Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)"— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)
Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)

2 Proč? Příběh Petry Petra je vyučená švadlena, která po dvou letech práce v oděvní výrobě nastoupila co cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzlinu a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se přestěhovala do jiného města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Nebyl tam žádný oděvní provoz, zato několik cukráren. I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila, ani v jedné ji nepřijal1. Na své cukrářské dovednosti totiž neměla žádný kvalifikační doklad; Jediné, co měla byl výuční list švadleny.

3 Vznik zákona 2004 záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání - Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). 2007 nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 2007 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb.

4 Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Nabídka systémového nástroje pro celoživotní učení Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Základní principy Národní soustava kvalifikací Kvalifikační a hodnotící standardy Autorizované osoby Organizace zkoušek Uznávání výstupů pro účely praxe i studia

5 Národní soustava kvalifikací
V Národní soustavě kvalifikací jsou informace o úplných profesních kvalifikacích (ÚPK) určení, kterého povolání se úplná kvalifikace týká, členění na dílčí kvalifikace profesních kvalifikacích (PK) název a číselné označení (kód) PK, určení, kterého povolání se PK týká, kvalifikační standard, včetně návazností na jiné kvalifikace, hodnotící standard dané PK, seznam navazujících PK pro získání kvalifikace úplné název příslušného autorizujícího orgánu, seznam autorizovaných osob údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, počet členů komise pro danou PK

6 Kvalifikační a hodnotící standard PK
Kvalifikační standard – co mám umět HS – obsáhlejší, odvozeny z KS HS Metodická část: Metodická doporučení, info. o hodnocení, Informace o počtu zkoušejících, Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, Požadavky na materiálně-technické zázemí, Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky, Výše úhrady za zkoušku, Autorizující orgán, Týká se povolání Zkouška není výběrová, ale čelíme stále většímu tlaku - u vyšších kvalifikací Ve škole je student hodnocen průběžně a v průběhu celého studia, tady to není možno, tak musí najednou ukázat, že umí všechny činnosti, co umět má Standardy by měly být východiskem i při tvorbě vzdělávacích programů Tyto standardy jsou pak schvalovány MŠMT, předtím musí být odsouhlaseny AO a MPSV, po schválení jsou zveřejněny na webu Hodnotící standard – jak to prokážu

7 Autorizace a autorizované osoby
Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu PK Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti proces autorizace podléhá správnímu řádu - zahajuje se na základě písemné žádosti na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.

8 Jak autorizaci získat? Podmínky jsou specifické pro:
Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu ke stažení na jeho www stránkách Podmínky jsou specifické pro: - Fyzickou osobu – FO Právnickou osobu – PO Školu zapsanou ve školském rejstříku

9 Udělení autorizace obecně
Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané PK Autorizace je udělena na dobu Autorizace je nepřevoditelná Udělení podléhá správnímu poplatku 5 let Udělení autorizace na 5 let lze vždy o dalších 5 let prodloužit Je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce Povinnosti A. osob – písemně informovat A Orgán o změnách, jež nastaly v době platnosti autorizace Zánik autorizace – smrt, uplynutí 5 let, zánikem A.osoby, odnětím autorizace Odnětí autorizace – uvedení nepravdivých údajů, nesplňuje podmínky na AO, porušila právní předpisy, PO více než 2 měsíce nemá A. zástupce, o odnětí požádala

10 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb.
Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

11 Uznávání výstupů pro účely praxe i studia
Osvědčení o získání PK je přímo použitelné v praxi PK získané v systému dalšího vzdělávání se uznávají v systému počátečního vzdělávání PK je možno skládat do úplných (školních) kvalifikací Následně skládat na školách závěrečné zkoušky Úspěšní absolventi získají výuční list/maturitní zkoušku

12 Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním
POŽADAVKY TRHU PRÁCE KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLNÉ KVALIFIKACE Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy Typové pozice Povolání Typové pozice DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE Typové pozice DÍLČÍ KVALIFIKACE Zkoušky DÍLČÍ KVALIFIKACE Kurzy, Rekvalifikace Praxe,…

13 Aktuální stav (2012) MMR MZe MPO MV MŠMT MD MPSV MŽP Celkem
MMR MZe MPO MV MŠMT MD MPSV MŽP Celkem Počet profesních kvalifikací v gesci 45 109 229 3 10 1 417 Počet autorizovaných osob 152 113 143 200 43 655 Počet autorizací PK 806 410 984 356 50 9 7 2622 Počet realizovaných zkoušek 2047 912 1956 61793 397 2 67107

14 Vazby NSP a NSK - kompetence

15 Vazby NSP a NSK - procesy
TRH PRÁCE Formulování POŽADAVKŮ SVĚTA PRÁCE NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ SEKTOROVÁ RADA KVALIFIKACE NÚV ČINNOSTI A POŽADOVANÉ KOMPETENCE POVOLÁNÍ/TP POŽADOVANÉ PK SPOLUPRACUJE SEKTOROVÁ RADA PŘIPRAVUJE NÁVRHY Tvorba KVALIFIKAČNÍCH A HODNOTICÍCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ STANOVISKO AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN STANOVISKO SCHVALUJE MŠMT NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACE

16

17

18

19 Příklady činností dle NSK
PROFESNÍ KVALIFKACE KÓD PK Manažer prodeje H Manažer kvality T Lektor dalšího vzdělávání T Personalista N Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců R Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců R

20 Evropský rámec kvalifikací (EQF)
od roku 2008 v evropských zemích jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Každá PK má přiřazenu úroveň EQF cílem EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce

21 Evropský rámec kvalifikací (EQF)
zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat přiřazení kvalifikací k EQF zajišťuje Koordinační centrum EQF

22 Evropský rámec kvalifikací (EQF) - úrovně kvalifikací
1. úroveň = základní všeobecné znalosti 2. úroveň = základní faktické znalosti v oboru 3. úroveň = znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru 4. úroveň = faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru 5. úroveň = rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru a uvědomování si hranic těchto znalostí 6. úroveň = pokročilé znalosti v oboru zahrnující kritické chápání teorií a zásad 7. úroveň = vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu; kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi 8. úroveň = znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory

23 Úrovně profesních kvalifikací dle EQF
PROFESNÍ KVALIFKACE ÚROVEŇ PK DLE EQF Manažer prodeje 3 Manažer kvality 7 Lektor dalšího vzdělávání Personalista 5 Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 6 Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

24 Informační zdroje www.msmt.cz www.narodni-kvalifikace.cz www.nuv.cz


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)"

Podobné prezentace


Reklamy Google