Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÉ FONDY Školy Královéhradeckého kraje a jejich možnosti získání finančních prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÉ FONDY Školy Královéhradeckého kraje a jejich možnosti získání finančních prostředků."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÉ FONDY Školy Královéhradeckého kraje a jejich možnosti získání finančních prostředků

2 Charakter současného období  zatím není v Evropské komisi schválen Národní strategický referenční rámec ČR pro léta 2007 – 2013 jako hlavní dokument, na nějž navazují všechny operační programy => nejsou projednány ani jednotlivé operační programy;  nejsou v konečné podobě zpracované příslušné dokumenty =>nelze jednoznačně říci přesné podmínky nových operačních programů;  Zastupitelstvem KHK byl schválen dokument, který definuje způsob podpory využití možností finanční podpory EU a krajských grantů;

3 Operační programy podle charakteru poskytovaných finančních prostředků 1. investiční - Regionální operační program NUTS II Severovýchod - Operační program Životní prostředí - Finanční mechanismus EHP/Norsko 2. neinvestiční - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Programy mají 85% podíl dotace z EU a 15% podíl ČR (je myšlen příspěvek SR, příspěvek kraje, obce nebo žadatele) – pokud je žadatelem obec, kraj, škola, nezisková organizace a projekt nenaplňuje svým charakterem veřejnou podporu

4 Regionální operační program (ROP) NUTS II Severovýchod  Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury  Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí  Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center  Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst  Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova  Prioritní osa 3: Cestovní ruch  Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí  Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání  Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu  Prioritní osa 5: Technická pomoc  V OP se počítá s křížovým financováním aktivit max. do 10% z celkových nákladů projektu (jsou myšleny neinvestice na školení atd.). Náklady na zpracování projektu mají být uznatelným nákladem.

5 Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí Oblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních center Podpora rozvoje: měst nad 50 000 obyvatel Typ podpory: integrovaný plán rozvoje města (zaměření tématické nebo územní) jde seznam ucelených dílčích individuálních projektů směřujících k integrovanému rozvoji daného území na celé období 2007 – 2013 Způsobilé výdaje: jednotlivé projekty min. 5 mil. Kč a na 1 integr. plán min. 100 mil. Kč Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Podpora rozvoje: měst nad 5 000 obyvatel Typ podpory: individuální projekty Způsobilé výdaje: jednotlivé projekty min. 5 mil. Kč Zaměření podpory: - výstavbu a modernizaci infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity - podporu rozvoje volnočasových aktivit souvisejících s oblastí školství a vzdělávání - přispění ke zlepšení přitažlivosti a kvality života ve městech, včetně celoživotního učení - podporu technického vybavení škol zařízením a pomůckami nutných pro výuku s cílem podpory nových vzdělávacích programů a zkvalitnění úrovně vzdělávání (např. ICT technikou, základním a aplikačním programovým vybavením) - podporu investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a celoživotního učení

6 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Podpora rozvoje: obce s počtem obyvatel 500 - 5 000 obyvatel Typ podpory: individuální projekty a grantová schémata Způsobilé výdaje: jednotlivé projekty min. 1 mil. Kč, na 1 GS 10 mil. Kč a projekt max. do 1 mil. Kč Zaměření podpory: - výstavbu a modernizaci infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity - podporu rozvoje volnočasových aktivit - přispění ke zlepšení přitažlivosti a kvality života ve městech, včetně celoživotního učení - podporu technického vybavení škol zařízením a pomůckami nutných pro výuku s cílem podpory nových vzdělávacích programů a zkvalitnění úrovně vzdělávání (např. ICT technikou, základním a aplikačním programovým vybavením) - podporu investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zahrnující též rekonstrukci havarijního stavu budov škol a prostor uvnitř škol

7 Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Oblast podpory 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Podpora rozvoje: propojení výuky a praxe přímo u budoucích nebo potenciálních zaměstnavatelů, a získání pracovních zkušeností u absolventů škol ještě před ukončením školy Typ podpory: individuální projekty Způsobilé výdaje: jednotlivé projekty min. 500 tis. Kč Zaměření podpory: - investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích (interiérové vybavení, počítačová technika apod.) - investice do vybavení učeben, případně dalších prostor určených pro praktickou výuku na školách a učilištích, případně přímo ve firmách, strojním a přístrojovým vybavením souvisejícím přímo se získáváním praktických dovedností - investice do rekonstrukce sociálního zázemí a dalších souvisejících prostor nezbytných pro výuku a získávání praxe - investice do rekonstrukcí, případně nástaveb, přístaveb budov (nikoli do výstavby nových budov), určených výhradně pro potřeby výuky a získávání praktických znalostí a dovedností

8 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik povodní Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší (řešení problematiky kotelen, snížení prašnosti pomocí izolační zeleně …) Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí Prioritní osa 3: udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (instalace fototermických a fotoelektrických systémů, tepelná čerpadla, využití biomasy …) Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (zateplovací systémy budov, řešení výplní otvorů, zrušení tepelných mostů, měření a regulace …) Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Prioritní osa 5: Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

9 Prioritní osa 7: Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací (podpora center a poraden, tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičních charakteru … ) Finanční podíly 85% z EU a 10% z vlastních zdrojů, max. 5% možnost spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí a Státního rozpočtu. Předpoklad výzvy podzim 2007

10 Finanční Mechanismy EHP/Norsko Prioritní oblast 3: Rozvoj lidských zdrojů Zaměření priority: 3.6 Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů Finanční krytí: 85% z EHP/Norsko fondu a 15% z vlastních zdrojů, (popř. z krajského rozpočtu) Možnost čerpání: - přímo na ministerstvu financí ČR (nad 250 000 Eur) -> 3. výzva podzim 2007 - na ministerstvu financí ČR Blokový grant (BG) Fond na přípravu projektů podávaných na MF ČR (5 000 – 20 000 Eur představuje 90% podpory), doba realizace 1 – 4 měsíce -> 1. výzva běží 26. 3. – 25. 5. 2007, bližší informace jsou na www.eeagrants.cz - na kraji v rámci BG kraje (16 500 – 250 000 Eur) -> první kolo výzvy červen 2007

11 Operační program Vzdělávání pro konkurence-schopnost Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání Prioritní osa 2 – Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory 2.2 – Vyšší odborné vzdělávání Prioritní osa 3 – Další vzdělávání vzdělávání Oblast podpory 3.2 – Individuální další vzdělávání Oblast podpory 3.3 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání Prioritní osa 4 – Technická pomoc V OP se počítá s křížovým financováním aktivit max. do 10% z celkových nákladů projektu (na investice). Náklady na zpracování projektu mají být uznatelným nákladem.

12 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1: Adaptabilita (podpory investic do lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, prohlubování a rozšiřování odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů; podporování intervence zaměřené na zvyšování dostupnosti nabídky dalšího vzdělávání, a to podporou vzdělávacích a výcvikových programů) Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce (podporu mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů mezi projekty v různých členských státech, mezi skupinami aktérů zaměřených na specifickou problematiku) Prioritní osa 6: Technická pomoc

13 Mechanismus schvalování projektových záměrů 1. Co se bude schvalovat? 1.Obsah projektu – soulad s programovým opatřením, koncepcí rozvoje školství 2.Finanční podpora na přípravu projektu a projektové dokumentace 3.Finanční podpora samotné realizace – finanční spoluúčast 15% z celkové částky projektového záměru 4.Propojení projektu s neinvestiční částí – existence doplňkového projektu z evropského sociálního fondu (operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, popř. operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)

14 Mechanismus schvalování projektových záměrů 2. Kdo se bude k záměrům vyjadřovat? Střední škola za pomoci CEP zpracuje projektový list (jde o projek- tový záměr) na investiční či neinvestiční projekty, CEP jej postoupí dále Odbor školství zaujme stanovisko k projektovým záměrům Výbor školství doporučí nebo nedoporučí Radě Královéhradeckého kraje k podpoře předložené projektové záměry Rada Královéhradeckého kraje projedná veškeré projektové záměry, které buď podpoří či nepodpoří a vyjádří se k možné finanční podpoře projektů Poznámka: Projektový list bude po dohodě s Odborem školství na webových stránkách kraje

15 Úloha Královéhradeckého kraje poradní funkce – směřování aktivit projektů koordinace aktivit škol zajištění návaznosti na koncepci rozvoje školství možná finanční podpora přípravy projektů možná finanční podpora realizace projektů

16 Úloha Centra evropského projektování s přípravou projektu Pomoc při zpracování projektových listů V případě schválení projektu zpracování a projednání žádosti Řízení realizační fáze projektu Konzultace k tzv. měkkým projektům – projekty ESF

17 Centrum evropského projektování Na závěr si Vás dovoluji pozvat na Veletrh Best Practices, který organizuje CEP dne 18. 6. 2007 v prostorách Krajského úřadu. Budou zde prezentovány úspěšné projekty z evropských fondů realizované v rámci Královéhradeckého kraje. Veletrh má sloužit k získání inspirací a předávání zkušeností z jednotlivých fází realizace projektu. Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Ing. Milan Janulík, tel. 495 817 358, e-mail: janulik@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "EVROPSKÉ FONDY Školy Královéhradeckého kraje a jejich možnosti získání finančních prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google