Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) PROGRAM POTENCIÁL - VÝZVA III ŽÁDOSTI O PLATBU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) PROGRAM POTENCIÁL - VÝZVA III ŽÁDOSTI O PLATBU."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) PROGRAM POTENCIÁL - VÝZVA III ŽÁDOSTI O PLATBU

2 ŽÁDOSTI O PLATBU: DOPORUČENÍ NA ÚVOD ╌ aktivně zapojte do přípravy ŽoPl svého účetního ╌ od začátku evidujte doklady k projektu a průběžně vytvářejte jejich kopie ╌ postupujte dle následujících dokumentů:  Pokyny pro žadatele – obecná část  Pokyny pro žadatele – zvláštní část Potenciál  Instrukce k věcné správnosti ŽoPl (příloha č. 8 Výzvy III)  Návodka pro dokládání materiálů k Žádosti o platbu pro příjemce podpory ze strukturálních fondů programu OPPI

3 ŽÁDOSTI O PLATBU: FORMÁT ╌ elektronická část -- záložka „Žádost o platbu“ v eAccount je aktivní až po vydání Rozhodnutí ╌ papírová (dokladová) část -- neslepovat, nesešívat, nedávat do kroužkové vazby -- řadit podle jednotlivých účetních dokladů (UC 1, UC 2,…) -- za každé UC zařadit relevantní doklady -- zálohové faktury – zařadit hned před vyúčtovací fakturu a do poznámky napsat např. „zálohová faktura k UC 3“

4 ŽÁDOSTI O PLATBU: PRŮBĚH KONTROLY NA CI ╌ finanční kontrola ╌ kontroluje úhrady, VS, DZP, mzdové náklady apod. ╌ věcná kontrola ╌ soulad nárokovaných položek v ŽoPl s položkami v záměru ╌ kontrola výběrových řízení ╌ kontrola doložení všech povinných příloh ╌ kontrola zařazení do správných rozp. položek dle zařazení majetku v účetnictví žadatele ╌ vrácení žadateli k opravě / předání ŽoPl na MPO ╌ veškeré nedostatky v žádosti o platbu musí být odstraněny nejpozději do tří (3) měsíců od doručení první výzvy poskytovatele k jejich odstranění příjemci dotace.

5 ŽÁDOSTI O PLATBU: HLAVNÍ ZÁLOŽKY I. ╌ obecné informace o příjemci ╌ kontaktní osoba, bankovní spojení ╌ termíny realizace – skutečné datum zahájení a ukončení etapy ╌ skutečné datum ukončení etapy/projektu = datum úhrady posledního dokladu, příp. datum vydání kolaudačního souhlasu či uvedení dlouhodobého majetku do užívání ╌ bez vyplnění polí označených “ * “ nelze pokračovat dále ╌ účetní doklady ╌ veškeré účetní doklady týkající se projektu ╌ úhrady ╌ úhradové doklady ╌ přehled úhrad a úhr. dokladů, které byly zadány v záložce účetní doklady ╌ rozpočet ╌ přehled etap a schváleného rozpočtu projektu

6 ╌ financování ╌ nutné doplnit všechny údaje pro veřejné a soukromé spolufinancování ZV ╌ přílohy ╌ zapisování/přehled příloh ╌ dokumentace ╌ vygenerování a elektronické podepsání ŽoPl ╌ prohlášení ╌ odeslání ŽoPl v systému ╌ nástěnka - slouží pro komunikaci ╌ s projektovým manažerem (PM) ╌ s manažerem autorizace plateb (MAP) ╌ komunikace přes projektovou nástěnku probíhá pouze s PM projektu! ŽÁDOSTI O PLATBU: HLAVNÍ ZÁLOŽKY II.

7 ŽÁDOSTI O PLATBU: ÚČETNÍ DOKLADY ╌ pořadové číslo v Přehledu úč. dokladů uvádějte na listinné příloze ╌ odstraněním účetního dokladu ╌ dojde k odstranění souvisejících úhrad a příloh ╌ nedojde k přečíslení UC s vyšším pořadovým číslem

8 ŽÁDOSTI O PLATBU: DETAIL ÚČETNÍHO DOKLADU I. ╌ dodavatel ╌ název dodavatele musí odpovídat názvu společnosti na faktuře ╌ předmět plnění ╌ pořizované položky musí být v souladu s položkami v záměru ╌ není-li pořizovaná položka na seznamu v záměru a nemáte schválenou žádost o změnu v projektu, nejedná se o ZV ╌ způsobilé výdaje v Kč ╌ částka bez DPH, příp. bez alikvótní nezpůsobilé části ╌ pokud výše ZV není rovna ceně bez DPH – vysvětlit do poznámky ╌ nezpůsobilé výdaje v Kč ╌ DPH + hodnota pořizovaného majetku, který je v rámci projektu nezpůsobilý (je-li součástí faktury) ╌ rozpočtová položka ╌ o zařazení majetku do konkrétní rozp. položky rozhoduje to, jak o tomto majetku budete účtovat ve svém účetnictví

9 ŽÁDOSTI O PLATBU: DETAIL ÚČETNÍHO DOKLADU II. ╌ datum podpisu objednávky/smlouvy ╌ je-li toto datum před datem schválení RŽ, takový UC je nezpůsobilý  do ŽoPl vůbec nezařazovat  existuje pouze objednávka  zapsat datum vystavení objednávky  doložit objednávku  existuje pouze smlouva  zapsat datum podpisu smlouvy  doložit smlouvu  existuje objednávka i smlouva  zapsat datum, které nastalo dříve  doložit objednávku i smlouvu  neexistuje objednávka, ani smlouva  nechat prázdné pole

10 ŽÁDOSTI O PLATBU: ZAOKROUHLOVÁNÍ ╌ tuzemské faktury ╌ zaokrouhlovat na celé koruny DOLŮ ╌ zahraniční faktury ╌ celkovou uhrazenou cenu uvádět včetně desetinných míst

11 ŽÁDOSTI O PLATBU: DOKLÁDÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ╌ doklady k VŘ zkompletovat a zaslat spolu s ŽoPl na CzechInvest ve zvláštních deskách (nezapisovat jako přílohu ŽoPl) ╌ lze dodat v podobě ╌ elektronické – naskenované v záložce „Výběrová řízení“ ╌ papírové ╌ všechny obdržené nabídky (tedy i ty vyřazené) ╌ další povinné dokumenty (dle aktuálních Pravidel pro výběr dodavatele): ╌ zadávací dokumentace ╌ vyhlášení inzerátu ╌ korespondence s uchazeči před a po zadání (pokud se uskutečnila) ╌ oznámení o výsledku řízení ╌ žádost o doplnění údajů uchazečem ╌ rozhodnutí o zrušení soutěže + zpráva z výběrového řízení sestavená dle PpVD

12 ŽÁDOSTI O PLATBU: ELEKTRONICKÝ PODPIS ╌ žádost o platbu může podepisovat ╌ osoba oprávněná jednat za společnost dle OR (1 i více osob!) ╌ osoba zplnomocněná k podpisu ŽoPl ╌ plná moc ╌ originál ╌ s úředně ověřenými podpisy ╌ příloha ŽoPl

13 ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY I. – věcná kontrola ╌ nákup pozemků a staveb ╌ výpis z KN a snímek z KM (ne starší 3 měsíců) k prokázání vlastnických práv – nejpozději k 1. ŽoPl ╌ znalecký posudek ╌ protokol o zařazení do DM (inventární karta, karta majetku,…) ╌ budovy ╌ kopie dodacích listů/předávacích protokolů na dílčí plnění ╌ kopie záznamu o převzetí stavby nebo její části ╌ část stavebního deníku, ze které lze vyčíst datum zahájení prací ╌ protokol o zařazení do DM ╌ kolaudační souhlas nebo uvedení do zkušebního provozu (nejpozději k datu ukončení projektu) ╌ hardware a sítě ╌ kopie dodacích listů ╌ protokoly o zařazení do DM

14 ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY II. – věcná kontrola ╌ ostatní stroje a zařízení ╌ kopie dodacích listů ╌ protokoly o zařazení do DM ╌ práva duševního vlastnictví ╌ kopie dodacích listů ╌ protokoly o zařazení do DM ╌ znalecký posudek (je-li hodnota vyšší než 500 tis. Kč) ╌ software a data ╌ kopie dodacích listů ╌ protokoly o zařazení do DM ╌ povinná publicita ╌ kopie dodacích listů ╌ cestovné ╌ předepsané tabulky pro mzdy a cestovné ╌ zpráva o průběhu pracovní cesty

15 ╌ mzdy a pojistné ╌ předepsané tabulky pro mzdy a cestovné, vč. výkazů práce ╌ pracovní smlouvy (dohody), příp. dodatky ╌ kopie mzdových listů zaměstnanců ╌ služby poradců, expertů, studie ╌ kopie smlouvy s externím poradcem nebo jiný smluvní vztah ╌ zpráva nebo studie, co bylo výstupem ╌ materiál ╌ kopie dodacích listů ╌ další možné dokumenty: ╌ vnitřní účetní směrnice ╌ fotografie dokladující splnění povinné publicity ╌ cenové nabídky – pokud se na ně odkazuje smlouva, objednávka, faktura,.. ŽÁDOSTI O PLATBU: POVINNÉ PŘÍLOHY III. – věcná kontrola

16 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2010. Všechna práva vyhrazena DĚKUJI ZA POZORNOST Dominika Dlasková dominika.dlaskova@czechinvest.org Tel.: 296 342 517


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) PROGRAM POTENCIÁL - VÝZVA III ŽÁDOSTI O PLATBU."

Podobné prezentace


Reklamy Google