Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Měřicí technika.  Měření ve výrobě  Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu  Monitorovací systémy médií a prostředí  Měření ve vývoji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Měřicí technika.  Měření ve výrobě  Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu  Monitorovací systémy médií a prostředí  Měření ve vývoji."— Transkript prezentace:

1 8. Měřicí technika

2  Měření ve výrobě  Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu  Monitorovací systémy médií a prostředí  Měření ve vývoji a v kontrole jakosti  Klasické analýzy  Chemické složení  Stabilitní testy  PAT VŠCHT JKTP jš 2011

3  Základní předpisy Farmaceutické  Lékopis – ČL, evropský, americký příp. další podle místa působnosti  Předpisy SÚKL pro výrobu (VYR), skladování a distribuci (DIS) a pro laboratoře (LAB) Obecné  Normy  Mezinárodní s celosvětovou působností řady ISO, EMS, IEC …  Evropské EN  Národní DIN, ČSN  Normy profesních sdružení např. WELMEC, EURACHEM, EAL  Ostatní (metodické pokyny a podnikové normy, firemní publikace.…)  Odborné časopisy, publikace a literatura VŠCHT JKTP jš 2011

4  Skladové systémy Ve vazbě na evidenci skladových zásob řešení příjmu a výdeje  Vážení  Odměřování  Skladování  Korekce na teplotu, odpar,  Koncentrace, účinnost (degradace produktu stárnutím, ředěním (kondenzace vzdušné vlhkosti)…) Ve vazbě na zajištění podmínek skladování a prokázání dodržení těchto podmínek po celou dobu skladování včetně expedice a transportu  Kontinuální monitoring teplotních a vlhkostních podmínek  Monitoring prostředí – ostatní (výbuch, toxicita, odpary, prašnost …)  Teplotní mapy – používání středních hodnot pro doložení kvality prostředí VŠCHT JKTP jš 2011

5  Vážení a odměřování  ČL2009  Vážení  Samostatné váhy  Váhové systémy  Vážení podle receptury (po surovinách nebo po šaržích)  Vážení s konstantní absolutní nebo relativní chybou příp.kombinace  Odměřování  Odměrné sklo – třídy přesnosti a úředně ověřené sklo  Dávkovací systémy VŠCHT JKTP jš 2011

6  Minimální navážka Minimální navážka  Požadavek amerického lékopisu na možnost používání vah pod Minimální váživostí garantovanou výrobcem  Nejistoty měřidel a jejich průběh  Třída přesnosti - např.TP1, váhy  Nejistota vyjádřená jako část hodnoty měřené veličiny  Nejistota vyjádřená jako kombinace chyby z rozsahu a z měřené veličiny – elektrické veličiny !!!!! Vždy je nezbytné se podívat na celý průběh nejistoty měřidla garantovaného výrobcem – garantovaná přesnost nebývá garantována od nuly !!!!! VŠCHT JKTP jš 2011

7  Vlastní výroba  Řízení výrobních procesů  Procesní parametry technologických kroků – nejrůznější veličiny na úrovní fyzikálních měření (teplota, tlak, průtok, objem, čas, otáčky, pH, vodivosti, mechanické a geometrické veličiny apod.), chemických měření (obsahová stejnoměrnost, krystalizace, optické a barevné vlastnosti apod.) nebo biologických měření (mikrobiologická kontaminace produktu případně biologické účinnosti látek)  Kalkulované procesní parametry – např. řízení sterilizačních cyklů pomocí tzv. ekvivalentních dob sterilizace apod. – u validovaných procesů možnost použití pro finální kontrolu a propuštění šarže – tzv.parametrické propouštění  Kontrolní měření ve výrobě (IPC)  Statistická kontrola produkce vybraných parametrů buď daných lékopisem nebo výrobním předpisem  Validační měření  Technologie PAT  V rámci řízení výrobních procesů  V rámci kontrolních měření ve výrobě (In, On a At line) VŠCHT JKTP jš 2011

8  Monitorovací systémy a systémy sběru dat  Monitoring prostředí (teplota, vlhkost, mikrobiologické parametry, rychlost proudění u laminárního proudění, počet částic, mikrobiologické parametry …)  Monitoring médií  Voda ve farmaceutické výrobě (teplota, TOC, vodivost, rychlost proudění…)  Tlakový vzduch, dusík, kyslík, vakuum  Kontinuální a diskontinuální systémy sběru dat  Datalogery, měřicí ústředny, termovizní kamery apod.  Sběr informací, uchování, vizualizace, distribuce, hodnocení  Počítačové systémy  Velké množství dat  Dokumentovaný a validovaný proces  Statistické zpracování dat VŠCHT JKTP jš 2011

9  Sběr dat  S konstantní periodou vzorkování  Výhodné pro statické procesy kde se předpokládá dlouhodobé působení monitorované veličiny a krátkodobé překročení nastavených limitů nemá degradující vliv na sledovaný objekt – u prostředí typické pro teplotu a relativní vlhkost  Nevýhodou je velká náročnost na objem ukládaných dat u dynamických jevů, kde se musí nastavit velmi krátká doba snímání  S pohyblivou periodou vzorkování tzv. dynamické vzorkování  Ukládají se pouze data, která v časovém sledu vykazují významně jinou hodnotu, než naposledy ukládaná  Při správném nastavení rozmezí změny významně snižuje objem dat  Používá se pro data z dynamických dějů nebo se může použít pro data z dlouhodobě stabilních procesů VŠCHT JKTP jš 2011

10  Měření ve vývoji a v kontrole jakosti  Klasické analýzy  Chemické složení  Stabilitní testy  Expertní systémy – učící se systémy (totožnosti, homogenita … ► PAT) VŠCHT JKTP jš 2011

11 PAT otázky Co je PAT a je PAT skutečně nezbytné? VŠCHT JKTP jš 2011

12  Nový trend ve světovém farmaceutickém průmyslu na konci 20.století  Nástup nových výrobců z „netradičních oblastí“ (mimo USA, Japonska a EU) – Čína, Indie, jižní Amerika  Rychlý nástup na světové trhy – cena ve vazbě na významně nižší náklady  Možnosti stávajících výrobců  Administrativní opatření  Snížení nákladů  přenos výrob do levnějších teritorií  „nové myšlení“koncepce technologie pro analýzu procesu VŠCHT JKTP jš 2011

13 Ve své podstatě není myšlenka analýz procesů, hodnocení rizik a zavádění statistických nástrojů řízení výrobních procesů nikterak nová Po 2.světové válce se staly jedním ze zdrojů japonského hospodářského zázraku Ve farmacii je široká regulace a nebyl tak silný tlak konkurenčního prostředí V současné době se přístup FDA začíná měnit a namísto „vyvinout - zvalidovat - a pokud možno neměnit“ se objevují systémy „neustálého zdokonalování procesů, inovací a netradičních technologií“ VŠCHT JKTP jš 2011

14 Závěrem těchto snah je :  Guidance for Industry  PAT – A Framework for Innovative Pharmaceutical Manufacturing and Quality Assurance, 09/2004… PAT_FDA VŠCHT JKTP jš 2011

15 CO JE PAT ? Vědecká koncepce PAT založená na analýze rizika je určena pro podporu inovace a rentability ve farmaceutickém vývoji, výrobě a jištění jakosti Koncepce má dvě složky Sadu vědeckých zásad a nástrojů podporujících inovace (nástroje PAT, porozumění procesu, analýza rizik, integrovaný přístup) Strategii pro implementaci novátorských přístupů (týmový přístup pracovníků kompetentní autority, spojení školení (training) a certifikace pracovníků) VŠCHT JKTP jš 2011

16 Charakteristiky přístupu založeného na posouzení a snižování rizik pro produkt a dodržování jakosti : jakost a vlastnosti produktu jsou zabezpečeny již projektem (design) efektivního a produktivního výrobního procesu produktové a procesní specifikace jsou založeny na dokonalém (mechanistic) porozumění jak složení produktu, tak i procesních faktorů průběžné QA v reálném čase příslušná regulatorní politika a procedury jsou přizpůsobeny nejmodernější úrovni vědeckých poznatků VŠCHT JKTP jš 2011

17 STRUKTURA PAT FDA pokládá PAT za systém pro projektování, analyzování a řízení výroby prostřednictvím vhodného měření kritických atributů jakosti, materiálů a procesů s cílem zabezpečit jakost produktu Slovo „ANALYTICAL“ ve zkratce PAT zahrnuje analýzy chemické, fyzikální, mikrobiologické a matematické i analýzy rizik vedené integrovaným způsobem Cílem PAT je rozšířit porozumění a řízení procesů – jakost nemůže být zkontrolována, má být zabudována do projektu VŠCHT JKTP jš 2011

18 Přínos pro jakost, bezpečnost a účinnost se se bude lišit v závislosti na procesu a produktu a obvykle znamená : redukce doby výrobního cyklu použitím on-, in- a at-line měření a kontrol prevence zamítnutí, zmetků, ztrát a přepracování propouštění v reálném čase zvýšení automatizace ke zlepšení bezpečnosti operátorů a redukce lidských chyb zlepšení využití materiálů a energií použití kontinuálních procesů pro zvýšení efektivity a kontrolu variability snížení (odstranění) problémů zvětšování měřítka (scale-up) VŠCHT JKTP jš 2011

19 A. Porozumění procesu B. Zásady a nástroje a) PAT nástroje Multivariační nástroje pro návrh, získávání dat a analýzu Procesní analyzátory Nástroje řízení procesů Nástroje neustálého zlepšování a zpracování informací b) Přístup analýzy rizik c) Přístup integrovaných systémů d) Propouštění v reálném čase C. Strategie pro implementaci VŠCHT JKTP jš 2011

20  Proces je považován za dobře pochopený, když :  Všechny kritické zdroje variabilit jsou definovány a vysvětleny  Variabilita je zvládnuta procesem  Atributy jakosti produktu mohou být přesně a jistě předpovězeny návrhem materiálů, výrobních podmínek, prostředí apod.  Schopnost předpovědět obráží vysoký stupeň porozumění, zatímco retrospektivní údaje mohou sice indikovat stav kontroly, ale mohou být nedostatečné k prokázání nebo vysvětlení porozumění procesu VŠCHT JKTP jš 2011

21  Farmaceutické výrobní procesy se obvykle skládají ze série jednotkových operací, z nichž každá je určena k regulaci určitých vlastností zpracovávaného materiálu  Atributy jakosti vstupních materiálů – velký rozvoj analytických metod na chemické vlastnosti (např.totožnost a čistotu)  Fyzikální a mechanické atributy nejsou již tak dobře definovány – nepochopení těchto atributů a přirozená nedetekovaná variabilita se může projevit až ve finálním produktu. Takové atributy mohou být i významným problémem vzhledem k těžkostem souvisejícím s odběrem reprezentativních vzorků. VŠCHT JKTP jš 2011

22  Multivariační nástroje pro návrh, získávání data a analýzu  Z fyzikálního, chemického a biologického pohledu je famaceutická výroba komplexem multifaktoriálních systémů  Např. Statistický návrh experimentu, simulace procesu VŠCHT JKTP jš 2011

23  Pro cesní analyzátory  Jednoduchá měření (teplota, tlak, pH …)  Měření komplexních atributů (at-line, on-line, in-line)  Generování velkého množství dat  Určitá data jsou vhodná pro rutinní QA nebo regulatorní rozhodnutí  V prostředí PAT zahrnují záznamy o šarži vědecké a procedurální informace  Snadný a bezpečný přístup k datům je důležitý pro řízení výroby a QA v reálném čase  Měření nemusí být v absolutních hodnotách atributů a výsledky mohou být využity i pro zpětnou vazbu (řízení) VŠCHT JKTP jš 2011

24  Nástroje řízení procesů  Strategie monitorování a řízení procesů  Identifikace a měření kritických atributů materiálu a procesu vztahující se k jakosti produktu  Návrh systému procesního měření, který dovolí monitoring kritických atributů v reálném čase  Návrh procesních kontrol, které znamenají zajištění kontroly všech kritických atributů  Vývoj matematických vztahů mezi atributy jakosti produktu a měřením kritických materiálových a procesních atributů  Ve struktuře PAT není proces ukončen pouze uplynutím času ale dosažením požadovaného materiálního atributu VŠCHT JKTP jš 2011

25  Nástroje neustálého zlepšování a zpracování informací (knowledge management)  Průběžné vyhodnocování získaných dat a analýzy jsou důležité během celého životního cyklu produktu VŠCHT JKTP mt 2011

26 - Doporučeno pro počítačové systémy - Ve stabilizovaném systému jakosti lze pro jednotlivé výrobní procesy očekávat nepřímou úměru mezi úrovní porozumění procesu a rizikem nevyhovující jakosti produktu - Pro dobře pochopené procesy je příležitost použít méně restriktivních přístupů pro řízení změn (např.bez nutnosti ohlášení – regulatory submission) VŠCHT JKTP mt 2011

27  Integrace vývoje, výroby, jištění jakosti a řízení informací a znalostí  Týmový přístup PAT a spojení školení, certifikaci, revize a inspekce GxP VŠCHT JKTP mt 2011

28  Schopnost vyhodnocovat a zajistit přijatelnou jakost procesu a finálního produktu na základě procesních dat  Typicky zahrnuje kombinaci posouzení atributů materiálu s procesními kontrolami  Základem je parametrické propouštění pro terminálně sterilizované léčivé přípravky VŠCHT JKTP mt 2011

29  PAT je doposud obestřena mnoha nejasnostmi, souvisejícími s inovacemi a s řešením vědeckých a technických záležitostí  V průběhu implementace struktury PAT mohou výrobci chtít vyhodnotit vhodnost nástrojů PAT na experimentálních nebo výrobních zařízeních a procesech  Integrovaný přístup  Rutinní FDA inspekce výrobního procesu, který zahrnuje nástroje PAT pro vývojové účely, bude založen na současných regulatorních standardech VŠCHT JKTP mt 2011

30  Zpracování analýz rizik příp. dopadu na jakost procesu jak při projektování nových a renovovaných výrobních zařízení, tak v rámci přípravy kvalifikací a validací či studiích vlivu na životní a pracovní prostředí  Diskuze o nových technologiích pokračují v ICH (International Conference on Harmonization) – Q8 Farmaceutický vývoj a Q9 Řízení rizik i v připravované Q10 Životní cyklus řízení procesů a systémů VŠCHT JKTP mt 2011

31  Výzvou je množství informací, které musí být předloženy regulačním autoritám v rámci registrace, a prokázání korelace mezi procesním měřením a specifikací produktu (jako základ pro propouštění šarže)  Výhody  Lepší porozumění procesu  Zavedení propouštění v reálném čase  Zkrácení času výrobního cyklu  Méně závad šarže  Lepší systém řízení změn  Snadnější registrační řízení VŠCHT JKTP mt 2011

32  V EU jsou již velké zkušenosti s farmaceutickým vývojem a analýzou rizik  Q8 uvádí dvě možnosti (současný „obvyklý“ přístup a „koncepce PAT“)  Změny na straně autorit  Změna v přístupu revize procesů  Rozšířená spolupráce mezi žadateli (poradci) a inspektory během podání žádosti i po uvedení na trh  Vyjasnění jednotlivých odpovědností  Možná budou potřebné nové definice parametrů pro specifikace (např.uniformita dávky)  Systém propouštění šarží ze „třetích“ zemí  Školení VŠCHT JKTP mt 2011

33  Současný postoj EP je následující : „To, že výrobce vyhovuje lékopisným požadavkům při propouštění produktu, neznamená, že je nezbytné a nutné provedení všech testů monografie. Výrobce může dosáhnout zabezpečení, že produkt je lékopisné jakosti, z dat obdržených např. při validační studii výrobního procesu a průběžných výrobních (in-process) kontrol. Dále je zde možnost použití alternativních metod, parametrického propouštění atd.“ VŠCHT JKTP mt 2011

34  Výroba substancí  Krystalizace  Průtočné procesní systémy  Chemické mikro-/nano-továrny  Výroba lékových forem  Kontinuální granulace tabletoviny Kontinuální granulace tabletoviny  Kontinuální fluidní potahování  Plnění lyofilizátů  Parametrické propouštění VŠCHT JKTP mt 2011


Stáhnout ppt "8. Měřicí technika.  Měření ve výrobě  Výroba a měření ve výrobním a skladovacím procesu  Monitorovací systémy médií a prostředí  Měření ve vývoji."

Podobné prezentace


Reklamy Google