Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Region a regionální vědy 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Region a regionální vědy 1"— Transkript prezentace:

1 Region a regionální vědy 1
Venkovské oblasti Region a regionální vědy 1 6

2 Obsah Definice Venkovské oblasti EU Venkovské oblasti ČR
Nástroje pro rozvoj venkova

3 Definice Neexistuje jednotná definice pro pojem venkova (OECD, EU, ČR). Definovat lze venkovské obce z hlediska: hustoty obyvatelstva; velikosti obce; některých kvalitativních znaků obce (zdanitelný pří-jem na obyvatele, míra nezaměstnanosti, kvalita ŽP, počet osob s  trvalým pobytem, počet pracovníků v jednotlivých odvětvích, počet ekonomicky aktivních obyvatel a řada dalších.

4 Definice Venkov je prostor mimo městské osídlení, který je charakterizován nižší hustotou zalidnění a tra-dičně zaměřen zejména na zemědělství, lesnictví a rybářství. Obcí s hustotou obyvatelstva do 100 obyvatel na km2, je v ČR 4925 (78,8 % z celkového počtu). Obcí venkovského typu (do 2000 obyv.) je 89,9 % z celk. počtu. Zbylých 10,1 % tvoří obce s počtem obyvatel nad Nejčetnější skupinou obcí jsou obce se 101 až 200 obyvateli (1085 obcí). Malé obce do 400 obyvatel tvoří více než polovinu z celkového počtu (3194 obcí).

5 Venkovské oblasti v EU Venkovské oblasti mají zásadní hospodářský význam (zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracovatel. průmysl) využívání půdy, správa přírodních zdrojů, údržba krajiny. Tvoří 91 % území 27 členských států, je domovem více než 56 % jejích obyvatel. Důležité cíle týkající se venkova a jeho obyvatel jsou obsaženy v rozvojových strategiích, které jsou realizo- vány politickými a finančními nástroji.

6 Venkovské oblasti v EU Politika rozvoje venkova na období 2007 až 2013 je rozdělena podle tří „tematických os“: zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života a povzbuzení diverzifi-kace hospodářské činnosti. K zajištění vyváženého přístupu musí členské státy a regiony rozdělit prostředky mezi všechny tři osy.

7 Venkovské oblasti v ČR Osídlení přecházející ve volnou krajinu
obvykle obce s méně než obyvateli, specifickou socio-profesní strukturou obyvatel, pospolitým způsobem soužití. Tvoří 75 % území státu, je domovem asi 25 % jeho obyvatel Ve Středočeském kraji asi 30%.

8 Venkovské oblasti v ČR

9 Venkovské oblasti v ČR Trochu statistiky:
Obcí s hustotou obyvatelstva do 100 obyvatel na km2, je v ČR 4925 (78,8 % z celkového počtu), obcí venkovského typu (do 2000 obyv.) je 89,9 % z celkového počtu, zbylých 10,1 % tvoří obce s počtem obyvatel nad 2000 obyv., nejčetnější skupinou obcí jsou obce se 101 až 200 obyvateli (1085 obcí), malé obce do 400 obyvatel tvoří více než polovinu z celkového počtu (3194 obcí).

10 Venkovské oblasti v ČR Mnoho venkovských oblastí čelí značným problémům: nekonkurenceschopné zemědělské a lesnické pod- niky, neefektivní malovýroba, úbytek kvalifikovaných pracovních sil, nižší průměrný příjem na obyvatele než ve městech, nedostatečná dostupnost veřejných služeb, vyšší finanční náklady (dojíždění, služby, vytápění, údržba … - ale částečně vlastní produkce potravin.

11 Venkovské oblasti v ČR Venkov má ale co nabídnout:
individuální bydlení, surovinovou základnu, přírodní prostředí k odpočinku a rekreaci.

12 Nástroje pro rozvoj venkova
Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 Vize: Změnit tvář venkova a jeho hospodářské struk-tury v míře vedoucí k výraznému zlepšení ŽP, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel, k posílení nosných oborů a diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestov. ruchu a dalších odvětví zabezpečujících stabilitu ven-kova a k dosažení úrovně srovnatelné s venkovskými regiony vyspělých zemí EU. Zvýšit atraktivitu venkova pro bydlení, práci a podnikání.

13 Nástroje pro rozvoj venkova
Globální cíle strategie rozvoje venkova: Rozvoj založit na principech udržitelného rozvoje, zlepšovat stav ŽP, péči o přírodu a krajinu a snižovat negativní vlivy intenzivního zemědělského hospodaření. Vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost v základních potravinách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, zvýšit podíl produkce pro export a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského obyvatelstva. Motivovat rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst, omezovat odliv obyvatel. Posilovat sounáležitost obyvatel a společenskou strukturu.

14 Nástroje pro rozvoj venkova
Program rozvoje venkova pro období 2007 až 2013. Zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

15 Nástroje pro rozvoj venkova
Opatření PRV přispějí k naplňování cílů: Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech: •  Společnost založená na znalostech •  Vnitřní trh a podnikatelské prostředí •  Trh práce •  Udržitelný rozvoj Göteborgské konference v opatřeních, týkající se: trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření, trvale udržitelných pracovních místa.

16 Nástroje pro rozvoj venkova
PRV stanovuje, jaké prostředky budou vynaloženy na jed-notlivá opatření (celkem 174 mld. Kč). Je rozčleněn na čtyři prioritní osy (viz Národní strateg. plán) a program Leader, jehož metodou Místních akčních skupin se realizuje strategie rozvoje venkova.

17 Nástroje pro rozvoj venkova
Leader v Programu rozvoje venkova K uskutečnění změn na venkově používá Míst-ních akčních skupin – MAS. MAS jsou organizace založené obcemi, NNO a podnikateli, které uskutečňují své strategické plány místního rozvoje pomocí různých projektů, celkový počet MAS v ČR je 112, k financování projektů je k dispozici 3,5 mld. Kč.

18 Nástroje pro rozvoj venkova
Organizační schéma rozhodovací struktury MAS

19 Nástroje pro rozvoj venkova
Agenda 21 Programový dokument OSN z r.1992 (Rio de Janeiro) Dokument rozdělen na 4 sekce: společenská a ekonomická – témata chudoba, zdraví, demografie, lidská sídla, ochrana a správa přírodních zdrojů – témata atmosféra, deštné pralesy, oceány, radioaktivní odpad, biodiverzita, posilování role hlavních skupin - témata ženská hnutí, ochrana dětí, lidé v rozvojových zemích, implementace - témata financování projektů, veřejná informovanost, právní ochrana.

20 Nástroje pro rozvoj venkova
Agenda 21

21 Nástroje pro rozvoj venkova
Místní agenda 21 (MA21) Program snažící se uplatnit principy udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Je věnována místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivity obyvatel a zájmu o kulturní život měst a obcí. Předpokladem pro uskutečňování MA21 je zapojení místních občanů, veřejných institucí a podnikatelů.

22 Nástroje pro rozvoj venkova
Místní agenda 21 (MA21) Jedná se zejména o tyto aktivity: obnova památek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, péče o krajinu, výsadba stromů, údržba parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy, ekologické vytápění, třídění komunálního odpadu,

23 Nástroje pro rozvoj venkova
Udržitelný rozvoj


Stáhnout ppt "Region a regionální vědy 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google