Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál

2 KIP/KM - 102 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.)

3 KIP/KM - 103 Manuální vs. znalostní pracovník - 1 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. „surovina“materiályznalosti pracovní postupzjevnýskrytý viditelnost prácevysokánízká vazba na výsledkypřímá, okamžitánepřímá. opožděná znalostkoncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena napostavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách

4 KIP/KM - 104 Manuální vs. znalostní pracovník- 2 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. podstata prácelineárnínelineární způsob reakcídán pozicí a úkolempracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvořímanagementsám pracovník zaměření kontrolyna pracovníkana práci a její výsledek kontrolu provádímanažerpracovník měření výkonusoulad se standardyna základě přínosu role pracovníkanástrojprostředník

5 KIP/KM - 105 Znalosti a moc industriální společnost – moc spjata s hierarchickým postavením, založena na formální autoritě roste význam moci založené na znalostech podřízení o své práci vědí víc než jejich vedoucí, řízení pomocí úkolů a kontroly se stává iluzí moc založená na spolupráci- tvorba týmů a komunit, vytváření podmínek pro práci jednotlivců a týmů

6 KIP/KM - 106 Znalosti a produktivita volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem

7 KIP/KM - 107 Technické a ekologické myšlení technické myšlení: znalost existuje nezávisle na jedinci; racionalismus, redukcionismus, klasifikace – omezuje možnost popsat vazby a vztahy ekologické myšlení: znalost jako proces, provázanost interagujících částí systému – organizace jako živoucí systém

8 KIP/KM - 108 Toky v organizaci tok dat, informací, znalostí – ICT; relevance tok lidí –důležitost spolupráce, redefinice vlastní role –místo ztotožnění s funkcí ztotožnění s úkolem –lepší pochopení organizace a souvislostí –prostředí, kde si lidé věří a komunikují –sdílení znalostí včetně tacitních

9 KIP/KM - 109 RICARDIS Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs EUR 22095 EN, ISBN 92-79-02149-4, European Communities, 2006 Podpora měření a vykazování intelektuálního kapitálu v podnicích

10

11 KIP/KM - 1011 Inovace, VaV a znalostní ekonomika globální konkurence, rostoucí požadavky zákazníků  nutnost diferenciace, stálé inovace znalosti hrají zásadní roli ve všech typech inovací, jsou klíčovou hnací silou dlouhodobého rozvoje

12 KIP/KM - 1012 Výzkum a vývoj VaV: tvůrčí činnost, prováděná systematickým způsobem za účelem rozšíření znalostí a jejich využiti pro nové aplikace –zvýšit množství kreativní práce –zvýšit produktivitu znalostí – vytvářet hodnoty aplikacemi a inovacemi

13 KIP/KM - 1013 VaV a intelektuální kapitál VaV vytváří IK k vytvoření hodnoty podnik potřebuje IK ve formě komplementárních aktiv, které umožňují transfer znalostí do výrobků a služeb IK je kombinací výstupů VaV a komplementárních aktiv, jeho výstupem je tvorba hodnot

14 KIP/KM - 1014 Výkaz intelektuálního kapitálu podporuje pochopení hnacích sil tvorby hodnot, profesionalizuje přístup managementu, přispívá k učení se zlepšuje dialog s investory a tím přístup k financím; sděluje důležité informace o nehmotných zdrojích, snižuje neurčitost ve znalosti celkových zdrojů organizace

15 KIP/KM - 1015 Výkaz intelektuálního kapitálu Návod pro MSP s intenzivním výzkumem: jak podpořit investice do VaV vypracováním výkazu intelektuálního kapitálu; Doporučení pro investory: jak interpretovat a ocenit výkaz intelektuálního kapitálu a jak motivovat podniky k jeho vypracování Doporučení pro veřejnou politiku: jak motivovat podniky k vypracování výkazu intelektuálního kapitálu

16 KIP/KM - 1016 Role VaV v MSP high-tech: VaV je klíčovou (core) aktivitou medium & low-tech: provádějí nebo outsourcují VaV, VaV není klíčovou aktivitou inovativní: neprovádějí VaV, ale inovují neinovativní

17 KIP/KM - 1017 Podíl inovativních firem výrobní sektory (inovovaly v průběhu posledních 3 let – bez ohledu na úspěšnost inovace) : –40% malých (10-50 zaměstnanců) –63% středních (10-50 zaměstnanců) –80% velkých služby: asi o 10% méně

18 KIP/KM - 1018 Závislost na odvětví chemie, elektronika: klíčová tvorba znalostí, interní VaV, ochrana duševního vlastnictví doprava, potraviny: důležitá difuze znalostí

19

20 KIP/KM - 1020 Typologie IK Autonomní (A): méně závislý na lidech; aktiva, pro něž existují sekundární trhy (A1) (patenty, ochranné známky, software, …) a po něž takové trhy neexistují (A2) (metodiky reputace, image,…) Závislý (B): více závislý na lidech; Komplementární aktiva: –externí (C) – doplňují znalostně intenzivní kategorie (A1, B1) –interní

21 Typologie zdrojů IK (Bounfour [2005]

22 KIP/KM - 1022 Komplementární aktiva aktiva, která podnik přidává při transformaci výsledků VaV, konceptů nových výrobků a inovací na úspěšné nové výrobky; zvláště důležitá jsou ta, která je obtížné replikovat – obrana proti imitátorům, zdroje konkurenční výhody –generická: obecná – zařízení, dovednosti –specializovaná: jednosměrná závislost (marketing, distribuční kanály) –ko-specializovaná: dvousměrná závislost (servis)

23 Zdroje znalostí, komplementární aktiva a tvorba hodnoty Zdroj: Bounfour, A.: “Knowledge resources, complementary assets and reporting”

24 Komplementární aktiva potřebná k tvorbě hodnoty z výsledků VaV (podle Teece, 2000)

25 Model PRISM

26 KIP/KM - 1026 vlevo: hmotná a nehmotná aktiva – lze přiřadit vlastnická práva vpravo: –nehmotné kompetence: organizační a lidský kapitál –latentní kompetence: to, co zajímá investory; centrum: tvorba přidané hodnoty

27 KIP/KM - 1027 Přínos lepšího vykazování IK Funkce výkazu IK: –interní – doplnění informace pro finanční řízení –externí – doplnění finančních výkazů Pro MSP s intenzivním VaV je obtížný přístup ke komplementárním aktivům: –finanční kapitál –znalosti a další externí komplementární aktiva –lidský kapitál –rozvoj manažerských dovedností

28 KIP/KM - 1028 Jaký je podíl podniků, pro něž je daná kategorie cílem interního výkazu IK Zdroj: dotazníkové šetření dánských firem, které pracují s výkazy IK Důležitost výkazu IK

29 KIP/KM - 1029 Výhody interního výkazu IK podpora rozvoje firemní strategie, koncentrace na inovační schopnosti monitorovací systém, který pomáhá ocenit nehmotná aktiva a jejich vztah k inovaci

30 KIP/KM - 1030 Rozvoj firemní strategie rozvoj vztahů se zákazníky (co jim firma přináší) rozvoj inovací na základě interních znalostí a schopností a znalosti zákazníků a uživatelů rozvoj efektivních procesů (zkoumání nových cílů procesů) rozvoj podnikatelského modelu (který na druhé straně podporuje lepší využití nehmotných aktiv pro tvorbu hodnot)

31 KIP/KM - 1031 Monitorovací systém přehled skladby nehmotných aktiv, vysvětlení vývoje skladby zdrojů přehled investic do rozvoje nehmotných aktiv, zvýraznění snah firmy o jejich lepší využití monitorování účinků nehmotných aktiv, vysvětlení výsledků z nich získaných

32 KIP/KM - 1032 Získání zdrojů Výkaz IK informuje externí stakeholdery, může pomoci přesvědčit je o jedinečných rysech firmy a usnadnit rozhodování úplná informace snižuje informační asymetrii a umožňuje investorovi důvěryhodnější předpovědi

33 KIP/KM - 1033 Jaký je podíl podniků, pro něž je daná kategorie cílem interního výkazu IK Zdroj: dotazníkové šetření dánských firem, které pracují s výkazy IK Co chceme sdělit výkazem IK

34 KIP/KM - 1034 Typy výkazů IK podle adresáta

35 KIP/KM - 1035 Získání externího financování Pro získání financí pro V&V a inovace je klíčové umět vypracovat návrh tvorby hodnot a hodnocení rizik, které přitáhnou poskytovatele úvěrů a kapitálu. Výkaz IK může pomoci nejen vysvětlit, k čemu jsou finance potřebné a jak budou využity, ale i poskytnout východisko pro ocenění rizika a neurčitosti finančního návrhu. To je důležité pro rozhodnutí, zda je lepší úvěr, kapitálová investice nebo směs obou.

36 KIP/KM - 1036 Co výkaz IK prokazuje - 1 podnik rozumí svým technologiím, dovednostem, kompetencím, schopnostem rozumí, v čem je jeho konkurenční výhoda, jaký je vztah jeho duševního vlastnictví a technických norem k výrobkům, procesům a trhu rozumí potřebám, požadavkům a přáním svých zákazníků a hodnotám, které mohou jeho výrobky a služby poskytnout

37 KIP/KM - 1037 Co výkaz IK prokazuje - 2 rozumí svým trhům a přístupům k nim má důvěryhodnou strategii, jak dostat své produkty na trh i navzdory konkurenci má důvěryhodnou strategii řízení celé posloupnosti činností nutných pro úspěch umí zdůvodnit předpoklady používané při vypracování finančních předpovědí a je schopen poskytnout informace o pokroku podniku

38 KIP/KM - 1038 Význam výkazu IK pro získání externího financování Všechny formy externího financování poskytují hotovost potřebnou k překlenutí propasti mezi potřebou peněz nyní a jejich tvorbou později. Je dobré si uvědomit, že primárním důvodem nezdaru firmy není ztrátovost, ale neschopnost platit účty. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, že je půjčka málo riziková. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, jaká je podnikatelská příležitost a jaký je nejlepší způsob investování, vedoucí k maximalizaci potenciální návratnosti investice.

39 KIP/KM - 1039 Připravenost k investicím do inovací Investoři očekávají odpovědi na následující otázky: 1.Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? 2.V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? 3.Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? 4.Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují?

40 KIP/KM - 1040 Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? Banky: Best Practice © IntangAbility®

41 KIP/KM - 1041 Kapitáloví investoři: FIVE FitJak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IPIPExistence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. ValueVelikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice ExitMožnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5*Je to pětihvězdičková příležitost nebo jen průměrná?

42 KIP/KM - 1042 Půjčovatelé a investoři: STEEPL SocialMoc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači TechnologicalProblémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design EconomicTrhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace EnvironmentalFyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, sustainability, povolení k provozu PoliticalInvestiční prioritx, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders LegislativeInterní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI, CSF – “Co měříme, to řídíme”.

43 KIP/KM - 1043 Kontrolní seznamy “Best Practice” a “FIVE*” a analýzu STEEPL užívají bankéři a investoři k posuzování těch oblastí, které nejsou dostatečně pokryty podnikatelským plánem. Externí poskytovatelé financí a investoři potřebují dostatečné informace správného druhu, aby se ujistili, že je správné půjčit nebo investovat.

44 KIP/KM - 1044

45 KIP/KM - 1045 Různé úrovně indikátorů


Stáhnout ppt "KIP - KM 8. Znalosti, V&V, inovace a intelektuální kapitál."

Podobné prezentace


Reklamy Google