Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpověď poptávky Vypracovali: Bubníková Kateřina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpověď poptávky Vypracovali: Bubníková Kateřina"— Transkript prezentace:

1 Předpověď poptávky Vypracovali: Bubníková Kateřina
Kratochvílová Veronika Němcová Alena Roškotová Lucie Svobodová Michaela Vápeník Tomáš CVIČENÍ: úterý – lichý týden, 14:00 – 15:35

2 Obsah Úvod Poznatky, o které se logistika opírá
Individualizace poptávky Poptávka Strategie Push a Pull Předpověď poptávky – predikce Základní přístup k úspěšné předpovědi poptávky v podniku Společnost Planning Wizard Prognózování Rotterdamský poptávkový model Rozložená zpoždění v poptávkové analýze Závěr Použité zdroje

3 Úvod snaha minimalizovat prostředky vydávané na neproduktivní činnosti
Egypťané - systémy zásobování materiálem i potravinami, při stavbě pyramid vznik tzv. obchodní logistiky (Business Logistics) – cíl: minimalizovat náklady na přepravu, balení a skladování, maximalizovat zisky obchodního podnikání1

4 Poznatky, o které se logistika opírá
podnik hledá nové cesty k vyššímu zhodnocení kapitálu, odhaluje další nové racionalizační efekty, a to nejen v oblasti výroby a organizace, ale také v oblasti dopravy Úkol logistiky - koncipovat a vyvíjet strategii a taktiku pohybu materiálu z hlediska největších výkonů a největší hospodárnosti 5

5 Poznatky, o které se logistika opírá
Logistický přístup podniku lze nazvat za platných skutečností: → zájem podniku je zaměřen na určitou finální produkci, která přechází ke spotřebitelům prostřednictvím trhu → koordinace a celková optimalizace všech hmotných a nehmotných procesů, předcházejících dodání výrobku konečnému spotřebiteli → řešit problémy manipulace, přepravy, skladování, balení, servisních služeb, prostorového rozmístění i kapacit → zahrnout všechny články v procesu → rozhodujícím článkem je zákazník, ostatní články procesu se mu musí přizpůsobit 5

6 Individualizace poptávky
Impulsy vycházející ze změn v průmyslu změnily nákladové a výnosové standardy pro živnostníky, řemeslníky, podnikatele v oblasti služeb a výrazně v obchodě a dopravě. Z toho vyplývají výnosové efekty, které ovlivňují celou sféru poptávky na trhu. Celkově lze formulovat dvě podoby individualizace poptávky: → daný potenciál poptávky se stává rozmanitějším → podmínky dodávek i platební podmínky jsou stále ve větší míře určovány kupujícím 6

7 Poptávka neomezené potřeby lidí, omezené zdroje → výběr výrobků, přinášející nejvyšší míru uspokojení za peníze Zákazníci → výrobek jako soubor užitných hodnot 9 Základní rozdělení poptávky je odvozeno od počtu kupujících a počtu výrobků, nacházející se na trhu: → individuální → tržní → agregátní (celková)

8 Poptávka Dále lze poptávku dělit takto: → negativní → nulová
→ latentní → klesající → nepravidelná → naplněná → přeplněná

9 Poptávka Závislou a nezávislou poptávku po zásobách rozlišujeme podle toho, zda poptávka po určité položce závisí na poptávce po něčem jiném. Nezávislá položka zásob - hotový výrobek Závislé položky - suroviny a díly 8 Závislá poptávka – odvozena z poptávky po konečném výrobku, vyskytuje se v části materiálového toku „proti proudu“ od bodu rozpojení objednávkou zákazníkem Nezávislá poptávka – přichází libovolně, podnik v zásadě nemá vliv na její velikost a okamžik uplatnění; proniká k zásobě v bodě rozpojení 3

10 Poptávka Bod rozpojení
→ místo rozpojené materiálového toku objednávkou konečného zákazníka respektive místo dotyku dvou okruhů a způsobu řízení, → jak hluboko proniká nezávislá poptávka (informace o objednávce, resp. objednávka konečného spotřebitele) do logistického řetězce → místo přeměny nezávislé poptávky na závislou 3 → místo v logistickém řetězci, kde se dotýkají dva okruhy a způsoby řízení procesů a to: okruh řízený objednávkami zákazníků, okruh řízený na základě predikce a plánů 3 → je klíčový z hlediska pružnosti při uspokojování zákazníků 3

11 Strategie Push a Pull uplatňují se při zavádění výrobků na trh
jsou založené na systému tlaku a tahu rozdíl spočívá ve způsobu, jakým je „poháněna“ výroba podniku Systém Push - podnik vyrábí na základě prognózovaných či předpokládaných prodejů zákazníkům Systém Pull - podnik s výrobou produktu čeká, dokud je zákazník nepožaduje

12 Předpověď poptávky - predikce
formuje základy pro všechna strategická i operativní rozhodnutí v dodavatelsko-odběratelském řetězci kromě výroby a distribuce jsou výsledky předpovědí používány pro mnohá jiná rozhodnutí v podniku 7 oblasti pro předpověď poptávky: → Výroba → Marketing → Finance → Personalistika 7

13 Předpověď poptávky - predikce
V ideálním případě by žádné rozhodnutí firmy v těchto oblastech nemělo padnout nezávisle na ostatních funkcích v podniku. Předpověď budoucí poptávky je procesem určujícím jaké produkty, kdy, kde a v jakém množství jsou potřeba. Může se stát konkurenční výhodou, která podniku umožní zefektivnit nákladovou strukturu, zlepší úroveň služeb pro zákazníky, dostupnost výrobků na trhu a sníží zásoby hotových výrobků na skladu.

14 Předpověď poptávky - predikce
Hlavním cíl - minimalizovat chybu mezi předpovědí a aktuálním stavem poptávky. Přesné předpovědi jsou kritické pro dobrý systém řízení výnosů podniku. Volba metodologie předpovědi poptávky je pouze jedna část komplexního přístupu k předpovědi poptávky. Všechny zúčastněné strany v dodavatelsko-odběratelském řetězci by měly dosáhnout shody v této oblasti. 7 Je nutné brát v potaz náhodné odchylky, které nelze předvídat a systematické změny, které jsou způsobeny trendem nebo sezónností. Trend může být rostoucí, nebo klesající a sezónnost je většinou s každým obdobím jiná. 10

15 Předpověď poptávky - predikce
Základní poptávkové modely je možné popsat: Stálý průběh spotřeby v čase : xt = mt + zt Trendový průběh spotřeby: xt = mt + trt + zt Sezónní model bez trendu: xt = mt + st + zt Trendově sezónní model: xt = mt + trt + st + zt xt……….spotřeba určitého materiálu mt……..konstantní základní potřeba st………sezónní kolísání (cyklus 1 rok) zt………náhodné komponenty s malou šíří rozptylu 10

16 Předpověď poptávky - predikce
Pro posouzení časové řady lze použít následující ukazatele: → Aritmetický průměr prostý, vážený, klouzavý, → Variační rozpětí, → Průměrnou odchylku, → Směrodatnou odchylku 10

17 Předpověď poptávky - predikce
Postup při predikci: zakreslení údajů o minulosti do grafu, usuzuje se, zda existuje trend, sezónnost existuje-li sezónnost, vypočtou se sezónní koeficienty pro jednotlivá období existuje-li trend, je třeba vypočítat jeho rovnici a na jejím základě predikovat spotřebu na budoucí období Jestliže trend chybí nebo je malý, lze pomocí klouzavého průměru, váženého klouzavého průměru nebo metody exponenciálního vyrovnávání provést predikci průměrné spotřeby na budoucí období. 10

18 Základní přístup k úspěšné předpovědi poptávky v podniku
Porozumět základním cílům předpovědi Integrovat systémy pro předpověď a plánování Identifikovat hlavní faktory ovlivňující předpověď Identifikovat a porozumět zákaznickým segmentům Volba vhodných předpovědních technik Systém měření výkonnosti a chyb předpovědí

19 Základní přístup k úspěšné předpovědi poptávky v podniku
Podnik by měl zavést jasné měření výkonnosti, měla by korelovat s cíly systému pro předpověď. Na konci prodejního období musí podnik poměřit aktuální hodnotu poptávky s hodnotou předpovědi. 7

20 Společnost Planning Wizard
zabývá se předpovědí poptávky pro firmy poskytuje jednotnou platformu pro kvalitní předpověď poptávky a efektivní řízení materiálových toků a zásob systém je silně zaměřený na výsledky 2

21 Prognózování Průzkum záměrů kupujících
→ prognózování nákupu jednotlivých typů produktů → forma telefonních nebo osobních pohovorů Kvalifikované odhady → názory obchodních zástupců a expertů Důvody pro prognózování: → zvýšení spokojenosti zákazníků, efektivnější plánování výroby, snížení nákladů na zastarání výrobků 8

22 Rotterdamský poptávkový model
Klasická teorie poptávky spotřebitele /qit = fi (yt, pit, x1t …. xnt, uit)/ klade omezení na parametry teoretických poptávkových funkcí. Ekonometrické specifikace těchto poptávkových funkcí využívají teoretických omezení parametrů různým způsobem za účelem zjednodušení modelu. Empirická použitelnost modelu - poskytována hodnotami parametrů a hodnotami některých statistik. Ekonomická použitelnost modelu - posuzována na základě predikční schopnosti modelu při použití dat, jež nejsou součástí původního vzorku. 4

23 Rozložená zpoždění v poptávkové analýze
Reakce poptávky (poptávaného množství) na změny ve vysvětlujících proměnných (tj. cena, důchod apod.) se vyčerpává během několika po sobě následujících periodách. Důvod - změna poptávky po určitém zboží po změně jeho ceny může být zpočátku malá, dokud se spotřebitelé „nenaučí“ užívat více relativně zlevněné zboží a méně relativně dražší zboží 4

24 Závěr Podnik hledá nové cesty k zefektivnění kapitálu a logistika je jednou z možných odvětví jak toho docílit potenciál poptávky se stává rozmanitějším a dodací a platební podmínky jsou dány kupujícími Poptávka-individuální, tržní a agregátní(závislá, nezávislá a bod rozlomení) Strategie Push(očekávané prodeje) a Pull(na žádost zákazníka) Předpověď poptávky – predikce-základy pro strategické a operativní rozhodování Základní přístup k úspěšné předpovědi poptávky v podniku-porozumět základním cílům, přizpůsobit procesy a správně vyhodnotit

25 Závěr Společnost Planning Wizard-materiálové toky zásob-minimalizace kapitálu v zásobách Prognózování-průzkum záměrů kupujících a kvalifikované odhady Rotterdamský poptávkový model-empirické a ekonomické vlastnosti modelu Rozložená zpoždění v poptávkové analýze-dynamické modely

26 Použité zdroje 1. Svoboda, V., Latýn, P.: Logistika, České vysoké učení technické v Praze, 2003, ISBN X 2. Představení Planníng Wizard [online]. [cit ]. Dostupné z: < 3. Logistika [online]. [cit ]. Dostupné z : < 4. DYBA, K.: Čtyři prognostické modely poptávky: Teorie a aplikace, Ekonomický ústav československé akademie věd, Praha, 1974 5. Drahotský, I., Řezníček, B.: Logistika procesy a jejich řízení, Computer press, a.s., Brno, 2003, ISBN

27 Použité zdroje 6. Kortschak, H.: Úvod do logistiky (Co je to logistika), BABTEXT, s.r.o., Praha, ISBN 7. Design systému pro předpověď poptávky [online]. [cit ]. Dostupné z: 8. Lambert, D., James, R., Ellram L.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000, ISBN 9. Úvod do marketingu [online]. [cit ]. Dostupné z: 10. 1.cvičení z logistiky – předpověď poptávky [online]. [cit ]. Dostupné z:

28 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Předpověď poptávky Vypracovali: Bubníková Kateřina"

Podobné prezentace


Reklamy Google