Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úskalí průmyslově právní ochrany designů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úskalí průmyslově právní ochrany designů"— Transkript prezentace:

1 Úskalí průmyslově právní ochrany designů
Průmyslové vzory Karel Čada Úskalí průmyslově právní ochrany designů Zlín, 7.dubna Karel Čada

2 Úskalí průmyslově právní ochrany designů
Průmyslové vzory Karel Čada Úskalí průmyslově právní ochrany designů I. Úvod II. Průmyslové vlastnictví a průmyslové vzory III. Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobků IV. Pojem průmyslového vzoru V. Rozsah ochrany plynoucí z průmyslového vzoru VI. Přihláška průmyslového vzoru VII. Unijní (průmyslový) vzor VIII. Zahraniční ochrana průmyslového vzoru 3/57

3 Průmyslové vzory Karel Čada Průmyslové vlastnictví podle Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví Předmětem ochrany průmyslového vlastnictví jsou patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory nebo modely, tovární nebo obchodní známky, známky služeb, obchodní jméno a údaje o provenienci zboží nebo označení jeho původu.

4 Průmyslové vzory Karel Čada

5 Změny právního prostředí v posledních 25ti letech
Průmyslové vzory Karel Čada Změny právního prostředí v posledních 25ti letech Patentová ochrana léčiv Patentová ochrana software a obchodních metod v USA Dohoda TRIPS v rámci WTO Trojstranná spolupráce USPTO, EPO, JPO rozšířená o úřady Koree a Číny Prosazování práv z průmyslového vlastnictví Legislativa EU, ochranné známky, (průmyslové) vzory, patenty

6 Změna hodnoty nehmotného majetku
Průmyslové vzory Karel Čada Změna hodnoty nehmotného majetku Přihlašovací aktivity v rámci PCT Přihlašovací aktivity v EPO Celková hodnota intelektuálních statků Účetní hodnota jako % tržní hodnoty firem Vzrůstající hodnota patentů Licenční smlouvy Licenční příjmy Patentoví právníci

7 Teorie endogenního růstu
Průmyslové vzory Karel Čada Teorie endogenního růstu K = KF + KZ KZ – znalostní kapitál = nové technologie + lidský znalostní kapitál KF - 1) užíváním se opotřebovává 2) užívá se na jediném místě KZ ) užíváním se neopotřebovává 2) potenciálně ubikvitní – schopnost snadného transferu a současného užívání na mnoha místech 3) je pozitivní externalitou – vytváří výhody i pro další subjekty mimo tržních vztahů 4) společenské výnosy přesahují výnosy z fyzického kapitálu 5) vysoký stupeň rizika – schopno eliminace obvyklými prostředky

8 Právo na ochranu osobnosti Duševní vlastnictví
Průmyslové vzory Karel Čada Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti Duševní vlastnictví Autorské právo Průmyslové vlastnictví Technická řešení Práva na označení Související práva Práva: - k dílům - související s právem autorským - počítačové programy - databáze svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka patenty vzory topografie ochranné známky označení původu zeměpisná označení obchodní firma (domény) odrůdy rostlin plemena zvířat objevy obchodní tajemství know-how goodwill

9 Průmyslové vzory Karel Čada

10 Průmyslové vzory Právní ochrana
Karel Čada Průmyslové vzory Opomíjené, konfliktní, obtížné, komplikované, na křižovatce umění a technologií, na rozhraní různorodých možností právní ochrany, ale také mimořádně zajímavé. Právní ochrana Autorskoprávní, občanskoprávní (nekalosoutěžní), smluvní, trade dress, průmyslovým vzorem, ochrannou známkou

11 Průmyslové vzory Design
Karel Čada Průmyslové vzory Česky - průmyslový vzor, německy – geschmackmuster, francouzsky - dessin industriel, anglicky – design, v EU - (industrial) design, slovensky - dizajn. Design Oxfordský slovník plánování, jak bude věc vypadat a fungovat, Slovník cizích slov vzhled, tvar či návrh výrobku, sjednocující funkční účelnost a estetický vzhled, Internetové zdroje účelné propojení funkční a estetické stránky výrobku, Steave Jobs design není jen to jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit, design je to, jak věc funguje Ale: Americký soud ve sporu „Stojan na jízdní kola“, který se týkal autorské ochrany: Stojan dosáhl nejvyššího cíle moderní průmyslového designu (harmonického spojení funkce a estetiky), čímž se vyloučil z ochrany podle autorských práv. Pro autorskoprávní ochranu se vyžaduje odlučitelnost charakteristických znaků vnějšího vzhledu od znaků funkční povahy.

12 Průmyslové vzory Karel Čada

13 Průmyslové vzory Karel Čada

14 Průmyslové vzory Karel Čada

15 podle: přednáška Dr. Vyoralové, OHIM, 2007
Průmyslové vzory Karel Čada Unijní průmyslový vzor linie barvy obrysy kontury struktura povrchu materiály dekor podle: přednáška Dr. Vyoralové, OHIM, 2007

16 Průmyslově právní ochrana průmyslových vzorů
Průmyslové vzory Karel Čada Průmyslově právní ochrana průmyslových vzorů Jedná se o nové a osobité vyřešení vnějšího tvaru výrobku, které vyvolává svým vzhledem estetický účinek působením na smysl pro svůj tvar, barvu či uspořádání svých prvků a je způsobilé sloužit průmyslové výrobě. 1466 Ludvík XI. – privilegia výrobcům tkanin ve Francii vydávány ordonance pro ochranu lyonského hedvábí 1806 Napoleon I. vydal zákon o ochraně textilií 1858 císařský patent č. 237 ze v Rakousku na ochranu vzorků a modelů průmyslových - registrační princip, ochrana na 3 roky - byl vystřídán v Československu zákonem č. 8/1952 Sb.

17 1990 Zelená kniha o jednotné ochraně průmyslových vzorů v EU
Průmyslové vzory Karel Čada 1883 Pařížská unijní úmluva – začleňuje průmyslové vzory do průmyslového vlastnictví, vytváří podmínky pro mezinárodní ochranu zakotvením šesti měsíční prioritní lhůty 1925 uzavřena Haagská dohoda o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů a modelů 1990 Zelená kniha o jednotné ochraně průmyslových vzorů v EU 2001 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne o (průmyslových) vzorech Společenství

18 Právní ochrana nového výrobku
Průmyslové vzory Karel Čada Právní ochrana nového výrobku (ochrana složení, funkce, technických prvků, tvaru a označení) Prostřednictvím patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a nekalosoutěžně, včetně otrockého napodobení. Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku (znaky linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení) Prostřednictvím autorského práva, občanského práva (nekalosoutěžní), uzavřených smluv, průmyslových vzorů, ochranných známek, trade dress.

19 Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku
Průmyslové vzory Karel Čada Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku Občanskoprávní (nekalosoutěžní) Každý, kde se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům – klamavé označování výrobků a služeb,, mylná domněnka o původu zboží, nebezpečí záměny, otrocké napodobení. Trade dress (zvláštní právní úprava, například v USA) Zahrnuje znaky vnějšího vzhledu výrobku nebo jeho balení, specifické rysy velikosti, tvaru, barev, textury, s nimiž veřejnost spojuje informace o původu výrobku. Součástí je i způsob prezentace, povaha reklamních prostředků, vizitky, oblečení hostesek, vybavení přijímacích prostor. Účelem ochrany je chránit goodwill a reputaci, podporovat čistotu a stabilitu trhu, zajistit ekonomické a intelektuální investice do odlišujících znaků zboží.

20 Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku
Průmyslové vzory Karel Čada Právní ochrana vnějšího vzhledu výrobku Smluvní ochrana Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem (§ 2631 a následující občanského zákoníku) Smlouva o utajení – do doby zajištění průmyslověprávní ochrany Licenční smlouva (§ 2371 a následující občanského zákoníku) Smlouva o převodu průmyslového vzoru.

21 Autorské právo - Dílo (§ 2, zák. č. 121/2000 Sb.)
Průmyslové vzory Karel Čada Autorské právo - Dílo (§ 2, zák. č. 121/2000 Sb.) Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Ochrana vzniká okamžikem vytvoření. Průmyslový vzor (§ 2 zák. č. 207/2000 Sb.) Vzhled výrobku, nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Ochrana vzniká zápisem do rejstříku po podání přihlášky, zaplacení poplatku a průzkumu podmínek zápisu. Ochranná známka (§ 1 zák. č. 441/2003 Sb.) Označení schopné grafického znázornění, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Vzniká zápisem do rejstříku. Existují i prostorové ochranné známky.

22 Průmyslový vzor (§ 1 odst. 2 zák. č. 207/2000 Sb.)
Průmyslové vzory Karel Čada Může být stejný vnější vzhled výrobku chráněn jak průmyslovým vzorem tak i autorským právem? Může. A jejich obsah ochrany je navzájem nezávislý a je dán rozhodným právním předpisem. Průmyslový vzor (§ 1 odst. 2 zák. č. 207/2000 Sb.) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným známkám. Autorský zákon (§ 105 zák. č. 121/2000 Sb.) Ochrana děl podle práva autorského nevylučuje ochranu stanovenou zvláštními právními předpisy

23 Průmyslové vzory Karel Čada Může být stejný vnější vzhled výrobku chráněn jak průmyslovým vzorem tak i ochrannou známkou? Může. Ale obsah ochrany je různý a je dán hospodářským účelem a rolí těchto předmětů, které jsou zásadně odlišné. Průmyslový vzor Je schopen průmyslové výroby. Umožňuje vlastníkovi zabránit, aby třetí osoba bez jeho svolení takový předmět vyráběla, užívala a jinak s ním obchodně nakládala. Směřuje k výlučnému užívání vlastníkem. Je stižen omezenou dobou ochrany. Ochranná známka Je obchodním identifikátorem. Vlastníkovi umožňuje domáhat se zákazu užívání pro označování stejných či podobných výrobků pro které je zapsána v rejstříku. Její ochrana není časově omezena.

24 Průmyslové vzory Karel Čada PRŮMYSLOVÝ VZOR (1) Vzhled výrobku, nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Novost – nebyl-li přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Individuální povaha – jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem vzniku práva přednosti.

25 To se týká problematiky tak zvaných náhradních dílů
Průmyslové vzory Karel Čada PRŮMYSLOVÝ VZOR (2) Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněný se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy Jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná, a Jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy. Běžným užíváním se rozumí užívání konečným uživatelem s výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací. To se týká problematiky tak zvaných náhradních dílů

26 Počátky sporu o „náhradní díly“
Průmyslové vzory Karel Čada Počátky sporu o „náhradní díly“ Rozměrnější výrobky, většinou pod tlakem učinit výrobek pro spotřebitele vizuálně lákavější, sestávají z více dílů, které následně složeny do sebe vytvářejí konečnou vizuální koncepci. Jednotlivé díly, které musí zapadat přesně do sebe jsou dlouhodobě označovány jako díly „must-match“. Do této kategorie „must-match“ patří i, nikoli pouze, výrobky „náhradních dílů“, vytvářející celkový pohled automobilu. U automobilů jsou tyto díly zpravidla vyměňovány, nikoli opravovány, jde o rozsáhlý obchod s přirozeným střetem zájmů obchodních partnerů.

27 Přístup některých evropských států
Průmyslové vzory Karel Čada Přístup některých evropských států Německo Rozsudek Spolkového soudního dvora ze dne Samostatná ochrana náhradních dílů samozřejmě přichází v úvahu, ale pouze tehdy, když jednotlivé části složeného výrobku představují provozuschopný, samostatný výrobek, který současně splňuje požadavek novosti a individuální povahy, a přitom propůjčuje výrobku, jehož je součástí, estetický dojem. Rozsudek soudu v Düsseldorfu ze dne Přiznal samostatnou způsobilost k ochraně průmyslovým vzorem zadním světlometům WV Golf a uvedl, že bude-li přiznána ochrana průmyslovým vzorem zadním světlům jako takovým, představuje každá náhrada či výměna takto chráněných světel nové vytvoření průmyslového vzoru, které je možno provést pouze se souhlasem oprávněného.

28 Francie Tribunál v Roanne mimo jiné uvedl:
Průmyslové vzory Karel Čada Francie Tribunál v Roanne mimo jiné uvedl: Zapojení jednotlivých částí do kompozice celé karoserie posiluje její jedinečnost. Funkce sice určuje volbu tvaru u náhradních dílů, ale jejich estetická originalita se vyznačuje harmonickým spojením s ostatními díly s vlastní funkcí. Současně prohlásil zásadu volného pohybu zboží dle Smlouvy o založení ES za nepoužitelnou pro prodej napodobenin dílů ve Francii. Kasační dvůr posoudil průvoz imitací náhradních dílů, které byly bez licence vyrobeny ve Španělsku a určeny pro belgický trh, přes francouzské hranice, jako porušení práv z průmyslového vzoru. ESD C-23/99 – Komise ES v. Francie – Francie porušila ustanovení článku 30 SES

29 Existují ale i jiné přístupy k těmto otázkám…
Průmyslové vzory Karel Čada Existují ale i jiné přístupy k těmto otázkám… Kasační soud v Itálii Odepřel právní ochranu průmyslovým vzorem náhradním dílům s tím, že chybí zvláštní estetická úprava či výzdoba součástí, určených uspořádáním, rozměrem a tvarem karoserie. House of Lords V 90. letech odmítl právní ochranu průmyslovým vzorem dílům karoserií jako například dveřím, krytu motoru, víku zavazadlového prostoru s tím, že samy o sobě nejsou schopny provozu, nýbrž náležejí k celkovému vzhledu vozu. Ale ostatní díly jako venkovní zrcátka, kola, sedadla, volant, které jsou samostatně obchodovatelné, byly shledány zápisu schopné. Rozhodujícím faktorem bylo, zda konkrétní výrobce dílu měl v úmyslu vyrobit výrobek ke všeobecnému použití nebo vyměnitelné díly s prvotní vestavnou funkcí.

30 Ochrana náhradních dílů v právu ES
Průmyslové vzory Karel Čada Ochrana náhradních dílů v právu ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/71/ES ze dne o právní ochraně (průmyslových vzorů) Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne o (průmyslových) vzorech Společenství Smyslem právní úpravy je vytvoření systému, který zajišťuje, aby nebyla ve vnitřním trhu narušována soutěž – sblížení právní úpravy ochrany průmyslových vzorů v členských státech. „Problematika ochrany částí výrobku je upravena v ustanovení čl. 3 odst. 3 směrnice: „Vzor aplikovaný na výrobku nebo ztělesněný ve výrobku, který představuje část složeného výrobku, se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy: jestliže tato část zůstává i po začlenění do složeného výrobku při normálním užívání výrobku viditelná a b) jestliže viditelné znaky této části splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy.“

31 Rozsudek ESD C-238/87 AB VOLVO v. ERIK VENG Ltd.
Průmyslové vzory Karel Čada Rozsudek ESD C-238/87 AB VOLVO v. ERIK VENG Ltd. AB VOLVO, majitelka průmyslového vzoru na blatník, žalovala firmu ERIK VENG, která dovážela stejné díly, které byly vyrobeny bez svolení majitelky. ESD k otázce, zda-li z výlučného práva k průmyslovému vzoru plyne dominantní postavení ve smyslu čl. 86 EHS uvedl, že právo majitele průmyslového vzoru bránit třetím osobám bez souhlasu vyrábět a obchodovat s takovými výrobky je podstatou výlučného práva. Povinnost uložená majiteli vzoru udělit třetím osobám licenci majitele připravuje o podstatu práva, přestože by se tak dělo za přiměřenou úplatu a zdráhání se udělit licenci nelze považovat za zneužití dominantního postavení podle čl. 86 Smlouvy o EHS.

32 Návrh směrnice vyvolal řadu odborných i laických reakcí
Průmyslové vzory Karel Čada Návrh směrnice vyvolal řadu odborných i laických reakcí Česká vláda zaujala k návrhu opakovaně negativní stanovisko. Komplexně byly argumenty podporující toto stanovisko shrnuty například ve zpravodajské zprávě pro Výbor pro záležitosti Evropské unie, číslo dokumentu /4, senátní tisk N 17/04 ze dne Úbytek pracovních sil – přesun výroby do trhů s levnější pracovní sílou. 2. Nejednoznačný vliv na snížení ceny náhradních dílů ve Velké Británii, kde ochrana dlouho neexistuje, jsou ceny těchto dílů vyšší než v zemích, kde ochrana existuje. Výrobce automobilů má řadu povinností, nezávislý výrobce nikoli. 3. Omezení je účelové, prolamuje ochranu duševního vlastnictví, vzniká nebezpečný precedent ve prospěch pirátských výrobců, nedůvodně znevýhodňuje výrobce automobilů. 4. Nesystémové

33 5. Potencionálně protiústavní
Průmyslové vzory Karel Čada 5. Potencionálně protiústavní Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.) zaručuje v čl. 14 odst. 1 právo k výsledkům duševní tvůrčí činnosti. 6. Rozpor se světovými tendencemi směřujícími k posilování právní ochrany duševního vlastnictví 7. Neslučitelnost s Dohodou TRIPS (sdělení č. 191/1995 Sb.) čl. 26 odst. 2 uvádí podmínky pro výjimky: - omezenost - nesmí být nepřiměřeně v rozporu s běžným využíváním průmyslových vzorů - nebude nepřiměřeně na úkor oprávněných zájmů majitele s tím, že bude brán zřetel na oprávněné zájmy třetích stran 8. Neslučitelnost s politikou EU v oblasti ochrany duševního vlastnictví Lisabonská agenda

34 9. Poškozování jednotného vnitřního trhu EU
Průmyslové vzory Karel Čada 9. Poškozování jednotného vnitřního trhu EU Rozvinutý automobilový průmysl Ochrana investic do vyspělého průmyslu Ochrana zájmů spotřebitelů na zlepšování výrobků Podpora proexportního podnikání 10. Poškození investic do českého průmyslu Poškození výrobců, kteří financují vývoj na úkor pirátských výrobců 11. Právo hospodářské soutěže právní ochranu vzorů umožňuje je napadena účelovým tvrzením podstata právní ochrany výsledků tvůrčí duševní práce 12. Právní ochrana průmyslovými vzory je poskytována pouze 5% náhradních dílů z jejich celkového počtu

35 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada Průmyslové vzory a technická funkce Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru. Při hodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu se nepřihlíží ke znakům, které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby mohl výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, být mechanicky spojen s jiným výrobkem nebo umístěn do jiného výrobku, kolem něj tak, aby oba výrobky mohly plnit svou funkci.

36 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada Průmyslové vzory a technická funkce Teorie vyloučení alternativ (vstřícná pro přihlašovatele) Výluka z ochrany průmyslovým vzorem je dána pouze tehdy, pokud vůči danému tvaru výrobku neexistují žádné alternativy, má-li produkt plnit určitou funkci. Teorie funkční (méně vstřícná pro přihlašovatele) Vyžaduje vyloučení ochrany průmyslovým vzorem kdykoli je funkce příčinou volby určitého tvaru výrobku v tom smyslu, že tvůrce byl při navrhování tohoto prvku veden pouze snahou docílit technické funkce. T – 10/08 (Kwang) Vzhled spalovacího motoru není funkčně předurčen, uspořádání jeho prvků je možné provést řadou způsobů. Z pouhé plurality způsobů vytvoření se dovozuje neexistence technického předurčení. 93/149

37 Rozsah ochrany Doba trvání ochrany 5 let od podání přihlášky
Průmyslové vzory Karel Čada Rozsah ochrany Doba trvání ochrany 5 let od podání přihlášky Lze až 4x prodloužit, vždy o pět let Vznik ochrany – zápisem do Rejstříku b) Omezení Uplynutím doby ochrany Vzdáním se Vymazáním

38 Průmyslové vzory Karel Čada Věcný rozsah ochrany Je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku a výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou funkcí, nebo znaků které musí být nutně reprodukovány v přesném tvaru a rozměrech, aby výrobky mohly plnit svou funkci. Do rozsahu ochrany spadá každý vzor, který nevyvolá u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Význam obrazové části a popisu Celkový dojem u informovaného uživatele Volnost původce Podíl vzoru na výrobku Význam samostatných variant Hromadné přihlášky, soubory

39 Průmyslové vzory Karel Čada Informovaný uživatel Zběhlý ve znalosti vzhledu veřejnosti přístupných výrobků, Předpokládá se určitý stupeň a množství vzorových znalostí a celkového povědomí Pro rozsah ochrany zásadně významný celkový dojem. Nikoli nepodstatné rozdíly a detaily.

40 Přihláška průmyslového vzoru
Průmyslové vzory Karel Čada Přihláška průmyslového vzoru Bibliografické údaje (přihlašovatel, původce, zástupce a jejich adresy) Vyobrazení průmyslového vzoru, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat. Určení výrobku, včetně jeho zatřídění. Dále může obsahovat popis a žádost o odklad zveřejnění až o 30 měsíců od dne vzniku práva přednosti. Jednoduchá přihláška (žádost o zápis jednoho průmyslového vzoru). Hromadná přihláška (pokud se nejedná o zdobení, musí se týkat vzorů, které patří do jedné třídy mezinárodního třídění).

41 Průmyslové vzory Karel Čada

42 Vyobrazení průmyslového vzoru
Průmyslové vzory Karel Čada Vyobrazení průmyslového vzoru Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku s výjimkou znaků, které jsou předurčeny technickou funkcí. Nejvyšší patentový soud v Německu řešil otázku, zda-li subjekt, který vyrábí stejné karafy, porušuje tento průmyslový vzor. Dospěl k závěru, že nikoli, neboť předmětem průmyslového vzoru je podle vyobrazení společně karafa a podstavec, nikoli samotná karafa.

43 Průmyslový vzor a užitný vzor
Průmyslové vzory Karel Čada Průmyslový vzor a užitný vzor Později podaný užitný vzor

44 Autor – původce – přihlašovatel - majitel – vlastník – držitel
Průmyslové vzory Karel Čada Autor – původce – přihlašovatel - majitel – vlastník – držitel Původce kdo předmět vytvořil vlastní tvůrčí prací (vedoucí pracovník, majitel firmy, organizátor práce, zadavatel úkolu, kdo obstaral financování, výkresovou dokumentaci) Právo na vzor původce nebo jeho právní nástupce Spolupůvodci práva v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření Spoluvlastníci právo náleží nerozděleně několika osobám - všichni vykonávají stejná práva a povinnosti ke společné věci - každý se podílí na právech a povinnostech v rozsahu odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu - podíl ale odráží pouze míru, kterou se spoluvlastníci účastní na právech a povinnostech ke společné věci - vztahy mezi sebou a ke třetím osobám

45 Průmyslové vzory Karel Čada Spoluvlastníci není-li stanoveno jinak, každý má právo využívat chráněné řešení k uzavření licenční smlouvy je třeba souhlasu všech spoluvlastníků každý je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv samostatně k převodu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků podíl je možno převést bez souhlasu jen na spoluvlastníka na třetí osobu jen v případě, že žádný ze spoluvlastníků nepříjme písemnou nabídku na převod

46 Právo na průmyslový vzor
Průmyslové vzory Karel Čada Právo na průmyslový vzor Originální osobou je vždy původce či původci, ale jedná-li se o zaměstnaného původce, který vytvořil průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, přechází právo na průmyslový vzor na toho, kdo původci vytvoření průmyslového vzoru zadal, není-li smlouvou stanoveno jinak. Původce neprodleně oznámí vytvoření vzoru zadavateli Zadavatel: a) uplatní právo na průmyslový vzor do 3 měsíců – musí poskytnout přiměřenou odměnu a je na něm, jak se vzorem naloží (přihlásí k ochraně, nepřihlásí k ochraně) b) neuplatní právo na průmyslový vzor - právo přejde zpět na původce

47 Výše odměny při uplatnění práva na průmyslový vzor
Průmyslové vzory Karel Čada Výše odměny při uplatnění práva na průmyslový vzor přínos dosažený užíváním průmyslového vzoru nebo jiným uplatněním materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření průmyslového vzoru rozsah zadání původci Pokud se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání

48 Odměna autora v případě zaměstnaneckého díla
Průmyslové vzory Karel Čada Odměna autora v případě zaměstnaneckého díla Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu. Nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec či nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek udělil licenci. Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu díla pro dosažení zisku (nevztahuje se na počítačové programy a databáze).

49 Odměna původce v případě podnikového užitného vzoru
Průmyslové vzory Karel Čada Odměna původce v případě podnikového užitného vzoru Výše odměny při uplatnění práva na patent zaměstnavatelem Včasným uplatněním práva na patent zaměstnavatelem jsou splněny veškeré podmínky pro vyplacení přiměřené odměny, jejíž výše závisí na: technický a hospodářský význam přínos dosažený možným využitím materiální podíl zaměstnavatele rozsah pracovních úkolů původce Pokud se vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání

50 Původce: přihlásí k ochraně
Průmyslové vzory Karel Čada Původce: přihlásí k ochraně aa) bude zapsán vzor (nesvědčí zaměstnavateli) ab) nebude zapsán vzor (nebude chráněn) b) nepřihlásí k ochraně (vzor nebude chráněn) Původce neoznámí vytvoření vzoru a sám přihlásí, neboť v jeho prospěch svědčí smlouvy nebo v rozporu s právním předpisem

51 Unijní (průmyslové) vzory
Karel Čada Unijní (průmyslové) vzory jednotná ochrana na území EU bez věcného průzkumu novosti a individuální povahy podle nařízení Rady č. 6/2002 ze dne jediný poplatek zapsaný průmyslový vzor – na základě podané přihlášky – platný až na 25 let nezapsaný vzor – neformální bez přihlášky, bez poplatků - ochrana 3 roky od prvního zveřejnění v EU - ochrana pouze proti užití, které plyne z kopírování chráněného vzoru

52 Důvody neplatnosti komunitárního vzoru
Průmyslové vzory Karel Čada Důvody neplatnosti komunitárního vzoru 1. Průmyslový vzor neodpovídá definici podle čl. 3 písm. a) 2. Průmyslovému vzoru chybí novost / individuální povaha anebo je podmíněn svou technickou funkcí, případně odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům 3. Majitel práva k průmyslovému vzoru nemá na vzor nárok podle čl. 14 4. Kolize se starším vzorem, který byl zpřístupněn později 5. Kolize se starší ochrannou známkou 6. Neoprávněné užití díla chráněného autorským právem 7. Nevhodné užití podle 6ter Pařížské úmluvy

53 Teritoriální rozsah ochrany
Průmyslové vzory Karel Čada Teritoriální rozsah ochrany

54 Haag Agreement - členské země
Průmyslové vzory Karel Čada Haag Agreement 61 členů Haag Agreement - členské země

55 Děkuji za pozornost a přeji hezký den…
Průmyslové vzory Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den…


Stáhnout ppt "Úskalí průmyslově právní ochrany designů"

Podobné prezentace


Reklamy Google