Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2010 Judikatura českých soudů Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2010 Judikatura českých soudů Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2010 Judikatura českých soudů Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Obecně spíše „procesní“ rok ukončení některých táhlých kauz čekání na ESD

3 I. Paralelní aplikace – další rok Předběžná otázka C-17/10 Toshiba a další je třeba aplikovat (v řízení zahájeném po 1. 5. 2004) na celou dobu trvání kartelu, který na území České republiky započal před vstupem a pokračoval a byl ukončen po vstupu? ztrácejí NSÚ po zahájení řízení Komisí –bez dalšího a jednou pro vždy pravomoc zabývat se týmž jednáním? –aplikovat na totéž jednání předpisy vnitrostátního práva?

4 II. Šetření na místě – česká konečná Usnesení ÚS Delta Pekárny Z ESLP kategorický požadavek na soud nevyplývá „tvrdé“ a „měkké“ trestní právo (ESLP Jussila)? ÚS se vyslovil k povinnosti předchozího soudního souhlasu k prohlídce "jiných prostor", avšak učinil tak v souvislosti s řešením ústavní stížnosti fyzické osoby a v rámci trestního řízení

5 III. Právní nástupnictví - mezičas Rozsudek NSS Benzinový kartel Eurokonformní výklad užít nelze Právní argumentace […] by se mohla lišit, kdyby se zkoumané deliktní jednání událo v době po 1. 5. 2004 […] a nebo v době po přijetí novely […] č. 155/2009 Sb.

6 Ad Právní nástupnictví Přechod deliktní odpovědnosti […] může přicházet v úvahu jen v případech, kdy dřívější porušitel (ve své právní formě) v průběhu správního řízení zanikl bez likvidace a za jeho zánikem stojí snaha vyhnout se důsledkům veřejnoprávní odpovědnosti […] [S]naha o vyhnutí se odpovědnosti […] přitom zajisté nemusí být důvodem jediným či výlučným Soud si je […] vědom toho, že důkazní řízení bude obvykle obtížné […]

7 IV. Výrok u jednání ve shodě – zas a znova? Rozsudek NSS Kartel pekařů (2008) výrok ÚOHS: tím, že od 26. září 2003 prokazatelně přinejmenším do 12. listopadu 2003 jednaly ve vzájemné shodě při určování prodejních cen pekárenských výrobků, porušily zákaz uvedený v ustanovení § 3 odst. 1 NSS: Jakkoliv jsou zásadně vyžadovány oba prvky, tedy (i) slaďování ve formě kontaktů či zprostředkování informací a (ii) jednání soutěžitelů na trhu determinované předchozím slaďováním, tento druhý prvek je presumován. V centru pozornosti proto […] musí být prvek vzájemného slaďování ve formě kontaktů či zprostředkování informací. Tomu ovšem musí rovněž odpovídat popis deliktního jednání soutěžitelů v rozhodnutí, který musí, a to na prvním místě, zahrnovat slaďování (koordinaci) soutěžitelů, které předcházelo jejich jednání na trhu.

8 ad Výrok u jednání ve shodě Rozsudek NSS Benzinový kartel výrok ÚOHS: v období od 28. 5. 2001 do 30. 11. 2001 určovali ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzinu Natural 95 u svých čerpacích stanic NSS: Výrok je sice formulován velmi stručně, nicméně zcela splňuje podmínku odlišení od jiného skutku. Stručnost tu nepředstavuje pochybení s takovým stupněm intenzity, který by byl schopen zasáhnout zákonnost rozhodnutí ve věci samé.

9 ad Výrok u jednání ve shodě Rozsudek NSS Benzinový kartel Ve výroku je specifikována doba skutku, jakož i to, že šlo o jednání ve vzájemné shodě (nikoliv o dohodu v užším slova smyslu), a že toto jednání se týkalo prodejních cen zde specifikovaného automobilového benzinu […]. Nesporně by bylo vhodnější, aby bylo blíže popsáno i to, v čem spočívala tato koordinace (např. vzájemná jednání), […] byť je takové vymezení v rozsahu odpovídajícímu výroku dosti obtížné. Navíc se často závěr o jednání ve vzájemné shodě opírá jen o nepřímé důkazy, což rovněž ztěžuje bližší konkretizaci.

10 V. Zákaz sebeobviňování – kdo ví? KS Philips I. (nezákonný zásah) Lze po účastnících řízení žádat dokumenty, které by bylo možno v řízení použít proti nim? tenze mezi ESD (Orkem) a ESLP (Saunders) KS: ochranu před nezákonným zásahem nelze využít

11 VI. Nezákonný zásah KS Telefonica – nezákonný zásah II. samotné vedení řízení nikoliv úkony v rámci řízení jen, pokud by měly donucovací povahu; vyžadování informací potenciálně ano KS Philips – nezákonný zásah I. úkon v rámci správního řízení, pokud ho Úřad nebyl oprávněn vést; vyžadování informací ne

12 ad Nezákonný zásah NSS DELTA – procesní pokuta: šetření na místě bezprostřední možnost ohradit se proti prováděnému šetření [v obchodních prostorách]

13 VII. Lhůta pro vydání rozhodnutí NSS DPÚK Přiměřenost lhůty musí být v řízení před Úřadem posuzována individuálně případ od případu tak, aby byla zohledněna náročnost a složitost každého případu, zejména jeho věcná stránka a rozsah úvah, které musí Úřad učinit před vydáním rozhodnutí. Naopak nelze přihlížet k materiální stránce a podmínkám fungování posuzujícího orgánu, jako jsou např. lidské zdroje, vnitřní organizace či pracovní vytíženost.

14 Ad Lhůta pro vydání rozhodnutí KS Sokolovská uhelná I.: 60 dní (zrušeno) Při stanovení délky lhůty soud zejména přihlédl ke konkrétním okolnostem projednávané věci, kdy na straně jedné jde o řízení skutkově a právně komplikovanější a na straně druhé k nespornému faktu, že žalovaný za dobu trvání správního řízení již ve věci mohl shromáždit dostatek relevantních podkladů pro své rozhodnutí a nic mu nebrání, aby z těchto podkladů vyvodil své skutkové a právní závěry.

15 Ad Lhůta pro vydání rozhodnutí KS Benzinový kartel: 60 dní Při stanovení délky lhůty soud zejména přihlédl ke konkrétním okolnostem projednávané věci, kdy na straně jedné jde o řízení skutkově a právně komplikovanější a na straně druhé k nespornému faktu, že žalovaný nemá aktuálně kompletní spis ve své dispozici.

16 Ad Lhůta pro vydání rozhodnutí KS Sokolovská uhelná II.: 30 dní –[N]etvrdí-li žalovaný žádnou skutečnost, která by vydání rozhodnutí o rozkladu aktuálně bránila, pak je podle zdejšího soudu doba třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku pro takové rozhodnutí dobou přiměřenou. –Konzultace s Komisí podle čl. 11 Nařízení 1/2003?

17 VIII. Úroky NSS Kartel benzinových společností Zaviněným přeplatkem judikatura jednoznačně rozumí přeplatek na platební povinnosti vzniklý (uhrazený ve prospěch veřejného rozpočtu) v důsledku natolik nesprávného rozhodnutí (postupu) správních orgánů, pro který bylo toto rozhodnutí „přezkumnou autoritou“ zrušeno úrok z prodlení náleží žalobci po dobu od uplynutí patnácti denní lhůty po původní splatnosti peněžitého plnění, tedy po uplynutí patnáctidenní lhůty od vlastní úhrady pokuty až do okamžiku vrácení pokuty žalovaným na účet žalobce je ale Úřad správce daně?

18 IX. Geografický relevantní trh KS Kartel drůbežářů Jestliže však okolnosti případu ukazují na skutečnost, že relevantní trh je geograficky širší […] nebrání žádné ustanovení ZOHS tomu, aby byl relevantní trh geograficky vymezen jako nadnárodní (širší než vymezený územím České republiky). […] Zkoumat je v tomto směru třeba především existenci možných bariér, pro které jedna zeměpisná oblast nemůže tvořit s druhu jeden relevantní trh. Neexistence přeshraničních obchodů, popř. jejich existence pouze v zanedbatelné míře, silně indikuje potřebu vymezit relevantní trh nejvýše jako národní. Aby tedy bylo vůbec možné uvažovat o územním rozšíření geografického relevantního trhu, dovozy do dané oblasti by měly být uskutečňovány dodavateli zejména z oblastí mimo toto území. x KS RWE Transgas ?

19 Děkuji Vám za pozornost michal.petr@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2010 Judikatura českých soudů Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google