Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Základy metrologie.  Metrologie  Veličiny, Jednotky  Druhy nejvíce používaných měření  Postupy měření  PAT  Výsledky měření VŠCHT JKTP jš 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Základy metrologie.  Metrologie  Veličiny, Jednotky  Druhy nejvíce používaných měření  Postupy měření  PAT  Výsledky měření VŠCHT JKTP jš 2011."— Transkript prezentace:

1 7. Základy metrologie

2  Metrologie  Veličiny, Jednotky  Druhy nejvíce používaných měření  Postupy měření  PAT  Výsledky měření VŠCHT JKTP jš 2011

3  Metrologie je vědní a technický obor zahrnující všechny znalosti a činnosti týkající se měření.  Hlavní náplní metrologie v nejširším pojetí jsou :  Měřicí jednotky - zajištění srovnatelnosti výsledků měření a zkoušek, sjednocení značení, systém SI (ve svém důsledku by měl jednotný systém jednotek vést ke snižování nákladů unifikací (normalizováním) výrobních prostředků a výrobků na celém světě)  Etalony - měřidla používaná ke kalibraci jiných měřidel  Měřicí metody a vyhodnocování výsledků  Měřicí prostředky - míry, měřidla, snímače, převodníky, zapisovače, zobrazovače …  Pracovníci provádějící měření  Stanovení hodnot fyzikálních konstant a vlastností látek a materiálů  ………………… VŠCHT JKTP jš 2011

4  Legislativa  Zákon o metrologii č.505/1990 Sb. v platném znění  Prováděcí vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu  Vyhlášky zabezpečující jednotnost a správnost měřidel a měření a o základních měřicích jednotkách a o jejich označování  Vyhlášky o stanovených měřidlech  Vyhlášky o hotově baleném zboží  Vyhlášky o požadavcích na měřidla VŠCHT JKTP jš 2011

5  Jednotnost a správnost  Předpis o metrologii  Schémata návaznosti  Kalibrace VŠCHT JKTP jš 2011

6 1. Jednotky SI a jejich násobky a díly  Základní jednotky SI  7 základních jednotek  1 zvláštní název a značka jednotky teploty soustavy SI pro vyjádření Celsiovy teploty VŠCHT JKTP jš 2011

7  Další jednotky SI  Odvozené jednotky SI - lze odvodit pomocí definičních fyzikálních vztahů zapsaných obvyklým způsobem ve formě veličinových rovnic, tj. pomocí značek veličin  Odvozené jednotky SI s názvy a značkami (např. kmitočet, síla, vodivost …) VŠCHT JKTP jš 2011

8  Předpony a jejich značky používané pro označení dekadických násobků a dílů  Rozsah od 10E+24 do 10E-24  Násobky a díly v řádu +-3; pro rozsah 10E+3 až 10E-3 v řádu +-1  Zvláštní povolené názvy a značky desetinných násobků a dílů jednotek SI  Objem [l nebo L], Hmotnost [T], Tlak [bar] VŠCHT JKTP jš 2011

9 2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK (rovinný úhel, čas) VŠCHT JKTP jš 2011

10 3. JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ (elektronvolt, unifikovaná atomová jednotka) VŠCHT JKTP jš 2011

11 4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH (dioptrie, karát, ar, tex, milimetr rtuti, barn (plocha účinného průřezu 10E-28 m 2 )) 5. SLOŽENÉ JEDNOTKY (Kombinace jednotek uvedených v kapitole 1) VŠCHT JKTP jš 2011

12  Výroba a skladování  Práce se surovinami  Vážení a odměřování  Procesní výrobní data  Teplota, tlak, otáčky, chem.veličiny, průtok vzduchu..  Procesní monitoring a média ve výrobě  VZT parametry (teplota, průtok, poloha, RH, tlak..)  Média (teplota, tlak, průtok, TOC, vodivost, pH..) VŠCHT JKTP jš 2011

13  Laboratoře IPC, kontroly jakosti a výzkumu a vývoje  Chemické složení, hmotnost, objem, teplota, měření fyzikálně-chemických vlastností (pH, optická otáčivost, colorimetrie..)  Stabilitní zkoušení, termostaty (teplota, RH, osvětlení..) VŠCHT JKTP jš 2011

14  Ostatní provozy  Výroba substancí (detekce škodlivin, hořlavin …)  EMS a BP (hluk, osvětlení, detektory úniku prachu a jiných nebezpečných látek, diferenční tlak, pH, průtok, teplota, tlak …)  Energetika (měřiče spotřeby médií – teplo a teplá voda, pitná voda, elektrická energie, spotřeba páry a tlakového vzduchu, vymražovací jednotky, chlazení..)  Revize, validace, kvalifikace, kalibrace VŠCHT JKTP jš 2011

15  Vážení a odměřování  ČL2009  Váhové systémy (vážení s konstantní absolutní nebo relativní chybou příp. kombinace)  Chemické složení  Přímé určení měřené hodnoty  Porovnávací měření  Validace postupu (Validace analytické metody)  Monitorovací systémy a systémy sběru dat  Sběr informací, uchování, distribuce, hodnocení  Smysl – mít proces pod kontrolou  Zpětná dohledatelnost a doložitelnost všech podmínek výroby, skladování …. VŠCHT JKTP jš 2011

16  Process Analytical Technologie - PAT  Procesní analyzátory – významný rozvoj vzhledem ke stále se zvyšujícímu významu sběru procesních dat. Požadavky na zabezpečení jakosti, produktivitu a ochranu prostředí podporují tento pozitivní trend. Dostupné nástroje se neustále rozvíjejí a od jednoduchých měření (pH, teplota, tlak..) se přechází k měření komplexních atributů přímo v daném procesu.  Příkladem je např. náhrada fyzikálních měření u čištěné vody komplexním hodnocením úrovně TOC VŠCHT JKTP jš 2011

17  Procesní analyzátory pro homogenitu  Prachy a granuláty – procesy granulace, sušení, homogenizace, pomocné látky (např. pro tabletování, řízené uvolňování, stabilitu …)  Tabletování – 100% kontrola všech sledovaných parametrů ve všech tabletách …  Procesní analyzátory prostředí a médií  výroba, skladování a distribuce adjustačních materiálů, surovin, meziproduktů a hotových produktů včetně bulk produkce  „kontinuální“ sledování a hodnocení kvality prostředí a používaných médií VŠCHT JKTP jš 2011

18  1. Pravidla pro stanovení počtu platných číslic výsledku měření  2. Pravidlo pro zaokrouhlování výsledků měření  3. Pravidla pro počítání s výsledky měření  4. Pravidla pro uvádění výsledků měření a jejich nejistot v kalibračních listech  5. Pravidla pro počítání s nejistotami VŠCHT JKTP jš 2011

19  Ad 1) Pravidla pro stanovení počtu platných číslic výsledku měření  Počet platných číslic je závislý na uvádění desetinné čárky  Příklady :  1,030  5300,  5300  1*10 3  1,0*10 3 VŠCHT JKTP jš 2011

20  Ad 2) Pravidla pro zaokrouhlování výsledků měření  Zpravidla zaokrouhlujeme na poslední platnou číslici  Příklady :  5,379  17,751  17,650 VŠCHT JKTP jš 2011

21  Ad 3) Pravidla pro počítání s výsledky – aritmetické operace +;-;*;/  Příklady :  83,5 + 23,28 = 106,78 výsledek 106,8  865,9 - 2,8121 = 863,0879 výsledek 863,1  (9,2 : 6,8) * 0,3744 = 0,5065411764… výsledek 0,51  9,2 * 6,82 * 100000 = 62744000 výsledek 63000000 VŠCHT JKTP jš 2011

22  Ad 4) Pravidla pro uvádění výsledků měření a jejich nejistot v kalibračních listech  Bodový odhad výsledku měřené veličiny – střední hodnota – aritmetický průměr, geometrický průměr, vážený průměr, modus (nejčetnější hodnota), medián (dělí uspořádanou řadu na dvě stejné poloviny)  Intervalový odhad výsledku měřené veličiny – skládá se z odhadu měřené veličiny y a celkové nejistoty měření U – „výsledek“ měření je uváděn ve tvaru (y±U) VŠCHT JKTP jš 2011

23  Ad 5) Pravidla pro počítání s nejistotami  Násobení konstantou K  K * (y ± U) = K * y ± K * U  Sčítání, odčítání, násobení, dělení  (A ± a) + (B ± b) = (A + B) ± (a 2 + b 2 ) 1/2  (A ± a) - (B ± b) = (A - B) ± (a 2 + b 2 ) 1/2  (A ± a) * (B ± b) = (A * B) ± (a 2 + b 2 ) 1/2  (A ± a) / (B ± b) = (A / B) ± (a 2 + b 2 ) 1/2 VŠCHT JKTP jš 2011

24  Další ustanovení týkající se obecných statí a článků – množství  Ve zkouškách na čistotu s číselnými limity a ve stanoveních obsahu se ke zkoušení předepisuje „přibližné“ množství. Množství skutečně použité se může lišit o max. 10% od předepsaného.  Množství se naváží nebo odměří s přesností „přiměřenou“ udanému stupni přesnosti. Pro vážení odpovídá přesnost ±5 jednotek za poslední udanou číslicí. VŠCHT JKTP jš 2011


Stáhnout ppt "7. Základy metrologie.  Metrologie  Veličiny, Jednotky  Druhy nejvíce používaných měření  Postupy měření  PAT  Výsledky měření VŠCHT JKTP jš 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google