Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad."— Transkript prezentace:

1 E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem, 23. 8. 2010

2 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS ?

3 Kontrolní otázka č. 2 Jaká opatření na snižování dopadu činnosti Vašeho úřadu na životní prostředí máte zavedeny ?

4  Systém environmentálního řízení a auditu  Eco-Management and Audit Scheme  „Část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, přezkum a vedení environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů.“ Co je EMAS ?

5 Dobrovolné nástroje

6  Aktivity organizací (podnikatelských i nepodnikatelských subjektů), které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito organizacemi realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem

7 Dobrovolné nástroje – principy  Preventivní nástroje = soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů  Systematický přístup = záměrné působení na ty činnosti, výrobky a služby organizace, které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí

8 Typy dobrovolných nástrojů  Systémy environmentálního řízení (EMS)  Čistší produkce  Environmentální manažerské účetnictví  Dobrovolné dohody  Ekologicky šetrné výrobky  Ekodesign  Zelené nakupování / veřejné zakázky  Posuzování životního cyklu

9

10 EMS / EMAS - Systémy environmentálního řízení

11 Systémy environmentálního řízení  Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech činnosti dané organizace (vrcholná strategie... každodenní provoz)  Integrace environmentálních hledisek do všech aktivit organizace  Spočívají v pravidelném hodnocení a přezkoumávání vlivu aktivit organizace na životní prostředí (environmentálního profilu) a jeho neustálém zlepšování

12 Systémy environmentálního řízení  Organizace nemá stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy)  Podle druhu činnosti a svých možností si sama určuje prioritní oblasti, na které se zaměří, a konkrétní cíle a opatření pro zlepšování

13 Systémy environmentálního řízení  Mezinárodní norma ISO 14001  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)  Neformální systémy (bez certifikace)

14 ISO 14001 vs. EMAS  EMAS = ISO 14001 + některé další požadavky Environmentální prohlášení Aktivní účast zaměstnanců Nepřímé environmentální aspekty Využívání loga Registrace (zapojení dalších orgánů a institucí)...

15 Zavedení EM(A)S v organizaci

16 Zavedení EM(A)S 1. Definování environmentální politiky, tj. hlavních zásad a cílů organizace ve vztahu k životnímu prostředí 2. Provedení úvodního environmentálního přezkumu, tj. analýzy problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů 3. Stanovení cílů, kterých chce organizace v environmentální oblasti dosáhnout, a definování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich splnění

17 Zavedení EM(A)S 4. Stanovení formální struktury systému, tj. definování pravomocí a odpovědnosti pracovníků 5. Vytvoření programu školení, vzdělávání a výcviku pro všechny zaměstnance 6. Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace a záznamů (řízení dokumentace) 7. Řízení provozu, což představuje soubor konkrétních postupů, které organizace dodržuje s cílem snižovat dopady své činnosti na životní prostředí

18 Zavedení EM(A)S 8. Plánování mimořádných stavů a situací, tj. zabezpečení havarijní připravenosti 9. Provádění měření a pravidelného monitoringu (pro zabezpečení správného fungování systému a kontrolu dosahování stanovených cílů) 10. Definování neshod, stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření 11. Provádění interních auditů a přezkoumání vedením organizace

19 Zavedení EM(A)S 12. Ověření (certifikace) systému nezávislou třetí stranou (akreditovaným ověřovatelem či certifikačním orgánem) 13. Publikace environmentálního prohlášení, tj. zprávy poskytující informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a realizovaných aktivitách (opatřeních) 14. Registrace u odpovědného orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

20

21

22 1. Environmentální politika  Veřejný dokument stanovující hlavní zásady a cíle organizace ve vztahu k životnímu prostředí  Obsahuje závazek dodržování všech příslušných právních požadavků a závazek trvalého (neustálého) zlepšování  Musí mít písemnou formu, být podepsána nejvyšším vedením organizace a zveřejněna

23

24

25 Kontrolní otázka č. 3 Má Vaše město vypracovánu environmentální politiku či obdobný dokument ?

26 2. Environmentální přezkum  Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami  Základ pro následné definování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů

27 2. Environmentální přezkum  Identifikuje, jaký je současný environmentální profil organizace a které aspekty jejích činností, výrobků a služeb je potřeba považovat za významné z hlediska vlivu na životního prostředí  Výstupem je Registr environmentálních aspektů Registr zákonných a jiných požadavků

28 2. Environmentální přezkum  Přímé aspekty = aspekty týkající činností, jejichž průběh může organizace kontrolovat  Nepřímé aspekty = aspekty, které organizace nemůže plně kontrolovat, avšak může je částečně ovlivnit aspekty související s výrobky (např. design, vývoj, balení, přeprava, použití, odpad) výběr a složení služeb (např. doprava) chování dodavatelů a subdodavatelů …

29 Kontrolní otázka č. 4 Jaké environmentální aspekty jsou v rámci Vaší činnosti nejvýznamnější ?  Spotřeba energie  Spotřeba papíru  Produkce odpadu  Chemické látky  Správní rozhodování  Vydávání vyhlášek  Výchova a osvěta

30

31

32 3. Environmentální cíle a programy  Stanovení cílů, kterých chce organizace v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout (vychází z environmentální politiky, úvodního přezkumu a významných aspektů) snížení spotřeby zdrojů snížení produkce odpadů snížení množství vypouštěných emisí …  Cíle by měly být jasně definované, termínované a (pokud možno) měřitelné

33 3. Environmentální cíle a programy  Pro dosažení cílů musí organizace přijmout konkrétní opatření - tzv. environmentální programy  Musí být určeno, kdo bude za realizaci konkrétního úkolu (a dosažení relevantních cílů) zodpovídat

34

35

36

37

38 4. Struktura systému  Definování pravomocí a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců (týkajících se postupů, úkolů, cílů, programů atd.)  Za celkové plnění environmentálních cílů organizace a fungování EMS by měl zodpovídat jeden konkrétní zaměstnanec – tzv. představitel vedení pro EMS

39 5. Školení, vzdělávání, výcvik  Činnost každého zaměstnance má dopad na životní prostředí  Každý zaměstnanec může přispět k pozitivnímu (i negativnímu) ovlivnění stavu životního prostředí způsobem vykonávání svých činností změnou chování prostřednictvím inovativních nápadů...

40 5. Školení, vzdělávání, výcvik  Zaměstnanci musí být školeni v otázkách životního prostředí a EMS organizace znalost environmentální politiky (a jejího naplňování), postupů a dalších požadavků EMS hlavní environmentální dopady a rizika spojená s jednotlivými pracovními činnostmi individuální úkoly a odpovědnosti vyplývající z EMS v případě mimořádných situací důsledky nedodržení provozních postupů …

41 6. Dokumentace a záznamy  Hlavní průkazní materiál o zavádění EMS, doklad o účinnosti systému a realizaci konkrétních aktivit a opatření  Musí být zabezpečena pravidelná aktualizace informací, aby se všichni řídili stejnými aktuálními pracovními postupy

42 6. Dokumentace a záznamy  Dokumentace by měla obsahovat: environmentální politiku rejstřík environmentálních aspektů rejstřík zákonných požadavků přehled environmentálních cílů a programů popis odpovědností a pravomocí v rámci systému pracovní pokyny a postupy protokoly o nehodách a haváriích protokoly o provedených školeních výsledky měření a monitoringu …

43 6. Dokumentace a záznamy  Dokumentace musí být řízená (distribuce, aktualizace, stahování)  Dokumentace může být vedená elektronicky  Záznamy musí být vyhodnocovány (zpětná vazba)

44

45 7. Řízení provozu  Soubor konkrétních postupů, které jsou v organizaci zavedeny s cílem chránit životní prostředí (ve vztahu k běžnému provozu i mimořádným situacím)  Postupy musí být definovány tak, aby vedly k naplňování environmentální politiky a stanovených cílů

46 Kontrolní otázka č. 5 Jaké postupy jsou na Vašem úřadě zavedeny ?  Třídění odpadu  Recyklovaný papír  Ekologicky šetrné výrobky  Zelená energie  Voda z kohoutku  Jízdní kola  Výběr dodavatelů  Vzdělávání zaměst- nanců

47 8. Plánování mimořádných situací = zabezpečení havarijní připravenosti  Organizace musí být náležitě připravena na nestandardní situace a musí mít vytvořeny postupy pro jejich řešení (preventivní opatření)  Cílem je minimalizace rizika poškození životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti

48 8. Plánování mimořádných situací  Plánování mimořádných situací a stavů zahrnuje identifikaci potenciálních nestandardních či havarijních situací omezení rizik (např. separace nebezpečného odpadu, protiskluzová úprava podlah apod.) existenci havarijních plánů a postupů při mimořádných situacích pravidelné testování správného fungování těchto plánů a postupů (např. cvičné požární poplachy)

49 9. Měření a monitoring  Zabezpečuje kontrolu a zpětnou vazbu pro fungování systému, dosahování environmentálních cílů a naplňování environmentální politiky  Možnost využití indikátorů a časových řad (vazba na reporting)

50 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření  Neshoda = „něco nefunguje tak, jak by mělo“ technické problémy (úniky látek, poškozená zařízení, průsaky…) chyby řízení (nepřesný monitoring / měření, nedostatečný výcvik / školení…)  Organizace musí přijímat opatření k zabránění vzniku, příp. opakování neshod

51 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření  Náprava = aktuální vyřešení problému, eliminace negativních dopadů (odstranění neshody)  Nápravné opatření = opatření s cílem zabránit opakování neshody (odstranění příčiny neshody)  Preventivní opatření = opatření s cílem zabránit výskytu potenciální neshody

52 11. Zpětnovazební mechanismy  Činnosti, které mají zabezpečit, že k neshodám bude docházet co nejméně často systém bude fungovat správně a vyvíjet se žádoucím směrem organizace bude zlepšovat svůj environmentální profil 1. Interní audity 2. Přezkoumání vedením 3. Externí audity (certifikace / ověřování)

53 Interní audity  Pravidelně prováděné audity systému pro interní potřebu organizace  Cílem je zhodnotit, jak dobře systém funguje a vede k naplňování environmentálních cílů a environmentální politiky  Umožňují kontrolu shody s požadavky normy ISO 14001 nebo EMAS  „Předstupeň“ k externímu auditu

54 Kontrolní otázka č. 6 Probíhají na Vašem úřadě „nějaké“ interní audity ?

55 Přezkoumání vedením  Setkání vedení, na kterém jsou projednány výsledky interních auditů, přijatá opatření, plnění environmentálních cílů, adekvátnost stávající struktury EMS a další související otázky  Mělo by proběhnout minimálně jednou ročně  Zabezpečuje, aby se systém v dané organizaci rozvíjel správným směrem

56 12. Externí audity / ověřování  Ověření systému nezávislou třetí stranou (akreditovaný certifikační orgán či environmentální ověřovatel)  Cílem je posoudit shodu systému s požadavky normy ISO 14001 nebo EMAS, efektivnost fungování systému a skutečné zlepšování environmentální výkonnosti (profilu) návštěvy organizace kontrola dokumentace rozhovory se zaměstnanci

57 13. Environmentální prohlášení  Zpráva poskytující (veřejnosti) informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu (realizovaných opatřeních)  Důkaz otevřenosti organizace a její vstřícné komunikace s okolím

58 13. Environmentální prohlášení  Environmentální prohlášení musí obsahovat popis organizace přehled jejích činností, výrobků a služeb environmentální politiku a stručný popis systému EMS popis přímých a nepřímých environmentálních aspektů a vysvětlení charakteru dopadů souvisejících s těmito aspekty popis obecných a specifických environmentálních cílů přehled dostupných údajů o vlivu činnosti organizace na životní prostředí další faktory týkající se vlivu činnosti organizace na životní prostředí jméno a akreditační číslo environmentálního ověřovatele a datum schválení

59 13. Environmentální prohlášení  Údaje o vlivu činnosti organizace na životní prostředí mají být vykazovány pomocí tzv. klíčových indikátorů Energetická účinnost (celková, obnovitelné zdroje) Materiálová účinnost Spotřeba vody Produkce odpadů (celková, nebezpečné odpady) Emise do ovzduší (skleníkové plyny, znečištění ovzduší) Biodiverzita

60

61

62

63 14. Registrace  Registrace u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)  Zapojení ČIŽP, příp. dalších orgánů

64

65

66 Kontrolní otázka č. 7 Chcete udělat přestávku ? ☺☻

67 Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS

68 Program EMAS  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)  Výkladové dokumenty a manuály Evropské komise

69 Program EMAS  Obsahuje další požadavky jdoucí nad rámec normy ISO 14001 Environmentální přezkum Soulad s legislativou Posuzování nepřímých environmentálních aspektů Aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování Publikace a ověřování environmentálního prohlášení Registrace Využívání loga

70

71 Environmentální přezkum  Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami  Norma ISO 14001 provedení environmentálního přezkumu pouze doporučuje, EMAS jej vyžaduje

72 Soulad s legislativou  EMAS: Organizaci, která porušuje právní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, musí být odmítnuta (případně pozastavena či zrušena) registrace  ISO 14001: Nezmiňuje se, jakým způsobem postupovat v případě porušení závazku dodržování všech příslušných právních požadavků

73 Nepřímé environmentální aspekty  EMAS je v této otázce jednoznačnější  Aspekty jasně rozděluje na přímé a nepřímé a staví je na stejnou úroveň významnosti  ISO 14001 hovoří o aspektech, na které může mít organizace určitý vliv (tj. nepřímých aspektech)  Podrobněji se jim však věnuje pouze v informativní příloze, nikoliv v hlavním textu specifikujícím požadavky na systém

74 Aktivní účast zaměstnanců  Obě normy vyžadují, aby „všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na životní prostředí, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni.“  EMAS navíc zdůrazňuje potřebu zapojit zaměstnance také „do procesu neustálého zlepšování celkového vlivu činnosti organizace na životní prostředí.“

75 Environmentální prohlášení  ISO 14001 na rozdíl od EMAS publikaci žádné environmentální zprávy nevyžaduje  V rámci externí komunikace požaduje vytvoření postupů pro reakce na podněty od zainteresovaných stran rozhodnout, zda bude organizace externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech (tím ovšem vytváří možnost o EMS a environmentálních aspektech organizace neinformovat)

76 Registrace  Proces zavádění ISO 14001 je zakončen certifikačním auditem  EMAS vyžaduje navíc ověření environmentálního prohlášení registraci u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

77 Využívání loga  EMAS: Je-li organizace registrována, může využívat logo EMAS  ISO 14001: Po dohodě s certifikačním orgánem lze využívat jeho logo

78 Logo EMAS  Podmínky užití loga: Pouze registrované organizace Vždy s registračním číslem Zákaz použití na výrobcích nebo jejich obalech Nesmí vyvolat záměnu se značením (ekologicky šetrných) výrobků

79 Jak žádat o registraci

80 Institucionální zabezpečení  Ministerstvo životního prostředí  Rada pro dobrovolné nástroje  Agentura EMAS  Český institut pro akreditaci, o.p.s.  Česká inspekce životního prostředí

81

82 Žádost o registraci  Organizace žádá o registraci Agenturu EMAS, k žádosti připojí: Ověřené environmentální prohlášení Údaje potřebné k registraci Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele  Žádost musí být podána v českém jazyce, a to papírově nebo elektronicky

83

84

85 Proč zavádět EM(A)S ?

86 Kontrolní otázka č. 8 Proč jste se přihlásili do tohoto projektu ?

87 Přínosy zavedení EMS  Zkvalitnění řízení (řízení organizace a jejích interních procesů, přehled v řídící a provozní dokumentaci apod.)  Environmentální přínosy (nižší spotřeba vstupů, nižší produkce odpadů)  Ekonomické přínosy (snížení provozních nákladů)  Zlepšení image (environmentálně odpovědný subjekt)  Zaměstnanci (zvyšování povědomí a kvalifikace zaměstnanců, zlepšení pracovního prostředí)  Příklad pro ostatní subjekty (vzor, tlak na dodavatele)

88 Studie MŽP (2003)  Studie „Zavádění EMS v českých podnicích“  Zúčastnilo se 254 podniků ze 456 oslovených (návratnost 56 %)

89 Důvody zavedení EMS  Zájem o ochranu ŽP97 %  Vylepšení image97 %  Odpovědné chování95 %  Zvýšení konkurenceschopnosti88 %  Lepší vztahy s veřejností a s.s.84 %  Pokračování ISO 900080 %  Tlak obchodních partnerů63 %  Tlak zákonů a norem58 %  Tlak v rámci obchodní skupiny42 %  Úspora nákladů40 %

90 Přínosy zavedení EMS  Zkvalitnění práce v oblasti OŽP 94 %  Env. povědomí zaměstnanců 93 %  Plnění legislativních předpisů 91 %  Zlepšení image 91 %  Lepší havarijní připravenost 90 %  Zlepšení environmentálního profilu 89 %  Přehled v provozní dokumentaci 87 %  Vnitropodniková organizace a řízení 85 %

91 Přínosy zavedení EMS  Zlepšení pracovního prostředí 82 %  Komunikace s veřejností a s.s. 72 %  Zvýšení konkurenceschopnosti 69 %  Dodavatelsko-odběr. vztahy 60 %  Snížení poplatků a pokut 49 %  Snížení nákladů 45 %  Lepší jednání s fin. institucemi 40 %  Zvýšení tržeb 29 %

92 Zkušenosti MŽP  „Pod svícnem je tma“  Mnohé procesy/postupy již zavedeny  Klíčová role komunikace  Poradci pomohou jen do určité míry  Externí ověřovatelé jsou též poradci

93 Zkušenosti MŽP – výsledky  Povědomí zaměstnanců  Změny v tvorbě a řízení dokumentace  Spolupráce odborných a „obslužných“ útvarů  Prezentace ministerstva (prohlášení)  Mnoho námětů do budoucna

94 Další nástroje environmentálního řízení

95 Kontrolní otázka č. 9 Jaké existují další (dobrovolné) nástroje environmentálního řízení ?

96 Nástroje zaměřené na organizaci jako celek  Systémy environmentálního řízení  Čistší produkce Monitoring a targeting  Environmentální reporting  Dobrovolné dohody  Environmentální manažerské účetnictví

97 Nástroje zaměřené na výrobky a služby  Environmentální značení (např. Ekologicky šetrné výrobky a služby)  Ekodesign  Posuzování životního cyklu (LCA)  Zelené nakupování, ozeleňování veřejných zakázek  Zelené úřadování

98 Čistší produkce  Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů  Prověřují se materiálové a energetické toky vybraného systému (organizace, činnost, proces) s cílem nalézt a odstranit příčiny vzniku negativních environmen- tálních dopadů

99

100 Čistší produkce  Univerzálně použitelná strategie (nezáleží na sektoru, ani velikosti)  Opatření různého charakteru a úrovně složitosti (od technologických změn, přes instalaci měřidel, až po organizační opatření)  Propojení environmentálních a ekonomických informací (návrh opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení)

101 Čistší produkce ve veřejné správě  Moravská Třebová (regionální projekt)  Brno-Židenice (škola)  Jihlava (nemocnice)  Benešov (městský úřad)  Velká Losenice Provoz ČOV a kompostárny Základní škola a školka Vodní tok (dekontaminace, malá vodní elektrárna)

102 Čistší produkce ve veřejné správě

103 Čistší produkce – informace  www.cenia.cz/cp www.cenia.cz/cp Případové studie Příručky

104 Zelené úřadování  Environmentálně příznivé chování úřadů a dalších veřejných institucí Systémová opatření zaměřená na provoz úřadu a chování zaměstnanců Zelené nakupování

105 Dobrovolné dohody  Smluvní závazky mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (znečišťovateli) za účelem efektivního dosažení cílů ochrany životního prostředí  Mohou být zaměřené na nejrůznější typy environmentálních problémů Obecné dohody x konkrétní závazky Centrální úroveň x regionální/místní úroveň

106 Dobrovolné dohody na centrální úrovni  Dohody v oblasti zpětného odběru (tříděný odpad, baterie)  Dohoda o omezování zatížení ŽP rtutí ze stomatologických zařízení  Dohody o spolupráci s průmyslovými asociacemi (stavebnictví, Hospodářská komora)  Dohoda o využití zemního plynu v dopravě

107  Deklarace o porozumění – Huyndai (Moravskoslezský kraj, MPO, občanská sdružení)  Dohoda o ponechání lesa přirozenému vývoji – Kokořínsko (Správa CHKO, majitel lesa)  Dohoda o výsadbě zeleně a biokoridoru – obec Mýto (Linde Frigera, občanská sdružení) Dobrovolné dohody na regionální či místní úrovni

108 Na závěr...

109 Odkazy  Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)www.mzp.cz Environmentální politika a nástroje / Dobrovolné nástroje)  CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz)www.cenia.cz EMAS Čistší produkce Ekoznačení

110 Kontakt Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Odbor nástrojů politiky životního prostředí Tel.: 267 122 784 E-mail: pavel.ruzicka@mzp.czpavel.ruzicka@mzp.cz

111 Kontrolní otázka č. 10 Dotazy a náměty ?


Stáhnout ppt "E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google