Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí a jeho složky - seminář ÚZPI 21.4.2004 -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí a jeho složky - seminář ÚZPI 21.4.2004 -"— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí a jeho složky - seminář ÚZPI 21.4.2004 -

2 Vliv zemědělství na složky životního prostředí Zemědělství ovlivňuje životní prostředí nejvíce ze všech lidských činností Příroda a krajina Půda Voda Ovzduší Organizmy

3 Příroda a krajina Ztráta stability krajiny Narovnání koryt toků Odvodnění Velké hony, jednostranný osevní postup nadměrná spotřeba agrochemikálií Snížení diverzity krajiny V posledních letech pozitivní jevy

4 Půda Půda je samostatný složitý ekosystém Člověk nerespektuje a nezná živou složku půd – problém pedologie Degradace půd – acidifikace, zasolení, utužení podorničních vrstev, ztráta humusu Vysoké procento zornění Nevyužívání půdy je v posledních letech vnímáno pozitivně hlavně jako přínos diverzitě ekosystémů

5 Voda Znečištění – stejný podíl má komunální a zemědělské znečištění Eutrofizace Spotřeba vody převyšuje několikanásobně srážkové úhrny Povodně a protipovodňová opatření

6 Ovzduší V zemědělství stojí poněkud stranou pozornosti Vliv znečištění na globální oteplování Nízké procento koloběhu uhlíku – jedna desetina energie z obnovitelných zdrojů Technologie zachycující amoniak Pozice potravinářského průmyslu - freony

7 Lesy – 33% rozlohy Nevyhovující skladba - |22% listnáče Poškození lesů imisemi – 50% Okyselení půd – ztráta diverzity Velkovýrobní technologie, včetně diskutabilního vápnění Podíl lesů na vázání uhlíku do dřevní hmoty

8 Politika ochrany životního prostředí v resortu MŽP ČR Organizace státní správy Právní nástroje, včetně mezinárodních úmluv a NATURA 2000 Ekonomické nástroje

9 Organizace státní správy MŽP orgán státní správy ochrany půd, nerostných zdrojů, ovzduší, přírodu a krajinu, ekologickou politiku, koordinuje ostatní ministerstva Orgán vrchního dozoru ve věcech ž.p. ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí SFŽP – Státní fond životního prostředí ČEÚ – Český ekologický ústav – informace ČHMÚ – ochrana ovzduší Správy chráněných krajinných oblastí Agentura ochrany přírody ČR Rada vlády pro udržitelný rozvoj Úkoly krajů a obcí

10 Organizace státní správy Státní politika pro životní prostředí Předběžná opatrnost Prevence Snižování rizika u zdroje Ekonomická odpovědnost – znečišťovatel platí Sdílení odpovědnosti – úřady, podniky i obyvatelé Integrace do všech sektorů BAT – nejlepší technologie Substituce – náhrada škodlivých látek Systém chráněných území NP, CHKO(převažuje), maloplošná ochrana

11 Právní nástroje Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny Zákon 244/1992 o hodnocení vlivů činností EIA Státní program ochrany přírody a krajiny včetně soustavy NATURA 2000 Státní politika životního prostředí Národní lesnický program

12 Mezinárodní úmluvy Ramsarská - O ochraně přírody a krajiny O ochraně světového dědictví Washingtonská (CITES) o ochraně druhů Bonnská o ochraně stěhovavých druhů Eurobat – o netopýrech Bernská – o ochraně evropských stanovišť O biodiverzitě EU je smluvní stranou všech těchto úmluv

13 Ekonomické nástroje – krajinotvorné programy Program péče okrajinu – výsadba ÚSES, hospodaření v CHKO, údržba památných stromů Program revitalizace říčních systémů – obnova přirozených koryt, odbahňování rybníků … Podpory SFŽP zaměřené na: Půdu Vodu Ovzduší Obnovitelné zdroje Nakládání s odpady

14 Politika ochrany životního prostředí v resortu MZe ČR Agrární koncepce a politika Evropské unie Právní nástroje Ekonomické nástroje

15 Agrární koncepce Schválena Mze, ukončena EIA, připravena do vlády Prioritou je udržitelný rozvoj Ochrana vody, biologická rozmanitost, ochrana půdy a obnovitelné zdroje energie Definuje časové etapy politiky a systém nástrojů státní ingerence Důležité jsou agroenvironmentální podpory

16 Evropská unie Strukturální politika – NR 1257/2000 Ekologické zemědělství – NR 2092/91 Podpora obnovitelných zdrojů energie Regionální politika podporující diversifikaci Systém Natura 2000 – vychází ze směrnic o ochraně ptáků a ochraně diverzity Revize SZP – cross-compliance Systém integrované prevence IPPC Nitrátová směrnice

17 Právní nástroje Zák. 334/92 O ochraně ZPF Nařízení vlády 103/2003 o stanovení zranitelných oblastí Zák. 254/01 O vodách Zák. 147/96 O rostlinolékařské péči Zák. 156/98 O hnojivech Zák. 242/00 O ekologickém zemědělství

18 Ekonomické nástroje Zásady správné zemědělské praxe – HRDP, Nitrátovka,… HRDP Údržba TTP Ekologické zemědělství Údržba podmáčených a rašelinných luk Chřástal a bahňáci Protierozní pásy OP Systém výběrových kritérií Podpora řešení odpadového hospodářství Podpora ochrany ovzduší

19 Dílčí strategie Ekologické zemědělství GMO Welfare zvířat Bezpečnost potravin Obnovitelné zdroje

20 Ekologické zemědělství Upraveno NR 2092/91 Systém technologické bezpečnosti, který se začíná stále více prosazovat Zákaz používání chemických prostředků Používání technologií přátelských ž.p. a welfare zvířat Označování produkce a systém kontroly

21 Ekologické zemědělství v detailu Každý je povinen se zaregistrovat a mít smlouvu s kontrolní organizací Týká se plodin a vyjmenovaných druhů zvířat. Ostatní mohou mít výjimku Samostatná úprava pro včely, kde je povoleno být registrován i bez pozemků Přechodné období Používání jen vyjmenovaných prostředků, hnojiv, doplňků apod. Možnost používání konvenčních produktů jen omezeně Národní úprava zákon 242/2000 musí být novelizován

22 Geneticky modifikované organizmy GMO – cíleně změněný dědičný základ organizmu způsobem, který nelze docílit přirozenou rekombinací EU postupuje podle strategie předběžné opatrnosti Upraveno zákonem 153/2000, O nakládání s GMO a produkty, který ukládá: Povinnost registrace v seznamu uživatelů Odpovědným ustanovuje MŽP – kontrola ČIŽP a další Vymezuje nakládání s GMO Stanovuje povinnost viditelně označovat a dodržovat podmínky uvádění do oběhu  V posledním roce EU zmírňuje požadavky. Důvod - výzkum

23 Welfare zvířat Nové silné téma, které je spojováno s ochranou životního prostředí Řeší jej řada směrnic EK, které již byly transponovány do národní legislativy Hlavní požadavky: Ustájení prasnic a kanců, později u výkrm Klecové chovy slepic – postupně zakázány Transport zvířat – cca 600 km, přestávky… Zákazy mrzačení zvířat Radikální řešení je NR 2092/91

24 Bezpečnost potravin Nové téma, které nastoupilo koncem devadesátých let. Kontrola + technologická bezpečnost EK vydala v roce 2000 tzv. Bílou knihu Založen samostatný Evropský úřad pro potraviny 1.1.2002 Nezávislé poradenství Sběr a analýza dat Komunikace se spotřebiteli Propojení institucí V ČR ustavena Koordinační skupina bezpečnosti potravin (Usnesení vlády 1320/2001) a samostatný odbor na MZe

25 Obnovitelné zdroje White paper COM (97) 599 o dosažení cílové spotřeby 12% zdrojů energie EU z obnovitelných zdrojů do roku 2010 Směrnice 2001/77/EC o zajištění 22,1% elektřiny na bázi obnovitelných zdrojů dp roku 2010 Směrnice 2003/30/EC o zajištění 5,75% pohonných hmot na bázi obnovitelných zdrojů do roku 2010. V EU uhlíkový kredit V ČR program biolihu a bionafty, OP- výsadba energetických dřevin, investice do zařízení do 5MW

26 „Opáčko“ z organizace státní správy SVS Ústřední orgán veterinární péče a dozoru ÚKOZ Dozor nad prováděním zák. 246/92 oO chraně zvířat proti týrání ZA MZe ČR v roce 2004 ještě výplata národních plateb, později poradenství ÚKZUZ Správní úřad v oblasti půdy, výživy rostlin a zkušební činnosti. Také kontrolní činnost Státní rostlinolékařská správa Ústřední orgán rostlinolékařské péče

27 Změny oproti dosud zpracovaným a předloženým dokumentům Novela zákona o zemědělství Ukončení programu mimoprodukčních funkcí Uvádění půdy do klidu až od roku 2007 Celý systém Nařízení EU


Stáhnout ppt "Životní prostředí a jeho složky - seminář ÚZPI 21.4.2004 -"

Podobné prezentace


Reklamy Google