Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)"— Transkript prezentace:

1 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)

2 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Proč?Příběh Petry Petra je vyučená švadlena, která po dvou letech práce v oděvní výrobě nastoupila co cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzlin u a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se přestěhovala do jiného města, kde se snažila najít nové zaměstnání. Nebyl tam žádný oděvní provoz, zato několik cukráren. I když uměla řadu činností, které by v nich uplatnila, ani v jedné ji nepřijal 1. Na své cukrářské dovednosti totiž neměla žádný kvalifikační doklad; Jediné, co měla byl výuční list švadleny.

3 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vznik zákona 2004 záměr vytvořit zákon o dalším vzdělávání - Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali (ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním). 2007 nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 2007 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška č. 208/2007 Sb.

4 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Nabídka systémového nástroje pro celoživotní učení Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Základní principy – Národní soustava kvalifikací – Kvalifikační a hodnotící standardy – Autorizované osoby – Organizace zkoušek – Uznávání výstupů pro účely praxe i studia

5 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací V Národní soustavě kvalifikací jsou informace o úplných profesních kvalifikacích (ÚPK) – určení, kterého povolání se úplná kvalifikace týká, – členění na dílčí kvalifikace profesních kvalifikacích (PK) – název a číselné označení (kód) PK, určení, kterého povolání se PK týká, – kvalifikační standard, včetně návazností na jiné kvalifikace, – hodnotící standard dané PK, – seznam navazujících PK pro získání kvalifikace úplné – název příslušného autorizujícího orgánu, – seznam autorizovaných osob – údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, počet členů komise pro danou PK

6 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kvalifikační a hodnotící standard PK Kvalifikační standard – co mám umět Hodnotící standard – jak to prokážu

7 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Autorizace a autorizované osoby Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu PK Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti -proces autorizace podléhá správnímu řádu - zahajuje se na základě písemné žádosti -na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.

8 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Jak autorizaci získat? Písemná žádost příslušnému autorizujícímu orgánu - ke stažení na jeho www stránkáchwww Podmínky jsou specifické pro: - Fyzickou osobu – FO -Právnickou osobu – PO -Školu zapsanou ve školském rejstříku

9 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Udělení autorizace obecně Autorizaci lze udělit v případě, že je schválen HS a KS k dané PK Autorizace je udělena na dobu Autorizace je nepřevoditelná Udělení podléhá správnímu poplatku 5 let

10 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb. Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

11 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Uznávání výstupů pro účely praxe i studia Osvědčení o získání PK je přímo použitelné v praxi PK získané v systému dalšího vzdělávání se uznávají v systému počátečního vzdělávání – PK je možno skládat do úplných (školních) kvalifikací – Následně skládat na školách závěrečné zkoušky – Úspěšní absolventi získají výuční list/maturitní zkoušku

12 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. POŽADAVKY TRHU PRÁCE KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í programy Typov é pozice Kurzy, Rekvalifikace Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í programy Ú PLN É KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ KVALIFIKACE Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním

13 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Aktuální stav (2012) MMRMZeMPOMVMŠMTMDMPSVMŽPCelkem Počet profesních kvalifikací v gesci 45109 229 3 10 1 417 Počet autorizovaných osob 152113 143 200 43 1 30 655 Počet autorizací PK 806410 984 356 50 9 70 2622 Počet realizovaných zkoušek 2047912195661793397 2 0067107

14 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vazby NSP a NSK - kompetence

15 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KVALIFIKACE TRH PRÁCEFormulování POŽADAVKŮ SVĚTA PRÁCE AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN SPOLUPRACUJE TvorbaKVALIFIKAČNÍCH A HODNOTICÍCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ SEKTOROVÁ RADA NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ NÚV MŠMT SEKTOROVÁ RADA STANOVISKO STANOVISKO NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACE NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACESCHVALUJE PŘIPRAVUJE NÁVRHY ČINNOSTI A POŽADOVANÉ KOMPETENCE POVOLÁNÍ/TP POŽADOVANÉ PK Vazby NSP a NSK - procesy

16 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. www.narodni-kvalifikace.cz

17 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

18 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

19 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady činností dle NSK PROFESNÍ KVALIFKACEKÓD PK Manažer prodeje 66-004-H Manažer kvality 62-001-T Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T Personalista 62-007-N Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 62-012-R Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 62-013-R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 62-014-R

20 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF)  od roku 2008  v evropských zemích  jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace.  Každá PK má přiřazenu úroveň EQF  cílem EQF je srozumitelnost a porovnatelnost kvalifikací  úroveň EQF je velmi důležitým údajem při uplatnění člověka na evropském trhu práce

21 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF)  zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí  úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi  zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání  úroveň EQF si můžeme v průběhu života zvyšovat  přiřazení kvalifikací k EQF zajišťuje Koordinační centrum EQF

22 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropský rámec kvalifikací (EQF) - úrovně kvalifikací  1. úroveň = základní všeobecné znalosti  2. úroveň = základní faktické znalosti v oboru  3. úroveň = znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru  4. úroveň = faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru  5. úroveň = rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru a uvědomování si hranic těchto znalostí  6. úroveň = pokročilé znalosti v oboru zahrnující kritické chápání teorií a zásad  7. úroveň = vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu; kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi  8. úroveň = znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory

23 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Úrovně profesních kvalifikací dle EQF PROFESNÍ KVALIFKACEÚROVEŇ PK DLE EQF Manažer prodeje 3 Manažer kvality 7 Lektor dalšího vzdělávání 7 Personalista 5 Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 6 Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců6 Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 6

24 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Informační zdroje www.msmt.cz www.narodni-kvalifikace.cz www.nuv.cz www.eqf.cz


Stáhnout ppt "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF)"

Podobné prezentace


Reklamy Google