Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E M A S Systém environmentálního řízení a auditu"— Transkript prezentace:

1 E M A S Systém environmentálního řízení a auditu
Pavel Růžička, MŽP Projekt „Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management“ Ústí nad Labem,

2 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS ?

3 Kontrolní otázka č. 2 Jaká opatření na snižování dopadu činnosti Vašeho úřadu na životní prostředí máte zavedeny ?

4 Co je EMAS ? Systém environmentálního řízení a auditu
Eco-Management and Audit Scheme „Část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, přezkum a vedení environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů.“

5 Dobrovolné nástroje

6 Dobrovolné nástroje Aktivity organizací (podnikatelských i nepodnikatelských subjektů), které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito organizacemi realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem

7 Dobrovolné nástroje – principy
Preventivní nástroje = soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů Systematický přístup = záměrné působení na ty činnosti, výrobky a služby organizace, které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí

8 Typy dobrovolných nástrojů
Systémy environmentálního řízení (EMS) Čistší produkce Environmentální manažerské účetnictví Dobrovolné dohody Ekologicky šetrné výrobky Ekodesign Zelené nakupování / veřejné zakázky Posuzování životního cyklu

9

10 EMS / EMAS - Systémy environmentálního řízení

11 Systémy environmentálního řízení
Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech činnosti dané organizace (vrcholná strategie ... každodenní provoz) Integrace environmentálních hledisek do všech aktivit organizace Spočívají v pravidelném hodnocení a přezkoumávání vlivu aktivit organizace na životní prostředí (environmentálního profilu) a jeho neustálém zlepšování

12 Systémy environmentálního řízení
Organizace nemá stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy) Podle druhu činnosti a svých možností si sama určuje prioritní oblasti, na které se zaměří, a konkrétní cíle a opatření pro zlepšování

13 Systémy environmentálního řízení
Mezinárodní norma ISO 14001 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Neformální systémy (bez certifikace) EMAS lze u mimo Evropu (viz USA, Švýcarsko, Čína a JV Asie) Neformální systémy pro SMEs (vybrané prvky EMS, nedokončení step-by-step, alternativní programy – Oekoprofit,. Eko Lighthouse)

14 ISO 14001 vs. EMAS EMAS = ISO 14001 + některé další požadavky
Environmentální prohlášení Aktivní účast zaměstnanců Nepřímé environmentální aspekty Využívání loga Registrace (zapojení dalších orgánů a institucí) ... Kromě předmětných oblastí tkví rozdíl též v požadavcích na vlastní EMS

15 Zavedení EM(A)S v organizaci

16 Zavedení EM(A)S Definování environmentální politiky, tj. hlavních zásad a cílů organizace ve vztahu k životnímu prostředí Provedení úvodního environmentálního přezkumu, tj. analýzy problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů Stanovení cílů, kterých chce organizace v environmentální oblasti dosáhnout, a definování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich splnění

17 Zavedení EM(A)S Stanovení formální struktury systému, tj. definování pravomocí a odpovědnosti pracovníků Vytvoření programu školení, vzdělávání a výcviku pro všechny zaměstnance Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace a záznamů (řízení dokumentace) Řízení provozu, což představuje soubor konkrétních postupů, které organizace dodržuje s cílem snižovat dopady své činnosti na životní prostředí

18 Zavedení EM(A)S Plánování mimořádných stavů a situací, tj. zabezpečení havarijní připravenosti Provádění měření a pravidelného monitoringu (pro zabezpečení správného fungování systému a kontrolu dosahování stanovených cílů) Definování neshod, stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Provádění interních auditů a přezkoumání vedením organizace

19 Zavedení EM(A)S Ověření (certifikace) systému nezávislou třetí stranou (akreditovaným ověřovatelem či certifikačním orgánem) Publikace environmentálního prohlášení, tj. zprávy poskytující informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a realizovaných aktivitách (opatřeních) Registrace u odpovědného orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

20

21

22 1. Environmentální politika
Veřejný dokument stanovující hlavní zásady a cíle organizace ve vztahu k životnímu prostředí Obsahuje závazek dodržování všech příslušných právních požadavků a závazek trvalého (neustálého) zlepšování Musí mít písemnou formu, být podepsána nejvyšším vedením organizace a zveřejněna

23

24

25 Kontrolní otázka č. 3 Má Vaše město vypracovánu environmentální politiku či obdobný dokument ?

26 2. Environmentální přezkum
Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami Základ pro následné definování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů

27 2. Environmentální přezkum
Identifikuje, jaký je současný environmentální profil organizace a které aspekty jejích činností, výrobků a služeb je potřeba považovat za významné z hlediska vlivu na životního prostředí Výstupem je Registr environmentálních aspektů Registr zákonných a jiných požadavků

28 2. Environmentální přezkum
Přímé aspekty = aspekty týkající činností, jejichž průběh může organizace kontrolovat Nepřímé aspekty = aspekty, které organizace nemůže plně kontrolovat, avšak může je částečně ovlivnit aspekty související s výrobky (např. design, vývoj, balení, přeprava, použití, odpad) výběr a složení služeb (např. doprava) chování dodavatelů a subdodavatelů

29 Kontrolní otázka č. 4 Jaké environmentální aspekty jsou v rámci Vaší činnosti nejvýznamnější ? Spotřeba energie Spotřeba papíru Produkce odpadu Chemické látky Správní rozhodování Vydávání vyhlášek Výchova a osvěta

30

31

32 3. Environmentální cíle a programy
Stanovení cílů, kterých chce organizace v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout (vychází z environmentální politiky, úvodního přezkumu a významných aspektů) snížení spotřeby zdrojů snížení produkce odpadů snížení množství vypouštěných emisí Cíle by měly být jasně definované, termínované a (pokud možno) měřitelné

33 3. Environmentální cíle a programy
Pro dosažení cílů musí organizace přijmout konkrétní opatření - tzv. environmentální programy Musí být určeno, kdo bude za realizaci konkrétního úkolu (a dosažení relevantních cílů) zodpovídat

34

35

36

37

38 4. Struktura systému Definování pravomocí a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců (týkajících se postupů, úkolů, cílů, programů atd.) Za celkové plnění environmentálních cílů organizace a fungování EMS by měl zodpovídat jeden konkrétní zaměstnanec – tzv. představitel vedení pro EMS

39 5. Školení, vzdělávání, výcvik
Činnost každého zaměstnance má dopad na životní prostředí Každý zaměstnanec může přispět k pozitivnímu (i negativnímu) ovlivnění stavu životního prostředí způsobem vykonávání svých činností změnou chování prostřednictvím inovativních nápadů ...

40 5. Školení, vzdělávání, výcvik
Zaměstnanci musí být školeni v otázkách životního prostředí a EMS organizace znalost environmentální politiky (a jejího naplňování), postupů a dalších požadavků EMS hlavní environmentální dopady a rizika spojená s jednotlivými pracovními činnostmi individuální úkoly a odpovědnosti vyplývající z EMS v případě mimořádných situací důsledky nedodržení provozních postupů

41 6. Dokumentace a záznamy Hlavní průkazní materiál o zavádění EMS, doklad o účinnosti systému a realizaci konkrétních aktivit a opatření Musí být zabezpečena pravidelná aktualizace informací, aby se všichni řídili stejnými aktuálními pracovními postupy

42 6. Dokumentace a záznamy Dokumentace by měla obsahovat:
environmentální politiku rejstřík environmentálních aspektů rejstřík zákonných požadavků přehled environmentálních cílů a programů popis odpovědností a pravomocí v rámci systému pracovní pokyny a postupy protokoly o nehodách a haváriích protokoly o provedených školeních výsledky měření a monitoringu

43 6. Dokumentace a záznamy Dokumentace musí být řízená (distribuce, aktualizace, stahování) Dokumentace může být vedená elektronicky Záznamy musí být vyhodnocovány (zpětná vazba)

44

45 7. Řízení provozu Soubor konkrétních postupů, které jsou v organizaci zavedeny s cílem chránit životní prostředí (ve vztahu k běžnému provozu i mimořádným situacím) Postupy musí být definovány tak, aby vedly k naplňování environmentální politiky a stanovených cílů

46 Jaké postupy jsou na Vašem úřadě zavedeny ?
Kontrolní otázka č. 5 Jaké postupy jsou na Vašem úřadě zavedeny ? Třídění odpadu Recyklovaný papír Ekologicky šetrné výrobky Zelená energie Voda z kohoutku Jízdní kola Výběr dodavatelů Vzdělávání zaměst-nanců

47 8. Plánování mimořádných situací
= zabezpečení havarijní připravenosti Organizace musí být náležitě připravena na nestandardní situace a musí mít vytvořeny postupy pro jejich řešení (preventivní opatření) Cílem je minimalizace rizika poškození životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti

48 8. Plánování mimořádných situací
Plánování mimořádných situací a stavů zahrnuje identifikaci potenciálních nestandardních či havarijních situací omezení rizik (např. separace nebezpečného odpadu, protiskluzová úprava podlah apod.) existenci havarijních plánů a postupů při mimořádných situacích pravidelné testování správného fungování těchto plánů a postupů (např. cvičné požární poplachy)

49 9. Měření a monitoring Zabezpečuje kontrolu a zpětnou vazbu pro fungování systému, dosahování environmentálních cílů a naplňování environmentální politiky Možnost využití indikátorů a časových řad (vazba na reporting)

50 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření
Neshoda = „něco nefunguje tak, jak by mělo“ technické problémy (úniky látek, poškozená zařízení, průsaky…) chyby řízení (nepřesný monitoring / měření, nedostatečný výcvik / školení…) Organizace musí přijímat opatření k zabránění vzniku, příp. opakování neshod

51 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření
Náprava = aktuální vyřešení problému, eliminace negativních dopadů (odstranění neshody) Nápravné opatření = opatření s cílem zabránit opakování neshody (odstranění příčiny neshody) Preventivní opatření = opatření s cílem zabránit výskytu potenciální neshody

52 11. Zpětnovazební mechanismy
Činnosti, které mají zabezpečit, že k neshodám bude docházet co nejméně často systém bude fungovat správně a vyvíjet se žádoucím směrem organizace bude zlepšovat svůj environmentální profil Interní audity Přezkoumání vedením Externí audity (certifikace / ověřování)

53 Interní audity Pravidelně prováděné audity systému pro interní potřebu organizace Cílem je zhodnotit, jak dobře systém funguje a vede k naplňování environmentálních cílů a environmentální politiky Umožňují kontrolu shody s požadavky normy ISO nebo EMAS „Předstupeň“ k externímu auditu

54 Probíhají na Vašem úřadě „nějaké“ interní audity ?
Kontrolní otázka č. 6 Probíhají na Vašem úřadě „nějaké“ interní audity ?

55 Přezkoumání vedením Setkání vedení, na kterém jsou projednány výsledky interních auditů, přijatá opatření, plnění environmentálních cílů, adekvátnost stávající struktury EMS a další související otázky Mělo by proběhnout minimálně jednou ročně Zabezpečuje, aby se systém v dané organizaci rozvíjel správným směrem

56 12. Externí audity / ověřování
Ověření systému nezávislou třetí stranou (akreditovaný certifikační orgán či environmentální ověřovatel) Cílem je posoudit shodu systému s požadavky normy ISO nebo EMAS, efektivnost fungování systému a skutečné zlepšování environmentální výkonnosti (profilu) návštěvy organizace kontrola dokumentace rozhovory se zaměstnanci

57 13. Environmentální prohlášení
Zpráva poskytující (veřejnosti) informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu (realizovaných opatřeních) Důkaz otevřenosti organizace a její vstřícné komunikace s okolím

58 13. Environmentální prohlášení
Environmentální prohlášení musí obsahovat popis organizace přehled jejích činností, výrobků a služeb environmentální politiku a stručný popis systému EMS popis přímých a nepřímých environmentálních aspektů a vysvětlení charakteru dopadů souvisejících s těmito aspekty popis obecných a specifických environmentálních cílů přehled dostupných údajů o vlivu činnosti organizace na životní prostředí další faktory týkající se vlivu činnosti organizace na životní prostředí jméno a akreditační číslo environmentálního ověřovatele a datum schválení

59 13. Environmentální prohlášení
Údaje o vlivu činnosti organizace na životní prostředí mají být vykazovány pomocí tzv. klíčových indikátorů Energetická účinnost (celková, obnovitelné zdroje) Materiálová účinnost Spotřeba vody Produkce odpadů (celková, nebezpečné odpady) Emise do ovzduší (skleníkové plyny, znečištění ovzduší) Biodiverzita

60

61

62

63 14. Registrace Registrace u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí) Zapojení ČIŽP, příp. dalších orgánů

64

65

66 Chcete udělat přestávku ?
Kontrolní otázka č. 7 Chcete udělat přestávku ? ☺☻

67 Rozdíly mezi ISO a EMAS

68 Program EMAS Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) Výkladové dokumenty a manuály Evropské komise

69 Program EMAS Obsahuje další požadavky jdoucí nad rámec normy ISO 14001
Environmentální přezkum Soulad s legislativou Posuzování nepřímých environmentálních aspektů Aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování Publikace a ověřování environmentálního prohlášení Registrace Využívání loga

70

71 Environmentální přezkum
Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami Norma ISO provedení environmentálního přezkumu pouze doporučuje, EMAS jej vyžaduje

72 Soulad s legislativou EMAS: Organizaci, která porušuje právní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, musí být odmítnuta (případně pozastavena či zrušena) registrace ISO 14001: Nezmiňuje se, jakým způsobem postupovat v případě porušení závazku dodržování všech příslušných právních požadavků

73 Nepřímé environmentální aspekty
EMAS je v této otázce jednoznačnější Aspekty jasně rozděluje na přímé a nepřímé a staví je na stejnou úroveň významnosti ISO hovoří o aspektech, na které může mít organizace určitý vliv (tj. nepřímých aspektech) Podrobněji se jim však věnuje pouze v informativní příloze, nikoliv v hlavním textu specifikujícím požadavky na systém

74 Aktivní účast zaměstnanců
Obě normy vyžadují, aby „všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na životní prostředí, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni.“ EMAS navíc zdůrazňuje potřebu zapojit zaměstnance také „do procesu neustálého zlepšování celkového vlivu činnosti organizace na životní prostředí.“

75 Environmentální prohlášení
ISO na rozdíl od EMAS publikaci žádné environmentální zprávy nevyžaduje V rámci externí komunikace požaduje vytvoření postupů pro reakce na podněty od zainteresovaných stran rozhodnout, zda bude organizace externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech (tím ovšem vytváří možnost o EMS a environmentálních aspektech organizace neinformovat)

76 Registrace Proces zavádění ISO 14001 je zakončen certifikačním auditem
EMAS vyžaduje navíc ověření environmentálního prohlášení registraci u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

77 Využívání loga EMAS: Je-li organizace registrována, může využívat logo EMAS ISO 14001: Po dohodě s certifikačním orgánem lze využívat jeho logo

78 Logo EMAS Podmínky užití loga: Pouze registrované organizace
Vždy s registračním číslem Zákaz použití na výrobcích nebo jejich obalech Nesmí vyvolat záměnu se značením (ekologicky šetrných) výrobků

79 Jak žádat o registraci

80 Institucionální zabezpečení
Ministerstvo životního prostředí Rada pro dobrovolné nástroje Agentura EMAS Český institut pro akreditaci, o.p.s. Česká inspekce životního prostředí

81

82 Žádost o registraci Organizace žádá o registraci Agenturu EMAS, k žádosti připojí: Ověřené environmentální prohlášení Údaje potřebné k registraci Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele Žádost musí být podána v českém jazyce, a to papírově nebo elektronicky - prohlášení o tom, že ověření a schválení bylo provedeno v souladu s nařízením

83 - prohlášení o tom, že ověření a schválení bylo provedeno v souladu s nařízením

84 - prohlášení o tom, že ověření a schválení bylo provedeno v souladu s nařízením

85 Proč zavádět EM(A)S ?

86 Proč jste se přihlásili do tohoto projektu ?
Kontrolní otázka č. 8 Proč jste se přihlásili do tohoto projektu ?

87 Přínosy zavedení EMS Zkvalitnění řízení (řízení organizace a jejích interních procesů, přehled v řídící a provozní dokumentaci apod.) Environmentální přínosy (nižší spotřeba vstupů, nižší produkce odpadů) Ekonomické přínosy (snížení provozních nákladů) Zlepšení image (environmentálně odpovědný subjekt) Zaměstnanci (zvyšování povědomí a kvalifikace zaměstnanců, zlepšení pracovního prostředí) Příklad pro ostatní subjekty (vzor, tlak na dodavatele)

88 Studie MŽP (2003) Studie „Zavádění EMS v českých podnicích“
Zúčastnilo se 254 podniků ze 456 oslovených (návratnost 56 %)

89 Důvody zavedení EMS Zájem o ochranu ŽP 97 % Vylepšení image 97 %
Odpovědné chování 95 % Zvýšení konkurenceschopnosti 88 % Lepší vztahy s veřejností a s.s. 84 % Pokračování ISO % Tlak obchodních partnerů 63 % Tlak zákonů a norem 58 % Tlak v rámci obchodní skupiny 42 % Úspora nákladů %

90 Přínosy zavedení EMS Zkvalitnění práce v oblasti OŽP 94 %
Env. povědomí zaměstnanců % Plnění legislativních předpisů % Zlepšení image % Lepší havarijní připravenost % Zlepšení environmentálního profilu 89 % Přehled v provozní dokumentaci 87 % Vnitropodniková organizace a řízení 85 %

91 Přínosy zavedení EMS Zlepšení pracovního prostředí 82 %
Komunikace s veřejností a s.s % Zvýšení konkurenceschopnosti % Dodavatelsko-odběr. vztahy % Snížení poplatků a pokut % Snížení nákladů % Lepší jednání s fin. institucemi % Zvýšení tržeb %

92 Zkušenosti MŽP „Pod svícnem je tma“ Mnohé procesy/postupy již zavedeny
Klíčová role komunikace Poradci pomohou jen do určité míry Externí ověřovatelé jsou též poradci

93 Zkušenosti MŽP – výsledky
Povědomí zaměstnanců Změny v tvorbě a řízení dokumentace Spolupráce odborných a „obslužných“ útvarů Prezentace ministerstva (prohlášení) Mnoho námětů do budoucna

94 Další nástroje environmentálního řízení

95 Jaké existují další (dobrovolné) nástroje environmentálního řízení ?
Kontrolní otázka č. 9 Jaké existují další (dobrovolné) nástroje environmentálního řízení ?

96 Nástroje zaměřené na organizaci jako celek
Systémy environmentálního řízení Čistší produkce Monitoring a targeting Environmentální reporting Dobrovolné dohody Environmentální manažerské účetnictví

97 Nástroje zaměřené na výrobky a služby
Environmentální značení (např. Ekologicky šetrné výrobky a služby) Ekodesign Posuzování životního cyklu (LCA) Zelené nakupování, ozeleňování veřejných zakázek Zelené úřadování

98 Čistší produkce Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů Prověřují se materiálové a energetické toky vybraného systému (organizace, činnost, proces) s cílem nalézt a odstranit příčiny vzniku negativních environmen- tálních dopadů

99

100 Čistší produkce Univerzálně použitelná strategie (nezáleží na sektoru, ani velikosti) Opatření různého charakteru a úrovně složitosti (od technologických změn, přes instalaci měřidel, až po organizační opatření) Propojení environmentálních a ekonomických informací (návrh opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení)

101 Čistší produkce ve veřejné správě
Moravská Třebová (regionální projekt) Brno-Židenice (škola) Jihlava (nemocnice) Benešov (městský úřad) Velká Losenice Provoz ČOV a kompostárny Základní škola a školka Vodní tok (dekontaminace, malá vodní elektrárna)

102 Čistší produkce ve veřejné správě

103 Čistší produkce – informace
Případové studie Příručky

104 Zelené úřadování Environmentálně příznivé chování úřadů a dalších veřejných institucí Systémová opatření zaměřená na provoz úřadu a chování zaměstnanců Zelené nakupování

105 Dobrovolné dohody Smluvní závazky mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (znečišťovateli) za účelem efektivního dosažení cílů ochrany životního prostředí Mohou být zaměřené na nejrůznější typy environmentálních problémů Obecné dohody x konkrétní závazky Centrální úroveň x regionální/místní úroveň

106 Dobrovolné dohody na centrální úrovni
Dohody v oblasti zpětného odběru (tříděný odpad, baterie) Dohoda o omezování zatížení ŽP rtutí ze stomatologických zařízení Dohody o spolupráci s průmyslovými asociacemi (stavebnictví, Hospodářská komora) Dohoda o využití zemního plynu v dopravě

107 Dobrovolné dohody na regionální či místní úrovni
Deklarace o porozumění – Huyndai (Moravskoslezský kraj, MPO, občanská sdružení) Dohoda o ponechání lesa přirozenému vývoji – Kokořínsko (Správa CHKO, majitel lesa) Dohoda o výsadbě zeleně a biokoridoru – obec Mýto (Linde Frigera, občanská sdružení)

108 Na závěr . . .

109 Odkazy Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)
Environmentální politika a nástroje / Dobrovolné nástroje) CENIA, česká informační agentura životního prostředí ( EMAS Čistší produkce Ekoznačení

110 Kontakt Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí
Odbor nástrojů politiky životního prostředí Tel.:

111 Kontrolní otázka č. 10 Dotazy a náměty ?


Stáhnout ppt "E M A S Systém environmentálního řízení a auditu"

Podobné prezentace


Reklamy Google