Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 5. NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, CZ NACE A NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 5. NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, CZ NACE A NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 5. NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, CZ NACE A NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. muzik.jaroslav@ujak.cz

2 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava povolání (NSP) Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

3 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

4 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Důvody pro zavedení NSP Rostou požadavky na lidský kapitál a jeho kvalitu. Vzdělávací soustava není dostatečně přizpůsobena potřebám zaměstnavatelů. Současný systém financování škol není optimálně nastaven (preference kvantity před kvalitou). Máme nedostatek zaměstnanců v určitých profesích  ohrožení konkurenceschopnosti a podnikání zaměstnavatelů. Proto sázíme na cestu dalšího profesního vzdělávání, schopnou operativně řešit disproporce na trhu práce.

5 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Aktuální katalog prací vytvořený zaměstnavateli a komunikační nástroj pro všechny aktéry trhu práce – jednotné zadání. Nástroj pro strategické řízení lidských zdrojů ve firmách. Národní soustava povolání představuje

6 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Definici poptávky (informace pro Úřad práce ČR a agentury práce). Podrobné informace pro Národní soustavu kvalifikací a tvorbu kvalifikačních standardů odpovídajících požadavkům trhu práce. Inspiraci pro zefektivnění personální práce. Národní soustava povolání přináší

7 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kompetenční model NSP Základním prvkem jsou - kompetence Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vlastnosti kompetencí: musí být sledovatelné musí být měřitelné / hodnotitelné musí být trénovatelné / přístupné změně a rozvoji 7

8 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady činností dle NSP POVOLÁNÍTYPOVÁ POZICE Vedoucí pracovník výrobní a provozních dílčích celků velkých organizací Provozní ředitel Technický ředitel Výrobní ředitel Koučx Lektor dalšího vzděláváníx Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků x Pedagog volného časux Personalista specialistaSpecialita hodnocení a odměňování zaměstnanců Specialista náboru pracovních sil Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Specialista pracovně právních vztahů

9 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedl Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů účinnost od 1. ledna 2008 podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let

10 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) je dobře srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi metodická část, systematická část, vysvětlivky ke klasifikaci i převodník stávající OKEČ na CZ-NACE více informací na internetových stránkách Českého statistického úřadu na www.czso.cz

11 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady činností dle CZ -NACE NÁZEVKÓD CZ-NACE Činnost vedení podniků70.1 Poradenství v oblasti řízení70.2 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání78.1 Ostatní poskytování lidských zdrojů78.3 Administrativní a kancelářské činnosti82.1 Postsekundární vzdělávání85.4 Podpůrné činnosti ve vzdělávání85.6

12 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)

13 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací V Národní soustavě kvalifikací jsou informace o úplných profesních kvalifikacích (ÚPK) – určení, kterého povolání se úplná kvalifikace týká, – členění na dílčí kvalifikace profesních kvalifikacích (PK) – název a číselné označení (kód) PK, určení, kterého povolání se PK týká, – kvalifikační standard, včetně návazností na jiné kvalifikace, – hodnotící standard dané PK, – seznam navazujících PK pro získání kvalifikace úplné – název příslušného autorizujícího orgánu, – seznam autorizovaných osob – údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, počet členů komise pro danou PK

14 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kvalifikační a hodnotící standard PK Kvalifikační standard – co mám umět Hodnotící standard – jak to prokážu

15 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Autorizace a autorizované osoby Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu PK Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti -proces autorizace podléhá správnímu řádu - zahajuje se na základě písemné žádosti -na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.

16 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. POŽADAVKY TRHU PRÁCE KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í programy Typov é pozice Kurzy, Rekvalifikace Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í programy Ú PLN É KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ KVALIFIKACE Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním

17 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Aktuální stav (2012) MMRMZeMPOMVMŠMTMDMPSVMŽPCelkem Počet profesních kvalifikací v gesci 45109 229 3 10 1 417 Počet autorizovaných osob 152113 143 200 43 1 30 655 Počet autorizací PK 806410 984 356 50 9 70 2622 Počet realizovaných zkoušek 2047912195661793397 2 0067107

18 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF)  od roku 2008  v evropských zemích  jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.  Každá PK má přiřazenu úroveň EQF  cílem EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací  úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce

19 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF)  zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí  úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi  zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání  úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat  přiřazení kvalifikací k EQF zajišťuje Koordinační centrum EQF

20 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF) - úrovně kvalifikací  1. úroveň = základní všeobecné znalosti  2. úroveň = základní faktické znalosti v oboru  3. úroveň = znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru  4. úroveň = faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru  5. úroveň = rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru a uvědomování si hranic těchto znalostí  6. úroveň = pokročilé znalosti v oboru zahrnující kritické chápání teorií a zásad  7. úroveň = vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu; kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi  8. úroveň = znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory

21 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF) - úrovně kvalifikací  1. úroveň = základní všeobecné znalosti  2. úroveň = základní faktické znalosti v oboru  3. úroveň = znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru  4. úroveň = faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru  5. úroveň = rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru a uvědomování si hranic těchto znalostí  6. úroveň = pokročilé znalosti v oboru zahrnující kritické chápání teorií a zásad  7. úroveň = vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu; kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi  8. úroveň = znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory


Stáhnout ppt "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 5. NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ, CZ NACE A NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google