Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova Zahraniční obchod – směna Subjekty provádějící ZO Dovozní operace – příprava a realizace Vývozní operace – příprava a realizace 2

3 Uskutečňuje se mezi jednotlivými zeměmi. Předmětem směny je: Zboží Spotřební a kapitálové statky Služby Například: bankovní služby Práva Například: autorská práva, licence 3

4 Subjekty provádějící zahraniční obchod 1. Obchodní podniky specializované na zahraniční obchod. 2. Výrobní podniky provádějící zahraniční obchod pro vlastní potřebu. 4

5 Dovozní a vývozní operace jsou všechny činnosti, které předcházejí dovozu a vývozu a které s dovozem a vývozem souvisejí. 5

6 Dovozní operace Příprava Analýza potřeby dovozu Vyhledání dodavatelů Vytvoření poptávky Vyhodnocení nabídek 6

7 Dovozní operace Realizace Sepsání kupní smlouvy Převzetí zboží Zaplacení zboží Výsledná kalkulace 7

8 Analýza potřeby dovozu Cílem je zjistit, zda je určité zboží na domácím trhu, pokud ne, jasně formulovat požadavky na dovoz. Základní požadavky jsou např.  druh zboží  kvalita  technické parametry  množství, maximální cena 8

9 Vyhledání potenciálních dodavatelů Pro dovozce jsou důležité informace o  spolehlivosti dodavatele,  jeho solventnosti a ekonomické síle. Dovozce získá informace např. z těchto zdrojů: veletrhy, výstavy, odborný tisk, instituce – Czech Trade, Hospodářská komora. 9

10 Vytvoření poptávky Vybraným dodavatelům z různých zemí pošle dovozce poptávku, ve které uvede zejména charakteristiku výrobku, dodací a platební podmínky. Je nutné, aby z formulace poptávky vyplýval seriózní zájem o koupi. 10

11 Vyhodnocení nabídek Oslovení dodavatelé pošlou svoje nabídky, které dovozce vyhodnotí jak po stránce technické, tak i ekonomické. Podle cen uvedených v nabídkách vypracuje předběžné dovozní kalkulace, vybere nejvhodnější nabídku a podle ní vypracuje objednávku. 11

12 1. Sepsání kupní smlouvy Podrobnosti ke kupní smlouvě viz kapitola Vývozní operace. Dovozce je povinen si při nákupu z nečlenských zemí EU pro určité druhy zboží opatřit dovozní licenci. Dále si musí od prodávajícího vyžádat osvědčení o původu zboží a další certifikáty, které EU požaduje. 12

13 2. Převzetí zboží Jestliže nejsou přepravní dispozice součástí kupní smlouvy, dovozce je povinen přepravní dispozice zaslat ještě před datem expedice. Dovozce může také zajišťovat dopravu a pojištění (záleží však na sjednané dodací podmínce). 13

14 3. Zaplacení zboží Zboží je placeno podle sjednaných platebních podmínek. Zaplacením a převzetím dováženého zboží se dovozní případ uzavírá. 14

15 4. Výsledná kalkulace Prostřednictvím výsledné kalkulace se zjišťuje výsledek hospodaření dovozu. Vychází se ze skutečně vynaložených nákladů. Výsledná kalkulace poslouží jako důležitá dokumentace pro stanovení ceny u dalších dovozů. 15

16 1.Vyjmenuj jednotlivé fáze přípravy dovozní operace. 2.Charakterizuj přípravné fáze dovozní operace: analýza potřeby dovozu a vyhledání potenciálních dodavatelů. 3.Charakterizuj přípravné fáze dovozní operace: vytvoření poptávky a vyhodnocení nabídek. 4.Vyjmenuj jednotlivé fáze realizace dovozní operace. 5.Charakterizuj realizační fáze dovozní operace: sepsání kupní smlouvy a převzetí zboží. 6.Charakterizuj realizační fáze dovozní operace: zaplacení zboží a výsledná kalkulace. 16

17 Vývozní operace Příprava Průzkum trhu Získávání zákazníků Předběžná kalkulace Vytvoření nabídkyVýsledná kalkulace 17

18 Vývozní operace Realizace Sepsání kupní smlouvy Doručení dokladů a zboží FakturaceObdržení platbyVýsledná kalkulace 18

19 1. Průzkum trhu v zahraničním obchodě: Teritoriální – firmy získávají informace o daném státě z hlediska výrobků, které zde chtějí prodat. Komoditní – firmy získávají informace o zboží a jeho spotřebitelích. a) b) 19

20 Technický průzkum se provádí pouze u určitých druhů výrobků (např. strojírenské výrobky). Vyhodnocují se zde technické parametry vyvážených a dovážených výrobků. Cenový navazuje na předchozí průzkumy a jeho cílem je získat informace o cenách konkurenčních výrobků. Tyto informace jsou důležité pro vytvoření vlastní cenové politiky. d) c) 20

21 2. Získávání zákazníků (Akvizice) Jsou to činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu našich výrobků. Akvizice přímá zahrnuje přímé navazování kontaktů s potencionálními zákazníky prostřednictvím zasílání akvizičních dopisů a osobních návštěv. Akvizice nepřímá zahrnuje např. tyto činnosti: rozšiřování prospektů, katalogů, informačních letáků, inzerce v tisku, televizi, pořádání veletrhů a výstav. 21

22 3. Předběžná kalkulace Zjišťujeme předběžně cenu výrobku, podklady získáváme: jednak z cen na zahraničním trhu (v různých zemích může mít náš výrobek různou cenu) a jednak z nákladů a zisku podniku. 22

23 4. Vytvoření nabídky uvést výrobek cenu kvalitu využití reference dodací podmínky 23

24 1. Sepsání kupní smlouvy Kupní smlouva (kontrakt) je právně závazná úmluva, ve které se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, předat mu doklady a převést vlastnická práva. Kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu. 24

25 Náležitosti kupní smlouvy: K podstatným částem kupní smlouvy patří: určení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího určení obchodovaného zboží určení kupní ceny 25

26 Obvyklé náležitosti kupní smlouvy: dodací lhůta, dodací podmínka (parita-rovnocennost), platební podmínka, způsob přepravy, sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, další ustanovení (např. slevy, pojištění, forma řešení sporů, sankce při neplnění). 26

27 2. Doručení dokladů a zboží Nejpoužívanější doklady v zahraničním obchodě: Balicí list – potvrzení před uskutečněním vývozu (musí se o něj žádat). Osvědčení o původu zboží. Osvědčení o jakosti – potvrzuje, že jakost zboží odpovídá požadovaným normám. 27

28 Přepravní doklady, například: CIM mezinárodní železniční nákladní list, CMR mezinárodní silniční nákladní list, konosament u námořní dopravy, letecký nákladní list, poštovní průvodka atd. 28

29 Osvědčení veterinární, zdravotní, o desinfekci Doklady o pojištění Faktury Jednotný správní doklad – pro celní řízení při obchodech se státy EU Sdělení o daňovém identifikačním číslu Plátce DPH má povinnost sdělit své identifikační číslo při prodeji plátci DPH v členském státě EU. 29

30 3. Obdržení platby Následuje po vyfakturování prodávaného zboží a odeslání faktury kupujícímu. Pro uzavření obchodního případu je rozhodující zaplacení faktury kupujícím. 30

31 4. Výsledná kalkulace Postup při výpočtu výsledné kalkulace je obdobný jako u předběžné kalkulace. Rozdíl je v tom, že se při výpočtu používají skutečně vynaložené náklady a zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření z realizace obchodního případu. Podklady se získávají z účetnictví. 31

32 1.Vyjmenuj jednotlivé etapy přípravy vývozní operace. 2.Charakterizuj 1. etapu přípravy vývozní operace – průzkum trhu. 3.Charakterizuj 2. etapu přípravy vývozní operace – získávání zákazníků. 4.Charakterizuj 3. etapu přípravy vývozní operace – předběžná kalkulace. 5.Charakterizuj 4. etapu přípravy vývozní operace – vytvoření nabídky. 32

33 6. Realizace vývozní operace se skládá z těchto etap 7. Sepsání kupní smlouvy – 1. etapa realizace vývozní operace 8. Doručení dokladů a zboží – 2. etapa realizace vývozní operace 9. Fakturace a obdržení platby a 3. a 4. etapa realizace vývozní operace 10. Výsledná kalkulace – 5. etapa realizace vývozní operace 33

34 Literatura SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. vydání Praha : C.H. BECK, 2010. ISBN 80- 7400-336-3. NOVOTNÝ, Z.; DINTAROVÁ, V.; KAFKOVÁ, R. Podniková ekonomika 2. Nakladatel: Obchodní akademie Břeclav, 2009. SEVT kód 12558905. 34

35 Zdroj Internet: http://www.e-dovoz.cz/e-dovoz/dovozni-operace-ais/ 35


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod II. Dovozní a vývozní operace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google