejné správě Ing. Pavel Kajml – Unie zaměstnavatelských svazů ČR

2 Program 1. modulu 1. současná situace veřejné správy v ČR 2. význam kvality ve VS 3. vysvětlení základních pojmů 4. úvod do problematiky kvality ve VS 5. zavádění kvality do VS v ČR 6. příklad moderně řízeného města 7. přístupy k řízení kvality 8. vybrané jednoduché nástroje řízení kvality

3 Přístupy k reformě a modernizaci veřejné správy v Evropě New Public management Good Governance SMART Administration eGovernment Reengineering Reforma veřejné správy v ČR Total Quality Management

4 Výdaje na obecné veřejné služby v roce 2004 (% HDP)

5 Podíl zaměstnanců ve veřejné správě na celkové zaměstnanosti (2001)

6 Počet zaměstnanců ve VS na 1000 obyvatel v roce 2000

7 Podíl mezd ve VS na celkových mzdách v roce 2002

8 Regulatorní (legislativní) rámec Obtížnost začátku podnikání v roce 2006

9 Obtížnost podnikání v roce 2006

10 Konzistence a předvídatelnost výkladu nařízení ovlivňujících chod firmy, 2005

11 Kontrola korupce v roce 2005

12 Index vnímání korupce v zemích EU v roce 2006

13 Důvěra ve veřejnou správu v zemích EU

14 Kvalita právního řádu v roce 2005

15 Klíčové problémy na úrovni státní správy Politizace veřejné správy, neplatnost služeb. zákona Lidské zdroje Finance a efektivita jejich vynakládání Regulace a proces její tvorby Informační a komunikační technologie Kvalita řízení

16 Hlavní problémy v územní veřejné správě Finance (výkon státní správy x výkon samosprávy) Efektivita, kvalita a profesionalita Služby pro zákazníky Komunikace a koordinace aktivit Role státu Modernizace veřejné správy

17 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015 Vláda ČR schválila dne 11. července 2007 usnesením č. 757 2 důvody zpracování - požadavek zástupců Evropské komise, kdy bez tohoto materiálu by veřejná správa nemohla čerpat prostředky ze Strukturálních fondů EU, - v ČR chyběl strategický materiál, který by popisoval záměry současné vlády pro oblast zefektivňování veřejné správy. Cílem strategie je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím projektů realizovaných v rámci OP LZZ, IOP a národních zdrojů.

18 Vize strategie na rok 2015 Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.

19 Hexagon veřejné správy – systémový přístup ke Smart Administration

20 Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“ Zpracovala Rada vlády pro informační společnost, v roce 2008 byla prezentovaná na konferenci ISSS v Hradci Králové Hlavní priority: V roce 2009 budou zprovozněny datové schránky, bude existovat rozvinutá síť univerzálních kontaktních míst veřejné správy, kde bude možno získat ověřené výpisy z vybraných rejstříků. V roce 2010 budou zprovozněny centrální registry. V rámci existující sítě kontaktních míst veřejné správy bude možno v roce 2010 učinit veškerá podání vůči veřejné správě elektronicky. V roce 2010 bude ukončen legislativní proces všech norem souvisejících s realizací cílů Strategie. V roce 2012 budou funkční aplikace pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správního, soudního a daňového řízení, bude funkční infrastruktura pro dlouhodobé ukládání a archivaci elektronických dokumentů. V roce 2015 bude dokončen proces elektronizace datové základny, včetně elektronizace geografických informací.

21 Mezinárodní porovnání zemí EU v oblasti eGovernmentu Sledováním a podporou ICT se zabývá Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens (IDABC) při Evropské komisi. Tato organizace v rámci iniciativy i2010 sleduje a hodnotí vývoj a kvalitu služeb, které jednotlivé členské státy EU nabízejí v rámci eGovernmentu v oblasti služeb pro občany (12 služeb) a pro firmy (8 služeb). Metodika sledování zahrnuje kromě obecných informací o jednotlivých státech, kterými jsou profil země, historie eGovernmentu, strategie eGovernmentu, legislativní rámec, orgány podílející se na zavádění a rozvoji eGovernmentu, kdo je kdo a infrastruktura, i konkrétní informace o službách poskytovaných občanům a obchodním společnostem.

22 Kvalita služeb eGovernmentu pro občany

23 Kvalita služeb eGovernmentu pro firmy

24 Analýza aktuálního stavu VS Materiál MV z roku 2011 hodnotí reformu VS po 10 letech a řeší tři zásadní oblasti: 1. Optimalizaci organizace veřejné správy: V území vycházet ze samosprávných krajů a obcí s rozšířenou působností jako obecných jednotek pro výkon VS a zrušit zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Pomoc malým obcím snížením rozsahu přenesené působnosti a ponecháním pouze působností k obraně, krizovému řízení, volbám a referendu. V ústřední státní správě snížit zátěž resortů operativními úkony, zjednodušit jejich řízení a organizaci, zvýšit transparentnost a odpovědnost útvarů a zaměstnanců (nový služební zákon, zavedení tzv. agentur). 2. Financování veřejné správy Nedostatky ve financování přeneseného výkonu státní správy a dopady negativního vývoje státního rozpočtu a jeho trvale rostoucího deficitu. 3. Modernizaci veřejné správy Standardizace výkonu veřejné správy (mapa veřejné správy, procesního modelování agend a vytváření standardů výkonu agend veřejné správy - skutečná potřeba nákladů). Dokončení Základních registrů

25 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve VS stanoví vedoucím orgánů VS: v § 25 povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který mimo jiné vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon VS a který je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika … v § 4 stanovit kriteria pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu VS.

26 Metodická pomůcka pro audit výkonu v orgánech VS i Hospodárností se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Hospodárnost je definována jako minimalizace veřejných výdajů veřejných prostředků na vstupu za předpokladu dosažení přiměřené (odpovídající) kvality výstupu. Prověřuje se případná možnost využití levnějších vstupů, za předpokladu zajištění potřebné stabilní kvality v požadovaném čase (případně zajištění ostatních individuálních kritérií a priorit). Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Efektivnost je vyjádřením maximalizace výsledků činnosti ve vztahu k použitým disponibilním veřejným prostředkům. V rámci prověřování efektivnosti se zaměřujeme na to, zda je zajištěn požadovaný výstup. K plnému ocenění efektivnosti je vhodné porovnání informací o poměru vstupů a výstupů v jiné (podobné) organizaci (benchmarking). 26

27 Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Audit výkonu zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Výkon je hodnocen pomocí kritérií, která stanovuje vedoucí orgánu veřejné správy, na základě objektivně zjištěných skutečností. Kritéria by měla být transparentní a strukturována podle konkrétních podmínek s ohledem na působnost orgánu veřejné správy, který odpovídá za poskytování posuzované činnosti. Každá organizace by si měla určit - nastavit procesy, s jejichž pomocí bude provádět pravidelné měření výkonu. 27 Metodická pomůcka pro audit výkonu v orgánech VS ii

28 Kritéria /indikátory/ výkonu - umožňují měření míry plnění stanovených cílů orgánu veřejné správy. Kritéria výkonu by měla dát informaci o úrovni zajištění 3E - hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti úkonu. Kritéria výkonu zahrnují pět následujících hledisek: nákladová efektivnost - vztah mezi výstupy (službami získanými na základě programu nebo činností) a vstupy (zdroji využívanými k jejich získání), posuzuje se ve srovnání s určitým pevně daným ukazatelem, účelnost - posouzení, zda bylo dosaženo očekávaných záměrů nebo výsledků, hospodárnost - dosažení požadované kvality a kvantity výstupů v požadovaném čase při co nejnižších nákladech, soulad se zákonem - postup v souladu se zákonem kvalita služeb - v širším pojetí se týká efektivnosti. V užším smyslu je to vztah k bezprostředním potřebám uživatelů. 28 Metodická pomůcka pro audit výkonu v orgánech VS iii

29 společnost cílová skupina vstupyčinnostivýstupy výsledky dopady externí vlivy vedení organizace realizační tým cíle (SMART): pro dopady pro výsledky pro výstupy Hospodárnost (Economy) Efektivnost (Efficiency) Účelnost (Effectivenes) Schema veřejného projektu

30 SMART cíle Popis cílů by měl být: Specific - konkrétní (jasný, jednoznačný, přímý a pochopitelný) Measurable - měřitelný (kvalita, kvantita, čas a peníze) Attainable – dosažitelný (kontrolovatelné a uskutečnitelné) Relevant – relevantní (nám příslušející) Timely – termínovaný (dokončený v rámci dohodnuté lhůty) 30

31 31 hospodárnost kvalita účinnost efektivnost

32 Historie kvality Po válce: společnost hojnosti, kvantita na úkor kvality, snadné nahrazování starších /vadných výrobků 1973: ropná krize, nezaměstnanost, vysoká inflace a úroky, nižší příjmy, limitované zdroje Růst poptávky po kvalitních výrobcích za rozumnou cenu - invaze japonských výrobků „lepší kvalita za nižší cenu“

33 Vývoj kvality Taylor: zavedl specializaci – nezájem dělníků na kvalitě jejich práce Rozvoj po ropné krizi: Hlídání kvality – detekce vadných dílů Zabezpečení kvality – normy ISO Řízení kvality – kroužky kvality Total Quality Management

34 Pojem kvalita Kvalita/jakost je vhodnost pro použití. (Joseph M. Juran) Kvalita je shoda s požadavky. (Phil Crosby) Kvalita je schopnost produktu uspokojit zákazníkovy potřeby. (Norma ISO 8402 z roku 1986) V současné době se používá definice z normy ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník: "Kvalita; jakost je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik". Inherentní charakteristikou se rozumí trvalý vlastní či vnitřní znak či schopnost objektu, o jehož kvalitu se jedná.

35 Moderní pohled na kvalitu Zajímavý „marketingový“ pohled na objasnění pojmu kvalita poskytuje Shoji Shiba, nositel Demingovy ceny, který rozlišuje 6 úrovní kvality: 1. Bezchybné (bezvadné) splnění specifikací (požadavků norem či zákonů). 2. Přidej splnění potřeb zákazníka. 3. Přidej radost z užití. 4. Vše předchozí, ale levnější 5. Vše předchozí, ale včas. 6. Plus splnění potřeb, které zákazník nezná, ale je jimi “mile” překvapen.

36 36 Význam kvality ve veřejné správě Chápání kvality je velmi individuální. Jako občané máme právo na ochranu zdraví, bezpečnost, zdravé životní prostředí apod. - to je zajištěno příslušnými zákony a vyhláškami, které zajišťují tzv. minimální kvalitu veřejných služeb. Nadto ale máme pod vlivem privátní sféry další očekávání na způsob poskytnutí veřejné služby - ochota a profesionalita úředníků, přívětivé prostředí, vhodné otevírací hodiny, dálkový přístup k úřadu apod. Kvalitu ve veřejné správě můžeme definovat jako míru naplňování požadavků občanů na veřejnou službu, na kvalitu života v daném regionu. Kvalita = spokojenost zákazníka

37 37 Význam kvality ve veřejné správě Názor na kvalitu si občan vytvoří na základě užitku, který mu služba přinese. Aby jej služba naplnila, musí ve svých vlastnostech/znacích odrážet požadavky na užitek a těmi se musí zabývat všechny články organizace. Jde např. o kvalitu přípravy procesu poskytování veřejné služby, bezprostřední poskytování služby, kvalitu použitých zdrojů. Východiskem veškerých snah o dosahování a prokazování vysoké kvality jsou požadavky. Kdo tyto požadavky klade? Především je to občan/zákazník. Ale oprávněné požadavky mohou mít i další subjekty - tzv. zainteresované strany (ústřední orgány státní správy, politici, dodavatelé, vlastní zaměstnanci, partneři).

38 Motto Magistrátu Chomutov Úřad je „firmou“, u které má zákazník své služby předplacené. Oprávněně proto očekává zhodnocení svých peněz v přidané hodnotě, kterou mu může poskytnout pouze úředník svým trvale profesionálním přístupem. 38

39 39 Základní používané pojmy Veřejná služba – služba poskytovaná ve veřejném zájmu. Jsou vytvořeny, organizovány nebo usměrňovány státem, krajem nebo obcí k zajišťování potřeb veřejnosti. Zákazník – uživatel veřejné služby Občan – všichni členové společnosti, kteří jako občané a daňoví poplatníci mají zájem na službách, produktech a jejich vlivu např. na kvalitu života, udržitelný rozvoj Zainteresované strany – osoby nebo skupiny mající zájem na výkonnosti nebo úspěchu organizace (zákazníci/občané, zaměstnanci, politici, nadřízené/ podřízené organizace)

40 40 Cíl veřejné správy- dělat správné věci správným způsobem zvyšovat kvalitu životazvyšovat kvalitu služeb týká se všech občanůtýká se zákazníků služeb vyjádříme jako spokojenost občanů vyjádříme jako spokojenost zákazníků nástroje: MA21, BCS, KP nástroje: ISO, CAF, BMK dělat správné věcidělat věci správně

41 41 Přístupy k řízení kvality normativní přístup – normy řady ISO 9000, 14000, 27001 – striktně stanovují co musí být uděláno, nastaveno, rozhodnuto přístup TQM – sebehodnotící metody CAF, EFQM přístup trvale udržitelného rozvoje – MA 21, komunitní plánování, Charta občanů – metody zapojování veřejnosti

42 42 Zavádění kvality do VS v ČR Podpora z Národní politika podpory jakosti ISO 9001 - Vsetín, Č. Lípa, Mladá Boleslav, Frýdek Místek, Žatec zavádění CAF - 3 etapy Podpora MV + zahraniční granty BMI 2005 kombinovaný projekt na CAF+BMK+BSC Charta občana Podpora Rady vlády pro udržitelný rozvoj Zdravá města ČR Podpora strukturálních fondů EU výzvy MV z OP LZZ Výzvy MŽP z Revolvingového fondu

43 43 Příklad moderního úřadu – Magistrát města Děčín dlouhodobé užívání modelu CAF (od r. 2005) dlouhodobé zapojení Magistrátu do benchmarkingu (od r. 2004) využití metody Balanced Scorecard při řízení strategie města a její vyhodnocování pravidelně aktualizované strategické materiály města i Magistrátu za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran (zkušenosti z Komunitního plánování sociálních služeb) zpracovaná a odzkoušená metodika na tvorbu map procesů Magistrátu moderní řízení lidských zdrojů využívající dlouhodobě interní kouče, e-Learning, Mystery klient, informační podporu zaměstnanců pomocí ICT, systém hodnocení zaměstnanců a systém setkávání zaměstnanců s TOP vedením města a Magistrátu aktivní využívání všech dostupných prvků e-Governmentu (objednávání služeb, Czech Point)

44 44 Jednoduché nástroje řízení kvality vývojový diagram – pomáhá rozumět tomu, jak proces probíhá tím, že jej strukturuje do jednotlivých kroků a stanovíme vazby mezi nimi diagram příčina–následek – zobrazuje a utřiďuje v souvislostech všechny možné příčiny a subpříčiny, které ovlivňují daný následek

45 45 Vývojový diagram – chci si rozsvítit zapnu vypínač žárovka svítí? jde el. proud? vyměnit žárovku výměna pojistek žárovka svítí? svítím si ano ne ano ne ano ne

46 ISO46

47 47 Diagram příčin a následků (rybí kost, Ishikawa diagram) kvalita výrobku estetický dojem tvar barva ovladatelnost zdravotní nezávadnost absence škodlivin udržovatelnost servisní síť náhradní díly spolehlivosttrvanlivost pevnost

48 48 Příště na cvičení procvičíme si použití jednoduchých nástrojů na příkladech a případových studiích


Stáhnout ppt "1. modul - Úvod do řízení kvality ve veřejné správě Ing. Pavel Kajml – Unie zaměstnavatelských svazů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google