Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtvrtý železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtvrtý železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR"— Transkript prezentace:

1 Čtvrtý železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR
Kovalčíková Praha, květen 2013

2 IV. železniční balíček výrazně ovlivní železniční dopravu v ČR a výrazně se dotkne národního dopravce ČD, a.s. Návrh Evropské komise z  má završit liberalizaci železniční dopravy v EU (nákladní doprava je plně liberalizovaná od 2007 a mezinárodní přeprava cestujících od 2010). ČD mají postavení národního dopravce a ze zákona realizují veřejné služby v přepravě cestujících. V předložené podobě balíček by pro ČD znamenal výrazné omezení na domácím trhu malou pravděpodobnost získat vstup na jiné trhy, které si členské státy chrání mj. i integrovanými systémy železnic. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

3 IV. železniční balíček „Balíček“ tvoří 6 návrhů na změnu právních předpisů ve dvou pilířích: politický pilíř (veřejné služby a vstup do jednotného železničního prostoru): „liberalizace“ + institucionální oddělení dopravce od správce infrastruktury“ technický pilíř (schvalování nových vozidel, vydávání bezpečnostních certifikátů): nová působnost Evropské železniční agentury (ERA) Prezentace se zaměří na klíčové změny v politickém pilíři, které mají největší potenciální dopad na železniční uspořádání v ČR: nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici směrnice (EU) č. 2012/34 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

4 Kraje nebudou moci být objednatelem veřejné dopravy
Nařízení (ES) č. 1370/2007 Kraje nebudou moci být objednatelem veřejné dopravy Od povinná soutěž dopravců v oblasti smluv o veřejných službách v přepravě cestujících železniční dopravou a s kompenzací z veřejných rozpočtů. Povinná soutěž není propojená s rozšířením možnosti přímého zadání v kritických situacích. Soutěž podléhá soudnímu přezkumu, kdy rozhodování může v podmínkách ČR trvat více než 2 roky a doprava může zkolabovat. Odstraňují se překážky nerovného přístupu dopravců ke kolejovým vozidlům, k informačním systémům a k itegrovaným systémům prodeje jízdních dokladů. Odstranění překážek nově garantuje stát – objednatel služeb – dopad na veřejné rozpočty (sám pořídí vozidla, nebo poskytne záruku na financování, nebo převezme vozidla za tržní cenu po skončení smlouvy). Nová definice příslušného místního orgánu - nově pouze orgán s působností zajišťování dopravních potřeb městské aglomerace nebo venkovské oblasti, nemůže již být orgán s působností ve velkých částech vnitrostátního území. Hrozí, že kraje nebudou moci být objednatelem veřejné služby, protože nebudou v postavení místního orgánu. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

5 Změna nařízení redukuje výkony ČD
Nařízení (ES) č. 1370/2007 Změna nařízení redukuje výkony ČD Z rozsahu závazku veřejné služby je vyjmuta veřejná doprava, která nevyužívá síťový účinek na místní, regionální nebo nižší než vnitrostátní úrovni.   Návrh při výkladu a aplikaci v podmínkách ČR vylučuje dálkovou železniční dopravu se závazku veřejné služby.  Limituje se maximální roční objem jednotlivé smlouvy o veřejných službách buď na 10 milionů vlkm, nebo jednu třetinu celkového objemu vnitrostátní železniční přepravy, podle toho, která hodnot je vyšší.   Takto nastavený limit výrazně redukuje výkony ČD, které jsou v současnosti kryté dlouhodobými smlouvami do konce roku 2019 a otevírá možnosti pro jiné dopravce. Př.: Aktuální rozsah výkonů krytých smlouvou Středočeský kraj 14 mil. vlkm/rok Dálková doprava 31 mil. vlkm/rok Celá regionální doprava 80 mil. vlkm/rok IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

6 ČD mohou administrativním rozhodnutím přijít o podstatnou část trhu
Nařízení (ES) č. 1370/2007 ČD mohou administrativním rozhodnutím přijít o podstatnou část trhu Členské státy dostávají oprávnění administrativně rozhodnout o omezení celkového počtu smluv, které mohou být uzavřeny s týmž dopravcem. Využití tohoto oprávnění ve spojení se stanovenými limity smlouvy znamená, že ČD mohou administrativním rozhodnutím přijít o podstatnou část trhu. Ztracenou část trhu stěží nahradí ČD získáním smlouvy o veřejných službách v jiných členských státech - většina států má svého dopravce začleněného do holdingového uspořádání železnic. Podmínky soutěže, která bude povinná, nemohou být rovné, pokud soutěží oddělený dopravce s dopravcem, který je součástí holdingu. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

7 Nařízení (ES) č. 1370/2007 Předložený návrh obsahuje následující sporná ustanovení, která by se měla vyjasnit, popř. změnit: Povinná soutěž, která není adekvátně propojená z řešením v krizových situacích Nejasná definice místního orgánu Nejednoznačná definice závazku veřejné služby Stanovení limitů pro uzavření smlouvy Garance přístupu dopravců ke kolejovým vozidlům a síťovosti dopravy včetně informačních systému cestujících ze strany objednatele veřejných služeb a ekonomický dopad této garance IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

8 Negativní dopad na veřejné rozpočty
Směrnice č. 2012/34/EU Negativní dopad na veřejné rozpočty Otevírá se trh veřejné osobní železniční dopravy (ruší pojem mezinárodní osobní dopravy). Dopravci mají právo na přístup k železniční infrastruktuře ve všech členských státech za spravedlivých, nediskriminačních a transparentních podmínek. Rovněž mají právo k nástupu a výstupu na kterékoliv stanici, včetně přístupu k zařízením služeb. Výhodné pro kapitálově silné dopravce, zejména dopravce integrované do holdingového uspořádání. Pokud jsou veřejné služby hrazené z veřejných rozpočtů, bude to mít negativní dopad na veřejné rozpočty. Členský stát může omezit tato práva, pouze pokud výkon práva ohrožuje hospodářskou vyváženost dotčené smlouvy o veřejných službách nebo smluv o veřejných službách. Hospodářskou vyváženost smlouvy posuzuje regulační úřad. Nedostatečně vyjasněný pojem ohrožování hospodářské vyváženosti dotčené smlouvy. Uvedený proces může plně zablokovat přístup na infrastrukturu nebo naopak liberalizace se negativně promítne na zvýšení dopadů veřejných služeb na veřejné rozpočty.  IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

9 Bariéra pro vznik nových integrovaných holdingových struktur
Směrnice č. 2012/34/EU Bariéra pro vznik nových integrovaných holdingových struktur Nově se definuje provozovatel infrastruktury, který je právně a institucionálně oddělen od dopravce. Znemožňuje se, aby různé funkce provozovatele infrastruktury byly přiděleny různým subjektům. Nová definice uměle vytváří bariéru pro vznik integrovaných holdingů tím, že neumožní, aby různé funkce zabezpečovaly samostatné subjekty. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

10 Směrnice č. 2012/34/EU Pokud v den vstupu platnosti směrnice již existuje integrovaný holding – může být zachován Nově se definuje „vertikálně integrovaný podnik“. Zakazuje se, aby jedna osoba (právnická nebo fyzická) kontrolovala současně provozovatele infrastruktury i dopravce nebo nad nimi vykonávala vliv. Stát může vlastnit obě společnosti, tj. provozovatele infrastruktury a dopravce, ale kontrolu nad nimi musí vykonávat veřejné orgány, které jsou od sebe oddělené a právně odlišné. Ustanovení znamená, že MD nemůže vykonávat vlastnická práva k ČD, a.s. a současně k SŽDC, s.o. Tato práva musí být vykonávána odděleně dvěma samostatnými veřejnými orgány (kupř. MD a MF). Pokud v den vstupu směrnice v platnost již existuje holdingové uspořádání železnic, může toto uspořádání prakticky zůstat zachováno. Musí však být zajištěna „účinná nezávislost“ provozovatele a dopravce uvnitř holdingu. Po vstupu v platnost směrnice, již nebude možné zřídit holdingové uspořádání železnic se začleněním provozovatele infrastruktury. Zavádí se tím fakticky dvojí právní režim pro dopravce, kteří zajišťují přepravu osob po železnici - jeden právní režim pro dopravce, kteří jsou integrovaní v rámci holdingu a druhý právní režim pro dopravce neintegrovaných do holdingu.  Umožňuje se, aby na trhu železniční dopravy soutěžili dopravci integrovaní do holdingu s dopravci neintegrovanými. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

11 Návrh v této podobě omezuje vliv na železniční systém v ČR
Směrnice č. 2012/34/EU Návrh v této podobě omezuje vliv na železniční systém v ČR Směrnice definuje parametry účinné nezávislosti provozovatele infrastruktury v rámci holdingu na dopravci (právní a institucionálné oddělení, nesmí mít přímý nebo nepřímý podíl na akciích, zákaz křížového financování – pouze výplata dividend, zákaz půjček). Stát může omezit přístupová práva dopravce integrovaného v rámci holdingu, pouze pokud není naplněná účinná nezávislost provozovatele na dopravci. Naplnění podmínky nezávislosti neposuzuje členský stát, ale na jeho návrh Komise. Navržený postup je zcela nepřijatelný. Pokud se umožní existence holdingu, který vznikl před platností směrnice a neumožní se vznik holdingu po platnosti směrnice, je právem každého členského státu rozhodnout o právech přístupu na infrastrukturu, a to bez zásahů ze strany Komise. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

12 POZNÁMKA Železnice v ČR nebude konkurenceschopná – všechny konkurenční železnice mají integrovanou strukturu Železniční organizační struktury v evropských zemích Plně integrovaný model Integrovaný model s holdingovou strukturou Přechod na holdingovou strukturu v r. 2013 IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

13 Směrnice č. 2012/34/EU Garantem síťovosti železniční dopravy musí být stát
Pro zachování síťových účinků železniční dopravy, mohou členské státy zřídit informační a integrované systémy prodeje jízdních dokladů nebo uložit dopravcům, aby se zúčastnili společného informačního a integrovaného systému prodeje jízdních dokladů a rozhodnout, aby dopravci přijali plány koordinované pomoci cestujícím. Zachování síťovosti v liberalizovaném prostředí je pro potřeby cestujících nezbytné. Ustanovení je nedostatečné a je nutno pojem síťovosti definovat. Současně je nutno pregnantně stanovit zákaz přenášení povinnosti k zachování síťovosti na dopravce. Síťovost a její zachování musí být v gesci státu, a to včetně ekonomického zajištění. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

14 Směrnice č. 2012/34/EU Liberalizační balíček obsahuje tyto nerovnosti, které by v zájmu české železnice měly být odstraněny odstranění dvojího právního režimu pro integrované železnice a železnice neintegrované, stanovení práva členského státu zakázat přístup na infrastrukturu dopravci, který je integrován do holdingu, při porušování účinné nezávislosti provozovatele infrastruktury na dopravci , vyjasnění pojmu síťovosti a stanovení jasných garancí státu včetně ekonomických na jejím zachování, jednoznačné vymezení pojmu hospodářské vyvážení smlouvy o veřejných službách s kompenzací z veřejných rozpočtů, protože se s tím spojuje právo omezit přístup k infrastruktuře v plně liberalizovaném prostředí. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013

15 Závěr Čtvrtý železniční balíček výrazně ovlivní železniční dopravu v ČR. Liberalizační balíček v předložené podobě poškodí národního dopravce a výrazně se dotkne práv cestujících. Liberalizace v této podobě nepřinese efekt, ale negativně se promítne do veřejných rozpočtů. IV. železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR; květen 2013


Stáhnout ppt "Čtvrtý železniční balíček a jeho dopad na uspořádání železnice v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google