Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

05. 02. 2014 Hradec Králové. 1.Příručka pro příjemce OP VK, verze 7, kapitola 7 - postupy pro zadávání VZ 2.Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "05. 02. 2014 Hradec Králové. 1.Příručka pro příjemce OP VK, verze 7, kapitola 7 - postupy pro zadávání VZ 2.Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,"— Transkript prezentace:

1 05. 02. 2014 Hradec Králové

2 1.Příručka pro příjemce OP VK, verze 7, kapitola 7 - postupy pro zadávání VZ 2.Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  novelizované znění 3.Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. v programovém období 2013-2015 (MMR) Ministerstvo pro místní rozvoj

3 DĚLENÍ ZAKÁZEK DRUHY ZAKÁZEK:  dodávky  služby  stavební práce

4 ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V RÁMCI:  Zadávací řízení – postup dle zákona č. 137/2006 Sb. – hodnota bez DPH >/= 2 mil. u dodávek a služeb – hodnota bez DPH >/= 6 mil. u stavebních prací  Výběrové řízení – veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb. – hodnota bez DPH < 2 mil. u dodávek a služeb – hodnota bez DPH < 6 mil. u stavebních prací

5  Zadavatel  každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové/zadávací řízení  vždy zodpovídá za řádný průběh výběrového řízení  Uchazeč  subjekt, resp. potencionální dodavatel, který podal nabídku do výběrového řízení  Dodavatel/Poskytovatel  fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce (vítěz VŘ)

6 Obecné zásady:  volný pohyb zboží a služeb  právo usazování (omezení svobody podnikání zakázáno)  rovné zacházení  zákaz diskriminace  transparentnost  proporcionalita  vzájemné uznávání osvědčení

7 • Všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty tvoří jeden funkční celek. • Všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období (např. nákup zařízení a vybavení, nákup služeb lektorů, příprava vzdělávacích modulů, atd.). • Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu pod stanovené limity. • Je však umožněno rozdělení předmětu zakázky na SAMOSTANÉ části, kdy v rámci jednoho výběrové řízení může být uzavřena smlouva s více dodavateli. • Hodnoty zakázek není nutné sčítat za předpokladu, že je jedná o zakázky 1.pořízené „nahodile“ dle zcela aktuálních potřeb, a které nelze objektivně dopředu zcela předvídat, 2.nakupované nepravidelně, kdy je jejich jednotková cena v průběhu účetního období proměnlivá.

8 Při určení předmětu zakázky není přípustné: o uvádět odkazy na obchodní firmy, názvy, značky, označení zboží apod., které jsou příznačné pro určitou osobu či firmu Výjimky – nutno zdůraznit, že jsou akceptovatelná i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení odpovídající konkrétně uvedenému v zadávací dokumentaci : o Pokud by jinak nebylo možné dostatečně přesně popsat a srozumitelně určit předmět zakázky. o Pokud by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používaným zařízením či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže. o Neuvádět počet jader či taktovací frekvenci! Neuvádět „dle tel. dohody“ apod.!

9 • do 199 999,- Kč (bez DPH)  nemusí být VŘ • od 200 000 – 1 999 999,- Kč (bez DPH)  musí být VŘ • od 2 000 000,- Kč (bez DPH) a) příjemce je veřejným zadavatelem b) příjemce není veřejným zadavatelem Zakázky malého rozsahu (mimo zákon č. 137/2006 Sb.) Dle zákona č. 137/2006 Sb.

10 Nedosahující 200 000 Kč (bez DPH) • Nemusí být provedeno výběrové řízení ani uzavírána písemná smlouva s dodavatelem. • Dostačující je zaslaná pís. objednávka potvrzena vybraným dodavatelem. • V případě nákupu drobných položek (do 10 000 Kč bez DPH ) v obchodě stačí doložit paragon s doplněnými náležitostmi účetního dokladu. • V případě nákupu bez výběrového řízení musí zadavatel prokázat úmysl zadat zakázku a vždy postupovat hospodárně  cenový průzkum (založit podklady).

11 200 000 – 1 999 999 Kč (bez DPH) • Písemně/elektronicky vyzvat k podání nabídky minimálně 3 dodavatele. • Uveřejnit oznámení o zahájení výběrové řízení na stránkách Královéhradeckého kraje. Kontaktní osoba – Ing. Petra Hnátová, phnatova@kr-kralovehradecky.czphnatova@kr-kralovehradecky.cz • Lhůta pro podání nabídek – minimálně 10 celých kalendářních dní (počítáno od následujícího dne po vyhlášení). • Hodnocení nabídek – min. 3 členná hodnotící komise (min. 1 odborník). • Písemná smlouva s vybraným dodavatelem – podpis do 15 dnů ode dne odeslání oznámení o výsledku VŘ, včetně uveřejnění na profilu zadavatele (u zakázek od 500 tis. bez DPH )

12 200 000 – 1 999 999 Kč (bez DPH) • Výsledek VŘ - Formulář Výsledek VŘ + Protokol/Zápis z jednání hodnotící komise  Počet došlých nabídek, vč. identifikace, počet hodnocených nabídek, způsob hodnocení nabídek, výsledné pořadí nabídek/uchazečů včetně hodnocení + další náležitosti • Písemná smlouva s vybraným dodavatelem (+ případné dodatky ke smlouvě)  podpis do 15 dnů ode dne odeslání oznámení o výsledku VŘ • uveřejnění Profil zadavatele: při smlouvě v hodnotě 500 000 – 1 999 999 bez DPH • uveřejnění Profil KHK (ZS): při smlouvě v hodnotě 200 000 – 499 999 bez DPH

13 nad 2 000 000 Kč (bez DPH) a)příjemce je veřejným zadavatelem - postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. b)příjemce není veřejným zadavatelem - nutné dodržet pravidla Příručky pro příjemce. Při pořizování zboží a služeb z prostředků OP VK je také nutné dodržovat a být v souladu s vnitřními předpisy dané organizace!

14 1.Oznámení o zahájení VŘ, resp. výzva k podávání nabídek zaslaná požadovanému počtu zájemců vč. dokladů prokazující jejich odeslání (poštovní dodejka, podací lístek, e-mail s potvrzení o doručení apod.). 2.Doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek na stránkách Královéhradeckého kraje (je-li uveřejnění požadováno)  PrntScrn. 3.Nabídky všech uchazečů, tj. nabídka vítězného uchazeče i všech ostatních uchazečů. 4.Protokol/Zápis o posouzení a hodnocení nabídek vč. čestných prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti členů hodnotící komise. 5.Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem. 6.Oznámení o výsledku VŘ zaslané všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu, vč. dokladů prokazující jejich odeslání (poštovní dodejka, podací lístek, e-mail apod.); Rozhodnutí o výběru 7.Doklad o uveřejnění výsledku VŘ na stránkách KHK (je-li uveřejnění požadováno).

15 Výzva k podávání nabídek Oznámení o zahájení výběrového řízení, resp. výzva • ke stažení na stránkách MŠMT a KHK( včetně dalších podkladů k VŘ) • uveřejnění na webu + oslovení uchazečů ( s doručenkou ) v jeden den  Musí obsahovat údaje stanovené Příručkou pro příjemce (Kap. 7)  Součástí zadávacích podmínek výzvy (VZMR) - zadávací dokumentace („podrobnosti“ pro vypracování nabídky) i.samostatný dokument /příloha (rozvedené upřesňující info, požadavky, údaje, podmínky…) ii.text v oznámení o zahájení výběrového řízení/výzvě.

16 Hodnotící kritéria Musí být vždy uvedena ve výzvě:  výše v %  celkem 100 %  jasný a konkrétní textový popis Příklad: nabídka s nejnižší cenou - jediné kritérium: cena, váha kritéria: 100%, popis:bude hodnocena nabídková cena bez DPH, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH získá 100 bodů a bude nabídkou vítěznou …………………..  Nabídka s nejnižší cenou: 100% celkem 100 % cena Doporučujeme, aby předmětem hodnocení byla cena s DPH.  Ekonomicky nejvýhodnější nabídka: 100% celkem cena (%) + kvalitativní kritérium/a (%) Kvalitativní kritérium/a: číselné (objektivní) x nečíselné (subjektivní) Subjektivní kriterium/a (nečíselné/kvalitativní)  konkrétní a jasný popis, co toto kritérium představuje a jak bude hodnoceno  stanovení bodové stupnice (1 – 100; 100 bodů pro nejvhodnější nabídku; 1 – 10, průměrování)  každý hodnotitel hodnotí sám za sebe  písemné zdůvodnění hodnocení za každého jednotlivého hodnotitele  např. pozáruční servis, školení aj.

17 Smlouva s dodavatelem Povinné náležitosti: • smluvní strany, • předmět plnění, • cena, platební podmínky • doba a místo plnění, • povinnost dodavatele umožnit provedení kontroly dokladů vztahující se k danému projektu všem oprávněným subjektům. Nelze uzavřít smlouvu s dodavatelem v případě, že: 1.uchazeč (vybraný dodavatel) je zaměstnanec zadavatele, statutární zástupce zadavatele, člen správní rady nebo člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě výběrového řízení, 2.subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě výběrového řízení projektu.

18 1.Zrušení výběrového řízení ze strany zadavatele – kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy (bez uvedení důvodu – musí být zakotveno ve výzvě) 2.Žádná z obdržených nabídek nesplňuje dané požadavky – zrušení VŘ a vyhlášení nového s oslovením jiného okruhu uchazečů. 3.Nabídka pouze od jednoho dodavatele (VZMR) – v případě, že nabídka splňuje všechny požadavky výzvy, může být uzavřena smlouva. 4.Žádná nabídka – VŘ musí být zrušeno a zadavatel může dodavatele oslovit napřímo, anebo vyhlásit nové s řádným uveřejněním oznámení o zahájení VŘ.  Nutno zajistit analýzu/pís. podklady, proč nebyla podána žádná nabídka.

19 1.Nedostačující počet dodavatelů k oslovení  pouze jeden určitý dodavatel  oslovení tohoto 1 dodavatele  menší počet dodavatelů než je stanoveno závaznými postupy  oslovení všech potencionálních dodavatelů a realizace VŘ 2.Dlouhodobě nasmlouvané dodávky nebo služby – písemná smlouva min. 6 měsíců před podáním projektové žádosti. 3.Pronájem existujících nemovitostí či nebytových prostor např. pro účely administrace projektu, realizaci kurzů.

20 -Nedostatečně popsaný předmět plnění. -Uvedení konkrétních značek zařízení do předmětu plnění. -Nedostatečně stanovena hodnotící kritéria. Již ve výzvě musí být nastavena jednoznačná metodika, vč. stupnice! -Nesoulad hodnot zakázky (jiná cena ve výzvě, nabídce a smlouvě s dodavatelem). -Neprůkazné doložení oslovení dostatečného počtu potenciálních dodavatelů. -Není doloženo jmenování členů (náhradníků) hodnotící komise a komise pro otevírání obálek, příp. je uvedeno nesprávné datum. (komise pro otevírání obálek většinou plní i funkci hodnotící komise) Před vyhlášením výzvy doporučujeme využít obecné (nikoliv právní) konzultace s poskytovatelem dotace!!! Za průběh a výsledek výběrového řízení zodpovídá vždy zadavatel.


Stáhnout ppt "05. 02. 2014 Hradec Králové. 1.Příručka pro příjemce OP VK, verze 7, kapitola 7 - postupy pro zadávání VZ 2.Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,"

Podobné prezentace


Reklamy Google