Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická rovnováha. Krátké opakování  Tržní rovnováha  Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace  Mechanismem rovnováhy jsou CENY a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická rovnováha. Krátké opakování  Tržní rovnováha  Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace  Mechanismem rovnováhy jsou CENY a."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická rovnováha

2 Krátké opakování  Tržní rovnováha  Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace  Mechanismem rovnováhy jsou CENY a sledování vlastních zájmů (A.Smith)  Tržní poptávka  Vztah P a Q  Kolik koupit (MU>=P)  Z. kles. Popt. (důch. A subst. Efekt)  Odvození od MU (kard.) či IC a BL (ord.)  Změna D: preference spotř., substituty, důchody spotřebitelů…

3 …  Tržní nabídka  Ekonomické náklady a utopené  MC<=MR  Změna S: změnou nákladů (technologie)  Tržní rovnováha  Existuje konkurence prodávajících a kupujících, B- Bawerk: střetávání a vytváření ceny  Vytvoření rovnováhy, efektivní situace, není mrtvá ztráta, max. přebytek spotřebitele i výrobce  D a S a nerovnováhy a trh sám do rovnováhy Pe

4 Teorie rovnovážného produktu  Teorie rovnovážného produktu  Model 45°, Keynesiánský model  Ye= (1/1-c(1-t))*A, velikost Y dána A…aut.výdaje  Model IS-LM  Předpoklady:  Model rovnováhy trhu statků +trhu peněz a OFA  IS  Rovnováha na trhu statků  Ye=alfa*Aut.výd. Y AD

5 Křivka IS  IS:  vztah i a Y  negativní sklon  body=rovnováha trhu statků, AD=Y  posun IS : změnou aut. výdajů i Y IS

6 LM  LM  Rovnováha trhu peněz a OFA  Aktiva (hmotná a finanční=peníze a OFA)  Md (nabídka peněz) a Ms..exogenně (CB)  M/P+SOFA=Md+DOFA  Md..keynesiánci:L=f(Y(+),i(-))  Peníze nenesou úrok a držba peněz je ušlý úrok  Md=kY-hi  ↑ Y  ↑ Md..(=kY- hi)  Md>Ms  ↓ DOFA  ↓ ceny CP a ↑ i

7 Odvození LM LM Y Lo(Yo) L1(Y1) M /P Y i ↑Y  ↑L  ↑i i ↑i  ↓L, ↑DOFA

8 IS-LM  Posun IS o α *∆G, ale změna Y jen o γ *∆G = fisk.P  ↑ G  ↑ A  ↑ Y  ↑ L(popt.po penězích citlivá na Y)  L>M/P  nerovnováha na trhu peněz  DOFA { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3038327/slides/slide_8.jpg", "name": "IS-LM  Posun IS o α *∆G, ale změna Y jen o γ *∆G = fisk.P  ↑ G  ↑ A  ↑ Y  ↑ L(popt.po penězích citlivá na Y)  L>M/P  nerovnováha na trhu peněz  DOFA

9 IS-LM – otevřená ekonomika  Urok.míra=cena peněz  Směnný kurz=cena peněz na svět. trzích R M Ms Md(Y) Rw Otevřená ekonomika: Rd=Rw  pouze jedno Y pro danou Rw E Y LM IS  Volně pohyblivý kurz  nemá vliv fiskální politika na Y  ↑G  posun IS vpravo  ↑A  Y  ↑i (domácí)  příliv kapitálu (id>iw)  apreciace  ↑ dovozu  pokles Y  ↑G=snížení Nx

10 AD-AS Ekonomická rovnováha  Proč se zabýváme makroekonomickou rovnováhou??  zajišťování ekonomické stability  Volba ekonomických nástrojů  Vytváření vhodné hospodářské politiky  Pojem rovnováha  = Stabilní stav, vyrovnaný stav, neexistuje tendence ke změně, ekonomické síly jsou tedy vyrovnané

11  Rovnovážný stav ekonomiky  = ceny všech statků a služeb jsou rovnovážné, tj. všechny dílčí trhy jsou v rovnováze. Tzn.: Při těchto cenách výrobci chtějí dodat přesně tolik statků, kolik kupující chtějí koupit.  Ideální stav  dlouhodobost  Ekonomika se může stavu rovnováhy přibližovat  Hlavní otázky:  Změny nabídky a poptávky na trhu výrobků, služeb a VF  Utváření rovnováhy na trzích

12 Ekonomické přístupy  Hlavní proud: AS v krátkém období rostoucí, v dlouhém na úrovni Y* vertikální  Klasická ekonomie:  mzdy a ceny dostatečně pružné,  ekonomika pracuje vždy na plné úrovni zaměstnanosti, tedy na Y*,  produkt tedy nereaguje na změny AD, ale na změny AS, proto neexistují ztráty z nevyužitých zdrojů  Keynesiánci: mzdy a ceny nepružné, As je rostoucí či horizontální,  Poptávkově orientovaný přístup  Krátké období  Y { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3038327/slides/slide_12.jpg", "name": "Ekonomické přístupy  Hlavní proud: AS v krátkém období rostoucí, v dlouhém na úrovni Y* vertikální  Klasická ekonomie:  mzdy a ceny dostatečně pružné,  ekonomika pracuje vždy na plné úrovni zaměstnanosti, tedy na Y*,  produkt tedy nereaguje na změny AD, ale na změny AS, proto neexistují ztráty z nevyužitých zdrojů  Keynesiánci: mzdy a ceny nepružné, As je rostoucí či horizontální,  Poptávkově orientovaný přístup  Krátké období  Y

13 Model AD z IS-LM  AD – předpoklady modelu  YMs  DOFA { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3038327/slides/slide_13.jpg", "name": "Model AD z IS-LM  AD – předpoklady modelu  YMs  DOFAMs  DOFA

14 AD  AD  =C+I+G+Nx  Celkové množství produktu (zboží a služby), které při dané cenové hladině nakoupeno jednotlivými subjekty v ekonomice (dom., firmy, stát) za určité časové období a v určitém ekonomickém prostředí  Kombinace úrovní produktu a cenové hladiny, při kterých je trh zboží a služeb i trh peněz a OFA v rovnováze, tedy body rovnováhy modelu IS-LM

15 AD  Cenovou hladinu měříme cenovým indexem (index růstu cen)  Sklon AD negativní  Vliv na AD (C+I+G+Nx)   klima, technický pokrok, demografie, živelné pohromy…  monet a fisk. Politika, zahraniční produkce, hodnota aktiv  ceny statků, Yd, finanční očekávání  velikost trhu

16 AD  ↑ cen.hl.--> lidé zjistí, že:pokles reáln.pen.zůst  ↑ Md a pokles DOFA..lidé prodávají dluhopisy a jiná aktiva, aby udrželi peněžní zůstatky  pokles cen CP a růst i  pokles C a I, pokles Y(pokles HDP reálného)  A naopak při poklesu P

17 AD  Křivka AD – klesající: vztah reálného HDP (mld Kč) a cenové hladiny - při vyšší cenové hladině chtějí domácnosti a firmy nakupovat nižší reálný HDP,  příčinou změny AD je změna nominální peněžní zásoby (zvýšení nominální peněžní zásoby  AD vpravo)

18 AD  Klesající AD: Pigouův efekt: klesá-li cen.hl.  lidé se cítí bohatší  ↑ C a ↑ Y proti tomu: 1) efekt očekávání = ekon. Subjekty očekávají další pokles cen.hl  odloží spotřebu 2) efekt znovurozdělení = deflace přerozděluje od dlužníků k věřitelům,  krach bank  pokles Ms  pokles Y a růst u

19 AS  Teoretická různá vysvětlení  Celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných mzdách a cenách v ekonomice  Jak velký produkt budou chtít firmy nabízet při daných cenách, produkční kapacitě, daných nákladových položkách atd.  Celková velikost produktu, kterou podniky ochotny vyrobit a schopny prodat

20 AS  Závisí: *cenové úrovni *Velikost Y*..= Y, kdy udržitelná kapacita ekonomiky, produkt vytvořený při relativně vysoké zaměstnanosti, tedy na kapacitě firem a úrovni technologií *Nepružnost cen = dl. Prac. Smlouvy, odbory, regulace cen, mezd, smlouvy o cenách (kupní smlouvy apod.)  odchylování AS od Y* mzdové a cenové strnulosti směrem dolů *K,L,technologie *HP *Náklady *očekávání (R,A)

21 AS - Pojmy  Peněžní iluze: klam, že vzrostla jen má cena (důsledek trhu), a tak růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti, ale iluze časem vyprchá a návrat do původní úrovně Y (potenciální), na původní zaměstnanost – přirozenou  V dlouhém období AS dána Y*

22 Předpoklady AS  Firmy max zisk (v úvahu cenu VF = náklady)  Domácnosti: kolik práce nabízet vs. REÁLNÁ MZDA  Produkční FCE. Y=f(L,K,Ќ)  Krátké období:fixní kapitál, fluktuace Y souvisí se změnou práce  Popt. Po práci: porovnání ceny (MR) a nákladů (W): Ld=f(W/P,Kkonst., M,kapa).   AS = množství, kdy firma maximalizuje zisk při dané úrovni: reálných mezd (-), kapitálu(+), mezistatků(+) a technologií(+)  Graficky: trh práce  produkční funkce  AS  Růst cen hlad. (P)  pokles reálné mzdy (W/P´)  nižší nabídka práce (L)  pokles Y

23 Klasická AS  Vertikální při jakékoliv úrovni cen nabízeného množství produkce  Ekonomika funguje neustále na úrovni Y*, tj.: plná zaměstnanost, trh práce vyrovnaný, dokonale flexibilní mzdy a ceny  Pouze změna samotné AS, př.: růst produktivity práce (technologie)  ↑ MPL  posun Ld  růst rovnovážné mzdy  ↑ L  posun AS vpravo, posun produkční fce Y nahoru  Klasická teorie: ↑ P  tendence k poklesu reálných mezd  růst Ld a pokles Ls…ale flexibilita cen a trhu práce zvýší i nominální mzdy a vyčistí trh práce na úroveň rovnovážné mzdy:  ↑ P  ↑ W  reálná mzda se nezmění, nezmění se ani rovnovážná úroveň plné zaměstnanosti, STEJNÁ PRODUKCE

24 ALE!!!:  Existuje krátk. Frikční nezaměstnanost, trhy práce jsou v pohybu  Rigidita reálných mezd – podpory a minimální mzdy  Mzdové strnulosti:A) Odbory+kolektivní vyjednávání, dokáží reálnou mzdu zvýšit nad rovnovážnou  u B) mylné vnímání cenové hladiny: ↑ P  ↑ nominW  lidé více nabízejí práce  zvyšuje se zaměstnanost  krátkodobě lze Y>Y* C) neúplné informace o cenách – zaměstnavatel lepší informace

25 Keynes: Krátkodobá AS:  -  - krátké období: v něm existuje: Y ≠ Y*..prod. Mezera - zásoba práce a kapitálu dostatečná -  existuje nedobrovolná nezam. - nomin. Mzdy jsou fixní…Nepružnost MEZD A CEN…  nedobrovolná u - v krátkém období jediný VF je práce: ↑ P  pokles reálné mzdy (W/P)..roste poptávka po práci Ld, zaměstnanci myslí, že roste mzda  více L  více Y(prod.fce)  RUST CENOVE HLADINY  FIRMY TENDENCI KE ZVYSOVANI VYROBY + ↑ NOMIN.MEZD  MOTIVACE LIDI K VETSI NABIDCE PRÁCE…  ↑ HDP

26 Friedman: mylné vnímání cenové hladiny  – po určitou donu si člověk neuvědomuje růst cen ostatních, ale pouze růst ceny své - předpoklad: mzdy a ceny pružné - pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou hladinu  nesprávně identifikují pohyb nom. A reál. Mzdy - Rovnovážný model s nedokonalými Info  - fluktuace skutečné kolem potenciální Y - ↑ P  myslím, že růst nom. Mezd  více nabízím práce  myslím, že se zvýšila reálná  ale ukáže se růst všech cen - firmy vědí, že se snížila reálná mzda, poptávají více

27 Lucas:  - mzdy a ceny pružné - racionální očekávání - existují Info bariéry – jak firmy tak pracovníci - v krátkém období mylné vnímání cen – zaměňují změnu cen.hl. se změnou relativ. Cen jejich zboží - neočekávaný ↑ cen.hl.  vidí růst cen svého vyráběného zboží  myslí, že vzrostla cena jejich zboží, ale ve skutečnosti vzrostla cena všech

28 AD-AS  Pokud nerovnováha Na AD- AS…pak přebytek či nedostatek zdrojů-konkurence o zdroje- změna cen a cesta k rovnováze

29 AD-AS  Posuny AD a posuny AS  Viz. MP a FP  Viz Inflace  Šoky ze strany poptávky:  změna ↑ nominální peněžní zásoby (CB)  ↑ HDP, pokles u, ale časem po iluzi jen ↑ P(inflace)…expanze - restrikce pokles AD  pokles ceny a pokles HDP, časem růst HDP a nižší cen.hl.  Šoky ze strany nabídky: náhle vzrostou náklady – nákladový šok -Mzdový šok: pokles reál. HDP a ↑ cen.hl., po čase, pokud nezasáhne CB, tak vzhledem k vyšší nabídce práce..pokles mezd sama a zpět do rovnováhy  Ropný šok

30 Shrnutí:  2 hlavní otázky ekonomické rovnováhy: Pružnost cen (jak rychle reagují) a rychlost vytváření rovnováhy na trzích Rovnováha na finančních trzích  3 přístupy: Klasický – ceny pružné, rovnováha na fin.trzích na základě IR Keynesiánský – nepružnost cen, Nejen IR je determinantou fin.trhu Neokeynesiánský - propojení

31 Klasický model  Finanční trhy IR ovlivňuje reálné S a I Pružné IR zajišťují, že situace na finančních trzích nemá vliv na využití VF a velikost Y Snížení S, zvýší o stejnou částku výdaje na spotřebu Pokles investičních výdajů je nahrazen výdaji na spotřebu AD se tedy nemění

32 Klasický model  Trh výrobků a služeb a ostatních výrobních faktorů Ceny jsou pružné a zajišťují plné využití VF Potenciální produkt, tedy produkt maximálně, dlouhodobě udržitelný, při přirozené míře nezaměstnanosti, stabilní, aniž by rostla inflace Skutečný produkt = Y* Pokles AD=pokles Y → pokles P a růst U → nejsou plně využity VF=konkurence na straně nabídky VF → pokles cen VF → růst Y, pokles cen a nezaměstnanosti

33 Klasický model  Závěry: Trh sám zajistí rovnováhu při plném využití VF Regulací AD nelze ovlivnit velikost produktu a stupeň zaměstnanosti, upraví pouze cenovou úroveň

34 Keynesiánský model  Finanční trh: Zpochybňuje úlohu IR Velikost úspor nezávisí na IR, ale odvíjí se od Yd Yd= C+S Investice jsou závislé na IR jen částečně, podstatnou determinantou je očekávaná míra zhodnocení, tedy silný vliv očekávání…investice velice citlivou veličinou → ne všechny úspory se musí proměnit v investice → ani IR nezajistí rovnováhu

35 Keynesiánský model  Trh výrobků a služeb a ostatních VF Předpoklad: ceny nejsou úplně pružné: Mzdy jsou nepružné směrem dolů Řada cen je regulována státem Velké korporace v podmínkách nedokonalé konkurence udržují ceny poměrně dlouho na stabilní úrovni → AS není cenově absolutně neelastická Snížením AD nedojde pouze k poklesu cen, ale i reálného produktu

36 Keynesiánský model  Závěry: Trh zajistí rovnováhu, ale nikoli při plném využití VF Stát je schopen ovlivnit úroveň AD a tím zajistit rovnováhu trhu při plně využitých VF, tedy na maximu produkčních možností dané ekonomiky

37 Neokeynesiánský model  Hledání kompromisu  Odlišení časového horizontu  Nepružnost mezd a cen směrem dolů  Omezené zdroje  Mylné vnímání cenové hladiny  Nedokonalé informace  Krátké období: ceny rigidní, firmy mohou zvyšovat své zisky jak zvyšováním objemů produkce, tak zvyšováním cen,…nad Y* může být růst produkce pouze nominální  Dlouhé období: ceny VF a ceny výrobků a služeb pružné, Y=Y*  Keynesiánský model aplikován krátkodobě při neplně využitých VF  Klasický model aplikují krátkodobě při plně využitých VF


Stáhnout ppt "Ekonomická rovnováha. Krátké opakování  Tržní rovnováha  Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace  Mechanismem rovnováhy jsou CENY a."

Podobné prezentace


Reklamy Google