Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průmyslový vzor Discas oportet, quamdiu est, quod nescias. Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průmyslový vzor Discas oportet, quamdiu est, quod nescias. Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika."— Transkript prezentace:

1 Průmyslový vzor Discas oportet, quamdiu est, quod nescias. Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Průmyslový vzor Právní úprava Právní úprava Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů v platném znění Zákon č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů v platném znění

3 Průmyslový vzor Průmyslové vzory Průmyslové vzory Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku Ustanoveními zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným známkám, popřípadě jiným zvláštním právním režimům Ustanoveními zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným známkám, popřípadě jiným zvláštním právním režimům

4 Průmyslový vzor Průmyslové vzory Průmyslové vzory Pojem Pojem Vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení Vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení Výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů Výrobkem průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů

5 Průmyslový vzor Průmyslové vzory Průmyslové vzory Pojem Pojem Složeným výrobkem výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku Složeným výrobkem výrobek, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku Původcem průmyslového vzoru ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen Původcem průmyslového vzoru ten, kdo průmyslový vzor vytvořil vlastní tvůrčí činností, spolupůvodcem průmyslového vzoru ten, kdo se podílel na tvůrčí činnosti, při níž byl průmyslový vzor vytvořen

6 Průmyslový vzor Podmínky ochrany Podmínky ochrany Průmyslový vzor je způsobilý ochrany Průmyslový vzor je způsobilý ochrany Je-li nový Je-li nový Má-li individuální povahu Má-li individuální povahu

7 Průmyslový vzor Podmínky ochrany Podmínky ochrany Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněn se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo průmyslový vzor v takovém výrobku ztělesněn se považuje za nový a mající individuální povahu jen tehdy jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná a jestliže součástka zůstává i po začlenění do složeného výrobku při běžném užívání výrobku viditelná a jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy jestliže viditelné znaky součástky splňují samy o sobě požadavek novosti a individuální povahy

8 Průmyslový vzor Podmínky ochrany Podmínky ochrany Běžným užíváním se rozumí užívání konečným uživatelem, s výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací Běžným užíváním se rozumí užívání konečným uživatelem, s výjimkou údržbářských, servisních a opravárenských prací

9 Průmyslový vzor Novost Novost Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně

10 Průmyslový vzor Individuální povaha Individuální povaha Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce Při posuzování individuální povahy průmyslového vzoru se přihlíží k míře volnosti, kterou měl při vývoji průmyslového vzoru jeho původce

11 Průmyslový vzor Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy Úřad do rejstříku nezapíše průmyslový vzor Úřad do rejstříku nezapíše průmyslový vzor Rozpor se zásadami veřejného pořádku Rozpor se zásadami veřejného pořádku Rozpor s dobrými mravy Rozpor s dobrými mravy Je již v České republice zapsán shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti Je již v České republice zapsán shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti

12 Průmyslový vzor Počátek a doba trvání ochrany Počátek a doba trvání ochrany Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru Vlastník zapsaného průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru

13 Průmyslový vzor Počátek a doba trvání ochrany Počátek a doba trvání ochrany Žádost o obnovu lze podat během posledního roku příslušného pětiletého období, nejpozději v den, který se číslem a pojmenováním shoduje se dnem podání přihlášky průmyslového vzoru Žádost o obnovu lze podat během posledního roku příslušného pětiletého období, nejpozději v den, který se číslem a pojmenováním shoduje se dnem podání přihlášky průmyslového vzoru

14 Průmyslový vzor Právo na průmyslový vzor Právo na průmyslový vzor Původce nebo jeho právní nástupce Původce nebo jeho právní nástupce Spolupůvodce má právo na průmyslový vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na vytvoření průmyslového vzoru Spolupůvodce má právo na průmyslový vzor v rozsahu odpovídajícímu jeho podílu na vytvoření průmyslového vzoru

15 Průmyslový vzor Právo na průmyslový vzor Právo na průmyslový vzor Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn podat ten, kdo má na něj právo – přihlašovatel Přihlášku průmyslového vzoru je oprávněn podat ten, kdo má na něj právo – přihlašovatel

16 Průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, z členského nebo z jiného obdobného vztahu, přechází právo na průmyslový vzor na toho, kdo původci vytvoření průmyslového vzoru zadal - zadavatel, není-li smlouvou stanoveno jinak Vytvořil-li původce průmyslový vzor ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru, z členského nebo z jiného obdobného vztahu, přechází právo na průmyslový vzor na toho, kdo původci vytvoření průmyslového vzoru zadal - zadavatel, není-li smlouvou stanoveno jinak Právo na původcovství tím není dotčeno Právo na původcovství tím není dotčeno Původce, který vytvořil průmyslový vzor, je povinen zadavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení průmyslového vzoru Původce, který vytvořil průmyslový vzor, je povinen zadavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení průmyslového vzoru

17 Průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Neuplatní-li zadavatel ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o vytvoření průmyslového vzoru vůči původci právo na průmyslový vzor, přechází toto právo zpět na původce Neuplatní-li zadavatel ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o vytvoření průmyslového vzoru vůči původci právo na průmyslový vzor, přechází toto právo zpět na původce Zadavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat o průmyslovém vzoru vůči třetím osobám mlčenlivost Zadavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat o průmyslovém vzoru vůči třetím osobám mlčenlivost Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o průmyslovém vzoru ještě po dobu 1 měsíce ode dne, kdy na původce přešlo právo na průmyslový vzor Zadavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o průmyslovém vzoru ještě po dobu 1 měsíce ode dne, kdy na původce přešlo právo na průmyslový vzor

18 Průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, na nějž zadavatel uplatnil nárok, má vůči zadavateli právo na přiměřenou odměnu Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru, na nějž zadavatel uplatnil nárok, má vůči zadavateli právo na přiměřenou odměnu Při stanovení výše odměny se vychází z přínosu dosaženého užíváním průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zadavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu zadání původci Při stanovení výše odměny se vychází z přínosu dosaženého užíváním průmyslového vzoru nebo jeho jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálnímu podílu zadavatele na vytvoření průmyslového vzoru a k rozsahu zadání původci

19 Průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Zaměstnanecký průmyslový vzor Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším užíváním nebo jiným uplatněním průmyslového vzoru, má původce právo na dodatečné vypořádání Práva a povinnosti vyplývající ze zákona zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zadavatelem nedotčena Práva a povinnosti vyplývající ze zákona zůstávají po skončení pracovního poměru původce se zadavatelem nedotčena

20 Průmyslový vzor Spory o právo na průmyslový vzor Spory o právo na průmyslový vzor Spory o určení práva na průmyslový vzor rozhodují soudy Spory o určení práva na průmyslový vzor rozhodují soudy Žalobu na určení oprávněného přihlašovatele, popřípadě vlastníka zapsaného průmyslového vzoru lze podat do 2 let od zápisu průmyslového vzoru do rejstříku Žalobu na určení oprávněného přihlašovatele, popřípadě vlastníka zapsaného průmyslového vzoru lze podat do 2 let od zápisu průmyslového vzoru do rejstříku

21 Průmyslový vzor Spory o právo na průmyslový vzor Spory o právo na průmyslový vzor Lhůta neběží, pokud přihlašovatel nejednal v dobré víře Lhůta neběží, pokud přihlašovatel nejednal v dobré víře

22 Průmyslový vzor Odnětí ochrany a přepis Odnětí ochrany a přepis Úřad na návrh odejme vlastníku zapsaného průmyslového vzoru ochranu, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na průmyslový vzor nepříslušelo Úřad na návrh odejme vlastníku zapsaného průmyslového vzoru ochranu, jestliže z rozhodnutí soudu zjistí, že mu právo na průmyslový vzor nepříslušelo Návrh na odnětí ochrany je oprávněna podat pouze osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na průmyslový vzor, nebo její právní nástupce Návrh na odnětí ochrany je oprávněna podat pouze osoba, které podle rozhodnutí soudu přísluší právo na průmyslový vzor, nebo její právní nástupce

23 Průmyslový vzor Odnětí ochrany a přepis Odnětí ochrany a přepis Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu průmyslového vzoru, Úřad zapíše tuto osobu jako vlastníka průmyslového vzoru Na návrh osoby, které přísluší právo na ochranu průmyslového vzoru, Úřad zapíše tuto osobu jako vlastníka průmyslového vzoru Návrh na přepis vlastníka průmyslového vzoru je nutno doložit rozhodnutím soudu Návrh na přepis vlastníka průmyslového vzoru je nutno doložit rozhodnutím soudu

24 Průmyslový vzor Odnětí ochrany a přepis Odnětí ochrany a přepis Nebude-li podán návrh na přepis vlastníka průmyslového vzoru, Úřad provede výmaz průmyslového vzoru z rejstříku z moci úřední Nebude-li podán návrh na přepis vlastníka průmyslového vzoru, Úřad provede výmaz průmyslového vzoru z rejstříku z moci úřední

25 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Práva vyplývající ze zápisu Práva vyplývající ze zápisu Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku Výlučné právo užívat průmyslový vzor Výlučné právo užívat průmyslový vzor Bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu Bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu Poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést Poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést

26 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Práva vyplývající ze zápisu Práva vyplývající ze zápisu Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům

27 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Práva vyplývající ze zápisu Práva vyplývající ze zápisu Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, jeho vlastník může uplatňovat práva ze zápisu vůči třetím osobám jen tehdy, není-li průmyslový vzor užíván v dobré víře Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, jeho vlastník může uplatňovat práva ze zápisu vůči třetím osobám jen tehdy, není-li průmyslový vzor užíván v dobré víře

28 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Omezení práv Omezení práv Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na Jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní účely Jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní účely Jednání třetích osob uskutečněná pro experimentální účely Jednání třetích osob uskutečněná pro experimentální účely Jednání třetích osob spočívající v reprodukci pro účely citace nebo výuky, za předpokladu, že tato jednání jsou slučitelná s poctivou obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně na úkor řádnému užívání průmyslového vzoru a že je uveden zdroj Jednání třetích osob spočívající v reprodukci pro účely citace nebo výuky, za předpokladu, že tato jednání jsou slučitelná s poctivou obchodní praxí a nejsou nepřiměřeně na úkor řádnému užívání průmyslového vzoru a že je uveden zdroj

29 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Vyčerpání práv Vyčerpání práv Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v České republice vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v České republice vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem

30 Průmyslový vzor Účinky zapsaného průmyslového vzoru Účinky zapsaného průmyslového vzoru Vyčerpání práv Vyčerpání práv Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v Evropských společenstvích nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem Práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru se nevztahují na nakládání s výrobkem, ve kterém je průmyslový vzor spadající do rozsahu ochrany ztělesněn nebo na němž je aplikován, pokud byl tento výrobek uveden na trh v Evropských společenstvích nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor vlastníkem zapsaného průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem

31 Průmyslový vzor Zánik práva Zánik práva Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, jestliže Právo ze zapsaného průmyslového vzoru zaniká, jestliže Uplynutím doby ochrany Uplynutím doby ochrany Vlastník průmyslového vzoru se ho vzdá Vlastník průmyslového vzoru se ho vzdá V tomto případě právo zanikne dnem, kdy tato skutečnost byla vyznačena v rejstříku V tomto případě právo zanikne dnem, kdy tato skutečnost byla vyznačena v rejstříku

32 Průmyslový vzor Zánik práva Zánik práva Věcná práva Věcná práva Váznou-li na průmyslovém vzoru práva třetích osob, Úřad zánik průmyslového vzoru vyznačí až poté, kdy obdrží od vlastníka průmyslového vzoru důkaz o tom, že tyto třetí osoby byly o tomto záměru vlastníka průmyslového vzoru informovány Váznou-li na průmyslovém vzoru práva třetích osob, Úřad zánik průmyslového vzoru vyznačí až poté, kdy obdrží od vlastníka průmyslového vzoru důkaz o tom, že tyto třetí osoby byly o tomto záměru vlastníka průmyslového vzoru informovány

33 Průmyslový vzor Výmaz průmyslového vzoru Výmaz průmyslového vzoru Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru Jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru Pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj podle zákona Pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj podle zákona Pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor Pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor

34 Průmyslový vzor Výmaz průmyslového vzoru Výmaz průmyslového vzoru Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru Je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru Je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat Je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat

35 Průmyslový vzor Výmaz průmyslového vzoru Výmaz průmyslového vzoru Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku Představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva Představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva Představuje-li průmyslový vzor zneužití některého z prvků uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se nevztahuje článek 6 ter Pařížské úmluvy, které však představují v příslušném členském státě zvláštní veřejný zájem Představuje-li průmyslový vzor zneužití některého z prvků uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se nevztahuje článek 6 ter Pařížské úmluvy, které však představují v příslušném členském státě zvláštní veřejný zájem

36 Průmyslový vzor Výmaz průmyslového vzoru Výmaz průmyslového vzoru Návrh na výmaz Návrh na výmaz Oprávněna podat pouze osoba, která na základě rozhodnutí soudu má právo na podání přihlášky průmyslového vzoru Oprávněna podat pouze osoba, která na základě rozhodnutí soudu má právo na podání přihlášky průmyslového vzoru Osoba, jejíž práva jsou dotčena Osoba, jejíž práva jsou dotčena Fyzická nebo právnická osoba, která je užíváním dotčena Fyzická nebo právnická osoba, která je užíváním dotčena

37 Průmyslový vzor Výmaz průmyslového vzoru Výmaz průmyslového vzoru Částečný výmaz Částečný výmaz Zapsaný průmyslový vzor může být vymazán i částečně Zapsaný průmyslový vzor může být vymazán i částečně Prokáže-li navrhovatel právní zájem, výmaz průmyslového vzoru z rejstříku je možné provést i po jeho zániku Prokáže-li navrhovatel právní zájem, výmaz průmyslového vzoru z rejstříku je možné provést i po jeho zániku

38 Průmyslový vzor Účinky výmazu průmyslového vzoru Účinky výmazu průmyslového vzoru Výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku má účinky, jako by průmyslový vzor nebyl do rejstříku zapsán Výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku má účinky, jako by průmyslový vzor nebyl do rejstříku zapsán Návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně Návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru z rejstříku se podává u Úřadu písemně

39 Průmyslový vzor Účinky výmazu průmyslového vzoru Účinky výmazu průmyslového vzoru Návrh na výmaz musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se opírá Návrh na výmaz musí být věcně odůvodněn a současně musí být předloženy důkazní prostředky, o které se opírá Důvody výmazu, včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny Důvody výmazu, včetně označení důkazů, kterých se návrh dovolává, nemohou být dodatečně měněny

40 Průmyslový vzor Převod práv k zapsanému průmyslovému vzoru Převod práv k zapsanému průmyslovému vzoru Práva k průmyslovému vzoru se převádí písemnou smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů Práva k průmyslovému vzoru se převádí písemnou smlouvou, která nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů Do doby, než převod bude v rejstříku vyznačen, se právní nástupce nemůže vůči třetím osobám dovolávat práv ze zapsaného průmyslového vzoru Do doby, než převod bude v rejstříku vyznačen, se právní nástupce nemůže vůči třetím osobám dovolávat práv ze zapsaného průmyslového vzoru

41 Průmyslový vzor Převod práv k zapsanému průmyslovému vzoru Převod práv k zapsanému průmyslovému vzoru Zapsaný průmyslový vzor může být předmětem práva zástavního Zapsaný průmyslový vzor může být předmětem práva zástavního Zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku Zástavní právo vzniká zápisem do rejstříku Zapsaný průmyslový vzor může být předmětem výkonu rozhodnutí Zapsaný průmyslový vzor může být předmětem výkonu rozhodnutí

42 Průmyslový vzor Licence Licence Souhlas - licence k využívání zapsaného průmyslového vzoru se uděluje licenční smlouvou Souhlas - licence k využívání zapsaného průmyslového vzoru se uděluje licenční smlouvou Licence může být výlučná či nevýlučná Licence může být výlučná či nevýlučná Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku průmyslových vzorů

43 Průmyslový vzor Spoluvlastnictví průmyslového vzoru Spoluvlastnictví průmyslového vzoru Přísluší-li práva ze zapsaného průmyslového vzoru několika osobám, řídí se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví Přísluší-li práva ze zapsaného průmyslového vzoru několika osobám, řídí se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví

44 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru se podává písemně u Úřadu Přihláška průmyslového vzoru se podává písemně u Úřadu U Úřadu může být podána rovněž přihláška průmyslového vzoru Společenství U Úřadu může být podána rovněž přihláška průmyslového vzoru Společenství Na takovouto přihlášku Úřad vyznačí den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu Na takovouto přihlášku Úřad vyznačí den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu

45 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Má-li přihláška průmyslového vzoru založit právo přednosti, musí obsahovat Má-li přihláška průmyslového vzoru založit právo přednosti, musí obsahovat Žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku Žádost o zápis průmyslového vzoru do rejstříku Jméno a příjmení nebo obchodní firmu přihlašovatele a adresu trvalého pobytu nebo místa podnikání, je-li přihlašovatelem osoba fyzická, a obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická Jméno a příjmení nebo obchodní firmu přihlašovatele a adresu trvalého pobytu nebo místa podnikání, je-li přihlašovatelem osoba fyzická, a obchodní firmu nebo název a sídlo, je-li přihlašovatelem osoba právnická Vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat Vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis je v přihlášce žádáno, z něhož lze jednoznačně poznat podstatu průmyslového vzoru a které lze reprodukovat

46 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Přihláška dále musí obsahovat Přihláška dále musí obsahovat Název průmyslového vzoru Název průmyslového vzoru Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů Jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden Jméno a příjmení původce průmyslového vzoru, popřípadě prohlášení přihlašovatele, že původce se vzdává práva být uveden

47 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Přihláška průmyslového vzoru Fakultativní údaje Fakultativní údaje Popis, který vysvětluje vyobrazení Popis, který vysvětluje vyobrazení Žádost o odklad zveřejnění průmyslového vzoru Žádost o odklad zveřejnění průmyslového vzoru Žádost o zápis jednoho průmyslového vzoru - jednoduchá přihláška průmyslového vzoru nebo žádost o zápis více průmyslových vzorů - hromadná přihláška průmyslového vzoru Žádost o zápis jednoho průmyslového vzoru - jednoduchá přihláška průmyslového vzoru nebo žádost o zápis více průmyslových vzorů - hromadná přihláška průmyslového vzoru Hromadná přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se žádá Hromadná přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat seznam průmyslových vzorů, o jejichž zápis se žádá

48 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Průzkum přihlášky průmyslového vzoru Průzkum přihlášky průmyslového vzoru Úřad podrobí přihlášku průzkumu Úřad podrobí přihlášku průzkumu Neobsahuje-li přihláška potřebné náležitosti, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil Neobsahuje-li přihláška potřebné náležitosti, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil

49 Průmyslový vzor Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Řízení o přihlášce průmyslového vzoru Zápis průmyslového vzoru do rejstříku Zápis průmyslového vzoru do rejstříku Úřad zapíše průmyslový vzor do rejstříku, jestliže tomu nebrání žádné překážky a přihlašovateli vydá o zápisu osvědčení Úřad zapíše průmyslový vzor do rejstříku, jestliže tomu nebrání žádné překážky a přihlašovateli vydá o zápisu osvědčení Současně se zápisem průmyslového vzoru do rejstříku Úřad zveřejní zapsaný průmyslový vzor Současně se zápisem průmyslového vzoru do rejstříku Úřad zveřejní zapsaný průmyslový vzor Zápis průmyslového vzoru do rejstříku oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví Zápis průmyslového vzoru do rejstříku oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví

50 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných průmyslových vzorech Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných průmyslových vzorech Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména Číslo zápisu – osvědčení Číslo zápisu – osvědčení Datum zápisu Datum zápisu

51 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Datum zveřejnění průmyslového vzoru Datum zveřejnění průmyslového vzoru Název průmyslového vzoru a v případě hromadné přihlášky průmyslových vzorů jejich počet Název průmyslového vzoru a v případě hromadné přihlášky průmyslových vzorů jejich počet

52 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Datum podání přihlášky a její spisová značka Datum podání přihlášky a její spisová značka Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů a u průmyslového vzoru zapsaného na základě hromadné přihlášky průmyslových vzorů jejich seznam Určení výrobku, v němž je průmyslový vzor ztělesněn nebo na němž je aplikován, včetně jeho zatřídění podle příslušných tříd mezinárodního třídění průmyslových vzorů a u průmyslového vzoru zapsaného na základě hromadné přihlášky průmyslových vzorů jejich seznam Přihlašovatel průmyslového vzoru - jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, jeho bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Přihlašovatel průmyslového vzoru - jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, jeho bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Vlastník průmyslového vzoru - jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Vlastník průmyslového vzoru - jméno a příjmení, obchodní firma nebo název, bydliště - sídlo, popřípadě jeho zástupce Původce průmyslového vzoru Původce průmyslového vzoru

53 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Převod průmyslového vzoru Převod průmyslového vzoru Licence Licence Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku Odnětí ochrany, popřípadě její přepis Odnětí ochrany, popřípadě její přepis

54 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru Vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru Obnova doby ochrany průmyslového vzoru Obnova doby ochrany průmyslového vzoru Zánik ochrany Zánik ochrany

55 Průmyslový vzor Rejstřík Rejstřík Vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru Vznik a zánik zástavního práva k průmyslovému vzoru Obnova doby ochrany průmyslového vzoru Obnova doby ochrany průmyslového vzoru Zánik ochrany Zánik ochrany

56 Průmyslový vzor Věstník Věstník Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných průmyslových vzorů a další údaje týkající se ochrany průmyslových vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy Ve Věstníku zveřejňuje Úřad skutečnosti týkající se zapsaných průmyslových vzorů a další údaje týkající se ochrany průmyslových vzorů, jakož i úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy

57 Průmyslový vzor Správní řízení Správní řízení Pro řízení před Úřadem platí správní řád Pro řízení před Úřadem platí správní řád

58 Průmyslový vzor Prominutí lhůty Prominutí lhůty Úřad promine zmeškání lhůty, k němuž došlo ze závažných důvodů, požádá-li o to účastník do 2 měsíců ode dne, kdy pominula překážka zmeškání, a učiní-li v této době zmeškaný úkon Úřad promine zmeškání lhůty, k němuž došlo ze závažných důvodů, požádá-li o to účastník do 2 měsíců ode dne, kdy pominula překážka zmeškání, a učiní-li v této době zmeškaný úkon Zmeškání lhůty nelze prominout po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy měl být úkon učiněn, při uplatnění práva přednosti, jakož i pro žádost o odklad zveřejnění Zmeškání lhůty nelze prominout po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy měl být úkon učiněn, při uplatnění práva přednosti, jakož i pro žádost o odklad zveřejnění Práva nabytá třetími osobami v době mezi zmeškáním lhůty a jejím prominutím zůstávají nedotčena Práva nabytá třetími osobami v době mezi zmeškáním lhůty a jejím prominutím zůstávají nedotčena

59 Průmyslový vzor Nahlížení do spisu Nahlížení do spisu Úřad povolí nahlédnutí do spisu třetím osobám, jen pokud prokáží právní zájem. Před zápisem průmyslového vzoru do rejstříku je však přípustné sdělit pouze údaj, kdo je původcem průmyslového vzoru, jeho přihlašovatelem, údaj o právu přednosti, název přihlášky průmyslového vzoru a její spisovou značku Úřad povolí nahlédnutí do spisu třetím osobám, jen pokud prokáží právní zájem. Před zápisem průmyslového vzoru do rejstříku je však přípustné sdělit pouze údaj, kdo je původcem průmyslového vzoru, jeho přihlašovatelem, údaj o právu přednosti, název přihlášky průmyslového vzoru a její spisovou značku

60 Průmyslový vzor Opravné řízení Opravné řízení Proti rozhodnutí Úřadu, s výjimkou rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty, lze podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad Proti rozhodnutí Úřadu, s výjimkou rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty, lze podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí rozklad O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu na návrh jím ustavené odborné komise O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu na návrh jím ustavené odborné komise

61 Průmyslový vzor Zastupování Zastupování Osoby, které nemají na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být v řízení před Úřadem zastoupeny patentovým zástupcem nebo advokátem Osoby, které nemají na území České republiky bydliště nebo sídlo, musí být v řízení před Úřadem zastoupeny patentovým zástupcem nebo advokátem

62 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Vymáhat práva je oprávněn Vymáhat práva je oprávněn Vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví Vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví

63 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva

64 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Městský soud v Praze Městský soud v Praze Rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle zákona Rozhoduje jako soud prvního stupně ve sporech o nárocích vycházejících z průmyslového vlastnictví, o nárocích z ohrožení a porušení práv z průmyslového vlastnictví a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho, komu svědčí práva z průmyslového vlastnictví, a o nárocích podle zákona

65 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Městský soud v Praze Městský soud v Praze Rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství Rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

66 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Městský soud v Praze Městský soud v Praze Rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro průmyslové vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství Rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro průmyslové vzory Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o průmyslových vzorech Společenství

67 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Městský soud v Praze Městský soud v Praze Přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zvláštního právního předpisu Přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví podle zvláštního právního předpisu

68 Průmyslový vzor Spory o nárocích z průmyslových práv Spory o nárocích z průmyslových práv Městský soud v Praze Městský soud v Praze Jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců Jedná a rozhoduje ve specializovaných senátech složených z předsedy a dvou soudců

69 Průmyslový vzor PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI Co Vás zaujalo. Co Vás naštvalo.. Co Vám to přineslo..


Stáhnout ppt "Průmyslový vzor Discas oportet, quamdiu est, quod nescias. Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika."

Podobné prezentace


Reklamy Google