Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asanace prostředí soubor opatření zahrnující zneškodnění původců nákaz a jejich skutečných nebo možných přenašečů a zdrojů a tím zabránit jejich šíření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asanace prostředí soubor opatření zahrnující zneškodnění původců nákaz a jejich skutečných nebo možných přenašečů a zdrojů a tím zabránit jejich šíření."— Transkript prezentace:

1 Asanace prostředí soubor opatření zahrnující zneškodnění původců nákaz a jejich skutečných nebo možných přenašečů a zdrojů a tím zabránit jejich šíření

2 Asanace prostředí Z hlediska ekonomického Z hlediska epizootologického
Zabránění škodám Z hlediska epizootologického Preventivní Represivní Desinfekce, sterilizace - Zneškodňování mikroorganismů Desinsekce - Zneškodňování hmyzu, dalších členovců Deratizace - Zneškodňování hlodavců a hmyzožravců Zneškodňování těl uhynulých zvířat Dodržování hygieny stájí, pastvin,výběhů

3 Obecné zásady asanace Respektování epizootického procesu v místě čase
biologických vlastností etiologických agens, vektorů, rezervoárů rozdílné dle účelu epizootologické situace (asanace preventivní, ohnisková) Objektů, místa, času Přípravné práce Užité prostředky

4 Preventivní asanace Místa epizootologicky nezávadná
Exponovaná k etiologickým agens Naléhavost roste Se vzdáleností od ohniska Výší kontagiosity etiologických agens Stupněm expozice

5 Preventivní asanace Preventivní dezinfekce Preventivní desinsekce
Preventivní deratizace Sběr a zneškodňování uhynulých zvířat Udržování čistoty a pořádku

6 Preventivní asanace Preventivní dezinfekce Preventivní desinsekce
Opatření proti vzniku nákaz Udržuje potřebný hygienický standard Zamezuje vzniku stájové únavy Provádí se v nepřítomnosti zvířat Preventivní desinsekce Ve výskytišti členovců jako vektorů etiologického agens Místa ohrožená nákazami jež přenáší

7 Preventivní asanace Preventivní deratizace
Ve výskytišti škodlivých hlodavců jako potencionálního rezervoáru etiologického agens Místa ohrožená nákazami jež přenáší potkan

8 Ohnisková asanace V ohniscích nákaz
Likvidace a potlačení etiologických agens v uhynulých zvířatech v sekundárních zdrojích ve vnějším prostředí i živočichů – vektorů, divokých zvířat – rezervoárů

9 Ohnisková asanace Průběžná Závěrečná asanace Po dobu uzávěry – izolace
Ničí a potlačuje etiologické agens Závěrečná asanace Před prohlášením nákazy za zdolanou

10 Objekty asanace Ohniskové jednotky Zdrojové jednotky
Stáje, farmy, obce, i větší územní celky Zdrojové jednotky produkty živočišného původu Předměty jsou – li nositeli et. agens půda voda vzduch Mimo živá zvířata a lidi

11 Objekty asanace Asanace desinfekcí
U vysoce kontagiózních nákaz v ohniscích dezinfekce skoro všech předmětů U málo kontagiózních nákaz jen předměty v okolí zvířat U půdních infekcí – půda a kadávery U vzdušných infekcí – vzduch a okolní předměty U alimentárních infekcí – krmivo a voda U kožních infekcí – předměty ve styku se zvířaty

12 Objekty asanace Zamezení repopulace Dezinsekce a deratizace
vlastní vektory a rezervoáry jejich líhniště a výskytiště Zamezení repopulace

13 Místa asanace Jednotlivé předměty Skladiště, výrobny, přípravny
Povrch zvířat, stání, stáje, dvory Místa koncentrace zvířat výběhy, výstaviště, tržiště, jejich produktů Skladiště, výrobny, přípravny Farmy, závody Obce, zóny, územní celky

14 Místa asanace dezinfekce Dezinsekce a deratizace
zdrojové jednotky nákazy v rámci živočišné výroby Dezinsekce a deratizace i větší územní celky Sběr a zneškodňování zvířat plošný charakter U antropozoonóz Návaznost na asanační protiepidemická opatření

15 Čas asanace Preventivní asanace V době ohrožení z blízkých ohnisek
Periodické úklidy Turnusové zástavy Přizpůsobení se geograficko – klimatickým podmínkám Biologickým faktorům

16 Čas asanace Ohnisková asanace Co nejdříve po odhalení ohniska
Operativně (akutní nákazy) Systematicky (chronické nákazy) Co nejdříve po odhalení ohniska Místně, časově omezená dezinfekce po úhynech potratech..

17 Příprava asanačních opatření
Vlastní asanaci předchází analýza: epizootologické situace faktorů s ní souvisejících Správné určení: předmětu místa času asanace Zvolení vhodné asanační metody

18 Příprava asanačních opatření
Pro dezinfekci Zdroj etiologického agens jejich charakter, místo a čas jejich existence

19 Příprava asanačních opatření
Pro dezinsekci druhy vektorů jejich charakter Lokalizace životní podmínky vztah k domácím zvířatům sezónní vlivy

20 Příprava asanačních opatření
Pro deratizace druhy škodlivých hlodavců Jejich charakter, lokalizace, životní podmínky Vztah k domácím zvířatům Jejich množství (dle děr, trusu, denního nočního pohybu) Závislost na druhu potravy Sezónní podmínky

21 Příprava asanačních opatření
Odstranění závad Zoohygienických Stavebních Provozních Pořádek a čistota

22 Asanační postup Plánovitý a systematický
Topografická schémata Zajištění ochranných pomůcek Ochrana domácích zvířat Ochrana hospodářsky významných divoce žijících zvířat Stanovení vhodného způsobu kontroly a evidence

23 Výběr asanačních metod a prostředků
Analýza epizootologické situace Přihlíží se k Et.agens, k vektorům, rezervoárům prostředí (mikroklima, makroklima) Prostředky Vysoká specifita Desinfekční prostředky stabilní, homogenní, rozpustné, netoxické,laciné Kontrola účinnosti: přímá, nepřímá

24 Dezinfekce Dezinfekce Sterilizace
Zneškodňování choroboplodných nebo jinak škodlivých mikroorganismů Usmrcením, inaktivací, odstraněním Sterilizace Souhrn opatření ničí v prostředí všechny mikroorganismy včetně spor, helmintů, jejich vajíček nebo inaktivují viry

25 Druhy dezinfekce Dle okolností A. Preventivní (ochranná) B. Ohnisková
Zabránění vzniku nákazy Předchází únavě prostředí a zlepšuje celkově hygienu B. Ohnisková Zneškodnění choroboplodných zárodků v ohnisku Přerušení šíření etiologických agens

26 B. Ohnisková dezinfekce
1.Průběžná Po dobu trvání zdroje nákazy / doba , kdy je vylučován et. agens/ exkrementy, předměty s nimiž zvíře přišlo do styku Nutno provádět u bacilonosičů 2. Závěrečná Jednorázový zásah Nedochází k vylučování et. agens od uzdravení, utracení, uhynutí, odporažení posledního nemocného zvířete uplynula pozorovací doba

27 Etapy dezinfekce A. Průzkumné a přípravné práce Zjistit Zajistit
1.rozsah a druh objektů určených k dezinfekci, cíl dezinfekce 2. závady v hygieně (stránka stavební, provozní) Zajistit 3. nářadí a pomůcky 4. dostatek pracovníků 5. vyvezení hnoje a jiných odpadů 6. prostor pro přechodné ustájení zvířat 7. Připravit dostatek dezinfekčních prostředků

28 Etapy dezinfekce Před vlastní desinfekcí nechat oschnout
B. Mechanická očista = odstranění nečistot organického původu Po odstranění hnoje, zbytků krmiv Po důkladném odmočení Před vlastní desinfekcí nechat oschnout Při ohniskové desinfekci předchází mech. očistě předběžná desinfekce

29 Etapy dezinfekce C. Vlastní dezinfekce následně Fyzikální Chemická
Vyvětrání Vymytí a vysušení napaječek , koryt Chemická dezaktivace konstrukce a ostatní vnitřní zařízení

30 Objekty veterinární dezinfekce
Místa kde se zdržují zvířata Shromaždiště zvířat Dopravní prostředky Sklady krmiv a surovin živočišného původu Výrobny a mísírny Pracovní oděvy a obuv

31 Objekty veterinární dezinfekce
Při ohniskové desinfekci Produkty nemocných a podezřelých zvířat Výměšky nemocných a podezřelých zvířat Povrch těla zvířat Zbytky krmiv, nápojů Odpadní vody

32 Fyzikální dezinfekce 1.Termické účinky 2. Ultrafialové záření
3. Sluneční záření

33 Termické účinky Vlhké teplo účinnější T do 100°C
toxický účinek vody za vysokých teplot Hydrolýza a denaturace bílkovin T do 100°C Nemusí být hned zhoubné – sporulace Důležitá doba expozice Využití těchto teplot zvýšení dezinfekčního účinku prostředku praní prádla konzervace potravin biotermické ošetření hnoje

34 Termické účinky Var Proudící pára Dezinfekce – ne sterilizace
Termofilní bacily - nesporotvorné organismy 60 minut Sporotvorné 120 minut Proudící pára Podobné účinky jako var Výsledek není sterilita, ale usmrcení vegetativních forem mikroorganismů

35 Termické účinky Pára pod tlakem Voda pod tlakem
Sterilizační účinky - nejlépe nasycené páry - autoklávy Materiály snášící t do 140°C Zničení vegetativních forem virů a bakterií t =112°C, přetlak 0,5atp. – 70 – 105 min. t =121°C, přetlak 1atp. – min. Voda pod tlakem vaření při 134°C přetlaku 2 atp - 30 min.

36 Fyzikální dezinfekce Horký vzduch t 134°C - 220°C
horkovzdušné sterilizátory Jen termoresistentní materiály Bakteriální spory t 150°C za 3 hodiny t 160°C za 90 min. t 180°C za 15min. Teploty nad 300°C Sterilizace ve vteřinových expozicích Sterilizace plamenem (t 540°C) – vypalování, spalování, opalování Opalování – parazité (škrkavky, kokcidie..)

37 Fyzikální dezinfekce Uv záření Adsobce na protoplazmu
v něm vyvolávají tvorbu peroxidu vodíku Působí ozonizačně Působí jen povrchově Nepůsobí na mikroorganismy vázané na prachové částice Baktericidnost závislá na Rv a fyziologickém stavu mikroorganismu Zdroje: podtlakové rtuťové křemičité lampy (250 nm)

38 Fyzikální dezinfekce Sluneční záření
Doplňková metoda po chemické dezinfekci v aseptickém prostředí Sluneční záření Tepelné a vysoušecí účinky, baktericidní (modrofialová a modrá b.)

39 Chemická dezinfekce O ní rozhodují: 1. Odolnost mikroorganismů
Rozdílné biochemické a morfologické složení Sporotvorné x nesporotvorné bakterie 2. Účinnost dezinfekčních prostředků Na selektivitě toxicity - statický (účinek reverzibilní) - cidní (účinek ireverzibilní)

40 Chemická dezinfekce 3. Způsob použití dezinfekčních prostředků
Selektivnost závisí na: Stabilnosti správné koncentraci nestabilnosti správná koncentrace účinné látky teplotě (roztok) Roztoky horké °C dostatečné spotřebě dezinfekčního roztoku Pevné plochy 1l na 1 m2 Výběhy a pastviny l na 1 m2 Ponoření tkanin 4 - 5l na 1kg

41 Chemická dezinfekce dodržení počtu aplikací dostatečné doby expozice
Při ohniskové dezinfekci sporogenních bacilů trojnásobná aplikace Ostatní případy – dvojnásobná aplikace (mezi nimi 1 hod.) dostatečné doby expozice pečlivá a odpovídající aplikace

42 Chemická dezinfekce O ní rozhodují: 4. Charakter prostředí Tekuté
chemické dezinfekční prostředky Plynné – vzduch – vlhkost Vazké nebo pevné (močůvka, hnůj..) Podmínky méně příznivé Porézní materiály - nejhůře dezinfikovatelné

43 Chemická dezinfekce Hydrofilní Hydrofobnost různé anorganické látky
dobře dezinfikovatelné Hydrofobnost dobrá pro ochranu materiálů, negativní pro dezinfekci různé anorganické látky mohou dezaktivovat dez. prostředek Reakce prostředí Teplota (teplotní koeficient) Teplota prostředí

44 Hydroxidy a Kyseliny Silné zásady – změna pH Kyseliny
Bobtnání, hydrolýza bílkovin Velmi aktivní Kyseliny Působení záleží na : Vlivu pH V účinku charakteristických iontů V účinku nedisociovaných molekul Další účinky – oxidační, dehydratační, povrchová aktivita

45 Kyseliny Anorganické Organické Perkyseliny
Omezené použití pro dráždivé a korozivní účinky Organické Konzervační prostředky v potravinářství chemoterapeutika Perkyseliny Silné oxidační účinek Silné korozivní účinky -CO - OOH

46 Halogeny Chlór Chlorové preparáty
baktericidní (snižují organické součásti) dezinfekce pitných a odpadních vod povrchové působení Chlorové preparáty Okysličovadla Soli kyseliny chlorné Aktivace – přidáním amoniaku, amonných solí

47 Jod a jeho sloučeniny Jod krystalická látka omezeně rozpustná ve vodě
sublimuje v hnědé páry zabarvuje, dráždí, zapáchá vazba na povrchově aktivní látky neiontogenní, amfoterní, anion, kationaktivní látky

48 aldehydy Redukční a alkylační vlastnosti aldehydické sk.
Inaktivace bakterií, tocxinů bez porušení antigenity roztoky, aerosoly, samotný i ve směsi t (+15°C) a dostatečná Rv (60 – 100%) Expozice 6 – 24 hod. O H - C H

49 Sloučeniny těžkých kovů
přecházejí v nepatrném množství do roztoků koagulace bílkovin vazbou na sulfhydrylové sk. Dezinfekce vody Sloučeniny rtuti Sloučeniny cínu Sloučeniny stříbra

50 Tenzidy – povrchově aktivní látky
snižují povrchové napětí (smáčedla, detergenty, emulgátory) Vazba na buněčné bílkoviny, plazmatickou membránu – porušení propustnosti, inaktivace enzymů Nízká toxicita

51 Tenzidy – povrchově aktivní látky
Anionaktivní (mýdla a sulfonátové detergenty) Kationaktivní (kvartetní amoniové báze) Amfoterní (alkylglyciny) Baktericidně (G+,G-, plísně) Neiontogenní (saponiny, glykosidy, tweeny)

52 Cyklické sloučeniny Baktericidní
pro vegetativní formy mikroorganismů Inaktivace enzymů a koagulace plasmy, vznik nerozpustných albuminátů po průniku do buňky fenoly, kresoly

53 dezinsekce Ničení škodlivého a obtížného hmyzu Kde Úspěšnost Chovy
Potravinářský průmysl Podniky zpracovávající potraviny živočišného původu Úspěšnost Znalost biologie jednotlivých druhů

54 Druhy dezinsekce Preventivní Ohnisková
Nedovolí nebo omezí zavlečení a pomnožení hmyzu Ochrana zvířat před napadením Udržování čistoty Odstranění odpadů, hnoje Vlastní ničení Ohnisková

55 Způsoby dezinsekce Sterilizace Mechanická Fyzikální chemická
Samců gama paprsky Chemická Mechanická mucholapky Fyzikální T Oheň chemická

56 Chemická dezinsekce Jedy Dýchací Perorální Kontaktní

57 Dezinsekční prostředky
Plyny Látky extrahované z rostlin Chlorované cyklické uhlovodíky Organofosfáty Repelenty - odpuzují Čichové chuťové

58 Kriteria úspěšné dezinsekce
Průzkumné práce Zjištění druhu Orientace v možnostech asanace Zajištění pracovních sil Doba expozice Přípravné práce Konzultace o skutečném výskytu s majitely objektu Je –li nutno informovat okolní majitele

59 Kriteria úspěšné dezinsekce
Postupovat dle předpisů u zvláště nebezpečných a ostatních jedů Provést opatření na ochranu hosp. a ost. zvířat a krmiv a steliva Osoby podílející se na dezinsekci poučit

60 Kriteria úspěšné dezinsekce
Technika dezinsekce Pouze přípravky schválené hygienikem Vhodný druh, správnou dávku a expozici

61 Deratizace Komplex opatření k ničení škodlivých hlodavců
Škodlivost hlodavců Znečišťování potravin, krmiv, osiv Ničení potravin, krmiv, osiv Rezervoáry a přenašeči chorob Hostitelé ektoparazitů Úspěšnost Znalost biologie hlodavců Rozsah zasaženého území Citlivost druhu proti danému přípravku Systematičnost provádění

62 Kriteria úspěšné deratizace
Průzkumné práce Zjištění výskytu hlodavců za 1 – 2 hod. po západu slunce Zjištění druhu - výskyt trusu, otvory do nor, stezky, zápach

63 Kriteria úspěšné deratizace
Přípravné práce Stanovení míst Vyběr návnady, předvnadění Kladení nástrah Volné kladení není dovoleno Doplnění nástrah Kumulativní ve 3 denních intervalech kontrola účinnosti Návrh na preventivní opatření

64 Metody deratizace Fyzikální Biologická Chemická pasti
přirození nepřátelé Chemická Výběr návnadového materiálu Správné rozmístění návnad Jedovaté i pro ostatní zvířata, lidi

65 Chemické metody deratizace
Plynování Antikoagulační jedy

66 Asanace Základní dokument od 3. 5. 2003
závazné nařízení (ES) č. 1774/2002 Evropského parlamentu a Rady z 3. října 2002 klasifikuje vedlejší živočišné produkty dle jejich rizikového potenciálu Důvod maximální omezení možnosti šíření přenositelných nákaz na člověka jak přímo přes zpracovávané živočišné produkty tak prostřednictvím přenosu choroboplodných zárodků do živočišné suroviny krmivem apod.

67 Rozdělení vedlejších živočišných produktů
tři kategorie 1. kategorie materiál s nejvyšším 3. kategorie s nejnižším potenciálem rizika Zahrnují zpracovatelské postupy pro celá těla části mrtvých zvířat nebo produktů živočišného původu může anebo nemusí jít o záměr zpracování pro lidskou spotřebu

68 Materiály 1. kategorie veškeré části těl včetně kůží:
zvířat podezřelých z nákazy přenosnou spongiformní encefalopatií v souladu s nařízením č. 999/2001 zvířat, u nichž byla úředně potvrzena přítomnost přenosné spongiformní encefalopatie, zvířat usmrcených v rámci opatření k eradikaci přenosné spongiformní encefalopatie A. jiných zvířat, než jsou hospodářská a volně žijící zvířata zvířat v zájmovém chovu zvířat ze zoologických zahrad a cirkusů pokusných zvířat ve smyslu čl. 2 směrnice Rady č. 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států o ochraně zvířat používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům

69 Materiály 1. kategorie volně žijících zvířat podezřelých z nákazy onemocněními přenosnými na lidi nebo zvířata B. specifikované rizikové materiály a pokud nebyly specifikované rizikové materiály při likvidaci odstraněny, celá těla mrtvých zvířat obsahující specifikované rizikové materiály C. produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podávány látky zakázané (směrnice č. 96/22/ES) produkty živočišného původu obsahující rezidua látek znečišťující životní prostředí nebo jiných látek zařazených do skupiny B odstavce 3 Přílohy (96/23/ES) pokud obsah těchto reziduí překračuje povolené limity stanovené právními předpisy Společenství případně, pokud takové právní předpisy neexistují, vnitrostátními právními předpisy;

70 Materiály 1. kategorie D) veškeré živočišné materiály shromážděné při čištění odpadních vod ze zpracovatelských závodů 1. kategorie nebo prostorů, v nichž se odstraňují specifikované rizikové materiály s výjimkou materiálů neobsahující specifikované rizikové materiály nebo jejich části; E) kuchyňský odpad z dopravních prostředků v mezinárodní dopravě; F) směsi materiálů 1. kategorie s materiály 2. kategorie nebo 3. kategorie nebo s materiály obou kategorií, včetně jakýchkoliv materiálů určených ke zpracování ve zpracovatelských závodech 1. kategorie

71 Materiály 1. kategorie 3. Přechodná manipulace nebo přechodné skladování materiálů 1. kategorie pouze v závodech pro přechodné skladování a manipulaci schválených v souladu s čl. 10 nařízení č. 1774/2002. jsou dováženy nebo vyváženy pouze v souladu s nařízením č. 1774/2002 Specifikované rizikové materiály mohou být dováženy nebo vyváženy pouze v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001. 

72 Materiál 2. kategorie hnůj a obsah trávicího traktu
materiál živočišného původu sesbíraný při čištění odpadních vod z jatek jiných schválených (čl. 4 odst. 1 písm. d) ES č. 1774/2002), ze zpracovatelských zařízení 2. kategorie (+odpad na česlech, odpadu z lapačů písku, směsí tuku a oleje, kalu a materiálů odstraněných z odtoků) produkty živočišného původu obsahující rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminantů (1 a 2 oddílu B Přílohy 1 směrnice Rady č. 96/23/ES) pokud tato rezidua přesahují povolené úrovně stanovené právními předpisy Společenství

73 Materiál 2. kategorie produkty živočišného původu jiné kategorie než 1. kategorie dovezené ze třetích zemí v souladu s právními předpisy Společenství nesplní veterinární požadavky pro jejich dovoz do Společenství zvířata a jejich části, která zahynou jiným způsobem než porážkou pro účely lidské spotřeby včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat; směsi materiálu 2. kategorie s materiálem 3. kategorie včetně jakéhokoli materiálu určeného ke zpracování ve zpracovatelském zařízení 2. kategorie; vedlejší produkty z materiálů jiné kategorie než 1. a 3. kategorie.

74 Materiál 2. kategorie 3) Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů 2. kategorie (s výjimkou hnoje) smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci kategorie 2 schválených v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1774/2002. 4) Materiál 2. kategorie nesmí být uváděn na trh ani vyvážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly stanovenými postupem podle čl. 33 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1774/2002 

75 Materiál 3. kategorie a) části poražených zvířat, které jsou poživatelné, ale které nejsou určené pro lidskou spotřebu z obchodních důvodů b) části poražených zvířat, které jsou vyřazeny jako nepoživatelné, které ale nevykazují žádné známky onemocnění přenosných na lidi nebo zvířata a pocházejí z jatečně upravených těl, která jsou v souladu s právními předpisy Společenství poživatelná, c) kůže, kopyta, paznehty a rohy, prasečí štětiny a peří pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která prošla veterinární prohlídkou před porážko, d) krev získaná ze zvířat jiných než přežvýkavců pocházející ze zvířat poražených na jatkách, která prošla veterinární prohlídkou před porážkou e) vedlejší produkty živočišného původu pocházející z výroby produktů určených pro lidskou spotřebu včetně odtučněných kostí a škvarků, f) zmetkové potraviny živočišného původu, nebo zmetkové potraviny obsahující produkty živočišného původu, jiné než kuchyňský odpad, které nejsou již dále určeny pro lidskou spotřebu z komerčních důvodů nebo vzhledem k produkčním problémům či závadnému balení, které však nepředstavují žádné riziko pro zdraví lidi ani zvířat

76 Materiál 3. kategorie g) syrové mléko pocházející ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata, h) ryby nebo ostatní mořští živočichové s výjimkou mořských savců, které byly uloveny na otevřeném moři za účelem výroby rybí moučky, i) čerstvé vedlejší produkty z ryb pocházející ze zařízení na výrobu rybích výrobků pro lidskou spotřebu, j) skořápky, vedlejší produkty z umělých líhní, vedlejší produkty z porušených vajec, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata, k) kůže, kopyta, paznehty, peří, vlna, rohy, chlupy a kožešina, které pocházejí ze zvířat, která nevykazují žádné klinické příznaky choroby přenosné tímto produktem na lidi nebo zvířata, l) kuchyňský odpad jiný

77 Materiál 3. kategorie zpracován ve zpracovatelském zařízení schváleném (čl. 17 ES č. 1774/2002) využit jako surovina v zařízení na výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování schváleném kuchyňský odpad uvedeném v odst. 1 písm. l) zpracován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování postupem v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů 3. kategorie smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci 3. kategorie schválených v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1774/2002

78 2.2.2 Zakázaná krmiva • Je zakázáno krmení přežvýkavců bílkovinami získanými ze savců

79 Požadavky na shromažďování, označování, svoz a průvodní dokumentaci vedlejších živočišných produktů
musí být shromažďovány a přepravovány v zapečetěných nových obalech nebo krytých nepropustných nádobách nebo dopravních prostředcích. Dopravní prostředky, opakovaně použitelné nádoby a veškeré opakovaně použitelné součásti vybavení, zařízení přicházející do styku s vedlejšími živočišnými produkty musí být: po každém použití očištěny, omyty a vydezinfikovány, udržovány čisté, před použitím čisté a suché.  Opakovaně použitelné nádoby musí být vyhrazeny pro přepravu určených produktů v rozsahu nezbytném k zabránění křížové kontaminace

80 Požadavky na označování vedlejších živočišných produktů
Musí být přijata veškerá opatření zajišťující, aby: materiály 1., 2., 3. kategorie byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a označeny zpracované produkty byly označeny a během shromažďování a přepravy byly odděleny a označeny. Během přepravy musí etiketa, připevněná k dopravnímu prostředku, nádobě, kartonu nebo jinému obalu, jasně uvádět: kategorii vedlejších živočišných produktů nebo v případě zpracovaných produktů, kategorii vedlejších živočišných produktů, ze které zpracované produkty pocházejí, a b) – v případě materiálů 3. kategorie slova „neurčeno k lidské spotřebě“,     – v případě materiálů 2. kategorie, s výjimkou hnoje, obsahu trávicího traktu a zpracovaných produktů z nich pocházejících, slova „neurčeno k výživě zvířat“,     – v případě materiálů 1. kategorie a zpracovaných produktů z nich pocházejících slova „pouze k likvidaci“.


Stáhnout ppt "Asanace prostředí soubor opatření zahrnující zneškodnění původců nákaz a jejich skutečných nebo možných přenašečů a zdrojů a tím zabránit jejich šíření."

Podobné prezentace


Reklamy Google