Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam a metodika výuky mzdového účetnictví na školách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam a metodika výuky mzdového účetnictví na školách"— Transkript prezentace:

1 Význam a metodika výuky mzdového účetnictví na školách

2 Výuka mezd na ekonomických školách
Stávající stav výuky Pracovní poměry a výpovědi Dohody Superhrubá mzda Čistá mzda Zdravotní a sociální pojištění Nemocenské, mateřská Použití SW – OK mzdy

3 Stávající stav výuky - 1 Studenti ekonomických škol jsou v rámci povinné výuky seznamováni se základy účetnictví. Součástí výuky bývá i seznámení s aktuálním daňovým systémem. Problematice zpracování mezd, která je přinejmenším stejně významným článkem ekonomické soustavy jakou účetnictví samotné, pak bývá věnováno podstatně méně času. Podobná situace je i v oblasti personalistiky.

4 Stávající stav výuky - 2 Studenti jsou obvykle seznámeni s teorií a na praxi doposud chybí vhodné výukové programy. Ideální cestou, jak ověřit načerpané znalosti, je zapojení konkrétních praktických případů a především pak zapojení aktuálního softwarového vybavení. Absolvent, který během studií načerpal praktické znalosti softwarových programů určených pro účetnictví, mzdové účetnictví, personalistiku, je v praxi více než vítán.

5 Stávající stav výuky - 3 V současnosti prozatím neexistuje škola, která by se specializovala na přípravu mzdových účetních. A přitom je to oblast nesmírně složitá. Kromě daňových předpisů musí mzdová účetní znát i oblast zdravotního a sociálního pojištění a mnohé další předpisy. Změny jsou zde mnohem častější než v oblasti účetnictví.

6 Pracovní poměry – (ZP část druhá)
Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru

7 Pracovní smlouva - vzor
uzavřená dle § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších novelizací. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem IČ: zastoupena (dále jen „zaměstnavatel“) na straně jedné a 2. adresa (dále jen „zaměstnanec“) na straně druhé uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto pracovní smlouvu: Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: Zaměstnanec nastoupí do práce dne: Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou/dobu neurčitou Místem výkonu práce je Sjednává se zkušební doba v délce 3 měsíce. Další ujednání: informace o nároku na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování nároku na dovolenou, údaj o výpovědních dobách (výpovědní doby se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění), údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby Body a), b) a d) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný pracovněprávní předpis nebo na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.) Zaměstnanec je povinen :dodržovat pracovní kázeň, svěřenou práci vykonávat v pracovní době svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí, řídit se příkazy a pokyny vedoucích pracovníků zaměstnavatele a dodržovat právní řád České republiky, ustanovení vnitřních předpisů a jiných směrnic zaměstnavatele, pokud je zaměstnavatel vydá. Zaměstnanec je povinen při výkonu práce dodržovat předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí, příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce (funkci), s nimiž byl při nástupu seznámen, což stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Obě strany berou na vědomí, že práva a povinnosti plynoucí ze sjednaného pracovního poměru upravuje zákoník práce a další pracovněprávní předpisy, jakož i interní předpisy a směrnice zaměstnavatele, pokud je zaměstnavatel vydá. Zaměstnanec podpisem pracovní smlouvy stvrzuje, že byl před uzavřením smlouvy řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této pracovní smlouvy, zejména s pracovními podmínkami, za nichž má práci vykonávat a pracovní náplní a povinností zaměstnance. Zaměstnavatel se zavazuje přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce (funkce), platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet mu podmínky pro plnění pracovních úkolů. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž zaměstnanec obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Obě strany s tímto zněním pracovní smlouvy souhlasí, což potvrzují svým podpisem. V dne V dne Zaměstnavatel zaměstnanec

8 Nová úprava pracovní doby a přesčasů
Přesčasy se nezapočítávají do mzdy a platí se zvlášť. Firmy nemohou sjednat s pracovníkem smlouvu s tím, že přesčasy jsou již započteny ve mzdě, navíc zaměstnanec musí s přesčasovou prací souhlasit. Pracovní pohotovost na pracovišti je podle nového zákoníku považována za pracovní dobu.

9 Skončení pracovního poměru § 48
Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. U cizinců uplynutím doby pobytu,vyhoštěním, uplynutím doby povolení k zaměstnání (zelená karta) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance.

10 Výpověď daná zaměstnavatelem § 52
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným, d) rozhodnutím lékaře při pracovním úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo při nejvyšší přípustné expozici, e) pozbyl-li zaměstnanec zdravotní způsobilost f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy, g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr (upozornění na výpověď v posledních 6 měsících)

11 Zkrácení výpovědní doby a vyšší odstupné v novém zákoníku práce
Ve starém zákoníku práce byla výpovědní doba od zaměstnavatele tříměsíční a musel vyplácet odstupné ve výši dvouměsíčního platu, nyní je situace opačná, tedy dvouměsíční výpovědní doba a tříměsíční plat jako odstupné.

12 Zrušení vedlejšího pracovního poměru
V novém zákoníku je na něj pohlíženo jako na normální hlavní pracovní poměr a tudíž se na něj vztahují všechny ustanovení zákoníku práce, například dvouměsíční výpovědní lhůta či vyplacení odstupného. Dosud to bylo tak, že tento poměr bylo možné ukončit bez udání důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou.

13 Dohody o pracích mimo pracovní poměr -1
§ 75 Dohoda o provedení práce § 76 Dohoda o pracovní činnosti

14 § 75 Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce. Část odměny může být zaplacena již po provedení určité části pracovního úkolu.

15 § 76 Dohoda o pracovní činnosti
DPČ lze uzavřít když nepřesáhne hranici 20 hodin týdně. Práce v rozsahu do ½ týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu smlouvy, (nejdéle za 52 týdnů) Dohoda se uzavírá písemně, V dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Výpovědní doba je 15 dní, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

16 Porovnání poměru a dohod
Druh smlouvy Pojištění Forma smlouvy Zkušební doba Maximální rozsah Pracovní poměr ANO Písemná 40 hod. týdně Dohoda o pracovní činnosti 20 hod. týdně Dohoda o provedení práce NE i ústní 150 hod ročně

17 Minimální mzda Minimální mzda za měsíc je 8000 Kč při 40-ti hodinovém pracovním týdnu nebo 48,10 Kč na hodinu. Tato hodnota se může ještě snížit o 10 % v případě, že jde o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního poměru, 20 % v případě, kdy jde o mladistvého zaměstnance.

18 Srážková a zálohová daň
Pokud zaměstnanec NEPODEPSAL prohlášení k dani: Použije se srážková daň a žádná záloha se neodvádí - v případě příjmů do 5000 Kč nebo se odvádí záloha na daň - v případě příjmů nad 5000 Kč. V obou případech se použije sazba 15 % a nepřihlíží se k měsíčním slevám na dani ani daňovému zvýhodnění na dítě. Pokud zaměstnanec PODEPSAL prohlášení k dani: Odvádí se záloha na daň. I v tomto případě se použije sazba 15 %, přihlíží se ke slevám na dani a daňovému zvýhodnění na dítě.

19 Studentské brigády Studenti mohou práci vykonávat jak na základě pracovního poměru, tak také na základě dohod. Zdaňování studentů v rámci brigád je obdobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti si navíc mohou uplatnit slevu na dani na studium. V případě, kdy student NEPODEPÍŠE prohlášení k dani u zaměstnavatele, je jeho příjem: do maximální výše 5000 Kč zdaňován srážkovou daní  15 % (při použití této daně je daňová povinnost pracovníka-studenta vyrovnána), nad  5000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15%. Navíc v tomto případě se nepřihlédne k měsíční slevě na dani! Pokud student prohlášení PODEPÍŠE je mu vypočítána záloha na daň a uplatněna sleva na poplatníka i na studenta. ICT Forum pro školy

20 Superhrubá mzda Superhrubá mzda je hrubá mzda zaměstnance, která je navýšena o povinné pojistné. Povinné pojistné je pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecném zdravotním pojištění. Superhrubá mzda v roce 2009 = = hrubá mzda * 1,34 tj. mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem 25 % sociální + 9 % zdravotní pojištění

21 Superhrubá mzda - výpočet
+ Hrubá mzda (HMz) Základní mzda + příplatků + odměny + náhrady mzdy (dovolená, svátek) + dalších plnění. Zdravotní pojištění (ZP) ZP za zaměstnance odvádí zaměstnavatel (9 % z HMz). Zaokrouhleno na celé koruny nahoru. Sociální pojištění (SP) SP za zaměstnance odvádí zaměstnavatel (25 % z HMz). Zaokrouhlí na celé koruny nahoru. = Superhrubá mzda SHMz Pojem v zákoně nenajdeme, je to hrubá mzda zvýšená o pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance

22 Výpočet čisté mzdy SHMz Super hrubá mzda - Záloha na daň bez slev
Vypoč. ze zdanitel. mzdy a ponížená o slevy na dani a daň. zvýhodnění na dítě + Slevy na dani 1/12 ročních slev na dani (na poplatníka) Daňové zvýh. bonus 1/12 ročních hodnot (dítě, dítě ZTP) Sociální Pojištění SP které platí zaměstnanec ze mzdy, zaokr. na koruny nahoru (6,5 % z HMz) Zdravotní pojištění ZP které platí zaměstnanec ze mzdy, zaokr. na koruny nahoru (4,5 % z HMz) = Čistá mzda HMz-záloha+slevy+zvýhodnění-ZP- SP

23 Slevy na dani a daňová zvýhodnění
Roční Měsíční Na poplatníka 2.070 Kč Na manžela/ku 4.140 Kč ČID 2.520 Kč 210 Kč PID 5.040 Kč 420 Kč ZTP/P 1.345 Kč Student 4.020 Kč 335 Kč Dítě 890 Kč Dítě ZTP/P 1.780 Kč

24 Zdravotní pojištění zaměstnanců
Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí, i bez jeho souhlasu, z platu jednu třetinu této částky, zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance v pracovním poměru je minimální mzda. Pro rok 2009 činí maximální vyměřovací základ Kč.

25 Za koho je plátcem pojistného stát?
Stát je plátcem za: nezaopatřené děti, poživatele důchodu, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi, pokud nevykonávají výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a rovněž za osoby, které o ně pečují, osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách, nebo civilní službu a osoby na vojenském cvičení, osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo ve vazbě nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které jsou plně invalidní nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání plného invalidního důchodu nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky, pokud nemají příjmy

26 Sociální pojištění zaměstnanců
Sociální pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance zahrnuje: pojistné na nemocenské pojištění pojistné na důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

27 Sociální pojištění za/nec, za/tel
Zaměstnanec 6,5 % Zaměstnavatel 25 % Nemocenské pojištění 0 % 2,3 % Důchodové pojištění 21,5 % Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %

28 Sociální pojištění - odvod
Odvod pojistného spravuje zaměstnavatel, částku pojistného platí za jednotlivé kalendářní měsíce, je splatná v den, který je v organizaci určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. V organizacích, kde je výplata mezd a platů rozložena na různé dny, je dnem splatnosti pojistného poslední den této výplaty za uplynulý kalendářní měsíc. Vyplácí-li se v organizaci mzda za kratší než měsíční období je pojistné za kalendářní měsíc splatné v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci, a to v prvním dni výplaty mzdy. Není-li tento den určen, je pojistné splatné nejpozději do osmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž se odvádí. Organizace odvádí pojistné ponížené o úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění.

29 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
Nárok na PPM je 28 týdnů, při dvojčatech dětech pak 31 týdnů. Redukčních hranice je 70 % a stanovuje se stejným způsobem jako nemocenská. Aby žena měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství musí být účastna na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech před porodem. Den nástupu na mateřskou dovolenou si určuje žena sama, nejméně však 6 týdnů před očekávaným dnem porodu, jinak se PPM krátí. Na PPM (dříve mateřskou dovolenou) navazuje rodičovská dovolená

30 Rodičovská dovolená V Česku je možnost volby od 2 do 4 let věku dítěte
Na rodičovský příspěvek má v Česku nárok rodič, když po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Délku rodič volí mezi do 2 až 4 let věku dítěte, čímž volí í výši příspěvku Do 2 let věku dítěte je rodičovský příspěvek Kč (je potřeba mít odpovídající předchozí příjem) Do 3 let věku dítěte činí příspěvek Kč Do 4 let věku dítěte činí příspěvek Kč (prvních 21 měsíců) a následně Kč (až do 48. měsíce) O rodičovský příspěvek je potřeba písemně požádat na místně příslušný úřad státní sociální podpory.

31 Výpočet vyměřovacího základu
Pro max. PPM stačí příjem Kč – z něj činí denní vyměřovací základ 658 Kč. V roce 2009 je vyměřovací základ do redukční hranice 786 Kč a proto s ním počítáme v plné výši a vynásobíme  70 %, dostaneme částku 461 Kč (658 x 0,7). Peněžitá pomoc v mateřství tak bude za celý měsíc činit Kč (461 Kč x 30 dní).

32 Denní vyměřovací základ
Denní vyměřovací základ se redukuje, redukční hranice od 1. ledna 2009 jsou: 786 Kč 1178 Kč 2356 Kč Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

33 OKsystem - historie OKsystem je česká společnost, která působí na trhu v oboru informačních technologií od roku Dodává software, technologie i služby a je řešitelem a poskytovatelem rozsáhlých aplikačních programových systémů. Dlouhodobě se zaměřuje na okruh zákazníků z veřejné správy a resortu školství.

34 OKsystem - produkty Tisíce pracovníků veřejné správy pracují s našimi informačními systémy v oblasti sociálních dávek a služeb zaměstnanosti. OKsystem nabízí výukové programy pro zaměstnance, kteří informační systémy využívají.

35 OKsystem – program mzdy
Jedním z produktů společnosti OKsystem je mzdový program OKmzdy pro Windows. Jedná se o program pro kompletní zpracování mzdové agendy a je vhodný jak pro zpracování platů ve veřejné správě, tak zpracování mezd v komerční oblasti.

36 OKsystem Mzdový program OKmzdy je důkladně prověřený praxí na řadě instalací ve veřejné správě. V resortu školství je nasazen a vyzkoušen jak v řadě centrálních úřadů (MŠMT, ČŠI aj.), tak i v mnoha školách.

37 zdarma Nabídka pro školy
Mzdový program OKmzdy pro potřeby výuky nabízíme zdarma Zároveň máte nárok na licenci programu pro ostré zpracování mezd pro Vaši školu za zvýhodněnou cenu 50% sleva oproti běžným licencím ICT Forum pro školy

38 Děkuji Vám za pozornost …
Ing. Čestmír Medek Š-servis Praha,s.r.o. Tel.: Ing. Jan Obruča OKsystem s.r.o Tel.:

39 Dotazy, diskuze …


Stáhnout ppt "Význam a metodika výuky mzdového účetnictví na školách"

Podobné prezentace


Reklamy Google