Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ •tvorba zahraniční ceny patří mezi silné konkurenční faktory •ovlivňuje: •úspěšnost vstupu na zahraniční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ •tvorba zahraniční ceny patří mezi silné konkurenční faktory •ovlivňuje: •úspěšnost vstupu na zahraniční."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ •tvorba zahraniční ceny patří mezi silné konkurenční faktory •ovlivňuje: •úspěšnost vstupu na zahraniční trh, •udržení se na trhu, •může způsobit odchod ze zavedeného trhu •cílová cena a její akceptace zahraničními partnery je vizitka vývozce: •že pochopil cílový trh ve svých specifikách a uzancích •dokázal překonat všechny obchodní bariéry •musí být v souladu s marketingovou koncepcí •ponechat dosti velký prostor pro manévrování a flexibilitu pro stanovení ceny konečné

2 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ 1.Ceny kontraktní zpravidla vycházejí z cen světových 2.Světové ceny v sobě obsahují řadu faktorů, např.: –technická kvalita –módnost –goodwill značky –platební podmínky –stav poptávky a nabídky –sezónnost –konkurence domácích a zahraničních cen,… apod. –schopnosti přesvědčovat zbožím potenciální zákazníky kvalita subjektivního faktoru Kontraktní cena : 25% Ostatní faktory : 75%

3 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ POSTUPOVÉ KROKY A PRŮZKUM PODMÍNEK i.je nutné dodržovat podnikové zásady pro tvorbu cen ii.je nutné dodržovat ustanovení mezinárodních dohod a protokolů ohledně vcen v zahraničním obchodě iii.je nutné dosahovat co nejvýhodnějších cen při českém vývozu a dovozu POSOUZENÍ: 1.dostupné cenové dokumentace 2.technických informací 3.provedeného průzkumu zahraničních trhů 4.cenových a tržních informací 5.volby platebních podmínek 6.volby měny 7.cenových rizikPOSOUZENÍ: 1.dostupné cenové dokumentace 2.technických informací 3.provedeného průzkumu zahraničních trhů 4.cenových a tržních informací 5.volby platebních podmínek 6.volby měny 7.cenových rizikPODMÍNKY 1.obchodní 2.technické 3.ekonomickéPODMÍNKY 1.obchodní 2.technické 3.ekonomické

4 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ iv.při tvorbě ceny je nutné do ní zahrnout veškeré výlohy, které s cenou přímo souvisí v.úroveň ceny musí být schválena před předložením nabídky zahraničnímu zákazníkovi (resp. před podpisem kupní smlouvy) vi.provést předběžnou kalkulaci propočtovou navrhované ceny vii.základem a podkladem při jednání o ceně se zahraničním partnerem je cenová dokumentace CENOVÁ DOKUMENTACE CENOVÁ DOKUMENTACE = soubor cenových, technických kalkulačních podkladů, které umožňují komplexní technickoekonomické porovnání exportovaných výrobků s konkurenčními.

5 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ SOUČÁSTI CENOVÉ DOKUMENTACE •originály a kopie faktur, zakázek, kupních smluv a nabídek •výrobní + ostatní ceny, výsledky soutěží (tendrů) •zprávy z burzy a aukcí •informace pracovníků na obchodních odděleních a afilací v zahraničí •informace obchodních zástupců •záznamy o jednáních se zákazníky s příslušnými rozbory •vývozní ceny u předchozích obchodů •ceníky a nabídky konkurence •informace o cenách z odborných časopisů •informace celních úřadů, bank a statistických úřadů •technickoekonomické hodnocení parametrů výrobků •konjunkturní zprávy a rozbor trhu

6 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ NEVYHOVUJÍCÍ PODKLADY PRO TVORBU CENY pobídkové ceny konkurence pobídkové ceny konkurence (vadné zboží, likvidace firmy, skladu) •zaváděcí ceny konkurence •zaváděcí ceny konkurence (vstup na nové trhy - nízké ceny) •u obchodů s nepatrným množstvím zboží (to je neporovnatelné) •u zvláštních a výjimečných obchodů (u zvláštních dohod obchodních partnerů) obecně Vývozní kalkulace propočtová se obecně skládá ze 3 částí: •předběžné kalkulace propočtové •operativní kalkulace propočtové •výsledné kalkulace propočtové obecně Vývozní kalkulace propočtová se obecně skládá ze 3 částí: •předběžné kalkulace propočtové •operativní kalkulace propočtové •výsledné kalkulace propočtové

7 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ Předběžná kalkulace propočtová •prvním stádiem (etapou) procesu tvorby ceny •vychází z obecných principů kalkulace ceny •je založena na propočtu všech nákladů na výrobu, příp. pořízení zboží •k celkovým nákladům se připočítá obchodní rozpětí, které obsahuje jednak náklady vývozního subjektu a jednak přiměřený zisk před nabídkou •cena z předběžné kalkulace propočtové musí být zkonstruována před nabídkou zahraničním partnerům •s taktických důvodů by se neměla uvádět její přesná výše, aby cena nebyla zneužita konkurenčními nabídkami operativní kalkulace propočtové •doporučuje si ponechat určitý prostor na upřesnění kontraktní ceny v rámci operativní kalkulace propočtové.

8 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ Operativní kalkulace propočtová •druhé stádium tvorby zahraniční ceny osobním jednání •založena na osobním jednání s obchodními partnery (odběrateli) cena kontraktní - fakturační •dojednává se cena kontraktní - fakturační ve společné shodě •jednání o ceně jsou velmi náročná a předpokládají se značné znalosti a přesvědčovací schopnosti vývozce platební podmínky •projednávají se i platební podmínky kontraktu

9 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ Oborový kalkulační vzorec pro zahraniční cenu ZAHRANIČNÍ CENA (v obchodní paritě) –bez zahraničních úroků –zahraniční úroky z úvěrů delších 1 rok PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ NÁKLADY – přepravné –skladné – pojistné – provize – náklady za převzatá rizika – ostatní náklady NÁKLADY NA STAVEBNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ ZAHRANIČNÍ CENA FRANCO HRANICE SPOLEČENSTVÍ VNITŘNÍ ÚROK, VNITŘNÍ ÚROK, popř. poplatek z vládních úvěrů –[(zahraniční cena v obchodní paritě - zahraniční úroky) - akontace - platby proti dokumentům * úroková sazba] z kontokorentního úvěru u DOVOZU, z úvěru na pohledávky v zahraničí u VÝVOZU

10 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ OBCHODNÍ ROZPĚTÍ GARANČNÍ PAUŠÁL –úhrada nákladů na záruční opravy –úhrada nákladů na zahraniční servis JINÉ NÁKLADY –obchodní subjekt je povinen uhradit náklady, které jdou na vrub tuzemského dodavatele nebo odběratele, např. poplatek státní zkušebně, musí být doložena odkazem na sazebník, předpis, výměr BĚŽNÁ (KUPNÍ) CENA : –VÝPOČET U VÝVOZU: ZAHRANIČNÍ CENA FRANKO EU - (vnitřní úrok + obchodní rozpětí + jiné náklady) ZAHRANIČNÍ CENA FRANKO EU - (vnitřní úrok + obchodní rozpětí + jiné náklady) –VÝPOČET U DOVOZU: ZAHRANIČNÍ CENA FRANKO EU + obchodní rozpětí + garanční paušál + jiné náklady - - vnitřní úrok ZAHRANIČNÍ CENA FRANKO EU + obchodní rozpětí + garanční paušál + jiné náklady - - vnitřní úrok ROZDÍL mezi běžnou a smluvní cenou SMLUVNÍ CENA U DOVOZŮ je kalkulováno navíc: - CLO - DOVOZNÍ DANĚ (DPH, spotřební daň, ostatní případné daně) - DOVOZNÍ PŘIRÁŽKA - kupní cena > běžná kupní cena = + - kupní cena < běžná kupní cena = - - kupní cena > běžná kupní cena = + - kupní cena < běžná kupní cena = -

11 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ V případě, že se v tuzemsku objevují výrazně nižší ceny dovozového zboží než u tuzemské produkce: •TŘI UPLATŇOVANÉ TENDENCE •nízké výrobní faktory v zahraničí a předražená neefektivní tuzemská výroba, •proexportní podpora v zahraničí prostřednictvím subvencí nebo účelových dotačních titulů, •působení šedé ekonomiky. CENOVÉ MARKETINGOVÁ STRATEGIE 1.Stanovení jednotných cen pro všechny mezinárodní trhy. 2.Stanovení tržních cen pro každou zemi. 3.Stanovení nákladových cen pro každou zemi.

12 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ Teritoriální výhodnost dovozu a vývozu TERMS OF TRADE TERMS OF TRADE – systém reálných směnných relací –metoda indexová –metoda srovnávací •systém zjišťuje vývoj a dosaženou úroveň cen zahraničního obchodu země •dosažené ceny se hodnotí podle vývoje a úrovně cen. tendrové řízení = veřejná soutěž.

13 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ Vyhodnocení neúspěchu nabídky 1.u kusového zboží -není nutné podrobné vyhodnocení -upraví se nabídka – formulace a pokračuje se v nabídce. 2.u složitých nabídek, Řešení je potom v personální oblasti. probíhá vyhodnocení všemi odpovědnými pracovníky, kteří nabídku připravovali. Řešení je potom v personální oblasti. 3.použití prokury = druh obchodní plné moci (německé právo) 4.zakázkové krytí –zabezpečení zboží nebo služby pro vyhlašovaný předmět (účel) veřejného tendru –má smlouvu na dodávku dotčeného zboží nebo služby –může doložit, že zakázkové krytí nebude problém zajistit v případě získání veřejné zakázky Individuální prokura Kolektivní prokura

14 ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ •KRITÉRIA HODNOCENÍ ZAKÁZKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU –právně závazná ujednání. –právně závazná ujednání - průkaz dohody o dodávce zboží za úplatu mezi obchodními stranami. –dokumenty: –dokumenty: objednávky - potvrzení objednávky při průměrném stanovení jakosti zboží. –po obdržení dovozní licence –po obdržení dovozní licence obchodního partnera nebo po zaplacení předem. –zakázkové zajištění vývozu –zakázkové zajištění vývozu se sleduje podle dodacích lhůt.


Stáhnout ppt "ZÁSADY TVORBY CEN U VÝVOZNÍCH A DOVOZNÍCH OPERACÍ •tvorba zahraniční ceny patří mezi silné konkurenční faktory •ovlivňuje: •úspěšnost vstupu na zahraniční."

Podobné prezentace


Reklamy Google