Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní kroky v administraci žádosti o dotaci. Přístup:  systém pro elektronické podávání žádosti o dotaci Výhody:  On-line.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní kroky v administraci žádosti o dotaci. Přístup:  systém pro elektronické podávání žádosti o dotaci Výhody:  On-line."— Transkript prezentace:

1 Základní kroky v administraci žádosti o dotaci

2 Přístup: http://www.czechinvest.org  systém pro elektronické podávání žádosti o dotaci Výhody:  On-line přístup.  Jednoduchá a bezpečná výměna informací.  Formuláře jsou pro žadatele na jednom místě a po celou dobu.  Sledování lhůt pro žadatele, nápovědy.  Úspora nákladů – např. telefonní, cestovní, poštovní náklady.

3 Přihlašovací okno

4 Elektronický podpis Pro podání žádosti o dotaci je nutný elektronický podpis  Pro vytváření elektronického podpisu je podmínkou vlastnictví kvalifikovaného elektronického certifikátu  podepisuje statutární zástupce v souladu s OR  získání elektronického podpisu: www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org Kde si lze opatřit kvalifikovaný certifikát?  První certifikační autorita, a. s.  Česká pošta, s. p.  EIdentity, a. s.  Regionální kanceláře Czechinvestu

5 Jak postupovat před podáním žádosti?  Založit si v e-Accountu hlavní účet žadatele tzv. Master účet (zakladatel je vždy statutární zástupce, k jedné firmě (IČ) – jeden účet),  podrobně si přečíst: 1. Výzvu programu (Výběrová kritéria, Osnovu studie proveditelnosti) 2. Pokyny pro žadatele – definují některé pojmy Výzvy 3. Pravidla pro výběr dodavatelů 4. Vzorové „Podmínky poskytnutí dotace“ pro žadatele 5. Postup podání žádosti o podporu - eAccount

6 Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení 1. krok: žadatel vyplní a elektronicky odešle registrační žádost  základní informace o žadateli a projektu, zařazení projektu do podporované aktivity, adresa místa realizace projektu, odhad nákladů – pozor, nelze navyšovat v PŽ!  přílohy: finanční výkazy za poslední 2 uzavřená zdaňovací období. 2. krok: po schválení RŽ bude moci žadatel podat plnou žádost  obsahuje podrobnější údaje o žadateli i projektu – harmonogram, rozpočet, závazné ukazatele – přebrány z EA např. roční úspora energie, instalovaný elektrický výkon, výroba elektřiny netto atd.

7 eAccount – Registrační žádost

8 eAccount – Plná žádost (harmonogram projektu)

9 eAccount – Plná žádost (závazné ukazatele)

10 Plná žádost (PŽ) Povinné přílohy:  energetický audit,  studie proveditelnosti,  finanční realizovatelnost projektu (FRP),  doklad o vztahu k objektu a pozemku týkající se projektu,  v případě projektů biomasy - doklad o zajištění biomasy. POZOR - nutnost souladu údajů v PŽ s přílohami! (EA, SP)

11 Energetický audit (EA)  EA zpracuje energetický auditor (seznam je na webu MPO)  EA posoudí současný stav a navrhne opatření k úsporám energie a využití OZE.  Varianty řešení posoudí technicky i ekonomicky a doporučí optimální variantu.  Doporučená varianta je uvedená v evidenčním listu EA v rozsahu předloženém v žádosti o dotaci.

12 Studie proveditelnosti (SP)  identifikační údaje žadatele o podporu  podrobný popis projektu  technická specifikace projektu  časový harmonogram projektu  marketingová analýza  finanční analýza projektu

13 Finanční realizovatelnost projektu (FRP)  provádí se v rámci hodnocení finanční realizovatelnosti projektu po podání PŽ,  žadatel si nejprve nainstaluje formulář v programu 602XML Filler z eAccountu – „v detailu žadatele“,  žadatel off-line vyplní formulář,  žadatel formulář vloží do eAccount.

14 Proces získání dotace REGISTRAČNÍ ŽÁDOST SCHVÁLENÍ PROJEKTU Podepsání podmínek a vydání Rozhodnutí PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PLATBU A PROPLACENÍ DOTACE PLNÁ ŽÁDOST HODNOCENÍ PROJEKTŮ REALIZACE PROJEKTU A JEHO ZAPLACENÍ 100% Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

15 Hodnocení projektu Hodnocení dle výběrových kritérií + 2 posudky od externích hodnotitelů - u projektů nad 50 bodů HODNOTITELSKÁ KOMISE konečné rozhodnutí MPO DOPORUČENNEDOPORUČEN

16 Žádost o platbu (ŽOPL)  Žopl se vyplňuje prostřednictvím systému e-Account.  Vyplnění formuláře žopl – účetní doklady, úhradové doklady a přílohy. Žopl je nutné podat max.6 měsíců od plánovaného data ukončení projektu. Odstranit veškeré nedostatky v žopl do 3 měsíců od doručení první výzvy poskytovatele k jejich odstranění. Podání Žopl za jednotlivé etapy není časově limitováno (možné podat žopl za etapy až po ukončení celého projektu).

17 Povinné přílohy k ŽOPL  Kopie účetních a úhradových dokladů,  kopie Smluv, objednávek, dodacích listů,  kopie smlouvy k bankovnímu účtu,  doklad k ukončení projektu - kolaudační souhlas, souhlas se zkušebním provozem nebo protokol o převodu do majetku,  protokol o předání a převzetí díla, inventární karty majetku,  doklad o pojištění předmětu projektu,  fotografická dokumentace publicity realizovaného projektu,  při nákupu nemovitostí znalecký posudek ceny,  kopie první a poslední strany stavebního deníku,  zpráva z výběrového řízení a kompletní dokumentace k VŘ.

18 Žádost o platbu (ŽOPL)

19 Výběrové řízení Pravidla pro výběr dodavatelů  na webových stránkách Czechinvestu a MPO.  u zakázek vyšších než 500 tis. Kč bez DPH.  nutné zveřejnění inzerátu v Obchodním věstníku (elektronicky) a zároveň je možné přímo oslovit potenciální dodavatele.  pro sektorové zadavatele povinnost postupovat dle zákona o veřejných zakázkách.

20 Ing. Pavlína Koišová CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.: 296 342 685 E-mail: pavlina.koisova@czechinvest.org DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Základní kroky v administraci žádosti o dotaci. Přístup:  systém pro elektronické podávání žádosti o dotaci Výhody:  On-line."

Podobné prezentace


Reklamy Google