Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál"— Transkript prezentace:

1 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál
KIP - KM 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál

2 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.) KIP/KM - 10

3 Manuální vs. znalostní pracovník - 1
charakteristika manuální prac. znalostní prac. „surovina“ materiály znalosti pracovní postup zjevný skrytý viditelnost práce vysoká nízká vazba na výsledky přímá, okamžitá nepřímá. opožděná znalost koncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena na postavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách KIP/KM - 10

4 Manuální vs. znalostní pracovník- 2
charakteristika manuální prac. znalostní prac. podstata práce lineární nelineární způsob reakcí dán pozicí a úkolem pracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvoří management sám pracovník zaměření kontroly na pracovníka na práci a její výsledek kontrolu provádí manažer pracovník měření výkonu soulad se standardy na základě přínosu role pracovníka nástroj prostředník KIP/KM - 10

5 Znalosti a moc industriální společnost – moc spjata s hierarchickým postavením, založena na formální autoritě roste význam moci založené na znalostech podřízení o své práci vědí víc než jejich vedoucí, řízení pomocí úkolů a kontroly se stává iluzí moc založená na spolupráci- tvorba týmů a komunit, vytváření podmínek pro práci jednotlivců a týmů KIP/KM - 10

6 Znalosti a produktivita
volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem KIP/KM - 10

7 Technické a ekologické myšlení
technické myšlení: znalost existuje nezávisle na jedinci; racionalismus, redukcionismus, klasifikace – omezuje možnost popsat vazby a vztahy ekologické myšlení: znalost jako proces, provázanost interagujících částí systému – organizace jako živoucí systém KIP/KM - 10

8 Toky v organizaci tok dat, informací, znalostí – ICT; relevance
tok lidí důležitost spolupráce, redefinice vlastní role místo ztotožnění s funkcí ztotožnění s úkolem lepší pochopení organizace a souvislostí prostředí, kde si lidé věří a komunikují sdílení znalostí včetně tacitních KIP/KM - 10

9 RICARDIS Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs EUR EN, ISBN , European Communities, 2006 Podpora měření a vykazování intelektuálního kapitálu v podnicích KIP/KM - 10

10

11 Inovace, VaV a znalostní ekonomika
globální konkurence, rostoucí požadavky zákazníků  nutnost diferenciace, stálé inovace znalosti hrají zásadní roli ve všech typech inovací, jsou klíčovou hnací silou dlouhodobého rozvoje KIP/KM - 10

12 Výzkum a vývoj VaV: tvůrčí činnost, prováděná systematickým způsobem za účelem rozšíření znalostí a jejich využiti pro nové aplikace zvýšit množství kreativní práce zvýšit produktivitu znalostí – vytvářet hodnoty aplikacemi a inovacemi KIP/KM - 10

13 VaV a intelektuální kapitál
VaV vytváří IK k vytvoření hodnoty podnik potřebuje IK ve formě komplementárních aktiv, které umožňují transfer znalostí do výrobků a služeb IK je kombinací výstupů VaV a komplementárních aktiv, jeho výstupem je tvorba hodnot KIP/KM - 10

14 Výkaz intelektuálního kapitálu
podporuje pochopení hnacích sil tvorby hodnot, profesionalizuje přístup managementu, přispívá k učení se zlepšuje dialog s investory a tím přístup k financím; sděluje důležité informace o nehmotných zdrojích, snižuje neurčitost ve znalosti celkových zdrojů organizace KIP/KM - 10

15 Výkaz intelektuálního kapitálu
Návod pro MSP s intenzivním výzkumem: jak podpořit investice do VaV vypracováním výkazu intelektuálního kapitálu; Doporučení pro investory: jak interpretovat a ocenit výkaz intelektuálního kapitálu a jak motivovat podniky k jeho vypracování Doporučení pro veřejnou politiku: jak motivovat podniky k vypracování výkazu intelektuálního kapitálu KIP/KM - 10

16 Role VaV v MSP high-tech: VaV je klíčovou (core) aktivitou
medium & low-tech: provádějí nebo outsourcují VaV, VaV není klíčovou aktivitou inovativní: neprovádějí VaV, ale inovují neinovativní KIP/KM - 10

17 Podíl inovativních firem
výrobní sektory (inovovaly v průběhu posledních 3 let – bez ohledu na úspěšnost inovace) : 40% malých (10-50 zaměstnanců) 63% středních (10-50 zaměstnanců) 80% velkých služby: asi o 10% méně KIP/KM - 10

18 Závislost na odvětví chemie, elektronika: klíčová tvorba znalostí, interní VaV, ochrana duševního vlastnictví doprava, potraviny: důležitá difuze znalostí KIP/KM - 10

19

20 Typologie IK Autonomní (A): méně závislý na lidech; aktiva, pro něž existují sekundární trhy (A1) (patenty, ochranné známky, software, …) a po něž takové trhy neexistují (A2) (metodiky reputace, image,…) Závislý (B): více závislý na lidech; Komplementární aktiva: externí (C) – doplňují znalostně intenzivní kategorie (A1, B1) interní KIP/KM - 10

21 Typologie zdrojů IK (Bounfour [2005]

22 Komplementární aktiva
aktiva, která podnik přidává při transformaci výsledků VaV, konceptů nových výrobků a inovací na úspěšné nové výrobky; zvláště důležitá jsou ta, která je obtížné replikovat – obrana proti imitátorům, zdroje konkurenční výhody generická: obecná – zařízení, dovednosti specializovaná: jednosměrná závislost (marketing, distribuční kanály) ko-specializovaná: dvousměrná závislost (servis) KIP/KM - 10

23 Zdroje znalostí, komplementární aktiva a tvorba hodnoty
Zdroj: Bounfour, A.: “Knowledge resources, complementary assets and reporting”

24 Komplementární aktiva potřebná k tvorbě hodnoty z výsledků VaV (podle Teece, 2000)

25 Model PRISM

26 vlevo: hmotná a nehmotná aktiva – lze přiřadit vlastnická práva
vpravo: nehmotné kompetence: organizační a lidský kapitál latentní kompetence: to, co zajímá investory; centrum: tvorba přidané hodnoty KIP/KM - 10

27 Přínos lepšího vykazování IK
Funkce výkazu IK: interní – doplnění informace pro finanční řízení externí – doplnění finančních výkazů Pro MSP s intenzivním VaV je obtížný přístup ke komplementárním aktivům: finanční kapitál znalosti a další externí komplementární aktiva lidský kapitál rozvoj manažerských dovedností KIP/KM - 10

28 Důležitost výkazu IK Jaký je podíl podniků, pro něž je daná kategorie cílem interního výkazu IK Zdroj: dotazníkové šetření dánských firem, které pracují s výkazy IK KIP/KM - 10

29 Výhody interního výkazu IK
podpora rozvoje firemní strategie, koncentrace na inovační schopnosti monitorovací systém, který pomáhá ocenit nehmotná aktiva a jejich vztah k inovaci KIP/KM - 10

30 Rozvoj firemní strategie
rozvoj vztahů se zákazníky (co jim firma přináší) rozvoj inovací na základě interních znalostí a schopností a znalosti zákazníků a uživatelů rozvoj efektivních procesů (zkoumání nových cílů procesů) rozvoj podnikatelského modelu (který na druhé straně podporuje lepší využití nehmotných aktiv pro tvorbu hodnot) KIP/KM - 10

31 Monitorovací systém přehled skladby nehmotných aktiv, vysvětlení vývoje skladby zdrojů přehled investic do rozvoje nehmotných aktiv, zvýraznění snah firmy o jejich lepší využití monitorování účinků nehmotných aktiv, vysvětlení výsledků z nich získaných KIP/KM - 10

32 Získání zdrojů Výkaz IK informuje externí stakeholdery , může pomoci přesvědčit je o jedinečných rysech firmy a usnadnit rozhodování úplná informace snižuje informační asymetrii a umožňuje investorovi důvěryhodnější předpovědi KIP/KM - 10

33 Co chceme sdělit výkazem IK
Jaký je podíl podniků, pro něž je daná kategorie cílem interního výkazu IK Zdroj: dotazníkové šetření dánských firem, které pracují s výkazy IK KIP/KM - 10

34 Typy výkazů IK podle adresáta
KIP/KM - 10

35 Získání externího financování
Pro získání financí pro V&V a inovace je klíčové umět vypracovat návrh tvorby hodnot a hodnocení rizik, které přitáhnou poskytovatele úvěrů a kapitálu. Výkaz IK může pomoci nejen vysvětlit, k čemu jsou finance potřebné a jak budou využity, ale i poskytnout východisko pro ocenění rizika a neurčitosti finančního návrhu. To je důležité pro rozhodnutí, zda je lepší úvěr, kapitálová investice nebo směs obou. KIP/KM - 10

36 Co výkaz IK prokazuje - 1 podnik rozumí svým technologiím, dovednostem, kompetencím, schopnostem rozumí, v čem je jeho konkurenční výhoda, jaký je vztah jeho duševního vlastnictví a technických norem k výrobkům, procesům a trhu rozumí potřebám, požadavkům a přáním svých zákazníků a hodnotám, které mohou jeho výrobky a služby poskytnout KIP/KM - 10

37 Co výkaz IK prokazuje - 2 rozumí svým trhům a přístupům k nim
má důvěryhodnou strategii, jak dostat své produkty na trh i navzdory konkurenci má důvěryhodnou strategii řízení celé posloupnosti činností nutných pro úspěch umí zdůvodnit předpoklady používané při vypracování finančních předpovědí a je schopen poskytnout informace o pokroku podniku KIP/KM - 10

38 Význam výkazu IK pro získání externího financování
Všechny formy externího financování poskytují hotovost potřebnou k překlenutí propasti mezi potřebou peněz nyní a jejich tvorbou později. Je dobré si uvědomit, že primárním důvodem nezdaru firmy není ztrátovost, ale neschopnost platit účty. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, že je půjčka málo riziková. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, jaká je podnikatelská příležitost a jaký je nejlepší způsob investování, vedoucí k maximalizaci potenciální návratnosti investice. KIP/KM - 10

39 Připravenost k investicím do inovací
Investoři očekávají odpovědi na následující otázky: Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují? KIP/KM - 10

40 Banky: Best Practice © IntangAbility®
Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? KIP/KM - 10

41 Kapitáloví investoři: FIVE
Fit Jak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IP Existence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. Value Velikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice Exit Možnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5* Je to pětihvězdičková příležitost nebo jen průměrná? KIP/KM - 10

42 Půjčovatelé a investoři: STEEPL
Social Moc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači Technological Problémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design Economic Trhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace Environmental Fyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, sustainability, povolení k provozu Political Investiční prioritx, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders Legislative Interní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI, CSF – “Co měříme, to řídíme”. KIP/KM - 10

43 Kontrolní seznamy “Best Practice” a “FIVE
Kontrolní seznamy “Best Practice” a “FIVE*” a analýzu STEEPL užívají bankéři a investoři k posuzování těch oblastí, které nejsou dostatečně pokryty podnikatelským plánem. Externí poskytovatelé financí a investoři potřebují dostatečné informace správného druhu, aby se ujistili, že je správné půjčit nebo investovat. KIP/KM - 10

44 KIP/KM - 10

45 Různé úrovně indikátorů
KIP/KM - 10


Stáhnout ppt "8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál"

Podobné prezentace


Reklamy Google