Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická rovnováha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická rovnováha."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická rovnováha

2 Krátké opakování Tržní rovnováha
Ekonomie – vzácnost –vlastnictví – směna a specializace Mechanismem rovnováhy jsou CENY a sledování vlastních zájmů (A.Smith) Tržní poptávka Vztah P a Q Kolik koupit (MU>=P) Z. kles. Popt. (důch. A subst. Efekt) Odvození od MU (kard.) či IC a BL (ord.) Změna D: preference spotř., substituty, důchody spotřebitelů…

3 … Tržní nabídka Ekonomické náklady a utopené MC<=MR
Změna S: změnou nákladů (technologie) Tržní rovnováha Existuje konkurence prodávajících a kupujících, B-Bawerk: střetávání a vytváření ceny Vytvoření rovnováhy, efektivní situace, není mrtvá ztráta, max. přebytek spotřebitele i výrobce D a S a nerovnováhy a trh sám do rovnováhy Pe

4 Teorie rovnovážného produktu
Y AD Teorie rovnovážného produktu Model 45°, Keynesiánský model Ye= (1/1-c(1-t))*A, velikost Y dána A…aut.výdaje Model IS-LM Předpoklady: Model rovnováhy trhu statků +trhu peněz a OFA IS Rovnováha na trhu statků Ye=alfa*Aut.výd.

5 Křivka IS IS: vztah i a Y negativní sklon
body=rovnováha trhu statků, AD=Y posun IS : změnou aut. výdajů i Y IS

6 LM LM Rovnováha trhu peněz a OFA
Aktiva (hmotná a finanční=peníze a OFA) Md (nabídka peněz) a Ms..exogenně (CB) M/P+SOFA=Md+DOFA Md..keynesiánci:L=f(Y(+),i(-)) Peníze nenesou úrok a držba peněz je ušlý úrok Md=kY-hi ↑Y↑Md..(=kY-hi)Md>Ms↓DOFA↓ceny CP a ↑ i

7 Odvození LM LM Y Lo(Yo) L1(Y1) M/P i ↑Y↑L↑i ↑i↓L, ↑DOFA

8 IS-LM Posun IS o α *∆G, ale změna Y jen o γ *∆G = fisk.P
↑G↑A↑Y↑L(popt.po penězích citlivá na Y)L>M/Pnerovnováha na trhu penězDOFA<SOFApokles cen akcií a ↑ ipokles I a C…Crowding out effect soukromých výdajů Monet. Politika: posun LM (změnou peněžní zásoby) Monetární expanzerůst M/P(=Ms)Md<MSDofa>Sofa↑cen CP a pokles i  ↑I a ↑C↑Y, ale ! zároveň pokles i↑Y a růst Md, takže růst Y není tak výrazný

9 IS-LM – otevřená ekonomika
Urok.míra=cena peněz Směnný kurz=cena peněz na svět. trzích R M Ms Md(Y) Rw Otevřená ekonomika: Rd=Rwpouze jedno Y pro danou Rw E Y LM IS Volně pohyblivý kurznemá vliv fiskální politika na Y ↑Gposun IS vpravo↑AY↑i (domácí)příliv kapitálu (id>iw)apreciace↑ dovozupokles Y ↑G=snížení Nx

10 AD-AS Ekonomická rovnováha
Proč se zabýváme makroekonomickou rovnováhou?? zajišťování ekonomické stability Volba ekonomických nástrojů Vytváření vhodné hospodářské politiky Pojem rovnováha = Stabilní stav, vyrovnaný stav, neexistuje tendence ke změně, ekonomické síly jsou tedy vyrovnané

11 Rovnovážný stav ekonomiky
= ceny všech statků a služeb jsou rovnovážné, tj. všechny dílčí trhy jsou v rovnováze. Tzn.: Při těchto cenách výrobci chtějí dodat přesně tolik statků, kolik kupující chtějí koupit. Ideální stav dlouhodobost Ekonomika se může stavu rovnováhy přibližovat Hlavní otázky: Změny nabídky a poptávky na trhu výrobků, služeb a VF Utváření rovnováhy na trzích

12 Ekonomické přístupy Hlavní proud: AS v krátkém období rostoucí, v dlouhém na úrovni Y* vertikální Klasická ekonomie: mzdy a ceny dostatečně pružné, ekonomika pracuje vždy na plné úrovni zaměstnanosti, tedy na Y*, produkt tedy nereaguje na změny AD, ale na změny AS, proto neexistují ztráty z nevyužitých zdrojů Keynesiánci: mzdy a ceny nepružné, As je rostoucí či horizontální, Poptávkově orientovaný přístup Krátké období Y<Y* Nepředvídatelná budoucnost nutné ovlivnit AD: Fiskální politika – vláda (T,Tr, G), monetární politika (CB-PMR,IR,OVT,pravidla)

13 Model AD z IS-LM AD – předpoklady modelu Y<Y* CB vliv na Ms
Uzavřená ekonomika Cenová hladina kolísá ↑P při fixní Mssnížení reálné peněžní zásoby ↑P(cen.hl.)pokles M/PMd>MsDOFA<SOFApokles cen CP a ↑ipokles A (C,I)pokles AD, Y ↑Ppokles Y IS-LM: posun LM vlevo…= odvození AD z modelu IS-LM

14 AD AD =C+I+G+Nx Celkové množství produktu (zboží a služby), které při dané cenové hladině nakoupeno jednotlivými subjekty v ekonomice (dom., firmy, stát) za určité časové období a v určitém ekonomickém prostředí Kombinace úrovní produktu a cenové hladiny, při kterých je trh zboží a služeb i trh peněz a OFA v rovnováze, tedy body rovnováhy modelu IS-LM

15 AD Cenovou hladinu měříme cenovým indexem (index růstu cen)
Sklon AD negativní Vliv na AD (C+I+G+Nx) klima, technický pokrok, demografie, živelné pohromy… monet a fisk. Politika, zahraniční produkce, hodnota aktiv ceny statků, Yd, finanční očekávání velikost trhu

16 AD ↑cen.hl.--> lidé zjistí, že:pokles reáln.pen.zůst↑Md a pokles DOFA..lidé prodávají dluhopisy a jiná aktiva, aby udrželi peněžní zůstatkypokles cen CP a růst ipokles C a I, pokles Y(pokles HDP reálného) A naopak při poklesu P

17 AD Křivka AD – klesající: vztah reálného HDP (mld Kč) a cenové hladiny - při vyšší cenové hladině chtějí domácnosti a firmy nakupovat nižší reálný HDP, příčinou změny AD je změna nominální peněžní zásoby (zvýšení nominální peněžní zásobyAD vpravo)

18 AD Klesající AD: Pigouův efekt: klesá-li cen.hl.  lidé se cítí bohatší↑ C a ↑Y proti tomu: 1) efekt očekávání = ekon. Subjekty očekávají další pokles cen.hlodloží spotřebu ) efekt znovurozdělení = deflace přerozděluje od dlužníků k věřitelům,krach bankpokles Mspokles Y a růst u

19 AS Teoretická různá vysvětlení
Celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných mzdách a cenách v ekonomice Jak velký produkt budou chtít firmy nabízet při daných cenách, produkční kapacitě, daných nákladových položkách atd. Celková velikost produktu, kterou podniky ochotny vyrobit a schopny prodat

20 AS Závisí: *cenové úrovni *Velikost Y*..= Y, kdy udržitelná kapacita ekonomiky, produkt vytvořený při relativně vysoké zaměstnanosti, tedy na kapacitě firem a úrovni technologií *Nepružnost cen = dl. Prac. Smlouvy, odbory, regulace cen, mezd, smlouvy o cenách (kupní smlouvy apod.)odchylování AS od Y* mzdové a cenové strnulosti směrem dolů *K,L,technologie *HP *Náklady *očekávání (R,A)

21 AS - Pojmy Peněžní iluze: klam, že vzrostla jen má cena (důsledek trhu), a tak růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti, ale iluze časem vyprchá a návrat do původní úrovně Y (potenciální), na původní zaměstnanost – přirozenou V dlouhém období AS dána Y*

22 Předpoklady AS Firmy max zisk (v úvahu cenu VF = náklady)
Domácnosti: kolik práce nabízet vs. REÁLNÁ MZDA Produkční FCE. Y=f(L,K,Ќ) Krátké období:fixní kapitál, fluktuace Y souvisí se změnou práce Popt. Po práci: porovnání ceny (MR) a nákladů (W): Ld=f(W/P,Kkonst., M,kapa). AS = množství, kdy firma maximalizuje zisk při dané úrovni: reálných mezd (-), kapitálu(+), mezistatků(+) a technologií(+) Graficky: trh práceprodukční funkceAS Růst cen hlad. (P)pokles reálné mzdy (W/P´)nižší nabídka práce (L)pokles Y

23 Klasická AS Vertikální při jakékoliv úrovni cen nabízeného množství produkce Ekonomika funguje neustále na úrovni Y*, tj.: plná zaměstnanost, trh práce vyrovnaný, dokonale flexibilní mzdy a ceny Pouze změna samotné AS, př.: růst produktivity práce (technologie) ↑MPLposun Ldrůst rovnovážné mzdy↑Lposun AS vpravo, posun produkční fce Y nahoru Klasická teorie: ↑Ptendence k poklesu reálných mezdrůst Ld a pokles Ls…ale flexibilita cen a trhu práce zvýší i nominální mzdy a vyčistí trh práce na úroveň rovnovážné mzdy: ↑P↑Wreálná mzda se nezmění, nezmění se ani rovnovážná úroveň plné zaměstnanosti, STEJNÁ PRODUKCE

24 ALE!!!: Existuje krátk. Frikční nezaměstnanost, trhy práce jsou v pohybu Rigidita reálných mezd – podpory a minimální mzdy Mzdové strnulosti:A) Odbory+kolektivní vyjednávání, dokáží reálnou mzdu zvýšit nad rovnovážnouu B) mylné vnímání cenové hladiny: ↑P↑nominWlidé více nabízejí prácezvyšuje se zaměstnanostkrátkodobě lze Y>Y* C) neúplné informace o cenách – zaměstnavatel lepší informace

25 Keynes: Krátkodobá AS:
- - krátké období: v něm existuje: Y ≠ Y*..prod. Mezera - zásoba práce a kapitálu dostatečná - existuje nedobrovolná nezam nomin. Mzdy jsou fixní…Nepružnost MEZD A CEN…nedobrovolná u - v krátkém období jediný VF je práce: ↑P pokles reálné mzdy (W/P)..roste poptávka po práci Ld, zaměstnanci myslí, že roste mzdavíce Lvíce Y(prod.fce) RUST CENOVE HLADINYFIRMY TENDENCI KE ZVYSOVANI VYROBY + ↑NOMIN.MEZDMOTIVACE LIDI K VETSI NABIDCE PRÁCE…↑HDP

26 Friedman: mylné vnímání cenové hladiny
– po určitou donu si člověk neuvědomuje růst cen ostatních, ale pouze růst ceny své - předpoklad: mzdy a ceny pružné - pracovníci dočasně mylně vnímají cenovou hladinu nesprávně identifikují pohyb nom. A reál. Mzdy - Rovnovážný model s nedokonalými Info - fluktuace skutečné kolem potenciální Y - ↑Pmyslím, že růst nom. Mezdvíce nabízím prácemyslím, že se zvýšila reálnáale ukáže se růst všech cen - firmy vědí, že se snížila reálná mzda, poptávají více

27 Lucas: - mzdy a ceny pružné - racionální očekávání - existují Info bariéry – jak firmy tak pracovníci - v krátkém období mylné vnímání cen – zaměňují změnu cen.hl. se změnou relativ. Cen jejich zboží - neočekávaný ↑ cen.hl. vidí růst cen svého vyráběného zboží myslí, že vzrostla cena jejich zboží, ale ve skutečnosti vzrostla cena všech

28 AD-AS Pokud nerovnováha Na AD-AS…pak přebytek či nedostatek zdrojů-konkurence o zdroje-změna cen a cesta k rovnováze

29 AD-AS Posuny AD a posuny AS Viz. MP a FP Viz Inflace
Šoky ze strany poptávky: změna ↑ nominální peněžní zásoby (CB) ↑HDP, pokles u, ale časem po iluzi jen ↑ P(inflace)…expanze - restrikce pokles ADpokles ceny a pokles HDP, časem růst HDP a nižší cen.hl. Šoky ze strany nabídky: náhle vzrostou náklady – nákladový šok -Mzdový šok: pokles reál. HDP a ↑cen.hl., po čase, pokud nezasáhne CB, tak vzhledem k vyšší nabídce práce..pokles mezd sama a zpět do rovnováhy Ropný šok

30 Shrnutí: 2 hlavní otázky ekonomické rovnováhy: 3 přístupy:
Pružnost cen (jak rychle reagují) a rychlost vytváření rovnováhy na trzích Rovnováha na finančních trzích 3 přístupy: Klasický – ceny pružné, rovnováha na fin.trzích na základě IR Keynesiánský – nepružnost cen, Nejen IR je determinantou fin.trhu Neokeynesiánský - propojení

31 Klasický model Finanční trhy IR ovlivňuje reálné S a I
Pružné IR zajišťují, že situace na finančních trzích nemá vliv na využití VF a velikost Y Snížení S, zvýší o stejnou částku výdaje na spotřebu Pokles investičních výdajů je nahrazen výdaji na spotřebu AD se tedy nemění

32 Klasický model Trh výrobků a služeb a ostatních výrobních faktorů
Ceny jsou pružné a zajišťují plné využití VF Potenciální produkt, tedy produkt maximálně, dlouhodobě udržitelný, při přirozené míře nezaměstnanosti, stabilní, aniž by rostla inflace Skutečný produkt = Y* Pokles AD=pokles Y → pokles P a růst U →nejsou plně využity VF=konkurence na straně nabídky VF →pokles cen VF →růst Y, pokles cen a nezaměstnanosti

33 Klasický model Závěry: Trh sám zajistí rovnováhu při plném využití VF
Regulací AD nelze ovlivnit velikost produktu a stupeň zaměstnanosti, upraví pouze cenovou úroveň

34 Keynesiánský model Finanční trh: Zpochybňuje úlohu IR
Velikost úspor nezávisí na IR, ale odvíjí se od Yd Yd= C+S Investice jsou závislé na IR jen částečně, podstatnou determinantou je očekávaná míra zhodnocení, tedy silný vliv očekávání…investice velice citlivou veličinou → ne všechny úspory se musí proměnit v investice →ani IR nezajistí rovnováhu

35 Keynesiánský model Trh výrobků a služeb a ostatních VF
Předpoklad: ceny nejsou úplně pružné: Mzdy jsou nepružné směrem dolů Řada cen je regulována státem Velké korporace v podmínkách nedokonalé konkurence udržují ceny poměrně dlouho na stabilní úrovni → AS není cenově absolutně neelastická Snížením AD nedojde pouze k poklesu cen, ale i reálného produktu

36 Keynesiánský model Závěry:
Trh zajistí rovnováhu, ale nikoli při plném využití VF Stát je schopen ovlivnit úroveň AD a tím zajistit rovnováhu trhu při plně využitých VF, tedy na maximu produkčních možností dané ekonomiky

37 Neokeynesiánský model
Hledání kompromisu Odlišení časového horizontu Nepružnost mezd a cen směrem dolů Omezené zdroje Mylné vnímání cenové hladiny Nedokonalé informace Krátké období: ceny rigidní, firmy mohou zvyšovat své zisky jak zvyšováním objemů produkce, tak zvyšováním cen,…nad Y* může být růst produkce pouze nominální Dlouhé období: ceny VF a ceny výrobků a služeb pružné, Y=Y* Keynesiánský model aplikován krátkodobě při neplně využitých VF Klasický model aplikují krátkodobě při plně využitých VF


Stáhnout ppt "Ekonomická rovnováha."

Podobné prezentace


Reklamy Google