Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyjednávání s orgány ochrany přírody o podmínkách horolezectví Božena Valentová, ČHS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyjednávání s orgány ochrany přírody o podmínkách horolezectví Božena Valentová, ČHS."— Transkript prezentace:

1 Vyjednávání s orgány ochrany přírody o podmínkách horolezectví Božena Valentová, ČHS

2 „Duch pravidel“ „Obtíže překonávej jen vlastní silou a lezeckým uměním. Respektuj a šetři skálu a chraň přírodní prostředí, aby bylo zachováno neporušeně budoucím generacím…“ Jedličkův průvodce z roku 1958, podle Pískovcové skály v Čechách, Olympia 1979) Téma ochrany přírody je historicky spojeno především s pravidly lezení na pískovcových skalách v Čechách. Téma je začleněno i do pravidel skalního lezení, která však vznikla mnohem později než pravidla pískovcová.

3 Potřeba řešení vztahu horolezectví a ochrany přírody Potřeba oficiálně řešit vztah horolezectví a ochrany přírody se u nás objevila cca ve 2. polovině 20. st., v souvislosti s novou právní úpravou ochrany přírody a s rozvojem horolezectví. Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, a na něj navazující právní předpisy)

4 Situace v 70. letech 20. století  Na žádost Horolezeckého svazu vydalo Ministerstvo kultury Povolení horolezecké činnosti v chráněných územích ČSR (1974).  Horolezecký svaz v návaznosti vydal Zásady pro provozování horolezectví na pískovcích České křídové tabule.  Konkrétní podmínky byly stanoveny v dohodách mezi Horolezeckým svazem a krajskými středisky památkové péče a ochrany přírody.

5 Situace v 80. letech 20. století  Na žádost Horolezeckého svazu vydalo Ministerstvo kultury Rozhodnutí udělující výjimku ze zákona o státní ochraně přírody pro provádění sportovní horolezecké činnosti a výcviku vysokohorské turistiky ve vybraných chráněných územích ČSR (1983).  Konkrétní podmínky byly stanoveny v dohodách mezi Horolezeckým svazem a krajskými středisky památkové péče a ochrany přírody.

6 Situace po roce 1989  nová právní úprava ochrany přírody – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  vznik Českého horolezeckého svazu (1990)  postupný nárůst příznivců horolezectví a outdoorových aktivit  nové způsoby vyjednávání povolení a výjimek  hledání rovnováhy mezi zájmy horolezců a zájmy ochrany přírody

7 Horolezectví ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)  NP, NPR – zákaz horolezectví je dán zákonem  CHKO - zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany  PR – zákaz měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími ochrannými podmínkami  NPP, PP – změny a poškozování NPP, PP jsou zakázány (zákaz může být stanoven v bližších ochranných podmínkách a poté vázán na souhlas OP)

8 Horolezectví v ZCHÚ  § 64 – hrozí-li poškozování území v NP, NPR, NPP a v 1. zóně CHKO, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán OP omezit nebo zakázat přístup do těchto území nebo jejich částí  § 66 - orgán OP je oprávněn stanovit podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popř. takovou činnost zakázat

9 Povolování horolezectví v ZCHÚ Horolezectví lze povolit:  udělením výjimky, pokud veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem OP (§ 43 odst. 1, vláda ČR)  udělení výjimky, pokud jiný veřejný zájem převažuje na zájmem OP, nebo pokud činnost významně neovlivní stav předmětu ochrany (§ 43 odst. 3)  vydáním souhlasu s vyhrazením míst k provozování horolezectví (§ 16, § 29)  vydáním souhlasu ve vazbě na bližší ochranné podmínky (§ 44 odst. 3)  Stanovením podmínek ve vazbě na § 66

10 Příklady současných povolení  NP České Švýcarsko – vyhrazení míst pro provozování horolezectví v návštěvním řádu NP  NPR Adršpašsko-teplické skály – rozhodnutí o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost  NPR Bořeň – výjimka dle § 43 odst. 3  CHKO Český ráj – souhlas ve vazbě na bližší ochranné podmínky CHKO  CHKO Kokořínsko – povolení ve vazbě na § 66 (bez časového omezení, některé lokality povoleny samostatně)  CHKO Jeseníky – dohoda o spolupráci

11 Příklady současných povolení  PR Křížová cesta – souhlas s vyznačením horolezeckých terénů ve vazbě na bližší ochranné podmínky (jen se souhlasem značení horolezeckých terénů, horolezecká činnost, údržba horolezeckých zařízení)  PR Divoká Šárka – výjimka dle § 43 odst. 3  PR Žďár – souhlas k činnostem ve vazbě na bližší ochranné podmínky (jen se souhlasem vstup mimo značené cesty)  NPP Stránská skála – výjimka na základě usnesení vlády dle § 43  PP Stříbrný vrch – souhlas ve vazbě na bližší ochranné podmínky

12 Podmínky pro horolezectví  Časová platnost povolení (bez omezení, na x let, ve vazbě na plán péče)  Okruh oprávněných osob (kdokoli, ČHS, UIAA, nováčci)  Časová omezení (celoroční, část roku, za světla)  Územní omezení (bez omezení, zákazy pro část území, pro skalní útvary)  Uzávěry z důvodu hnízdění ptactva (označení území, opatření obecné povahy)  Prvovýstupy (povolení ze strany OVK, OP, hlášení)  Pomoc při údržbě oblasti  Informování lezců (weby, info tabule)

13 Podmínky pro horolezectví  Podmínky týkající se OP:  přístup jen po značených cestách  obecně šetrné chování k přírodě  nerušení zvěře  hlášení hnízdění  nepoškozování vegetace  respektování lokálních uzávěr  zákaz táboření

14 Podmínky pro horolezectví Podmínky týkající se způsobu lezení jsou uvedeny přímo v povolení nebo s odkazem na pravidla lezení ČHS.  Podmínky se obvykle týkají:  upravování skály (např. sekání chytů)  druhu jištění a specifikace používání horolezecké výstroje a výzbroje  lezení na mokré skály  používání Mg  sestupu ze skály (slaňování)  lezení top rope  výcviku nováčků

15 Problémy  nejednotné právní řešení povolení (výjimka, vyhrazení míst, ústní dohody...)  nejednotné právní řešení dočasných uzávěr (označení lokality x opatření obecné povahy ve vazbě na § 64)  nedostatečná znalost problematiky horolezectví (problematické stanovení podmínek pro horolezectví)  Nejasnosti týkající se PR, NPP, PP (absence expl. zákazu, co znamená poškozování či měnění ZCHÚ)  nedostatečná evidence a zveřejňování informací

16


Stáhnout ppt "Vyjednávání s orgány ochrany přírody o podmínkách horolezectví Božena Valentová, ČHS."

Podobné prezentace


Reklamy Google