Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodování českých soudů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodování českých soudů."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodování českých soudů

2 Přehled prezentace I. Paralelní aplikace II. Šetření na místě III. Koncept dohody obecně IV. Jednání ve shodě V. Soudní ochrana

3 I. Paralelní aplikace Rozsudky NSS RWE Transgas a Tupperware (2008) Porušení CZ a EC práva představuje samostatné delikty s rozdílným objektem, jde o jednočinný souběh Komparátor shodnosti: zda „jeden trestný čin“ zahrnuje všechna zla obsažená v ostatních trestných činech […] [či] zda oba dané trestné činy mají stejné základní prvky Při souběhu deliktů je třeba užít absorpční zásadu (Potvrzeno NSS Telefonica 02)

4 ad Paralelní aplikace Rozsudek NSS Kartel PISU Vstup do EU „dělí“ jednání na dva skutky změna jurisdikce spojená s přistoupením země k EU ukončila protisoutěžní jednání, k němuž do té doby docházelo na národním území […]. Byť žalobci nijak formálně neukončili jednání, jehož se dopouštěli […], je toto třeba považovat za ukončené zánikem výhradně národní jurisdikce. […] Trestněprávní teorie trvajícího deliktu jako jednoho skutku je v daném případě prolomena ukončením výhradně národní jurisdikce.

5 II. Šetření na místě Rozsudek NSS Delta Pekárny Námitka, že bez soudního povolení či jiné soudní kontroly je zásah ze strany Úřadu při místním šetření nepřiměřený […] je nedůvodná, mají-li subjekty kontroly zaručeny prostředky dovolání se ochrany proti nepřiměřenému a nezákonnému zásahu Český právní řád tak zakotvuje záruku pro subjekty kontroly, které se proti případným neoprávněným zásahům mohou bránit [§ 82 SŘS, žaloba proti pokutě]. Také z tohoto důvodu zdejší soud neshledal rozpor […] s čl. 8 EÚLP [jak vyložen ESLP ve věci Colas].

6 Ad Šetření na místě Rozsudek NSS Delta Pekárny Dokumenty nacházející se v obchodních prostorách soutěžitele mají obchodní charakter, nenasvědčují-li konkrétní okolnosti opaku […]. […] Nelze ponechat na soutěžiteli […], aby sám určil, do kterých dokumentů lze pro jejich obchodní povahu nahlížet a do kterých již nikoli, neboť by to popřelo samotný smysl šetření. Názor […], že je za okolnosti nasvědčující opaku třeba považovat např. též tvrzení fyzických osob (držitelů dokumentů), […] považuje Nejvyšší správní soud za zcela nesprávný

7 Ad Šetření na místě Rozsudek NSS BILLA – MEINL I šetření na místě je třeba vykládat eurokonformně Není nezbytné, aby se šetření po celou dobu účastnil statutární zástupce Samotné převzetí „advokátního tajemství“ není porušením práva na obhajobu Jednalo by se o porušení tohoto práva, pokud by obsah „tajemství“ ovlivnil další průběh řízení (zásadním způsobem směřovala šetření a rozhodování správního orgánu)

8 III. K dohodám obecně Rozsudek NSS Kartel Stavebních spořitelen dohody […] [lze] typově zařadit mezi delikty ohrožovací, tedy delikty, jejichž následkem (obligatorním znakem objektivní stránky deliktu) je ohrožení (tzn. reálné bezprostřední nebezpečí vzniku poruchy) zájmu chráněného zákonem Potencialita narušení hospodářské soutěže se tak vztahuje jak k protisoutěžnímu cíli dohod, tak k jejich protisoutěžnímu následku. […] Zakázané jsou tedy takové dohody, které mají za cíl narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen).

9 ad K dohodám obecně Rozsudek NSS Kartel Stavebních spořitelen běžně budou soutěžní úřady v prvé řadě své úsilí směřovat k prokázání protisoutěžního cíle, neboť pokud má dohoda protisoutěžní cíl, není již nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu Protisoutěžní cíl předmětné dohody [Krajský soud] chybně pojímal jako objektivní kategorii, pod níž zařadil i potencialitu následku

10 ad K dohodám obecně Rozsudek NSS Kartel PISU V případě kartelů se jedná o delikty trvající: podniky (případně jiní soutěžitelé) nejprve vyvolají protiprávní stav (typicky uzavřením kartelové dohody, s její následnou realizací, projevující se omezením soutěže na relevantním trhu – přičemž protiprávní je již jen její samotné uzavření, a její realizací omezí či ohrozí hospodářskou soutěž) a poté protiprávní stav (ohrožení nebo omezení hospodářské soutěže) kratší či delší dobu udržují. (NSS ČEZ – dohoda je delikt pokračující)

11 ad K dohodám obecně Rozsudek NSS Kartel Stavebních spořitelen dohoda musí vést alespoň ke snížení stupně nejistoty ohledně budoucího chování soutěžitelů na trhu. Obecným principem tedy je, že každý soutěžitel musí svůj postup na trhu a podmínky, jež chce nabízet svým zákazníkům (svou soutěžní strategii), stanovovat samostatně a nezávisle (Navazuje na KS ČLK 2007: rozhodnutí sdružení musí přímo vést ke koordinaci chování členů)

12 ad K dohodám obecně Rozsudek NSS Kartel pekařů (2008) Striktní rozlišování mezi dohodami v užším smyslu a jednáním ve vzájemné shodě není zcela na místě. […] Zejména u komplexnějšího a déletrvajícího jednání nemůže být od správního orgánu vyžadováno, aby jednoznačně kvalifikoval jednání soutěžitelů v jednotlivých fázích buď jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě

13 IV. Koncept jednání ve shodě Rozsudek NSS Kartel stavebních spořitelen společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí přímé nebo nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, v důsledku nichž je jejich nezávislé soutěžní jednání nahrazeno praktickou kooperací s cílem preventivního odstranění pochybnosti o budoucím chování konkurentů

14 ad Jednání ve shodě Rozsudek NSS Kartel pekařů Jakkoliv jsou zásadně vyžadovány oba prvky, tedy (i) slaďování ve formě kontaktů či zprostředkování informací a (ii) jednání soutěžitelů na trhu determinované předchozím slaďováním, tento druhý prvek je presumován. V centru pozornosti proto […] musí být prvek vzájemného slaďování ve formě kontaktů či zprostředkování informací. Tomu ovšem musí rovněž odpovídat popis deliktního jednání soutěžitelů v rozhodnutí, který musí, a to na prvním místě, zahrnovat slaďování (koordinaci) soutěžitelů, které předcházelo jejich jednání na trhu.

15 … a co má být ve výroku Rozsudek KS Kartel distributorů léčiv Kteří soutěžitelé […] v jakém konkrétním období se dopustili jednání,které bylo shledáno protiprávním, na jaká jednotlivá období se skutek rozpadl (tj. v jakém období docházelo ke koordinaci a v jakém období k projevu na trhu), v čem skutek spočívá (tj. čeho se koordinace a následný projev na trhu týkal) a navíc i ve vztahu ke komu byl namířen; skutková věta přitom zahrnuje všechny znaky správního deliktu podávané z § 3 odst. 1 ZOHS, vyplývá z ní forma dohody (tj. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě) i splnění materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody (tj. narušení hospodářské soutěže na konkrétním relevantním trhu)

16 V. Soudní ochrana Vedení řízení není nezákonný zásah –NSS Arcelor Mittal, KS O2 –NSS Arcelor Mittal: žalobu zamítnout … ani nezařazení listiny do spisu (KS ČD) Žaloba na nečinnost (KS DPÚK) –Úřad rozhoduje v přiměřených lhůtách –Pro obnovu řízení je 5 měsíců přiměřené Dopis není rozhodnutí –KS Hlásenský: sdělení o nezahájení řízení nelze žalovat

17 Děkuji Vám za pozornost michal.petr@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodování českých soudů."

Podobné prezentace


Reklamy Google