Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU BOJE S KORUPCÍ Rok 2011/2012 Ing. Robert Vacek náměstek místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitel Sekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU BOJE S KORUPCÍ Rok 2011/2012 Ing. Robert Vacek náměstek místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitel Sekce."— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU BOJE S KORUPCÍ Rok 2011/2012 Ing. Robert Vacek náměstek místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitel Sekce pro koordinaci boje s korupcí

2 O kolik peněz přijde stát kvůli korupci? Některé ekonomické analýzy (např. CERGE) ukazují, že vymýcením korupce by veřejné rozpočty získaly ročně až 40 miliard korun. Eliminace korupčního jednání by tedy přispěla ke snížení schodku veřejných rozpočtů přibližně o 40 procent. Přínosy pro veřejné rozpočty mohou být i vyšší, protože by pravděpodobně došlo k urychlení hospodářského růstu, odhady hovoří až o 1,6 - 2,3 procentech navíc.

3 Priorita Programového prohlášení vlády Výchozí dokument - Strategii v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011). Aktualizovaná usnesením č. 370/2011 a č. 837/2011. Usnesením vlády č. 618/2011 došlo k přesunu koordinace boje s korupcí z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR. Návrh nové Strategie na léta 2012 – 2014 bude vládě ČR předložen do 30. listopadu 2012. SNÍŽENÍ KORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ V ČR

4 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI Obsahuje 58 opatření rozložených do 5 oblastí: veřejná správa veřejné zakázky orgány činné v trestním řízení – Policie ČR orgány činné v trestním řízení – státní zastupitelství a soudy moc zákonodárná každá kapitola je rozčleněna na úkoly legislativní a nelegislativní

5 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI 11 klíčových priorit

6 Novela zákona o veřejných zakázkách Přijetí zákona o úřednících Přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu Posílení kontrolních pravomocí NKÚ ve vztahu k územním samosprávným celkům Pokračování a dokončení elektronizace agend veřejné správy Efektivnější systém svobodného přístupu k informacím Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěřené pravomoci Trestní odpovědnost právnických osob Posílení restitutivní funkce trestního řízení včetně odčerpání výnosů Whistleblowing a ochrana oznamovatelů korupčního jednání

7 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI Vybraná opatření

8 Novela zákona o veřejných zakázkách Jak: Vládě byl předložen návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Efekt: Zavedení procesních protikorupčních prvků do procesu přípravy a hodnocení veřejných zakázek, zvýšení transparentnosti a informační povinnosti a poskytnutí nástrojů umožňujících vymahatelnost sankcí. Kdo: Ministerstvo pro místní rozvoj Kdy: Červen 2011 Stav: Projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 370, novela byla vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy.

9 Novela zákona o veřejných zakázkách Veřejné zakázky jsou v současné době jedním z hlavních důvodů, proč se korupci v ČR tak daří. Hlavní změny: snížení finančních limitů na polovinu, zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zavedení tzv. významných veřejných zakázek, nutnost odůvodnění zakázek, zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných MMR, uveřejňování textu uzavřených smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny za zakázku a seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou, a v neposlední řadě zadavatelé budou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla být hodnocena pouze jedna nabídka.

10 Přijetí zákona o úřednících Jak: a) předložen věcný záměr zákona o úřednících, ve kterém je určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve veřejné správě, zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy, stanoven systém odměňování a navrženo jasné a smysluplné řešení problematiky přijímání darů zástupci orgánů veřejné moci. Důraz by měl být kladen na úpravu základních povinností úředníka, včetně povinného vzdělávání, za předpokladu maximálního využívání lektorů z řad zaměstnanců státní správy. b) předložit návrh paragrafového znění zákona

11 Přijetí zákona o úřednících Efekt: Úprava disciplinární kázně a odpovědnosti a jasné vymezení základních povinností úředníka. Odpolitizování veřejné správy. Zvýšení efektivity výkonu a stabilizace státní správy. Kdo: Ministerstvo vnitra Kdy: červen 2011 / leden 2012/ červen 2012 Stav: Vláda poté, co chválila věcný záměr, vrátila legislativní proces návrhu zákona do stádia projednání podoby tezí. Ty jsou nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a budou do konce ledna předloženy vládě k projednání. Návrh nového zákona má být předložen do konce června 2012.

12 Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěřené pravomoci Jak: Předložit návrh na změny příslušných předpisů tak, aby byla posílena nezávislost státního zastupitelství a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci. Navrhnout změnu způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, změnu způsobu dohledové pravomoci nadřízených, změnu způsobu a formy ukládání závazných pokynů a v neposlední řadě rovněž změnu způsobu přidělování případů. Efekt: Vyšší nezávislost a odpovědnost státních zastupitelství v trestních řízení. Kdo: Ministerstvo spravedlnosti Kdy: Červen 2012 Stav: Připravuje se věcný záměr nového zákona, místo novely má být připraven nový zákon o státním zastupitelství.

13 Hodnocení dopadů regulace Regulatory Impact Assessment (RIA) Přesun problematiky RIA z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR, kompetence předsedkyně Legislativní rady vlády usnesením vlády č. 519/2011. Vytvoření Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace s kompetencemi: Nezávislý expertní orgán k posuzování kvality provedených RIA Provádění konzultací k RIA v průběhu jejího zpracování Na základě přehledu dopadů doporučuje zpracování nebo nezpracování RIA do Plánu legislativních prací vlády –Revidované Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA) s účinností od 1. ledna 2012 stanoví: Kdy se provádí RIA Základní procesní pravidla provádění RIA Metodický postup při provádění RIA

14 RIA – opatření v oblasti zákonodárné moci – výhled 2012 Příprava novel Jednacích řádů obou komor Parlamentu ČR s cílem zavedení povinného provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) předkládaných pozměňovacích návrhů k legislativním návrhům. Úkol bude zpracováván ve spolupráci s předsedy obou komor PČR. Termín: květen 2012 Předpokládané nabytí účinnosti od ledna 2013.

15 Hodnocení dopadů rizika korupce Corruption Impact Assessment (CIA) Cílem CIA je zkoumání a hodnocení těch aspektů právní úpravy, které jsou potenciálně způsobilé ovlivnit míru rizika korupčního chování. Z hlediska formy je CIA strukturovaným rozborem korupčních rizik, který má srozumitelně prezentovat přínos nebo úskalí, které navrhovaný nebo stávající právní předpis obnáší z pohledu jeho případného korupčního potenciálu. CIA je stejně jako RIA prováděna podle následujících principů: - Přiměřenost -Odpovědnost -Konzistentnost -Transparentnost -Zapojením veřejnosti

16 Způsoby aplikace CIA Jako součást hodnocení dopadů regulace RIA: - Šablona pro předběžnou RIA bude rozšířena o základní otázky týkající se CIA. - Výstupem CIA je návrh na odstranění či změna takových ustanovení, které by zvyšovaly korupční potenciál hodnoceného předpisu. Jako hodnocení k existující legislativě: - CIA k existující regulaci je zpracovávána pouze v případech, ve kterých byl v rámci aplikační praxe v dané oblasti regulace identifikován vysoký korupční potenciál stávající právní úpravy. - Výstupem jsou návrhy změn předpisu tak, aby došlo ke snížení korupčního potenciálu hodnoceného předpisu.

17 Další výhledy aplikace CIA CIA by mohla být využita i v případech poslaneckých a senátorských iniciativ, které často zásadním způsobem mění návrhy zákonů. Zkušenosti ukazují, že prostřednictvím poslaneckých a senátorských iniciativ mohou ovlivňovat zákony různé kompaktní zájmové skupiny, což může zvyšovat korupční prostředí v České republice. Toto uplatnění by mělo být koordinováno společně s povinným zavedením RIA na poslanecké a senátní iniciativy. Leden 2012 – východiska CIA nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Duben 2012 – návrh na zavedení CIA (metodika) předložit vládě.

18 Zakotvení CIA z hlediska legislativního a institucionálního Na vládní úrovni bude aplikace CIA řízena Vládním výborem pro koordinaci boje s korupcí. Na pracovní úrovni se CIA bude variantně zabývat Komise pro hodnocení dopadů regulace při Legislativní radě vlády a nebo k tomu speciálně zřízený jiný odborný orgán. Na operativní úrovni se CIA bude zabývat Sekce pro koordinaci boje s korupcí.

19 Děkuji vám za pozornost. Ing. Robert Vacek náměstek místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitel Sekce pro koordinaci boje s korupcí T : + 420 296 153 560 eMail: vacek.robert@vlada.cz www.vlada.cz


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU BOJE S KORUPCÍ Rok 2011/2012 Ing. Robert Vacek náměstek místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitel Sekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google