Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové dovednosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové dovednosti."— Transkript prezentace:

1 Klíčové dovednosti

2 Klíčové dovednosti - Soft skills
Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se H.Belz, M.Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Portál, Praha 2001, ISBN KIP/KM - 10

3 Sebehodnocení a sdílení znalostí
Sebehodnocení lze použít Jako strategický plánovací nástroj Jako nástroj benchmarkingu Nástroj pro výměnu znalostí Sdílet znalosti lze jen tehdy, když používáme společný jazyk Sebehodnocení je součástí procesu určování, co je důležité; sebehodnocení bývá účinnější než kontrola nebo audit Znalosti nejsou rozděleny rovnoměrně. Mluvte raději o svých zkušenostech než teoriích. Pokud člověk mluví o něčem, co umí, zvyšuje to jeho sebevědomí. Lidé spíše přijímají rady od někoho, kdo mluví ze své vlastní zkušenosti. KIP/KM - 10

4 Diagram řeky, diagram schodiště
Sebehodnocení kompetencí kdo se co může naučit od koho Ch.Collison, G.Parcel: Knowledge Management, Computer Press, Brno, 2005 KIP/KM - 10

5 Agregované výsledky všech zúčastněných subjektů

6 Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními? v.t. benchmarking

7 Jak jsme na tom a čeho chceme dosáhnout:
B se může učit od A

8 Spojte ty, co vědí, s těmi, kdo se chtějí učit

9 e-learning

10 e-learning Vzdělávací proces, který probíhá s podporou elektronických prostředků Co nejlépe využít technologie tak, aby podporovala proces výuky; hlavní pozornost soustředit na proces výuky a učení se. Technologie je podpůrným prostředkem, ne cílem. KIP/KM - 10

11 DBMS – DataBase Management system
LMS – Learning Management system VLE – Virtual Learning Environment GUI – Graphical User Interface DBMS LMS, VLE GUI

12 Přímí účastníci Studenti Tutor Autor Administrátor kursu KIP/KM - 10

13 Podpůrné činnosti Didaktická podpora Příprava multimediálních prvků
Administrátor systému Technická podpora KIP/KM - 10

14 PRVKY SYSTÉMU Kurs (předmět) skládající se z lekcí (modulů) Texty
Testy Generátor testů Sebehodnocení Ostré Typy: ano-ne, výběr z několika možností, otevřené Úkoly – zpracování určitého tématu Doplňující materiály (vlastní, odkazy) Podpora tvorby a údržby – autorské nástroje KIP/KM - 10

15 Institucionální podpora Zvyšování kvalifikace
PRO ÚSPĚCH JE DŮLEŽITÉ Technické zajištění Pedagogika Obchodní model Institucionální podpora Zvyšování kvalifikace Zajištění kvality KIP/KM - 10

16 Pedagogika „Přátelštější“ přístup ke studentům
Komunikace náročná na čas tutorů Pouze nepřímá kontrola – kombinované metody KIP/KM - 10

17 VÝHODY volba času a místa studia použití multimediálních metod
rychlé a efektivní zaškolení snadné a přehledné sledování průběhu kursu snížení nákladů na dopravu a ubytování snadná aktualizace studijních materiálů snadné sledování jakosti výuky a kvality studijních materiálů (zpětná vazba z testů) KIP/KM - 10

18 NEVÝHODY nelze použít pro osvojení manuálních dovedností
nedostatek přímého kontaktu KIP/KM - 10

19 Styly učení Aktivisté, přemýšlivci, experimentátoři, teoretici
Hloubkové a povrchové učení Vizuální, sluchové, dotykové (taktilní), kinestetické KIP/KM - 10

20 Vizuální – sluchové - kinestetické
taktilní studenti potřebují být v přímém kontaktu s objekty učení, kinestetičtí preferují učení založené na chápání fyzického chování. KIP/KM - 10

21 Specifické rysy online učení
Absence „řeči těla“ Odlišný způsob interakce Odlišná prezentace textů, využití multimediálních prvků Zvýšený důraz na přemýšlení a hloubkové učení KIP/KM - 10

22 Hodnocení Sebehodnocení Hodnocení kolegů Skupinové hodnocení
Počítačové hodnocení Hodnocení v zaměstnání KIP/KM - 10

23 Počítačové hodnocení Otázky ano-ne, vícenásobné volby (výběr jedné nebo více možností) Možnost využití různých médií, vhodných pro různé styly učení Snadnější řízení, administrativa, zpětná vazba, statistické zpracování Možnost okamžité odezvy, která může být přizpůsobená individuálním potřebám studentů, může obsahovat návody nebo doporučení k dalšímu studiu. KIP/KM - 10

24 Formativní hodnocení Podpora procesu výuky poskytnutím zpětné vazby studentovi. Může obsahovat návody, doporučení k opakování látky, k dalšímu nebo rozšiřujícímu studiu. Může být přizpůsobeno stylu učení. KIP/KM - 10

25 Cíle formativního hodnocení
Poradit studentům, jak dosáhnout lepších výsledků, diagnostikovat silné a slabé stránky studenta, Předpovědět úspěch v zaměstnání, Předpovědět úspěch v dalších kursech, Poskytnout zpětnou vazbu studentům, Poskytnout zpětnou vazbu učitelům , Poskytnout profil znalostí, které student získal. KIP/KM - 10

26 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
Znalost Pochopení, porozumění Použití Analýza Syntéza Řešení problémů KIP/KM - 10

27 Znalostní pracovník Intelektuální kapitál v MSP

28 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.) KIP/KM - 10

29 Manuální vs. znalostní pracovník - 1
charakteristika manuální prac. znalostní prac. „surovina“ materiály znalosti pracovní postup zjevný skrytý viditelnost práce vysoká nízká vazba na výsledky přímá, okamžitá nepřímá. opožděná znalost koncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena na postavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách KIP/KM - 10

30 Manuální vs. znalostní pracovník- 2
charakteristika manuální prac. znalostní prac. podstata práce lineární nelineární způsob reakcí dán pozicí a úkolem pracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvoří management sám pracovník zaměření kontroly na pracovníka na práci a její výsledek kontrolu provádí manažer pracovník měření výkonu soulad se standardy na základě přínosu role pracovníka nástroj prostředník KIP/KM - 10

31 Znalosti a moc industriální společnost – moc spjata s hierarchickým postavením, založena na formální autoritě roste význam moci založené na znalostech podřízení o své práci vědí víc než jejich vedoucí, řízení pomocí úkolů a kontroly se stává iluzí moc založená na spolupráci- tvorba týmů a komunit, vytváření podmínek pro práci jednotlivců a týmů KIP/KM - 10

32 Znalosti a produktivita
volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem KIP/KM - 10

33 KIP/KM - 10

34 Inovace, VaV a znalostní ekonomika
globální konkurence, rostoucí požadavky zákazníků  nutnost diferenciace, stálé inovace znalosti hrají zásadní roli ve všech typech inovací, jsou klíčovou hnací silou dlouhodobého rozvoje KIP/KM - 10

35 Výzkum a vývoj VaV: tvůrčí činnost, prováděná systematickým způsobem za účelem rozšíření znalostí a jejich využiti pro nové aplikace zvýšit množství kreativní práce zvýšit produktivitu znalostí – vytvářet hodnoty aplikacemi a inovacemi KIP/KM - 10

36 VaV a intelektuální kapitál
VaV vytváří IK k vytvoření hodnoty podnik potřebuje IK ve formě komplementárních aktiv, které umožňují transfer znalostí do výrobků a služeb IK je kombinací výstupů VaV a komplementárních aktiv, jeho výstupem je tvorba hodnot KIP/KM - 10

37 Výkaz intelektuálního kapitálu
podporuje pochopení hnacích sil tvorby hodnot, profesionalizuje přístup managementu, přispívá k učení se zlepšuje dialog s investory a tím přístup k financím; sděluje důležité informace o nehmotných zdrojích, snižuje neurčitost ve znalosti celkových zdrojů organizace KIP/KM - 10

38 Výkaz IK – pokrač. Návod pro MSP s intenzivním výzkumem: jak podpořit investice do VaV vypracováním výkazu intelektuálního kapitálu; Doporučení pro investory: jak interpretovat a ocenit výkaz intelektuálního kapitálu a jak motivovat podniky k jeho vypracování Doporučení pro veřejnou politiku: jak motivovat podniky k vypracování výkazu intelektuálního kapitálu KIP/KM - 10

39 Typologie IK Autonomní (A): méně závislý na lidech; aktiva, pro něž existují sekundární trhy (A1) (patenty, ochranné známky, software, …) a po něž takové trhy neexistují (A2) (metodiky reputace, image,…) Závislý (B): více závislý na lidech; Komplementární aktiva: externí (C) – doplňují znalostně intenzivní kategorie (A1, B1) interní KIP/KM - 10

40 Typologie zdrojů IK (Bounfour [2005]
KIP/KM - 10

41 Komplementární aktiva
aktiva, která podnik přidává při transformaci výsledků VaV, konceptů nových výrobků a inovací na úspěšné nové výrobky; zvláště důležitá jsou ta, která je obtížné replikovat – obrana proti imitátorům, zdroje konkurenční výhody generická: obecná – zařízení, dovednosti specializovaná: jednosměrná závislost (marketing, distribuční kanály) ko-specializovaná: dvousměrná závislost (servis) KIP/KM - 10

42 Komplementární aktiva potřebná k tvorbě hodnoty z výsledků VaV (podle Teece, 2000)

43 Přínos lepšího vykazování IK
Funkce výkazu IK: interní – doplnění informace pro finanční řízení externí – doplnění finančních výkazů Pro MSP s intenzivním VaV je obtížný přístup ke komplementárním aktivům: finanční kapitál znalosti a další externí komplementární aktiva lidský kapitál rozvoj manažerských dovedností KIP/KM - 10

44 Výhody interního výkazu IK
podpora rozvoje firemní strategie, koncentrace na inovační schopnosti monitorovací systém, který pomáhá ocenit nehmotná aktiva a jejich vztah k inovaci KIP/KM - 10

45 Rozvoj firemní strategie
rozvoj vztahů se zákazníky (co jim firma přináší) rozvoj inovací na základě interních znalostí a schopností a znalosti zákazníků a uživatelů rozvoj efektivních procesů (zkoumání nových cílů procesů) rozvoj podnikatelského modelu (který na druhé straně podporuje lepší využití nehmotných aktiv pro tvorbu hodnot) KIP/KM - 10

46 Co výkaz IK prokazuje - 1 podnik rozumí svým technologiím, dovednostem, kompetencím, schopnostem rozumí, v čem je jeho konkurenční výhoda, jaký je vztah jeho duševního vlastnictví a technických norem k výrobkům, procesům a trhu rozumí potřebám, požadavkům a přáním svých zákazníků a hodnotám, které mohou jeho výrobky a služby poskytnout KIP/KM - 10

47 Co výkaz IK prokazuje - 2 rozumí svým trhům a přístupům k nim
má důvěryhodnou strategii, jak dostat své produkty na trh i navzdory konkurenci má důvěryhodnou strategii řízení celé posloupnosti činností nutných pro úspěch umí zdůvodnit předpoklady používané při vypracování finančních předpovědí a je schopen poskytnout informace o pokroku podniku KIP/KM - 10

48 Význam výkazu IK pro získání externího financování
Všechny formy externího financování poskytují hotovost potřebnou k překlenutí propasti mezi potřebou peněz nyní a jejich tvorbou později. Je dobré si uvědomit, že primárním důvodem nezdaru firmy není ztrátovost, ale neschopnost platit účty. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, že je půjčka málo riziková. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, jaká je podnikatelská příležitost a jaký je nejlepší způsob investování, vedoucí k maximalizaci potenciální návratnosti investice. KIP/KM - 10

49 Připravenost k investicím do inovací
Investoři očekávají odpovědi na následující otázky: Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují? KIP/KM - 10

50 Banky: Best Practice © IntangAbility®
Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? KIP/KM - 10

51 Kapitáloví investoři: FIVE
Fit Jak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IP Existence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. Value Velikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice Exit Možnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5* Je to pětihvězdičková příležitost nebo jen průměrná? KIP/KM - 10

52 Půjčovatelé a investoři: STEEPL
Social Moc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači Technological Problémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design Economic Trhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace Environmental Fyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, sustainability, povolení k provozu Political Investiční prioritx, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders Legislative Interní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI, CSF – “Co měříme, to řídíme”. KIP/KM - 10

53 Duševní vlastnictví

54 Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. KIP/KM - 10

55 Ochrana duševního vlastnictví
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo průmyslového vlastnictví Autorské právo KIP/KM - 10

56 Autorské právo Autorská práva včetně počítačových programů
Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze KIP/KM - 10

57 Průmyslové vlastnictví
Výsledky tvůrčí činnosti Vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Topografie polovodičů Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat KIP/KM - 10

58 Ochranná označení Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména
KIP/KM - 10

59 Další možnosti ochrany
Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži Obchodní tajemství Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu Ochrana osobnosti fyzické osoby Ochrana dobré pověsti právnické osoby Právo na ochranu osobních údajů KIP/KM - 10

60 Určení hodnoty cenová pozice majitele maximální hranice zájemce
PROSTOR PRO CENOVÁ JEDNÁNÍ Vyjednávací prostor minimální hranice zájemce cenová pozice zájemce KIP/KM - 10

61 Cenová pozice vlastníka
modely k ocenění licence nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? výnosový: kolik příjmů licence přinese? KIP/KM - 10

62 Cenová pozice zájemce modely ocenění:
Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu? KIP/KM - 10


Stáhnout ppt "Klíčové dovednosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google