Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Tereza Francírková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Tereza Francírková"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Tereza Francírková
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY VS. TURISTICKÝ RUCH A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY Mgr. Tereza Francírková Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Český Krumlov, tel , fax:

2 Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES založena 1990, rozloha 212 km2 nadmořská výška 420 –1083 m komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové bory, vlhké louky 56% lesy, 33% zemědělská půda, 3% vodní plochy (řeka Vltava: 12 ř.km), zastavěné území 1%

3 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

4 Správa CHKO Blanský les
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les orgán státní správy: „úřední agenda“ odborný orgán: výzkum, odborná stanoviska atd. praktická péče o krajinu: PPK a MaS práce s veřejností: přednášky, exkurze, propagační tiskoviny, naučné stezky 12 zaměstnanců, odborných pracovníků: 2 x botanik, 2 x zoolog, zemědělec, lesník, stavař, hydrobiolog, geolog/geograf, strážní služba, pracovník EVVO, ekonom

5 Správa CHKO Blanský les - orgán státní správy:
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les - orgán státní správy: kompetence stanoveny zákonem 114/1992 Sb., a to jak na území CHKO, tak mimo (správní obvod) Správní obvod - území následujících obcí s rozšířenou působností: Prachatice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Strakonice, Sušice, Vimperk, Vodňany. Správy CHKO zajišťují péči o národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky ve svém správním obvodu. Správě CHKO Blanský les byly svěřeny: ptačí oblast Novohradské hory NPR: Brouskův mlýn, Žofínský prales, Čertova stěna–Luč NPP: Hojná Voda, Terčino údolí, U Hajnice, Rovná, Pastviště u Fínů

6 Správa CHKO Blanský les - odborný orgán:
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les - odborný orgán: výzkum inventarizační průzkumy odborné podklady pro vypracování plánů péče odborná stanoviska

7 Správa CHKO Blanský les - praktická péče o krajinu
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les - praktická péče o krajinu kosení luk extenzivní past- va (ovce, kozy, skot, koně) zatravnění orné půdy výsadba a pod- pora žádoucích druhů dřevin (jedle, buk, javor klen) revitalizace

8 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

9 Správa CHKO Blanský les – vzdělávání a osvěta veřejnosti:
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Správa CHKO Blanský les – vzdělávání a osvěta veřejnosti: AKTIVNÍ - přednášky, semináře - exkurze - programy pro školy (klasická ekovýchova) 2. PASIVNÍ - propagační tiskoviny - naučné stezky a tabule - výstavy - webové stránky

10 (každoroční exkurze pro veřejnost u příležitosti Dne Země)
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Pochod Blanským lesem (každoroční exkurze pro veřejnost u příležitosti Dne Země)

11 Úklid naučné stezky Třísov – Dívčí Kámen –Holubov
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Úklid naučné stezky Třísov – Dívčí Kámen –Holubov ve spolupráci se SZŠ Písek

12 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

13 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

14 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

15 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

16 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY vs. TURISTICKÝ RUCH a další ROZVOJOVÉ AKTIVITY Výjimku ze zákona může povolit Vláda ČR v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody. Zákonná omezení zakázané činnosti výjimky činnosti vázané na souhlas OP souhlas OP Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – OCHRANA OBECNÁ – OCHRANA ZVLÁŠTNÍ – OCHRANA DRUHŮ – OCHRANA ÚZEMNÍ – OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ

17 Základní dokumenty ZCHÚ
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les SPECIÁLNÍ OCHRANA územní ochrana ochrana zvláště chráněných druhů památné stromy Velkoplošná zvláště chráněná území NP, CHKO Maloplošná zvláště chráněná území NPR, NPP, PR, PP Zonace: zóny odstupňované ochrany NP - 3 zóny CHKO - 3 až 4 zóny Základní dokumenty ZCHÚ zřizovací předpis plán péče (zpravidla na 10 let) - rezervační kniha Ústřední seznam OP - spravuje AOPK ČR Praha - seznam všech CHÚ Režim ochrany - základní ochranné podmínky - bližší ochranné podmínky

18 velký a malý státní znak pruhové značení
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les velký a malý státní znak pruhové značení

19 ochrana zvláště chráněných druhů památné stromy
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les SPECIÁLNÍ OCHRANA územní ochrana ochrana zvláště chráněných druhů památné stromy Seznam zvláště chráněných druhů - vyhláška č. 395/1992 Sb. Kategorie ZCH druhů - kriticky ohrožený - silně ohrožený - ohrožený Záchranné programy Památné stromy - jednotlivé stromy - stromořadí

20 obecná ochrana rostlin a živočichů ochrana ptáků
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les OBECNÁ OCHRANA obecná ochrana rostlin a živočichů ochrana ptáků přechodně chráněné plochy významné krajinné prvky ochrana dřevin, kácení a náhradní výsadby ochrana jeskyní a paleontologických nálezů ochrana krajinného rázu přírodní park Novohradské hory Posláním přírodního parku Novohradské hory je ochrana krajinného rázu rozsáhlého území s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou, které je významné vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašeliniště, rybníky a prameniště, a dále dochované historické hodnoty území.

21 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les
V přírodním parku Novohradské hory se stanovují tato omezení využití území: Na území přírodního parku nelze bez souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu ochrany přírody: a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení apod., b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur, apod., c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti, d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

22 Ochranné podmínky zvláště chráněných území
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les Ochranné podmínky zvláště chráněných území (následuje asi 50 stran pouze na toto téma) Všechna chráněná území je zakázáno poškozovat a ničit. Na území národních přírodních rezervací je zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo cesty, vstupovat mimo značené cesty, provozovat horolezectví, jezdit na kole mimo silnice a vyhrazená místa, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, sbírat lesní plody (včetně hub), tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa. Ochranné podmínky v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách jsou o něco mírnější. Ačkoliv pro NPP a PP nejsou ochranné podmínky v zákoně konkrétně vyjmenovány, platí obdobně jako v národních přírodních rezervacích. Pozor – kromě ochranných podmínek určených zákonem o ochraně přírody a krajiny mohou v chráněných územích platit i jiná omezení podle dalších právních předpisů (např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích)!

23  STŘETY OCHRANY PŘÍRODY A ROZVOJE TURISMU ŠETRNÝ TURISMUS
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les STŘETY OCHRANY PŘÍRODY A ROZVOJE TURISMU ŠETRNÝ TURISMUS respektující okolní prostředí (přírodě něco beru, něco do ní vracím) UTILITÁRNÍ TURISMUS maximalizující zisk (z přírody pouze beru) soft-turistika (pěší, cyklo, hipo, běžecké lyžování), agroturistika, wellnes aktivity budování nových sjezdovek, budování nových velkokapacitních ubytoven, kempů apod. čtyřkolky, motokros, sjezdovky

24 KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.
AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY, KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.

25 AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les
Děkuji za pozornost. (A diskuzi!)


Stáhnout ppt "Mgr. Tereza Francírková"

Podobné prezentace


Reklamy Google