Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY VS. TURISTICKÝ RUCH A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY Mgr. Tereza Francírková Správa CHKO Blanský les, Vyšný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY VS. TURISTICKÝ RUCH A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY Mgr. Tereza Francírková Správa CHKO Blanský les, Vyšný."— Transkript prezentace:

1 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY VS. TURISTICKÝ RUCH A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY Mgr. Tereza Francírková Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Český Krumlov, tel. 380 301 034, fax: 380 301 049 e-mail: tereza.francirkova@nature.cz, www.blanskyles.ochranaprirody.cz

2 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km 2 - nadmořská výška 420 –1083 m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové bory, vlhké louky - 56% lesy, 33% zemědělská půda, 3% vodní plochy (řeka Vltava: 12 ř.km), zastavěné území 1%

3 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

4 Správa CHKO Blanský les 1.orgán státní správy: „úřední agenda“ 2.odborný orgán: výzkum, odborná stanoviska atd. 3.praktická péče o krajinu: PPK a MaS 4.práce s veřejností: přednášky, exkurze, propagační tiskoviny, naučné stezky 12 zaměstnanců, odborných pracovníků: 2 x botanik, 2 x zoolog, zemědělec, lesník, stavař, hydrobiolog, geolog/geograf, strážní služba, pracovník EVVO, ekonom

5 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les - orgán státní správy: kompetence stanoveny zákonem 114/1992 Sb., a to jak na území CHKO, tak mimo (správní obvod) Správní obvod - území následujících obcí s rozšířenou působností: Prachatice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Strakonice, Sušice, Vimperk, Vodňany. Správy CHKO zajišťují péči o národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky ve svém správním obvodu. Správě CHKO Blanský les byly svěřeny: ptačí oblast Novohradské hory NPR: Brouskův mlýn, Žofínský prales, Čertova stěna–Luč NPP: Hojná Voda, Terčino údolí, U Hajnice, Rovná, Pastviště u Fínů

6 Správa CHKO Blanský les - odborný orgán: výzkum inventarizační průzkumy odborné podklady pro vypracování plánů péče odborná stanoviska AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

7 Správa CHKO Blanský les - praktická péče o krajinu kosení luk extenzivní past- va (ovce, kozy, skot, koně) zatravnění orné půdy výsadba a pod- pora žádoucích druhů dřevin (jedle, buk, javor klen) revitalizace

8 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

9 Správa CHKO Blanský les – vzdělávání a osvěta veřejnosti: AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les 1.AKTIVNÍ - přednášky, semináře - exkurze - programy pro školy (klasická ekovýchova) 2. PASIVNÍ - propagační tiskoviny - naučné stezky a tabule - výstavy - webové stránky

10 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Pochod Blanským lesem (každoroční exkurze pro veřejnost u příležitosti Dne Země)

11 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Úklid naučné stezky Třísov – Dívčí Kámen –Holubov ve spolupráci se SZŠ Písek

12 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

13

14

15

16 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY vs. TURISTICKÝ RUCH a další ROZVOJOVÉ AKTIVITY Zákonná omezení zakázané činnosti výjimky činnosti vázané na souhlas OP souhlas OP – OCHRANA OBECNÁ – OCHRANA ZVLÁŠTNÍ – OCHRANA DRUHŮ – OCHRANA ÚZEMNÍ – OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Výjimku ze zákona může povolit Vláda ČR v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.

17 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les SPECIÁLNÍ OCHRANA  ochrana zvláště chráněných druhů  památné stromy  územní ochrana Velkoplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území NP, CHKO NPR, NPP, PR, PP Zonace: zóny odstupňované ochrany NP - 3 zóny CHKO - 3 až 4 zóny Ústřední seznam OP - spravuje AOPK ČR Praha - seznam všech CHÚ Základní dokumenty ZCHÚ - zřizovací předpis - plán péče (zpravidla na 10 let) - rezervační kniha Režim ochrany - základní ochranné podmínky - bližší ochranné podmínky

18 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les velký a malý státní znak pruhové značení

19 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les SPECIÁLNÍ OCHRANA  ochrana zvláště chráněných druhů  památné stromy  územní ochrana Seznam zvláště chráněných druhů - vyhláška č. 395/1992 Sb. Kategorie ZCH druhů - kriticky ohrožený - silně ohrožený - ohrožený Památné stromy - jednotlivé stromy - stromořadí Záchranné programy

20 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OBECNÁ OCHRANA  obecná ochrana rostlin a živočichů  ochrana ptáků  přechodně chráněné plochy  významné krajinné prvky  ochrana dřevin, kácení a náhradní výsadby  ochrana jeskyní a paleontologických nálezů  ochrana krajinného rázu  přírodní park Posláním přírodního parku Novohradské hory je ochrana krajinného rázu rozsáhlého území s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou, které je významné vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašeliniště, rybníky a prameniště, a dále dochované historické hodnoty území. Novohradské hory

21 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les V přírodním parku Novohradské hory se stanovují tato omezení využití území: Na území přírodního parku nelze bez souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu ochrany přírody: a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení apod., b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod., c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti, d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

22 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Ochranné podmínky zvláště chráněných území (následuje asi 50 stran pouze na toto téma) Všechna chráněná území je zakázáno poškozovat a ničit. Na území národních přírodních rezervací je zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo cesty, vstupovat mimo značené cesty, provozovat horolezectví, jezdit na kole mimo silnice a vyhrazená místa, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, sbírat lesní plody (včetně hub), tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa. Ochranné podmínky v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách jsou o něco mírnější. Ačkoliv pro NPP a PP nejsou ochranné podmínky v zákoně konkrétně vyjmenovány, platí obdobně jako v národních přírodních rezervacích. Pozor – kromě ochranných podmínek určených zákonem o ochraně přírody a krajiny mohou v chráněných územích platit i jiná omezení podle dalších právních předpisů (např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích)!

23 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les ŠETRNÝ TURISMUS respektující okolní prostředí (přírodě něco beru, něco do ní vracím) STŘETY OCHRANY PŘÍRODY A ROZVOJE TURISMU UTILITÁRNÍ TURISMUS maximalizující zisk (z přírody pouze beru) soft-turistika (pěší, cyklo, hipo, běžecké lyžování), agroturistika, wellnes aktivity  budování nových sjezdovek, budování nových velkokapacitních ubytoven, kempů apod. čtyřkolky, motokros, sjezdovky

24 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.

25 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les


Stáhnout ppt "AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY VS. TURISTICKÝ RUCH A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY Mgr. Tereza Francírková Správa CHKO Blanský les, Vyšný."

Podobné prezentace


Reklamy Google