Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 1 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Fakta a řešení PhDr. Marta Vohlídalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 1 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Fakta a řešení PhDr. Marta Vohlídalová."— Transkript prezentace:

1 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 1 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Fakta a řešení PhDr. Marta Vohlídalová (Sociologický ústav AV ČR) PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK) Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK) Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK)

2 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 2 Co víme o sexuálním obtěžování (SO) ve vysokoškolském prostředí? (Evidence ze zahraničních výzkumů) Má svá specifika ve srovnání s obtěžováním v pracovně-právních vztazích – extrémní mocenská nerovnováha mezi aktéry Má negativní dopady na studijní a potažmo i pracovní dráhu studujících Týká se především žen-studentek, i když oběťmi se mohou stát i muži Má s ním zkušenost mezi 20-40% studujících (USA výzkumy, Kelley, Parsons 2000)

3 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 3 Český kontext v ČR neviditelný problém (nedostatek informací) bagatelizace tématu a zesměšňování, vysoká tolerance legislativní ošetření problému: Antidiskriminační zákon (2009) chybějící univerzitní politiky (procedury řešení, definice apod.)

4 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 4 Co je sexuální obtěžování ? je diskriminací na základě pohlaví není primárně motivováno sexuální přitažlivostí, ale potřebou uplatňovat moc (MacKinnon 1979) Zahrnuje různé formy chování:  „nepřátelské prostředí“ (Hostile Environment) narážky, sexistické vtipy, svádění, používání lechtivých materiálů při výuce, genderové stereotypy apod.  „něco za něco“ (Quid pro quo) sexuální vydírání, sexuální nátlak, napadení Jde o nevítané, nevhodné, urážlivé chování

5 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 5 Metodologie 2 výzkumy SO 2008/2009: FHS UK a SOÚ AV ČR; (finanční podpora MŠMT ČR); smíšený výzkumný design Výzkum FHS UK 11 veřejných univerzit a vysokých škol, různé obory (přírodovědné, sociálně-vědní, humanitní, pedagogické, technické a vojenské fakulty)  dotazníkové šetření: 832 studujících (Bc., Mgr.), 584 žen, 243 mužů (5 nezjištěno), sběr dat v hodinách  hloubkové rozhovory: 40 studujících (Bc., Mgr., Ph.D.) Výzkum SOÚ AV ČR Případová studie vybrané fakulty pražské vysoké školy  dotazníkové šetření: 700 respondentů (464 studentek, 236 studentů Bc. a Mgr. programů), sběr dat v hodinách  hloubkové rozhovory: 18 studujících (13 dívek a 5 chlapců) – Bc., Mgr., Ph.D.

6 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 6 Formy obtěžování sledované ve výzkumech (operacionalizace SO) Operacionalizace sexuálního obtěžování podle L. Fitzgerald (Sexual Experience Questionnaire 1996): GENDEROVÉ OBTĚŽOVÁNÍ  nevhodné nebo urážlivé chování verbální i neverbální povahy namířené vůči ženám nebo mužům jako skupině, které je prosté sankcí  VE VÝZKUMECH: zkušenosti se zesměšňujícími/nevhodnými poznámkami o mužích a ženách, sexuálně laděnými příběhy či vtipy, lechtivými učebními materiály, sexistické vizuální materiály, z(ne)výhodněním kvůli pohlaví/odlišné zacházení, okukování, sexuální pohyby a gesta NEVÍTANÁ SEXUÁLNÍ POZORNOST  nevhodné nebo urážlivé chování verbální i neverbální povahy namířené vůči konkrétnímu jedinci, které je prosté sankcí  V dotazníku: komentování vzhledu a chování, snaha o navázání intimního vztahu, hovory o sexuálně laděných nebo intimních tématech a pozvánka na soukromou (nepracovní) schůzku mimo školu. SEXUÁLNÍ NÁTLAK  tvrdší a fyzické formy obtěžování a vydírání  V dotazníku: nabídka intimního sblížení výměnou za určité výhody nebo pod pohrůžkou, zkušenosti s tímto typem intimním sblížení, dotýkání nebo jiné narušení osobního prostoru, fyzické napadení

7 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 7 Závěr I: Se sexuálním obtěžováním se setkal relativně vysoký podíl studujících (1) SOÚ AV ČRFHS UK CELKEM67 %78 % Genderové obtěžování66 % zku š enosti se zesmě š ňuj í c í mi pozn á mkami o muž í ch a žen á ch, sexu á lně laděn é př í běhy, lechtiv é učebn í materi á ly, z(ne)výhodněn í kvůli pohlav í okukov á n í 62 % odlišné zacházení nevhodné poznámky nevhodné materiály znevažující chování sexuální vtipy a příběhy vizuální sexistické materiály

8 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 8 Závěr I: Se sexuálním obtěžováním se setkal relativně vysoký podíl studujících (2) SOÚ AV ČRFHS UK Nevítaná sexuální pozornost 18 % komentov á n í vzhledu a chov á n í, snaha o nav á z á n í intimn í ho vztahu, hovory o sexu á lně laděných nebo intimn í ch t é matech pozv á nka na soukromou (nepracovn í ) schůzku mimo š kolu 22 % Komentáře na tělo a vzhled Komentáře na sexuální chování Diskuse o sexu Sexuální pohyby a gesta Pozvání na rande, večeři Snaha o navázání intimního vztahu Sexuální nátlak 9 % nabídka intimního sblížení výměnou za určité výhody nebo pod pohrůžkou zkušenosti s tímto typem intimním sblížení, dotýkání nebo jiné narušení osobního prostoru, 6 % Narušování osobního prostoru Fyzické dotyky Výhoda za intimní sblížení Trest za nesouhlas s intimním sblížením Potrestání za odmítnutí sblížení Zvýhodnění za sblížení

9 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 9 Závěr II: Nejistota při vymezení SO a úzká definice SO nejasnosti spojené s tím, jaké chování sexuální obtěžování zahrnuje úzké vymezení SO (nejtěžší formy obtěžování, fyzický kontakt a vydírání) vysoká tolerance studujících zejména k genderovému obtěžování obavy z použití termínu „sexuální obtěžování“ (pouze cca 3 % studujících označila své zkušenosti jako SO)

10 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 10 Závěr III: Bezmoc a bezradnost studujících při snaze o řešení SO reflexe mocenské převahy a závislosti studujících na vyučujících (obavy z následků pro další studium) nedůvěra studujících vůči zaměstnancům školy bezradnost – přes 70 % studujících nemá představu, jak by v takové situaci postupovali (zdroj: SOÚ AV ČR) většina studujících (77 % studentek a 55 % studentů) by uvítalo zavedení určitých pravidel (zdroj: SOÚ AV ČR)

11 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 11 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI přední univerzity (Oxford, Cambridge, Boston, Berlín, Vídeň atd.) akceptují:  sexuální obtěžování jako problém  nutnost aktivního přístupu v oblasti prevence a intervence  různé postupy, z nichž VŠ volí dle vlastní specifičnosti důvody vyplývají z negativních aspektů SO:  pokles studijních výsledků a odchod studujících  zhoršené klima a jeho dopady na studijní a pracovní výkony  ztráta prestiže  náklady na soudní spory  akademické hodnoty

12 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 12 PREVENCE SO SYMBOLICKÁ ÚROVEŇ vyjádření odmítavého postoje ze strany vedení VŠ – projevy, oficiální dokumenty, chování PRAKTICKÁ ÚROVEŇ formulování dokumentu obsahující definici SO a mechanismy pro jeho eliminaci, včetně postupu pro ohlášení a řešení případů obtěžování ustavení kontaktní osoby informování vyučujících a studujících o problematice SO, včetně projevů, důsledků a možností řešení

13 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 13 ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ SO ORIENTAČNÍ FÁZE vyjasnění povahy chování rozhodnutí o dalším postupu NEFORMÁLNÍ FÁZE řešení SO bez využití institucionálních mechanismů FORMÁLNÍ FÁZE podání oficiální stížnosti komise pro objasnění SO s širokým zastoupením a dlouhodobým členstvím standardní postupy při získávání informací a řešení snižující rizika negativních následků pro sporné strany komisionální návrh řešení předkládaný vedení VŠ

14 Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 14 Děkujeme za pozornost! Marta Vohlídalová (marta.vohlidalova@soc.cas.cz) Irena Smetáčková (irena.smetackova@pedf.cuni.cz) Materiály ke stažení: Závěrečná výzkumná zpráva SOÚ AV ČR: http://www.cec- wys.org/prilohy/a0baecad/sexualni%20obtezovani.pdfhttp://www.cec- wys.org/prilohy/a0baecad/sexualni%20obtezovani.pdf Příručka pro vedení vysokých škol (FHS UK) http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/metodika_pro______vyucujici_FINAL.pdf Příručka pro studující (FHS UK) http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/metodika_pro_studenty_FINAL.pdf


Stáhnout ppt "Zasedání předsednictva Rady vysokých škol, 16. září 2010, Praha 1 Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Fakta a řešení PhDr. Marta Vohlídalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google