Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ ZAKÁZEK/VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK realizovaných v rámci projektů OPVK JUDr. Blažena Chlebounová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ ZAKÁZEK/VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK realizovaných v rámci projektů OPVK JUDr. Blažena Chlebounová."— Transkript prezentace:

1 1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ ZAKÁZEK/VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK realizovaných v rámci projektů OPVK JUDr. Blažena Chlebounová

2 2 1. ZÁKLADNÍ POJMY Veřejná zakázka Veřejná zakázka – zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi veřejným, sektorovým nebo dotovaným zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo úplatné provedení stavebních prací a postup jejího zadání je upraven zákonem č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách (dále jen „ZoVZ“) Zadávací řízení – postup zadavatele podle ZoVZ Zakázka Zakázka – zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo úplatné provedení stavebních prací a postup jejího zadání je upraven metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „ PPP“) Výběrové řízení – postup zadavatele podle PPP Výběrové řízení – postup zadavatele podle PPP Zadavatel Zadavatel – pro účely této publikace se zadavatelem rozumí jak zadavatel zakázek spadající pod režim zákona (veřejný, sektorový nebo dotovaný), tak i zadavatel spadající pod režim PPP Vytknutá pochybení a doporučení zadavatelům, uvedená v této prezentaci, vycházejí nejen z praxe KÚ MSK jako zprostředkujícího subjektu OPVK, ale také ze sbírky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Nejvyššího správního soudu ČR, a tedy mohou obsahovat pochybení a doporučení nad rámec minimálních požadavků PPP.

3 3 2. Nedodržení zásad transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení Chyby z důvodu nedodržení zásad: Chyby z důvodu nedodržení zásad: vyloučení, popř. nevyzvání jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzvánivyloučení, popř. nevyzvání jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plněnípříliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění neodůvodněné uvádění konkrétních požadavků zadavatele na obchodní názvy a konkrétní produkty a zboží, viz dáleneodůvodněné uvádění konkrétních požadavků zadavatele na obchodní názvy a konkrétní produkty a zboží, viz dále nedostatky ve vyhotovení a uchování podkladové dokumentace k jednotlivým úkonům v rámci realizace veřejné zakázkynedostatky ve vyhotovení a uchování podkladové dokumentace k jednotlivým úkonům v rámci realizace veřejné zakázky přidělení zakázky bez výběrového řízenípřidělení zakázky bez výběrového řízení nedostatečná a málo konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázkynedostatečná a málo konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky absence dokladu se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH ke dni odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejněníabsence dokladu se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH ke dni odeslání oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění zadavatel není schopen prokázat odeslání výzvyzadavatel není schopen prokázat odeslání výzvy zadavatel není schopen prokázat způsob hodnocení nabídekzadavatel není schopen prokázat způsob hodnocení nabídek hodnocení nabídek je provedeno jinak, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentacihodnocení nabídek je provedeno jinak, než jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci neúplné či nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídkyneúplné či nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidlazadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla požadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výkladpožadavky na zpracování nabídky objektivně připouští rozdílný výklad

4 4 3. Zahájení výběrového řízení nesprávný způsob oslovení k předložení nabídkynesprávný způsob oslovení k předložení nabídky nezveřejnění oznámení/výzvy nepřetržitým dálkovým přístupem po celou dobu lhůty pro podávání nabídeknezveřejnění oznámení/výzvy nepřetržitým dálkovým přístupem po celou dobu lhůty pro podávání nabídek chybí doklady o odeslání / doručení oznámení/výzvy/ZD osloveným uchazečůmchybí doklady o odeslání / doručení oznámení/výzvy/ZD osloveným uchazečům nebyl dodržen min. počet oslovených subjektů k podání nabídkynebyl dodržen min. počet oslovených subjektů k podání nabídky nebyli osloveni uchazeči, kteří jsou schopni podat nabídkunebyli osloveni uchazeči, kteří jsou schopni podat nabídku při zadávání více zakázek na obdobné plnění, nesmí zad. oslovovat stále stejné dodavatelepři zadávání více zakázek na obdobné plnění, nesmí zad. oslovovat stále stejné dodavatele v případě, že je z hlediska předmětu plnění zakázky výhodné rozdělit předmět zakázky na části a tyto části zadat v rámci vypsání jednoho výběrového řízení odděleně, při stanovení předpokládané hodnoty zakázky nutno hodnoty jednotlivých částí zakázky sečíst a teprve pak zvolit postup dle limitů uvedených v části 7.5.PPPv případě, že je z hlediska předmětu plnění zakázky výhodné rozdělit předmět zakázky na části a tyto části zadat v rámci vypsání jednoho výběrového řízení odděleně, při stanovení předpokládané hodnoty zakázky nutno hodnoty jednotlivých částí zakázky sečíst a teprve pak zvolit postup dle limitů uvedených v části 7.5.PPP ve výše uvedeném případě je nutné oslovit za každou část zakázky správný počet dodavatelů dle limitů uvedených v části 7.5.ve výše uvedeném případě je nutné oslovit za každou část zakázky správný počet dodavatelů dle limitů uvedených v části 7.5. v případě nedostačujícího počtu dodavatelů k oslovení zadavatel může oslovit jediného zájemce, tuto skutečnost je však třeba písemně odůvodnit a doložit, a to např. pomocí průzkumu trhu nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost.v případě nedostačujícího počtu dodavatelů k oslovení zadavatel může oslovit jediného zájemce, tuto skutečnost je však třeba písemně odůvodnit a doložit, a to např. pomocí průzkumu trhu nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost. v případech, kdy počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu (území ČR) nedosahuje minimálního počtu stanoveného s ohledem na výši předpokládané ceny zakázky, zadavatel oslovuje všechny zájemce na trhu, kteří mohou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas poskytnout a dále postupuje dle standardních postupů.v případech, kdy počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu (území ČR) nedosahuje minimálního počtu stanoveného s ohledem na výši předpokládané ceny zakázky, zadavatel oslovuje všechny zájemce na trhu, kteří mohou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas poskytnout a dále postupuje dle standardních postupů.

5 5 4. Rozdělení předmětu zakázky -zakázáno je umělé rozdělení předmětu veřejné zakázky, v jehož důsledku nastane snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v PPP či ZoVZ -v krátkém časovém horizontu jsou bez odůvodnění zadány jedním subjektem zakázky na stejný předmět plnění; -zadavatel musí stanovit předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla: všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, nebo všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, nebo b) všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.-tzn. zadavatel musí sečíst všechna plnění za projekt i za svou kmenovou činnost (netýká se organizací, které nejsou financovány z veřejných zdrojů). b) všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.-tzn. zadavatel musí sečíst všechna plnění za projekt i za svou kmenovou činnost (netýká se organizací, které nejsou financovány z veřejných zdrojů).NE  1 výběrové řízení na dodávku notebooků z projektu A  1 výběrové řízení na dodávku notebooků z projektu B  1 výběrové řízení na dodávku notebooků – hrazené z vlastních zdrojů ANO  1 výběrové řízení na dodávku notebooků (hrazené z projektu A, projektu B a vlastních zdrojů) – případně  nemusí být prováděno pouze 1 výběrové řízení, mohou být prováděné zvlášť po částech, nicméně v režimu dle součtu všech 3 plnění. - při určení ceny zakázky je nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu. (týká se předmětu plnění pořizovaného za veřejné prostředky).

6 6 5. Chybějící či nesprávné náležitosti Oznámení / Výzvy podpis zadavatelepodpis zadavatele identifikační údaje zadavateleidentifikační údaje zadavatele název zakázkynázev zakázky stručný popis předmětu zakázkystručný popis předmětu zakázky doba a místo realizace zakázkydoba a místo realizace zakázky zadávací dokumentace či informace, kde je možné si ji vyzvednout či jinak obstaratzadávací dokumentace či informace, kde je možné si ji vyzvednout či jinak obstarat informace, o jaký druh zakázky se jedná (dodávky, služby, stavební práce)informace, o jaký druh zakázky se jedná (dodávky, služby, stavební práce) lhůta a místo pro podání nabídek - (nutno archivovat doklady prokazující splnění podmínky)lhůta a místo pro podání nabídek - (nutno archivovat doklady prokazující splnění podmínky) nedostatečné či chybné prodloužení lhůty pro podání nabídeknedostatečné či chybné prodloužení lhůty pro podání nabídek stanovení a podrobný popis hodnotících kritérií a jejich váhy- viz dálestanovení a podrobný popis hodnotících kritérií a jejich váhy- viz dále informace o tom, v jakém jazyce má být zpracována nabídkainformace o tom, v jakém jazyce má být zpracována nabídka informace dodavateli o povinnosti předložit návrh smlouvy jako součást nabídkyinformace dodavateli o povinnosti předložit návrh smlouvy jako součást nabídky informace o nutnosti uvést celkovou nabídkovou cenu bez DPH i s DPHinformace o nutnosti uvést celkovou nabídkovou cenu bez DPH i s DPH informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném zněníinformace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006- viz kap. 11 PPP – PUBLICITAúdaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006- viz kap. 11 PPP – PUBLICITA odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailovou adresuodkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a emailovou adresu kvalifikační předpoklady (základní, profesní, technické, ekonomické a finanční), viz dálekvalifikační předpoklady (základní, profesní, technické, ekonomické a finanční), viz dále předpokládaná hodnota zakázky - dochází k zaměňování pojmů předpokládaná hodnota a maximální přípustná nabídková cenapředpokládaná hodnota zakázky - dochází k zaměňování pojmů předpokládaná hodnota a maximální přípustná nabídková cena

7 7 6. Zadávací dokumentace NE  Typ procesoru Intel Core 2 Duo  Frekvence procesoru 2,4 GHz  Velikost úhlopříčky LCD15,4 palců  Velikost pevného disku Min. 100 GB  Brašna Ano  USB - 2 konektory ANO  Procesor minimálně 7000 bodů v benchmark testu  Velikost úhlopříčky LCD15,4 palců  Velikost pevného disku Min. 100 GB  Brašna Ano  USB Min. 2 konektory nesoulad informací uvedených v jednotlivých částech zadávací dokumentace a výzvynesoulad informací uvedených v jednotlivých částech zadávací dokumentace a výzvy nepovolené připuštění možných změn v návrhu smlouvynepovolené připuštění možných změn v návrhu smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázkynesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky do ZD není možné uvádět ani konkrétní značku s tím, že zadavatel zároveň uvede možnost dodat »obdobné, technicky srovnatelné produkty«, bez dalšího odůvodnění s ohledem na předmět veřejné zakázkydo ZD není možné uvádět ani konkrétní značku s tím, že zadavatel zároveň uvede možnost dodat »obdobné, technicky srovnatelné produkty«, bez dalšího odůvodnění s ohledem na předmět veřejné zakázky především u procesorů uvádění např. INTEL, AMD či VIA apod toto v žádném případě odůvodnitelné nenípředevším u procesorů uvádění např. INTEL, AMD či VIA apod toto v žádném případě odůvodnitelné není za pochybení je považováno, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci u požadavku na technické parametry přesně stanoví například počet jader či hodnotu taktovací frekvence CPU nebo GPU, případně frekvenci grafické karty apod.za pochybení je považováno, pokud zadavatel v zadávací dokumentaci u požadavku na technické parametry přesně stanoví například počet jader či hodnotu taktovací frekvence CPU nebo GPU, případně frekvenci grafické karty apod. pokud chce zadavatel nějakým způsobem v zadávací dokumentaci stanovit minimální výkon takových komponentů, může uvést například požadavek na minimální počet bodů dosažený v některém z obecně použitelných programů pro měření výkonu jednotlivých komponentů, tzv. benchmark score.pokud chce zadavatel nějakým způsobem v zadávací dokumentaci stanovit minimální výkon takových komponentů, může uvést například požadavek na minimální počet bodů dosažený v některém z obecně použitelných programů pro měření výkonu jednotlivých komponentů, tzv. benchmark score. Popis předmětu veřejné zakázky: Popis předmětu veřejné zakázky:

8 8 Zadávací dokumentace pochybením je i stanovení frekvence procesoru jako minimální – taktovací frekvence procesorů není objektivním ukazatelem jeho výkonu už jen proto, že různí výrobci tuto udávají jiným způsobempochybením je i stanovení frekvence procesoru jako minimální – taktovací frekvence procesorů není objektivním ukazatelem jeho výkonu už jen proto, že různí výrobci tuto udávají jiným způsobem nelze ani uvádět minimální taktovací frekvenci s tím, že se jedná pouze o doporučenou konfiguracinelze ani uvádět minimální taktovací frekvenci s tím, že se jedná pouze o doporučenou konfiguraci ZD musí obsahovat zadavatelem stanovené obchodní podmínkyZD musí obsahovat zadavatelem stanovené obchodní podmínky ZD musí obsahovat podmínky a požadavky na zpracování nabídky, které uvádějí, jak má být nabídka zpracována a podána, tak, aby mohly být zadavateli podány porovnatelné nabídky, přičemž za nesplnění formálních požadavků nesmí být nikdo vyloučen.ZD musí obsahovat podmínky a požadavky na zpracování nabídky, které uvádějí, jak má být nabídka zpracována a podána, tak, aby mohly být zadavateli podány porovnatelné nabídky, přičemž za nesplnění formálních požadavků nesmí být nikdo vyloučen. v případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení, musí zadavatel poskytnout ZD všem dodavatelům, kteří o ni požádají, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci (zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma)v případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení, musí zadavatel poskytnout ZD všem dodavatelům, kteří o ni požádají, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci (zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma) v případě dodatečných informací k zadávacím podmínkám (výběrovému řízení) nutno dodrženy podmínky stanovené v PPP, tj. dodržení stanovených termínů, poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, zveřejnění dodatečných informací, pokud byla zakázka zveřejněnav případě dodatečných informací k zadávacím podmínkám (výběrovému řízení) nutno dodrženy podmínky stanovené v PPP, tj. dodržení stanovených termínů, poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, zveřejnění dodatečných informací, pokud byla zakázka zveřejněna v případě změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.v případě změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. veškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn zadávacích podmínek) musí být všem potenciálním dodavatelům poskytnuty současněveškeré dodatečné relevantní informace (vč. např. změn zadávacích podmínek) musí být všem potenciálním dodavatelům poskytnuty současně v ZD není vymezen předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídekv ZD není vymezen předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek V ZD chybí požadavek zadavatele k závazku dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a povinnosti archivovat související dokumenty do roku 2025V ZD chybí požadavek zadavatele k závazku dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a povinnosti archivovat související dokumenty do roku 2025

9 9 7. Nesprávně či diskriminačně zvolené kvalifikační předpoklady kvalifikační předpoklady - přiměřené, souvisí bezprostředně s předmětem veřejné zakázky, musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázkykvalifikační předpoklady - přiměřené, souvisí bezprostředně s předmětem veřejné zakázky, musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky základní KP – dle § 53 ZoVZ, doporučení k PPP - veřejný zadavatel by je měl vyžadovatzákladní KP – dle § 53 ZoVZ, doporučení k PPP - veřejný zadavatel by je měl vyžadovat profesní KP – dle § 54 ZoVZ, doporučení k PPP - veřejný zadavatel by měl vyžadovat alespoň výpis z OR nebo jiné oprávnění k podnikáníprofesní KP – dle § 54 ZoVZ, doporučení k PPP - veřejný zadavatel by měl vyžadovat alespoň výpis z OR nebo jiné oprávnění k podnikání ekonomické a finanční KP – zrušený § 55ZoVZ, dodavatel dokládá pouze čestným prohlášením !ekonomické a finanční KP – zrušený § 55ZoVZ, dodavatel dokládá pouze čestným prohlášením ! technické KP – dle § 56 ZoVZ, jejich stanovení musí opět odpovídat předmětu veřejné zakázkytechnické KP – dle § 56 ZoVZ, jejich stanovení musí opět odpovídat předmětu veřejné zakázky požadavek na stáří dokumentů : 90 dní ke dni podání nabídky – platí pouze pro výpis z ORpožadavek na stáří dokumentů : 90 dní ke dni podání nabídky – platí pouze pro výpis z OR nedovolené požadavky na zkušenosti dodavatele s obdobnými dodávkami či službami vázanými na konkrétní územní celek (např. kraj) či přímo vázanými na činnost spojenou s konkrétními projekty ESF znevýhodňují nebo naopak zvýhodňují určité skupiny dodavatelů a vedou k porušení zásady zákazu diskriminacenedovolené požadavky na zkušenosti dodavatele s obdobnými dodávkami či službami vázanými na konkrétní územní celek (např. kraj) či přímo vázanými na činnost spojenou s konkrétními projekty ESF znevýhodňují nebo naopak zvýhodňují určité skupiny dodavatelů a vedou k porušení zásady zákazu diskriminace certifikáty ISO a další podobné certifikáty nemohou být kvalifikačním předpokladem v rámci výběrového řízenícertifikáty ISO a další podobné certifikáty nemohou být kvalifikačním předpokladem v rámci výběrového řízení za vhodné kvalifikační předpoklady jsou naopak považovány např.: reference, kvalita resp. požadované složení řešitelského týmu, seznam obdobných dodávek jako je požadovaný předmět plnění, technologie pro plnění veřejné zakázky apod.za vhodné kvalifikační předpoklady jsou naopak považovány např.: reference, kvalita resp. požadované složení řešitelského týmu, seznam obdobných dodávek jako je požadovaný předmět plnění, technologie pro plnění veřejné zakázky apod. zadavatel je povinen zdůvodnit požadované kvalifikační předpoklady, pokud k tomu bude poskytovatelem podpory vyzvánzadavatel je povinen zdůvodnit požadované kvalifikační předpoklady, pokud k tomu bude poskytovatelem podpory vyzván doporučujeme požadovat po uchazečích dokládání dokladů prokazujících splnění KP v prostých kopiích, popř. ve formě čestného prohlášení, když originály či úředně ověřené kopie postačí žádat až od vítězného uchazeče před podpisem smlouvydoporučujeme požadovat po uchazečích dokládání dokladů prokazujících splnění KP v prostých kopiích, popř. ve formě čestného prohlášení, když originály či úředně ověřené kopie postačí žádat až od vítězného uchazeče před podpisem smlouvy

10 10 8. Prokazování kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele není-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatelenení-li dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele není možné v případě základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříkunení možné v případě základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku subdodavatel musí jednoznačně přijmout závazek k poskytnutí plnění v přísl. rozsahusubdodavatel musí jednoznačně přijmout závazek k poskytnutí plnění v přísl. rozsahu zadavatelé si v ZD mohou vyhradit požadavek, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelemzadavatelé si v ZD mohou vyhradit požadavek, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem zadavatel však nesmí subdodavatele zakázat v celém rozsahu plněnízadavatel však nesmí subdodavatele zakázat v celém rozsahu plnění

11 11 9. Hodnotící kritéria stanovit jednoznačně, tj. buďto pouze nejnižší cena nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka s více kritérii. Jednotlivá kritéria, resp. subkritéria musejí být dostatečně popsána, tak aby se dala objektivně vyhodnotit - Tj. stanovit je tak, aby dodavatel poznal, co má do nabídky napsat, aby získal body jedno z kritérií musí být cena. je nutné stanovit, jaké parametry z nabídek budou předmětem hodnocení a jakým způsobem bude hodnocení provedeno, popsat v zadávací dokumentaci způsob hodnocení nabídek přesně a srozumitelně pouhé stanovení procentní váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a subkritérií, které není doplněno o popis způsobu hodnocení a metody, na základě které budou jednotlivým nabídkám přidělovány bodové hodnoty, není dostačujícím kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele nebo platební podmínky za sporná hodnotící kritéria, poskytovatel podpory považuje zejm. termín plnění a délku záruky vhodnými dalšími kritérii může být např. způsob poskytování požadované služby, metodologie, výkon a funkce

12 Hodnotící kritéria kvalitativní kritéria (např. kvalita nabízeného plnění, technická úroveň nabízeného plnění atd.) by měla být využívána pouze v omezené míře a zadavatel v případě jejich použití musí v zadávacích podmínkách stanovit způsob, jak bude kvalitativní kritérium hodnoceno, tzn. na základě, jakých vlastností bude zadavatel posuzovat kvalitu požadovaného plnění, co je onou kvalitou myšleno, jaké konkrétní vlastnosti bude zadavatel posuzovat, jakým způsobem bude kvalita plnění hodnocena. NE -nabídková cena 70 %, -kvalita nabízeného plnění 30 % (bez další specifikace!) ANO -nabídková cena 70 % -kvalita nabízeného plnění 30 % - kvalitou nabízeného plnění se rozumí technická propracovanost plnění, tedy zvláště jeho funkčnost, odolnost materiálů, odolnost potisku vůči poškození……. a hodnotit se bude následujícím způsobem…..

13 13 10. Nabídky nabídky doručené po uplynutí lhůty k podání nabídek, nebo na jiné místo, než bylo místo podání tyto nesmí být zadavatelem hodnoceny a musí být vyřazenynabídky doručené po uplynutí lhůty k podání nabídek, nebo na jiné místo, než bylo místo podání tyto nesmí být zadavatelem hodnoceny a musí být vyřazeny chybí či jsou neúplné časové údaje o doručení, resp. přijetí nabídek, popř. tyto údaje nejsou v souladu se zadávací dokumentacíchybí či jsou neúplné časové údaje o doručení, resp. přijetí nabídek, popř. tyto údaje nejsou v souladu se zadávací dokumentací vyloučení uchazeče pro skutečné nesplnění kvalifikačních předpokladů X vyzvání uchazeče o doplnění dokladů prokazujících kvalifikacivyloučení uchazeče pro skutečné nesplnění kvalifikačních předpokladů X vyzvání uchazeče o doplnění dokladů prokazujících kvalifikaci nesplnění formálních požadavků na vzhled a zpracování nabídky samo o sobě nemůže vést k vyloučení, resp. vyřazení příslušné nabídky.nesplnění formálních požadavků na vzhled a zpracování nabídky samo o sobě nemůže vést k vyloučení, resp. vyřazení příslušné nabídky. zadavatel je povinen sepsat seznam doručených nabídekzadavatel je povinen sepsat seznam doručených nabídek

14 14 11. Komise chybějící popř. nedostatečné doklady k ustanovení členů komisí (pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek) případně jednoho hodnotitele pověřeného zadavatelem – písemné pověřeníchybějící popř. nedostatečné doklady k ustanovení členů komisí (pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení nabídek) případně jednoho hodnotitele pověřeného zadavatelem – písemné pověření časový nesoulad mezi čestným prohlášením o nepodjatosti členů komise a jejím jednáním členů komisečasový nesoulad mezi čestným prohlášením o nepodjatosti členů komise a jejím jednáním členů komise

15 15 12. Posouzení a hodnocení nabídek absence zápisu či neúplnost údajů, např. o každé nabídce zvlášť, co jednotlivé nabídky obsahují, jaké mají náležitosti požadované PPP/ZoVZ či zadavatelem v zadávacích podmínkáchabsence zápisu či neúplnost údajů, např. o každé nabídce zvlášť, co jednotlivé nabídky obsahují, jaké mají náležitosti požadované PPP/ZoVZ či zadavatelem v zadávacích podmínkách chybí údaj o složení komise, doklad o jmenování, čestná prohlášení, podpisy všech členůchybí údaj o složení komise, doklad o jmenování, čestná prohlášení, podpisy všech členů chybí vlastní zjištění, v případě vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikačních kritérií nutno uvést odkaz na konkrétní kvalifikační kritéria, která nebyla splněnachybí vlastní zjištění, v případě vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikačních kritérií nutno uvést odkaz na konkrétní kvalifikační kritéria, která nebyla splněna chybí identifikační údaje dodavatelů, kt. byli osloveni, kt. podali nabídku, kt. byli vyloučeni a jejichž nabídka byla hodnocena chybí identifikační údaje dodavatelů, kt. byli osloveni, kt. podali nabídku, kt. byli vyloučeni a jejichž nabídka byla hodnocena výsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích, včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídkyvýsledek hodnocení nabídek, z něhož bude zřejmé pořadí nabídek a hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích, včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky popis způsobu hodnocení nabídek, resp. zdůvodnění přidělení bodů za jednotlivá kritéria jednotlivým nabídkám, protokol musí obsahovat jasné a přezkoumatelné zdůvodněnípopis způsobu hodnocení nabídek, resp. zdůvodnění přidělení bodů za jednotlivá kritéria jednotlivým nabídkám, protokol musí obsahovat jasné a přezkoumatelné zdůvodnění chybí odsouhlasení doporučení komise zadavatelem (schvaluji a souhlasím, podpis zadavatele)chybí odsouhlasení doporučení komise zadavatelem (schvaluji a souhlasím, podpis zadavatele) nedostatečné hodnocení nabídek popř. nesprávný postup při hodnocenínedostatečné hodnocení nabídek popř. nesprávný postup při hodnocení

16 16 Posouzení a hodnocení nabídek nesprávný potup hodnotící komise v případě zjevně nepřiměřené hodnoty (nutno požádat uchazeče o vyjasnění nabídky s ohledem na dodavatelem nevěrohodně nabízenou hodnotu)nesprávný potup hodnotící komise v případě zjevně nepřiměřené hodnoty (nutno požádat uchazeče o vyjasnění nabídky s ohledem na dodavatelem nevěrohodně nabízenou hodnotu) nedodržení postupu hodnocení (zejména kvalitativních hodnotících kritérií), kdy body jednotlivým nabídkám jsou nesprávně přidělovány jiným způsobem nebo s rozdílnou váhou oproti stanoveným váhám a popisu stanovených v zadávacích podmínkách.nedodržení postupu hodnocení (zejména kvalitativních hodnotících kritérií), kdy body jednotlivým nabídkám jsou nesprávně přidělovány jiným způsobem nebo s rozdílnou váhou oproti stanoveným váhám a popisu stanovených v zadávacích podmínkách.NE -Ve výzvě k podání nabídek jsou hodnotící kritéria: nabídková cena 100 % -V samotném hodnocení nabídek (a tedy v protokolu o hodnocení nabídek) jsou hodnotící kritéria: nabídková cena 80 %, estetické vlastnosti předmětu plnění 20 %. ANO -Ve výzvě k podání nabídek je jedno z hodnotících kritérií kvalita nabízeného plnění s váhou 30 %, s tím, že kvalitou se rozumí odolnost materiálu proti poškození, propracovanost jednotlivých komponent atd. nedostatečně doložené podklady k ověření správného postupu komise při hodnocení nabídeknedostatečně doložené podklady k ověření správného postupu komise při hodnocení nabídek

17 17 13. Smlouva s vítězným uchazečem musí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkoumusí být uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou nesmí se v podstatných náležitostech odchýlit od podmínek stanovených při zadání veřejné zakázky a zároveň musí odpovídat nabídce vítězného uchazečenesmí se v podstatných náležitostech odchýlit od podmínek stanovených při zadání veřejné zakázky a zároveň musí odpovídat nabídce vítězného uchazeče v textu smlouvy je možné upravovat nepodstatná formální ustanovení, např. kontaktní osoby, možné je akceptovat i jiné změny smlouvy pokud jsou zcela ve prospěch zadavatelev textu smlouvy je možné upravovat nepodstatná formální ustanovení, např. kontaktní osoby, možné je akceptovat i jiné změny smlouvy pokud jsou zcela ve prospěch zadavatele v případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, musí zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení/výzva a prodloužit lhůtu pro podání nabídekv případě, že se v průběhu lhůty pro podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, musí zadavatel tuto změnu sdělit všem zájemcům a dále tuto změnu uveřejnit stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení/výzva a prodloužit lhůtu pro podání nabídek smlouva je často nesprávně uzavřena na odlišný předmět, než na jaký byly podávány nabídkysmlouva je často nesprávně uzavřena na odlišný předmět, než na jaký byly podávány nabídky uzavření dodatku, který rozšiřuje předmět smlouvy, a to způsobem jiným, než umožněným v bodě 7.4.7. PPP – je považováno za novou veřejnou zakázkuuzavření dodatku, který rozšiřuje předmět smlouvy, a to způsobem jiným, než umožněným v bodě 7.4.7. PPP – je považováno za novou veřejnou zakázku

18 18 Smlouva s vítězným uchazečem nepřípustné jsou takové změny vysoutěžené smlouvy, u nichž nelze vyloučit, že by jiní dodavatelé mohli za změněných podmínek nabídnout (ať už v době zadání původní veřejné zakázky nebo v době uvažované změny) lepší podmínky než stávající dodavatel, případně, že by (potencionálně lepší) nabídku mohlo v důsledku změněných podmínek nabídnout více dodavatelůnepřípustné jsou takové změny vysoutěžené smlouvy, u nichž nelze vyloučit, že by jiní dodavatelé mohli za změněných podmínek nabídnout (ať už v době zadání původní veřejné zakázky nebo v době uvažované změny) lepší podmínky než stávající dodavatel, případně, že by (potencionálně lepší) nabídku mohlo v důsledku změněných podmínek nabídnout více dodavatelů nepřípustná je změna těch smluvních ujednání, které byly hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky (např. nabídková cena, lhůta plnění či výše smluvní pokuty atd.)nepřípustná je změna těch smluvních ujednání, které byly hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky (např. nabídková cena, lhůta plnění či výše smluvní pokuty atd.) nepřípustné jsou také změny, kdy dochází k zúžení předmětu veřejné zakázky, pokud by zmenšení předmětu veřejné zakázky mohlo ovlivnit okruh uchazečů o veřejnou zakázkunepřípustné jsou také změny, kdy dochází k zúžení předmětu veřejné zakázky, pokud by zmenšení předmětu veřejné zakázky mohlo ovlivnit okruh uchazečů o veřejnou zakázku Nepovolené dodatečné podstatné změny obsahu smlouvy za podstatnou změnu se považuje zejména taková změna, která by: a)rozšířila předmět veřejné zakázky, tím není dotčeno ustanovení kap. 7.4.8 (dodatečné zakázky na služby a stavební práce); b)za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů; c)za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo d)měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče d)měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

19 19 14. Oznámení výsledku výběrového řízení Zveřejnit v souladu s požadavky PPPZveřejnit v souladu s požadavky PPP oznámení o výsledku musí být uveřejněno na stejném místě jako oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvaoznámení o výsledku musí být uveřejněno na stejném místě jako oznámení o zahájení výběrového řízení/výzva o výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízenío výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení oznámení o výsledku musí být zasláno písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání a doručení musí být schopen zadavatel prokázatoznámení o výsledku musí být zasláno písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání a doručení musí být schopen zadavatel prokázat min. náležitosti:min. náležitosti:  identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena  výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek  případná informace o zrušení výběrového řízení v případě smlouvy jejíž cena je do 500 000 Kč bez DPH, zveřejnit na webových stránkách MŠMT nebo Zprostředkujícího subjektu též finální a podepsané znění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem včetně všech případných dodatků a protokol/y o hodnocení nabídek.v případě smlouvy jejíž cena je do 500 000 Kč bez DPH, zveřejnit na webových stránkách MŠMT nebo Zprostředkujícího subjektu též finální a podepsané znění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem včetně všech případných dodatků a protokol/y o hodnocení nabídek. v případě smlouvy, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, finální a celé znění smlouvy zveřejnit na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejího uzavřenív případě smlouvy, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, finální a celé znění smlouvy zveřejnit na profilu zadavatele, a to do 15 dnů od jejího uzavření

20 20 15. Zrušení výběrového řízení možné do doby uzavření smlouvymožné do doby uzavření smlouvy zadavatel obdrží pouze jednu nabídku, může buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který tuto nabídku předložil, pokud splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízenízadavatel obdrží pouze jednu nabídku, může buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který tuto nabídku předložil, pokud splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo stávající výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení v případě, kdy žádná z nabídek, které zadavatel ve výběrovém řízení obdržel, nesplnila požadavky zadavatele, zadavatel výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízenív případě, kdy žádná z nabídek, které zadavatel ve výběrovém řízení obdržel, nesplnila požadavky zadavatele, zadavatel výběrové řízení zruší a zahájí nové výběrové řízení v případě, kdy zadavatel neobdrží žádnou nabídku, musí výběrové řízení zrušit. V dalším postupu pak může přímo oslovit konkrétního vybraného zadavatelev případě, kdy zadavatel neobdrží žádnou nabídku, musí výběrové řízení zrušit. V dalším postupu pak může přímo oslovit konkrétního vybraného zadavatele v případě, kdy došlo ke zrušení výběrového řízení, nutno bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.v případě, kdy došlo ke zrušení výběrového řízení, nutno bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. v případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem uchazečům a zájemcům a vhodným způsobem uveřejnit (stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvuv případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem uchazečům a zájemcům a vhodným způsobem uveřejnit (stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvu v případě, že je naplněn některý z důvodů pro povinné zrušení zakázky (např. nebyla podána žádná nabídka) je zadavatel POVINEN zakázku zrušit.v případě, že je naplněn některý z důvodů pro povinné zrušení zakázky (např. nebyla podána žádná nabídka) je zadavatel POVINEN zakázku zrušit. v případě, kdy byl naplněn některý z důvodů, pro které je zadavatele OPRÁVNĚN zrušit, je nutné posoudit, zdali zrušením zakázky nedojde k porušení zásady transparentnosti, nebo nehospodárnému nakládáni s veřejnými finančními prostředkyv případě, kdy byl naplněn některý z důvodů, pro které je zadavatele OPRÁVNĚN zrušit, je nutné posoudit, zdali zrušením zakázky nedojde k porušení zásady transparentnosti, nebo nehospodárnému nakládáni s veřejnými finančními prostředky

21 DOPORUČENÉ VZORY: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne- zakazky/formulare.html

22 22 Děkuji za pozornost a mnoho úspěšných zadávacích řízení JUDr. Blažena Chlebounová


Stáhnout ppt "1 NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ ZADAVATELŮ ZAKÁZEK/VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK realizovaných v rámci projektů OPVK JUDr. Blažena Chlebounová."

Podobné prezentace


Reklamy Google