Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh přiřazení kvalifikací terciárního vzdělávání k úrovním EQF Konference k přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k EQF 11. března 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh přiřazení kvalifikací terciárního vzdělávání k úrovním EQF Konference k přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k EQF 11. března 2011."— Transkript prezentace:

1 Návrh přiřazení kvalifikací terciárního vzdělávání k úrovním EQF Konference k přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k EQF 11. března 2011

2 2 Širší kontext ČR (1) V současné době jsou připravovány reformy vysokoškolského i celého terciárního vzdělávání, které si vyžádají ještě diskusi a novou právní úpravu  Vzniká Strategický rámec vysokoškolské politiky, návrh Věcného záměru zákona o vysokoškolském vzdělávání, jsou v běhu Individuální projekty národní pro národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-Ram, kvalitu, celkovou reformu (finanční pomoc studentů), vznikají nové Zásady financování,… Navrhuje se přiřazení systému terciárního vzdělávání (vznikající kvalifikační rámec na této úrovni se vyvíjí a má charakter nástroje pro reformu systému), který vyjde ze současných právních úprav  Po modernizaci systému bude k dispozici dokument, který do budoucna usnadní práci se současnými kvalifikacemi, které mohou získat jinou podobu (VOV, profesní doktorát atd.)

3 Proč chceme systém přiřadit k EQF Větší transparentnost v evropském prostoru vzdělávání  přiřazeny i existují nástroje, ECTS nebo Europass/dodatek k diplomu  možnost vzájemně porovnat kvalifikace se neobejde bez „zjednodušené“ společné architektury a bez společné metodiky Musí stát na vzájemné důvěře – proto začleněny systémy zabezpečení kvality a otevřenosti jednotlivých zemí Snazší uznávání kvalifikací založené na vzájemném porozumění výsledkům učení a kompetencím, které student získal - snazší uznání jak pro potřeby dalšího studia tak celoživotního učení, tak i pro potřeby zaměstnavatelů Zastřešující rámec kvalifikací a s ním kompatibilní soustavy kvalifikací na národních úrovních založené na výsledcích učení umožní i uznávat vzdělávání získané mimo vysokou školu, včetně neformálního vzdělávání či informálního učení Zkvalitnění mobility studentů i pracovníků 3

4 4 Širší kontext ČR (2) Motivace: Referenční zpráva je vstupenkou do Evropského prostoru vzdělávání => začlenit národní systém a zároveň bude ponechán dostatek času pro vyjasnění a pro vytvoření národního rámce kvalifikací reflektujícího již nově upravený systém terciárního vzdělávání (např. hodnocení kvality a akreditace, inovovaná struktura kvalifikací apod.) Smyslem je využít vymezení příslušných kvalifikací (studijních programů) v platných právních předpisech (zákony, vyhlášky) a materiálech zejména Akreditační komise i praktické postupy a vztáhnout je k Evropskému rámci kvalifikací (EQF), kde je to vhodné k Rámci kvalifikací pro EHEA (QF-EHEA), Snaha o hledání konsensu - zapojení zájmových skupin: ministerstva (ministerstev) zaměstnavatelů, vysokých škol, studentů, akreditačních komisí (AK pro VOV i AK ČR)

5 5 Terciární vzdělávání Veškeré standardní vzdělávání, které navazuje na dosažené střední vzdělání a které vede k získání vyššího stupně vzdělání. Podle ISCED 97 se jedná o úrovně ISCED 5 a 6  vyšší odborné vzdělávání uskutečňované na vyšších odborných školách a ve dvou nejvyšších ročnících konzervatoří (úroveň ISCED 5B). VOŠ nemají postavení vysokých škol, i když synergie (studijní zátěž, akreditace, vnitřní a vnější hodnocení, formy vzdělávání, absolutorium – zkouška z odb.předmětů, obhajoba absolventské práce, cizí jazyk), po ukončení programu VOV nelze pokračovat v magisterském studiu; silně prakticky orientované  vysokoškolské vzdělávání, které se uskutečňuje na vysokých školách (úrovně ISCED 5A a 6)

6 6 Kvalifikace (Qualification): Formální výsledek procesu hodnocení a validace, který se získává, když příslušný orgán stanoví, že jedinec dosáhl vzdělávacích výsledků podle daných standardů. (Doporučení o EQF, 2008) pojetí kvalifikace v zákonu č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kde je kvalifikace definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“.

7 7 Právní úpravy Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška 10/2005 Sb., o organizaci studia na VOŠ

8 8 Kvalifikace získané na úrovni terciárního vzdělání vyšší odborné vzdělávání - ISCED 5B  Program vyššího odborného vzdělávání- titul „diplomovaný specialista“ („DiS.“) uváděné za jménem vysokoškolské vzdělávání - ISCED 5A  Bakalářský studijní program – akademický titul „bakalář“ ( „Bc.“), v oblasti umění akademický titul „bakalář umění“ („BcA.“)  Magisterský studijní program, navazující magisterský studijní program vysokoškolské vzdělávání - ISCED 6  Doktorský studijní program - akademický titul „doktor“ ( „Ph.D.“), v oblasti teologie akademický titul „doktor teologie“ ( „Th.D.“), v obou případech jsou tituly uváděné za jménem

9 9 Kvalifikace získané na magisterské úrovni „inženýr“ („Ing.“ uváděné před jménem), „inženýr architekt“ („Ing. arch.“) uváděné před jménem), „magistr“ („Mgr.“ uváděné před jménem) „magistr umění“ („MgA.“ uváděné před jménem), „doktor medicíny“ („MUDr.“ uváděné před jménem), “doktor zubního lékařství” (MDDr. uváděné před jménem), „doktor veterinární medicíny“ („MVDr.“ uváděné před jménem), „doktor práv“ („JUDr.“ uváděné před jménem), „doktor filozofie“ („PhDr.“ uváděné před jménem), „doktor přírodních věd“ („RNDr.“ uváděné před jménem), „doktor farmacie“ („PharmDr.“ uváděné před jménem), „licenciát teologie“ („ThLic.“ uváděné před jménem) „doktor teologie“ („ThDr.“ uváděné před jménem)

10 Vybraná kritéria

11 Evropské rámce kvalifikací Úroveň rámce EQFCyklus v rámci kvalifikací pro EHEA (QF-EHEA) 1- 2- 3- 4- 5 1 „Kvalifikace krátkého cyklu“ 120 ECTS kreditů 6180-240 ECTS kreditů 72 60 – 180 ECTS kreditů, přičemž zpravidla 90-180 ECTS, a současně minimálně 60 ECTS kreditů musí být dosaženo na úrovni 2.cyklu 83 Není specifikováno; jako standard se uvádějí 3-4 roky prezenční formy studia

12 12 Kritérium 2: Existuje jasná a prokazatelná vazba mezi úrovněmi kvalifikací vnitrostátního rámce nebo systému kvalifikací a deskriptory úrovní Evropského rámce kvalifikací.

13 13 Vyšší odborné vzdělávání Právní úpravy (Školský zákon a Vyhláška MŠMT o VOV – nerozvádí charakteristiky, obecné Materiál AK „Cíle a charakteristiky VOV“, 2008 VOV nevyhovuje ani úrovni 5 EQF (vyšší nároky) ani úrovni 6 EQF (nesplňuje vše) Vytipovány charakteristiky úrovně 6 EQF, které představují hlavní rozdíly oproti úrovni 5 EQF („pokročilé znalosti“, kritické porozumění“, „pokročilé dovednosti“, „řízení složitých technických a odborných činností“ Tyto aspekty jsou obsaženy v cílech VOV i požadavcích AK Další porovnání proběhlo mezi deskriptory 1.cyklu QF- EHEA a deskriptory „krátkého cyklu“ – opět ne zcela odpovídající, ale spíše prvý cyklus Neodpovídá požadavku, že umožňuje pokračovat ve 2.cyklu Závěr: VOV má některé charakteristiky 5.úrovně EQF, převládají však v klíčových charakt.6. úrovně EQF; obdobně v 1.cyklu QF- EHEA oproti krátkému cyklu QF-EHEA

14 14 Bakalářské studijní programy zákon o vysokých školách, § 45, 48); využity materiály AK, praxe Porovnání s deskriptory EQF úrovně 6 a QF EHEA 1.cyklu Charakteristika jeví jako příliš stručná, nicméně obsahovou shodu lze konstatovat Znalosti- zejména obsahová shoda v zákoně, praxe AK a její Standardy Dovednosti – není v dokumentech, ale vyžadováno při obhajobě bakalářské práce – kontrolovány a vyhodnocovány AK Zavedeny kredity ECTS a odpovídají požadavkům QF-EH Závěr: Charakteristika bakalářského studijního programu tak, jak je uvedena v zákoně o vysokých školách a ve Standardech Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditace, jak odpovídá požadavkům na ukončení studia, odpovídá 6. úrovni EQF a 1. cyklu rámce kvalifikací pro EHEA.

15 Vyšší odborné vs. Bakalářské VOVBc. Předpokladem vstupu je maturitní zkouška 3-3,5 roku180-240 ECTS Soulad s deskriptory 5-6.úroveň EQF; 1.cyklus QF-EHEA Soulad s deskriptory 6.úroveň EQF; 1.cyklus QF-EHEA Akademicky níže než Bc.- nedává přístup k 2.cyklu Dává přístup k 2. cyklu Vstup na trh práce Prakticky orientované-praxeMůže být praxe, široké spektrum profilů V řadě případů stejné profesní uznání – zejména reg.profese (programy VOV i Bc. Splňují požadavky Direktivy EU pro reg. profese)

16 16 Magisterské studijní programy zákon č. 111/1998 Sb., (zákon o vysokých školách), § 46, 48, Standardy AK, praxe Porovnání s deskriptory evropských rámců (EQF úrovně 7 a QF EHEA 2.cyklu)  požadavky jsou sice stručné, nicméně je možno v nich zřetelně rozlišit znalosti (získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje), dovednosti (zvládnutí jejich aplikace) a kompetence (rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti)  při porovnání s rámcem EQF můžeme konstatovat dobrou shodu pokud jde o znalosti a obsahově i u dovedností  QF-EHEA: v kategoriích „znalosti a porozumění“ a „využívání znalostí a porozumění“ rovněž nemalý obsahový průnik  Shoda ve studijní zátěži – ECTS kreditech, pouze malá část SP vybočuje z QF_EHEA (180 ECTS kreditů nebo v případě dlouhého SP pouze 240 ECTS kreditů) Závěr: Na základě charakteristiky magisterského studijního programu vymezené zákonem o vysokých školách a ve Standardech AK a požadavkům na státní závěrečné zkoušky a obhajobu diplomové práce, že odpovídá 7. úrovni EQF a 2. cyklu Dublinských deskriptorů.

17 17 Doktorské studijní programy zákon č. 111/1998 Sb., (zákon o vysokých školách), § 47), Standardy AK, praxe V charakteristice doktorského studia obsahový překryv s a 3. cyklem rámce EHEA a úrovní 8 EQF je největší Podle zákona o vysokých školách nejsou doktorské programy zaměřeny výlučně na přípravu k vědecké či výzkumné činnosti, ale že je zmíněna i tvůrčí činnost v oblasti vývoje, což je dostatečně široký pojem, aby zahrnul i inovace, o nichž se hovoří v EQF Veliký důraz na původní tvůrčí činnost a „disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“. AK věnuje pozornost kontrole disertačních prací Závěr: Na základě charakteristiky doktorského studijního programu vymezené zákonem o vysokých školách a Standardy AK a praxi při hodnocení, je možné konstatovat, že odpovídají 8. úrovni EQF a 3. cyklu rámce kvalifikací pro EHEA

18 Kritérium 3: Vnitrostátní rámec nebo systém kvalifikací a jeho kvalifikace jsou založeny na zásadě a cíli výsledků učení a jsou provázány s postupy pro validaci neformálního a informálního učení a se systémy kreditů, pokud takové systémy existují

19 Výsledky učení Výsledky učení popisují, co by student měl umět, čemu by měl porozumět a co by měl umět udělat poté, co úspěšně završí proces učení. Pozn.: Výsledky učení jsou vztaženy k deskriptorům v rámci kvalifikací na národní i evropské úrovni. (Průvodce ECTS, 2009) Výroky o tom, co učící se zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat po ukončení procesu učení; jsou definovány jako znalosti, dovednosti a kompetence. (Doporučení o EQF, 2008)

20 20 Výsledky učení a jejich provázání s postupy pro validaci neformálního a informálního učení a se systémy kreditů Všechny veřejné vysoké školy mají zaveden ECTS systém na úrovni bakalářského a magisterského studia.  standardní doba studia definovaná zákonem o vysokých školách v bakalářských a magisterských studijních programech, je ve shodě s evropským kvalifikačním rámcem pro EHEA. Její převedení na kredity ECTS je jednoduché, neboť jednomu standardnímu roku studia (akademickému roku) odpovídá 60 ECTS kreditů. Požadavky na akreditaci jednotlivých studijních programů/oborů staví na výsledcích učení, zejména v kategoriích „profil absolventa“ a „cíle učení“, a to členěných na „znalosti“, „dovednosti“ a „kompetence“. V praxi není zatím důsledně vyžadována a má charakter doporučení. Návrh: důsledně vyžadovat přístup založený na zásadě „výsledků učení“ členěných na v kategorie „znalosti“, „dovednosti“ a „kompetence“v rámci „profilu absolventa“ a „cílů učení“v rámci akreditací studijních programů/oborů, a to jak na úrovni vysoké školy, v rámci přípravy akreditačních materiálů a „vnitřní akreditace“, tak Akreditační komisí ČR při udělování akreditací.

21 Kritérium 4: Postupy pro zahrnutí kvalifikací do národního rámce kvalifikací nebo pro popis postavení kvalifikací v národním systému kvalifikací jsou transparentní.

22 Akreditace a hodnocení kvality Akreditační proces – všechny programy – akreditace MŠMT Řídí se postupy popsanými v zákonu a nižších právních normách (vyhláškách) Vnitřní hodnocení – výsledky je povinností institucí zveřejňovat Vnější hodnocení – výsledky zveřejňovány Akreditační komise – nezávislá  Zveřejňuje výsledky svých jednání na svém webu: http://www.akreditacnikomise.cz/ http://www.akreditacnikomise.cz/  Negativní veto Možnost odebrat akreditaci (po vyčerpání „nápravných“ opatření – případy se staly Postupy i výsledky transparentní, zveřejněné na webu

23 Struktura webu AK Složení AK Složení stálých pracovních skupin AK Hodnocení vysokých škol (přehled, zprávy, dotazníky) Zápisy ze zasedání 2000-2011 Aktuality Termíny zasedání Náležitosti žádosti Standardy pro posuzování žádosti Výroční zprávy Vnitřní hodnocení (vlastní hodnocení AK) Vnější hodnocení (vnější hodnocení AK – členství v ENQA) Legislativa Zahraniční aktivity Financování …..

24 Kritérium 5: Národní systém(y) zajišťování kvality v oblasti vzdělávání a profesní přípravy odkazuje/odkazují na národní rámec nebo systém kvalifikací a je/jsou v souladu s příslušnými evropskými zásadami a pokyny (podle přílohy III doporučení)

25 Systém(y) zajišťování kvality uplatňovány všechny zásady spojené s EQF nejsou uplatňovány v obou sektorech ve stejné míře nebo stejným způsobem. ani v jednom z těchto sektorů nebyl zatím oficiálně a výslovně zformulován systém zajišťování kvality, přestože jeho rozhodující prvky existují a většinou dobře fungují. systém akreditací studijních a vzdělávacích programů v tom rozsahu, jak je zaveden v České republice (vztahuje se i na univerzity!) není v Evropě a ve světě vůbec běžnou záležitostí. akreditace se zásadně uděluje na omezenou dobu, po níž je nutno žádat o prodloužení akreditace (tzv. reakreditaci), nahrazuje do značné míry pravidelná vnější hodnocení, která do systému zajišťování kvality jinak standardně patří možnost odebrat akreditaci

26 Vnější hodnocení AK Posuzován soulad s ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance v EHEA) pro plné členství v ENQA AK ČR prošla vnějším hodnocením (2010) se závěrem :“Hodnotící panel je s ohledem na písemné nebo ústní podklady, které uvážil, je toho názoru, že Akreditační komise České republiky nevykonává své funkce v úplném souladu s podmínkami členství v ENQA. Akreditační komise je však podle názoru hodnotícího panelu v dostatečném souladu s podmínkami, takže její plné členství v ENQA je oprávněné.“ Viz http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/236/CZ_Z averecna_zprava_z_vnejsiho_hodnoceni_AK.pdf http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/236/CZ_Z averecna_zprava_z_vnejsiho_hodnoceni_AK.pdf

27 Kritérium 6: Proces přiřazování musí zahrnovat řádné schválení příslušných orgánů zajišťování kvality.

28 Přiřazování systému (nikoliv rámce) vzdělávání bylo postaveno na zákonných normách a materiálech obou akreditačních komisí Reflektovalo postupy při vnějším hodnocení kvality zejména pro účely akreditace Byla připravena podkladová studie o zabezpečování kvality, která byla s akreditačními komisemi konzultována Připomínky zapracovány

29 Kritérium 10: Po dokončení procesu přiřazování a v souladu s termíny stanovenými v doporučení obsahují všechna nově vystavená osvědčení o kvalifikaci, diplomy a dokumenty Europassu vydané příslušnými orgány jasný odkaz, prostřednictvím národního systému kvalifikací, na odpovídající úroveň Evropského rámce kvalifikací. Bude obsaženo v Dodatku k diplomu. Po ukončení referenčního procesu úroveň EQF; po dokončení sebecertifikaceúroveň QF-EHEA

30 30 Stupeň vzdělání/typ terciárního vzdělání Úroveň rámce EQFCyklus v rámci pro EHEA vyšší odborné vzdělání 3 – 3,5 roku studia Absolventům studia vyššího odborného vzdělávání je udělován akademický titul „diplomovaný specialista“ (ve zkratce „DiS.“ uváděné před jménem) Nesplňuje podmínku QF-EHEA – dát přístup na trh práce i do 2. cyklu studia, není tedy „boloňskou“ kvalifikací 1.cyklu v pravém slova smyslu 6 180-240 ECTS 1 vysokoškolské bakalářské vzdělání 3-4 standardní roky studia 180 – 240 ECTS kreditů Absolventům studia v bakalářských studijních programech jsou udělovány následující akademické tituly: „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem), „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem) v oblasti umění akademický titul vysokoškolské magisterské vzdělání 1-3 standardní roky studia, pokud magisterský studijní program navazuje na bakalářský 60 -180 ECTS kreditů 4-6 standardních roků studia, pokud magisterský studijní program nenavazuje na bakalářský 240 – 300 ECTS kreditů Absolventům magisterského studijního programu jsou udělovány následující akademické tituly: „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem)v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“) uváděné před jménem) v oblasti architektury, „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem) v oblasti umění, „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem) v ostatních oblastech s výjimkou lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství a hygieny. 7 60-120 ECTS zpravidla 90 – 120 ECTS V součtu za bakalářské a magisterské vzdělání je obvyklý počet ECTS kreditů 300 2 „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem) v oblasti lékařství, “doktor zubního lékařství” (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem) v oblasti zubního lékařství, „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem), Po vykonání státní rigorózní zkoušky: „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem) v oblasti práva, „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd, „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem) v oblasti přírodních věd, „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem) v oblasti farmacie, „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem) v oblasti katolické teologie „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem); pro oblast teologie s výjimkou katolické teologie. Vysokoškolské doktorské vzdělání 3 – 4 standardní roky studia Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem), „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“ uváděné za jménem) v oblasti teologie. 8 3-4 standardní roky studia 3

31 Budoucí vývoj Reforma terciárního vzdělávání – nový zákon o vysokých školách Změny v kvalifikačním systému (reforma VOV) Divezifikace institucí – prohloubení diverzifikace programové  Zavedení indikativní soustavy ukazatelů výkonu pro systém vysokého školství  Zavedení programů krátkého cyklu (reforma VOV)  Rigorosum definované jako profesní doktorát  Podpora profesně orientovaných Bc. Programů  Studijní programy s vazbou na výzkumnou (kreativní) činnost VŠ V zabezpečení kvality  Sjednocení přístupů k rozsahu a obsahu metod a procesů zajišťování kvality na vysokých školách  Přechod k akreditaci a hodnocení větších celků (oblastí vzdělávání, institucí Zavedení rámce kvalifikací jako nástroje reformy (Q-Ram: 3 úrovně deskriptorů: národní – obecné; pro oblasti vzdělávání – standardy- napojení na akreditace; deskriptory studijního programů (výsledky učení)

32 32 Závěrem (1) Přiřazování systému namísto rámce přineslo řadu metodologických problémů  U rámce by byly deskriptory koncipovány na základě evropských a bylo by jednodušší nalézt shodu  Nelze přiřadit (sebecertifikovat) ke QF-EHEA, vyžaduje rámec kvalifikací; nicméně se ukázalo jako vhodné vzít v úvahu oba soubory deskriptorů: Dublinské i úrovní EQF Přineslo ale i výhody  Systém postaven na dlouhodobě fungujících právních normách  Bylo třeba prověřit činnosti zejména v oblasti akreditací a hodnocení kvality  Bylo třeba vzít v úvahu fungování v praxi – praxe zaběhnutá  Celý systém byl zpracován na jednom místě – vynikly (ne)prostupnosti

33 Závěrem (2) Včleněno i uznávání předchozího učení (prior learning) –zejména neformálního a informálního - prozatím pouze do úrovně 3 EQF, v menší míře 4 – potenciál i pro dílčí kvalifikace na vyšších úrovních – část NSK Proces dynamický, s ohledem na reformy a budoucí systém terciárního vzdělávání bude po dosažení konsensu a přijetí nového zákona implementován NRK, který vzniká vrámci IPn Q-Ram =>referenční zpráva přepracována a znovu předložena k vyjádření zahraničním expertům (do 3-5 let), v tom čase již s přiřazením NRK I potom musí systém zůstat otevřený dalšímu vývoji

34 Děkuji za pozornost Věra Šťastná (vera.statsna@ruk.cuni.cz)


Stáhnout ppt "Návrh přiřazení kvalifikací terciárního vzdělávání k úrovním EQF Konference k přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k EQF 11. března 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google