Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 4. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 4. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 4. 11. 2014

2 Prameny práva důchodové pojištění: zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nemocenské pojištění: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

3 Orgány a jejich kompetence na úseku důchodového pojištění

4 Orgány důchodového pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a obrany (služební orgány) – pouze pro příslušníky

5 MPSV (§ 4) činnost organizační, kontrolní, řídící a koncepční posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů – posudkové komise  ve věcech důchodového pojištění – přezkumné soudní řízení  v odvolacím správním řízení, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku OSSZ odvolací orgán (x meritorní rozhodnutí) odstraňování tvrdostí (ministr) – ust. § 106 ZOSZ

6 ČSSZ (§ 5) činnost rozhodovací:  o nárocích na dávky důchodového pojištění  o vrácení přeplatku na důchodu  o odvoláních proti rozhodnutí OSSZ  o odstraňování tvrdosti zákona účastník řízení v přezkumném soudním řízení řídí a kontroluje činnost OSSZ vede registr pojištěnců posuzuje zdravotní stav pojištěnců (námitkové řízení)

7 OSSZ (§ 6) rozhodovací pravomoc, např. o vzniku a zániku pojištění ve sporných případech, o pojistném, o pokutách, o rozsahu péče, o odstranění tvrdosti (§ 6 odst. 4 písm. a/ ZOSZ) sepisují žádosti o důchod spolupráce s ČSSZ (opatřování podkladů pro rozhodnutí, návrhy na započtení dob pojištění) svými posudkovými lékaři posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů (§ 8 ZOSZ) vedou evidenci OSVČ a osob dobrovolně účastných na důchodovém pojištění vybírají pojistné a vymáhají jej vymáhá neprávem vyplacené částky důchodu, provádí správní výkon rozhodnutí odborná pomoc

8 Služební orgány (§ 9) Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti: kontrolní a řídící činnost ve věcech sociálního zabezpečení pro vymezené skupiny osob provádějí sociální zabezpečení, tj. suplují ČSSZ a OSSZ  rozhodují o dávkách důchodového pojištění (§ 9 odst. 2)  provádějí jejich výplatu  ministři mohou odstraňovat tvrdosti zákona

9 Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění (§ 35a násl.) vedou evidenci (záznamy) pro důchodové účely  o zaměstnancích  o skutečnostech rozhodných pro nárok na důchod a jeho výši hlásí změny v rozhodných skutečnostech podávají hlášení a předkládají záznamy orgánům SZ na výzvu

10 vedou evidenční listy pro každého zaměstnance za každý kalendářní rok (x starobní důchodce)  pořizují dva stejnopisy předkládají evidenční list ČSSZ prostřednictvím OSSZ  ve stanovené lhůtě za každý rok či při svém zániku  na výzvu  při úmrtí zaměstnance

11 hlásí zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů archivační povinnosti (§ 35a/4), např. uchovávají mzdové listy nebo účetní záznamy pro důchodové účely po dobu 30 let vydávají zaměstnanci na jeho žádost při skončení zaměstnání potvrzení

12 Povinnosti občanů v důchodovém pojištění (§ 50 n.) Poživatel dávky povinnost ohlašovací povinnost osvědčovací povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu a předložit lékařské nálezy, sdělit údaje o vzdělání, znalostech a zkušenostech  na výzvu orgánu SZ  při nesplnění povinnosti může být výplata důchodu zastavena, jestliže příjemce byl na tento následek upozorněn  lhůta osmi dnů

13 OSVČ (§ 48) ohlásí zahájení činnosti na předepsaném tiskopise ukončení (přerušení) činnosti zánik oprávnění pozastavení výkonu skutečnosti, pro které již nevykonává VSVČ  a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost

14 Odpovědnost (118a - § 118c) za přeplatek příjemce důchodu zaměstnavatel oba 5letá prekluzivní lhůta → odnětí dávky, zastavení její výplaty

15 Orgány a jejich kompetence na úseku nemocenského pojištění

16 Orgány nemocenského pojištění (§ 81 násl.) MPSV ČSSZ OSSZ služební orgány  Ministerstvo obrany  Ministerstvo vnitra  Vězeňská služba ČR  Generální ředitelství cel  Generální inspekce bezpečnostních sborů  Bezpečností informační služba  Úřad pro zahraniční styky a informace

17 MPSV nepřísluší mu rozhodovací pravomoci metodická, kontrolní a řídící činnost sleduje účelné vynakládání prostředků (pojistného) ministr může rozhodnout o odstranění tvrdostí

18 ČSSZ druhoinstanční orgán (OSSZ) vystupuje před soudem v přezkumném řízení vede registr pojištěnců a zaměstnavatelů zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z koordinačních nařízení EU a bilaterálních smluv

19 OSSZ rozhodovací pravomoc (§ 84 odst. 2 písm. a/ ZNP):  o dávkách nemocenském pojištění,  o vzniku, trvání a zániku pojištění ve sporných případech,  o ukončení DPN,  o správních deliktech… provádějí nemocenské pojištění a vyplácejí dávky

20 vedou evidenci  pojištěných osob  osob dočasně práce neschopných a s nařízenou karanténou  zaměstnavatelů  o porušení povinností lékařů kontrolují  plnění povinností v nemocenském pojištění  dodržování režimu DPN pojištěnců  posuzování zdravotního stavu  plnění povinností ošetřujícími lékaři

21 oznamovací a informační povinnosti dávají předchozí písemný souhlas v situacích spojených s odborným posouzením z oblasti medicíny poskytují bezplatně odborné informace o pojištění.

22 Služební orgány - § 86 odst. 2 plní úkoly stanovené orgánům NP x služební útvary, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence suplují úkoly zaměstnavatelů ust. § 101 ministr/ředitel odstraňuje tvrdosti

23 Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění zaměstnavatelé přihlášení do registru (x zaměstnávají jen zahraniční zaměstnance) služební útvary (útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil ČR) – ust. § 101 věznice, jde-li o odsouzené

24 Povinnosti zaměstnavatelů (§ 92 násl.) ● přihlásit se do registru zaměstnavatelů + mzdovou účtárnu + každou změnu (do 8 dnů) ● oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání a skončení (do 8 dnů) ● vést evidenci o zaměstnancích ● uschovávat záznamy o evidenci po dobu 10 let po roce, kterého se týkají ● přijímat žádosti o dávky a další podklady ● předávat je neprodleně s dalšími doklady OSSZ

25 Povinnosti pojištěnců v nemocenském pojištění (§ 103 a § 104) Žadatel a příjemce dávky je povinen: uplatňovat nárok na dávku stanoveným způsobem osvědčovat skutečnosti rozhodné pro účast na pojištění a poskytnutí dávky oznamovat rozhodné skutečnosti (do 8 dnů) předkládat stanovené doklady podávat požadovaná vysvětlení a údaje a umožnit přezkoumání rozhodných skutečností

26 Odpovědnost odpovědnost za přeplatek (§ 124) nesplnění povinnosti, neprávem vyplacená dávka, jiné zavinění 5letá prekluzivní lhůta (prominutí) přestupek a jiný správní delikt (§ 127 násl.) např. pojištěnec (příjemce dávky) neoznámí či neosvědčí rozhodné skutečnosti poruší režim DPN (zaměstnanec prvních 14 dní) zaměstnavatel


Stáhnout ppt "Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 4. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google