Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
7. Základy metrologie Jištění kvality technologických procesů

2 Základy metrologie Metrologie Veličiny, Jednotky
VŠCHT JKTP jš 2011 Základy metrologie Metrologie Veličiny, Jednotky Druhy nejvíce používaných měření Postupy měření PAT Výsledky měření

3 VŠCHT JKTP jš 2011 Metrologie Metrologie je vědní a technický obor zahrnující všechny znalosti a činnosti týkající se měření. Hlavní náplní metrologie v nejširším pojetí jsou : Měřicí jednotky - zajištění srovnatelnosti výsledků měření a zkoušek, sjednocení značení, systém SI (ve svém důsledku by měl jednotný systém jednotek vést ke snižování nákladů unifikací (normalizováním) výrobních prostředků a výrobků na celém světě) Etalony - měřidla používaná ke kalibraci jiných měřidel Měřicí metody a vyhodnocování výsledků Měřicí prostředky - míry, měřidla, snímače, převodníky, zapisovače, zobrazovače … Pracovníci provádějící měření Stanovení hodnot fyzikálních konstant a vlastností látek a materiálů …………………

4 metrologie Legislativa
VŠCHT JKTP jš 2011 metrologie Legislativa Zákon o metrologii č.505/1990 Sb. v platném znění Prováděcí vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu Vyhlášky zabezpečující jednotnost a správnost měřidel a měření a o základních měřicích jednotkách a o jejich označování Vyhlášky o stanovených měřidlech Vyhlášky o hotově baleném zboží Vyhlášky o požadavcích na měřidla Rozšířit definici, více informací doplnit

5 metrologie Jednotnost a správnost Předpis o metrologii
VŠCHT JKTP jš 2011 metrologie Jednotnost a správnost Předpis o metrologii Schémata návaznosti Kalibrace Rozšířit definici, více informací doplnit

6 Veličiny, jednotky Jednotky SI a jejich násobky a díly
VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky Jednotky SI a jejich násobky a díly Základní jednotky SI 7 základních jednotek 1 zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty Rozšířit definici, více informací doplnit

7 Veličiny, jednotky Další jednotky SI
VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky Další jednotky SI Odvozené jednotky SI - lze odvodit pomocí definičních fyzikálních vztahů zapsaných obvyklým způsobem ve formě veličinových rovnic, tj. pomocí značek veličin Odvozené jednotky SI s názvy a značkami (např. kmitočet, síla, vodivost …) Rozšířit definici, více informací doplnit

8 VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky Předpony a jejich značky používané pro označení dekadických násobků a dílů Rozsah od 10E+24 do 10E-24 Násobky a díly v řádu +-3; pro rozsah 10E+3 až 10E-3 v řádu +-1 Zvláštní povolené názvy a značky desetinných násobků a dílů jednotek SI Objem [l nebo L], Hmotnost [T], Tlak [bar] Rozšířit definici, více informací doplnit

9 VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK (rovinný úhel, čas) Rozšířit definici, více informací doplnit

10 VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ (elektronvolt, unifikovaná atomová jednotka) Rozšířit definici, více informací doplnit

11 VŠCHT JKTP jš 2011 Veličiny, jednotky JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH (dioptrie, karát, ar, tex, milimetr rtuti, barn (plocha účinného průřezu 10E-28 m2)) SLOŽENÉ JEDNOTKY (Kombinace jednotek uvedených v kapitole 1) Tex …….. v textilním průmyslu jednotka udávající jemnost příze, jinak také délková hustota [g/km] = [10-6 kg/m]

12 Druhy nejvíce používaných měření
VŠCHT JKTP jš 2011 Druhy nejvíce používaných měření Výroba a skladování Práce se surovinami Vážení a odměřování Procesní výrobní data Teplota, tlak, otáčky, chem.veličiny, průtok vzduchu .. Procesní monitoring a média ve výrobě VZT parametry (teplota, průtok, poloha, RH, tlak ..) Média (teplota, tlak, průtok, TOC, vodivost, pH..) Rozšířit definici, více informací doplnit

13 Druhy nejvíce používaných měření
VŠCHT JKTP jš 2011 Druhy nejvíce používaných měření Laboratoře IPC, kontroly jakosti a výzkumu a vývoje Chemické složení, hmotnost, objem, teplota, měření fyzikálně-chemických vlastností (pH, optická otáčivost, colorimetrie ..) Stabilitní zkoušení, termostaty (teplota, RH, osvětlení..) Rozšířit definici, více informací doplnit

14 Druhy nejvíce používaných měření
VŠCHT JKTP jš 2011 Druhy nejvíce používaných měření Ostatní provozy Výroba substancí (detekce škodlivin, hořlavin …) EMS a BP (hluk, osvětlení, detektory úniku prachu a jiných nebezpečných látek, diferenční tlak, pH, průtok, teplota, tlak …) Energetika (měřiče spotřeby médií – teplo a teplá voda, pitná voda, elektrická energie, spotřeba páry a tlakového vzduchu, vymražovací jednotky, chlazení ..) Revize, validace, kvalifikace, kalibrace Rozšířit definici, více informací doplnit

15 Postupy měření Vážení a odměřování ČL2009
VŠCHT JKTP jš 2011 Postupy měření Vážení a odměřování ČL2009 Váhové systémy (vážení s konstantní absolutní nebo relativní chybou příp. kombinace) Chemické složení Přímé určení měřené hodnoty Porovnávací měření Validace postupu (Validace analytické metody) Monitorovací systémy a systémy sběru dat Sběr informací, uchování, distribuce, hodnocení Smysl – mít proces pod kontrolou Zpětná dohledatelnost a doložitelnost všech podmínek výroby, skladování …. Rozšířit definici, více informací doplnit

16 Metrologie – nové přístupy ve farmacii
VŠCHT JKTP jš 2011 Metrologie – nové přístupy ve farmacii Process Analytical Technologie - PAT Procesní analyzátory – významný rozvoj vzhledem ke stále se zvyšujícímu významu sběru procesních dat. Požadavky na zabezpečení jakosti, produktivitu a ochranu prostředí podporují tento pozitivní trend. Dostupné nástroje se neustále rozvíjejí a od jednoduchých měření (pH, teplota, tlak..) se přechází k měření komplexních atributů přímo v daném procesu. Příkladem je např. náhrada fyzikálních měření u čištěné vody komplexním hodnocením úrovně TOC Rozšířit definici, více informací doplnit

17 Metrologie – nové přístupy ve farmacii
VŠCHT JKTP jš 2011 Metrologie – nové přístupy ve farmacii Procesní analyzátory pro homogenitu Prachy a granuláty – procesy granulace, sušení, homogenizace, pomocné látky (např. pro tabletování, řízené uvolňování, stabilitu …) Tabletování – 100% kontrola všech sledovaných parametrů ve všech tabletách … Procesní analyzátory prostředí a médií výroba, skladování a distribuce adjustačních materiálů, surovin, meziproduktů a hotových produktů včetně bulk produkce „kontinuální“ sledování a hodnocení kvality prostředí a používaných médií Rozšířit definici, více informací doplnit

18 VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření 1. Pravidla pro stanovení počtu platných číslic výsledku měření 2. Pravidlo pro zaokrouhlování výsledků měření 3. Pravidla pro počítání s výsledky měření 4. Pravidla pro uvádění výsledků měření a jejich nejistot v kalibračních listech 5. Pravidla pro počítání s nejistotami Rozšířit definici, více informací doplnit

19 VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření Ad 1) Pravidla pro stanovení počtu platných číslic výsledku měření Počet platných číslic je závislý na uvádění desetinné čárky Příklady : 1,030 5300, 5300 1*103 1,0*103 Rozšířit definici, více informací doplnit

20 Výsledky měření Ad 2) Pravidla pro zaokrouhlování výsledků měření
VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření Ad 2) Pravidla pro zaokrouhlování výsledků měření Zpravidla zaokrouhlujeme na poslední platnou číslici Příklady : 5,379 17,751 17,650 Rozšířit definici, více informací doplnit

21 VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření Ad 3) Pravidla pro počítání s výsledky – aritmetické operace +;-;*;/ Příklady : 83,5 + 23,28 = 106, výsledek 106,8 865,9 - 2,8121 = 863,0879 výsledek 863,1 (9,2 : 6,8) * 0,3744 = 0, … výsledek 0,51 9,2 * 6,82 * = výsledek Rozšířit definici, více informací doplnit

22 VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření Ad 4) Pravidla pro uvádění výsledků měření a jejich nejistot v kalibračních listech Bodový odhad výsledku měřené veličiny – střední hodnota – aritmetický průměr, geometrický průměr, vážený průměr, modus (nejčetnější hodnota), medián (dělí uspořádanou řadu na dvě stejné poloviny) Intervalový odhad výsledku měřené veličiny – skládá se z odhadu měřené veličiny y a celkové nejistoty měření U – „výsledek“ měření je uváděn ve tvaru (y±U) Rozšířit definici, více informací doplnit

23 Výsledky měření Ad 5) Pravidla pro počítání s nejistotami
VŠCHT JKTP jš 2011 Výsledky měření Ad 5) Pravidla pro počítání s nejistotami Násobení konstantou K K * (y ± U) = K * y ± K * U Sčítání, odčítání, násobení, dělení (A ± a) + (B ± b) = (A + B) ± (a2 + b2)1/2 (A ± a) - (B ± b) = (A - B) ± (a2 + b2)1/2 (A ± a) * (B ± b) = (A * B) ± (a2 + b2)1/2 (A ± a) / (B ± b) = (A / B) ± (a2 + b2)1/2 Rozšířit definici, více informací doplnit

24 Další ustanovení týkající se obecných statí a článků – množství
VŠCHT JKTP jš 2011 ČL díl článek 1.2 Další ustanovení týkající se obecných statí a článků – množství Ve zkouškách na čistotu s číselnými limity a ve stanoveních obsahu se ke zkoušení předepisuje „přibližné“ množství. Množství skutečně použité se může lišit o max. 10% od předepsaného. Množství se naváží nebo odměří s přesností „přiměřenou“ udanému stupni přesnosti. Pro vážení odpovídá přesnost ±5 jednotek za poslední udanou číslicí. Rozšířit definici, více informací doplnit


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google