Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. SPRAVEDLIVÝ PROCES II Jiří Jaroš AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. SPRAVEDLIVÝ PROCES II Jiří Jaroš AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Praha."— Transkript prezentace:

1 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. SPRAVEDLIVÝ PROCES II Jiří Jaroš AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Praha

2 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Obsah prezentace Leniency Nahlížení do správního spisu Šetření na místě

3 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Leniency Leniency z pohledu účastníka Pro: Upuštění od resp. snížení pokuty Návrat k dodržování pravidel Nezbytnost shodné reakce ve více zemích

4 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Leniency Leniency z pohledu účastníka Proti: Pokuta, pokud nejde o prvního žadatele Trestní odpovědnost dle § 248/2 TZ Negativní PR

5 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Leniency Praktické problémy dalšího žadatele: Nejistota pořadí žádosti Nedostatek informací o předmětu řízení (nejasné vymezení skutku) Nejistota ohledně „významné přidané hodnoty“

6 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Leniency Významná přidaná hodnota: Podle Leniency Programu „přidaná hodnota“ odpovídá významu, v němž poskytnutý důkaz posiluje svou povahou nebo podrobností možnost Úřadu prokázat údajnou kartelovou dohodu. Problém je v posouzení „významnosti“ přidané hodnoty a v praktické nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Úřadu v tomto ohledu.

7 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Leniency Společné podmínky pro aplikaci Leniency: Problém bezodkladného poskytování informací a bezodkladné reakce v případě nadnárodních koncernů Problém požadavku na nezveřejnění informace o podání žádosti před zahájením řízení – významná přidaná hodnota – obchodní tajemství

8 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Nahlížení do správního spisu Problematika extenzivního využívání „obchodního tajemství“ v řízení u Úřadu: Obchodní tajemství („ § 17 ObchZ“): „Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“

9 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Nahlížení do správního spisu Kritéria obchodního tajemství nesplňují: Komunikace mezi účastníky kartelu Povinně zveřejňované údaje (OR, závěrky) Běžně dostupné údaje z oborové asociace Skutečnosti obecně známé

10 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Nahlížení do správního spisu Nahlížení účastníka do spisu před novelou: Obchodní tajemství není z nahlížení vyloučeno v případě, že částí spisu byl nebo bude prováděn důkaz. Odmítne-li Úřad účastníkovi k jeho žádosti nahlížení do konkrétní části spisu, pak již tato část spisu nemůže být použita jako důkaz; v opačném případě jde o porušení procesního práva účastníka na obhajobu. (autor prezentace nesouhlasí s judikaturou soudů v ČR aprobující odepření nahlížení do spisu)

11 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Nahlížení do správního spisu Nahlížení účastníka do spisu po novele: Ustanovení § 21c ZOHS ve světle Ústavou zaručeného práva na obhajobu Ustanovení § 21c/2 ZOHS je třeba vykládat jako povinnost Úřadu zajistit do spisu listiny s odstraněným obchodním tajemstvím; v opačném případě může jít o porušení procesního práva účastníka na obhajobu. Článek 16 nařízení EK č. 773/2004 o vedení řízení Komise dle čl. 81

12 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Šetření na místě Před novelou: Šetření na místě bylo možné jen po zahájení řízení (explicitně v § 21 odst. 5 ZOHS), přičemž k zahájení řízení dochází z moci úřední - "z vlastního podnětu Úřadu“ Po novele: Ze systematiky hlavy VI. ZOHS rovněž vyplývá, že šetření na místě je možné jen po zahájení řízení.

13 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Šetření na místě Z úkonu, jímž je správní řízení zahajováno, musí zřetelně vyplývat obsah a rozsah "obvinění" ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; Právo být neprodleně podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění, které bylo proti konkrétnímu subjektu vzneseno; V případě správního procesu při odhalování a postihování jednání, které je v rozporu se ZOHS, se nutně musí uplatnit principiálně stejné garance subjektivních práv jako v případech odhalování a postihování trestných činů. (ESLP věc Öztürk, NSS 8 As 17/2007);

14 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Šetření na místě Již z prvního úkonu v rámci deliktního sankčního správního řízení zahajovaného ex offo musí tedy být zřetelně seznatelné, jaké jednání bude v rámci správního řízení posuzováno (KS Brno, 62 Ca 43/2007-216); K porušení procesní práv soutěžitele dochází, pokud Úřad v oznámení o zahájení řízení (případě ve sdělení podle § 21 odst. 5 ZOHS) vymezení skutku zcela opomene nebo se omezí pouze na výčet zákonných ustanovení, k jejichž porušení mělo dojít (NSS 8 As 12/2005-51). V takovém případě by navazující šetření na místě bylo nezákonné a zajištěné důkazy nepřípustné.

15 Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Děkuji za Vaši pozornost. AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Praha 4, Na Pankráci 449/11 Tel: +420/261216171, Fax: +420/261223641 e-mail: jaros@niplpartners.czjaros@niplpartners.cz Web: www.niplpartners.czwww.niplpartners.cz


Stáhnout ppt "Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. SPRAVEDLIVÝ PROCES II Jiří Jaroš AK Nipl, Žák, Slavíček, Jaroš & spol. Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google