Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)"— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)
PROGRAM POTENCIÁL - VÝZVA III ŽÁDOSTI O PLATBU Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková OPPI – nové programové období Program Potenciál – nástupce programu pro podporu technologických center Agentura CI – zprostředkovatel MPO – správce programu

2 ŽÁDOSTI O PLATBU: DOPORUČENÍ NA ÚVOD
aktivně zapojte do přípravy ŽoPl svého účetního od začátku evidujte doklady k projektu a průběžně vytvářejte jejich kopie postupujte dle následujících dokumentů: Pokyny pro žadatele – obecná část Pokyny pro žadatele – zvláštní část Potenciál Instrukce k věcné správnosti ŽoPl (příloha č. 8 Výzvy III) Návodka pro dokládání materiálů k Žádosti o platbu pro příjemce podpory ze strukturálních fondů programu OPPI Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

3 ŽÁDOSTI O PLATBU: FORMÁT
elektronická část -- záložka „Žádost o platbu“ v eAccount je aktivní až po vydání Rozhodnutí papírová (dokladová) část -- neslepovat, nesešívat, nedávat do kroužkové vazby -- řadit podle jednotlivých účetních dokladů (UC 1, UC 2,…) -- za každé UC zařadit relevantní doklady -- zálohové faktury – zařadit hned před vyúčtovací fakturu a do poznámky napsat např. „zálohová faktura k UC 3“ Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

4 ŽÁDOSTI O PLATBU: PRŮBĚH KONTROLY NA CI
finanční kontrola kontroluje úhrady, VS, DZP, mzdové náklady apod. věcná kontrola soulad nárokovaných položek v ŽoPl s položkami v záměru kontrola výběrových řízení kontrola doložení všech povinných příloh kontrola zařazení do správných rozp. položek dle zařazení majetku v účetnictví žadatele vrácení žadateli k opravě / předání ŽoPl na MPO veškeré nedostatky v žádosti o platbu musí být odstraněny nejpozději do tří (3) měsíců od doručení první výzvy poskytovatele k jejich odstranění příjemci dotace.

5 ŽÁDOSTI O PLATBU: HLAVNÍ ZÁLOŽKY I.
obecné informace o příjemci kontaktní osoba, bankovní spojení termíny realizace – skutečné datum zahájení a ukončení etapy skutečné datum ukončení etapy/projektu = datum úhrady posledního dokladu, příp. datum vydání kolaudačního souhlasu či uvedení dlouhodobého majetku do užívání bez vyplnění polí označených “ * “ nelze pokračovat dále účetní doklady veškeré účetní doklady týkající se projektu úhrady úhradové doklady přehled úhrad a úhr. dokladů, které byly zadány v záložce účetní doklady rozpočet přehled etap a schváleného rozpočtu projektu Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

6 ŽÁDOSTI O PLATBU: HLAVNÍ ZÁLOŽKY II.
financování nutné doplnit všechny údaje pro veřejné a soukromé spolufinancování ZV přílohy zapisování/přehled příloh dokumentace vygenerování a elektronické podepsání ŽoPl prohlášení odeslání ŽoPl v systému nástěnka - slouží pro komunikaci s projektovým manažerem (PM) s manažerem autorizace plateb (MAP) komunikace přes projektovou nástěnku probíhá pouze s PM projektu! Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

7 ŽÁDOSTI O PLATBU: ÚČETNÍ DOKLADY
pořadové číslo v Přehledu úč. dokladů uvádějte na listinné příloze odstraněním účetního dokladu dojde k odstranění souvisejících úhrad a příloh nedojde k přečíslení UC s vyšším pořadovým číslem Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

8 ŽÁDOSTI O PLATBU: DETAIL ÚČETNÍHO DOKLADU I.
dodavatel název dodavatele musí odpovídat názvu společnosti na faktuře předmět plnění pořizované položky musí být v souladu s položkami v záměru není-li pořizovaná položka na seznamu v záměru a nemáte schválenou žádost o změnu v projektu, nejedná se o ZV způsobilé výdaje v Kč částka bez DPH, příp. bez alikvótní nezpůsobilé části pokud výše ZV není rovna ceně bez DPH – vysvětlit do poznámky nezpůsobilé výdaje v Kč DPH + hodnota pořizovaného majetku, který je v rámci projektu nezpůsobilý (je-li součástí faktury) rozpočtová položka o zařazení majetku do konkrétní rozp. položky rozhoduje to, jak o tomto majetku budete účtovat ve svém účetnictví Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

9 ŽÁDOSTI O PLATBU: DETAIL ÚČETNÍHO DOKLADU II.
datum podpisu objednávky/smlouvy je-li toto datum před datem schválení RŽ, takový UC je nezpůsobilý  do ŽoPl vůbec nezařazovat existuje pouze objednávka zapsat datum vystavení objednávky doložit objednávku existuje pouze smlouva zapsat datum podpisu smlouvy doložit smlouvu existuje objednávka i smlouva zapsat datum, které nastalo dříve doložit objednávku i smlouvu neexistuje objednávka, ani smlouva  nechat prázdné pole Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

10 ŽÁDOSTI O PLATBU: ZAOKROUHLOVÁNÍ
tuzemské faktury zaokrouhlovat na celé koruny DOLŮ zahraniční faktury celkovou uhrazenou cenu uvádět včetně desetinných míst Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

11 ŽÁDOSTI O PLATBU: DOKLÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
doklady k VŘ zkompletovat a zaslat spolu s ŽoPl na CzechInvest ve zvláštních deskách (nezapisovat jako přílohu ŽoPl) lze dodat v podobě elektronické – naskenované v záložce „Výběrová řízení“ papírové všechny obdržené nabídky (tedy i ty vyřazené) další povinné dokumenty (dle aktuálních Pravidel pro výběr dodavatele): zadávací dokumentace vyhlášení inzerátu korespondence s uchazeči před a po zadání (pokud se uskutečnila) oznámení o výsledku řízení žádost o doplnění údajů uchazečem rozhodnutí o zrušení soutěže zpráva z výběrového řízení sestavená dle PpVD Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

12 ŽÁDOSTI O PLATBU: ELEKTRONICKÝ PODPIS
žádost o platbu může podepisovat osoba oprávněná jednat za společnost dle OR (1 i více osob!) osoba zplnomocněná k podpisu ŽoPl plná moc originál s úředně ověřenými podpisy příloha ŽoPl Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

13 ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY I. – věcná kontrola
nákup pozemků a staveb výpis z KN a snímek z KM (ne starší 3 měsíců) k prokázání vlastnických práv – nejpozději k 1. ŽoPl znalecký posudek protokol o zařazení do DM (inventární karta, karta majetku,…) budovy kopie dodacích listů/předávacích protokolů na dílčí plnění kopie záznamu o převzetí stavby nebo její části část stavebního deníku, ze které lze vyčíst datum zahájení prací protokol o zařazení do DM kolaudační souhlas nebo uvedení do zkušebního provozu (nejpozději k datu ukončení projektu) hardware a sítě kopie dodacích listů protokoly o zařazení do DM Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

14 ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY II. – věcná kontrola
ostatní stroje a zařízení kopie dodacích listů protokoly o zařazení do DM práva duševního vlastnictví znalecký posudek (je-li hodnota vyšší než 500 tis. Kč) software a data povinná publicita cestovné předepsané tabulky pro mzdy a cestovné zpráva o průběhu pracovní cesty Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

15 ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY III. – věcná kontrola
mzdy a pojistné předepsané tabulky pro mzdy a cestovné, vč. výkazů práce pracovní smlouvy (dohody), příp. dodatky kopie mzdových listů zaměstnanců služby poradců, expertů, studie kopie smlouvy s externím poradcem nebo jiný smluvní vztah zpráva nebo studie, co bylo výstupem materiál kopie dodacích listů další možné dokumenty: vnitřní účetní směrnice fotografie dokladující splnění povinné publicity cenové nabídky – pokud se na ně odkazuje smlouva, objednávka, faktura,.. Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Dominika Dlasková
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena DĚKUJI ZA POZORNOST Dominika Dlasková Tel.: Update: Březen 2010 Author: Dominika Dlasková


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)"

Podobné prezentace


Reklamy Google