Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie zjišťující potřebnost denního stacionáře pro cílovou skupinu – lidé po ukončení povinné školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením Zadavatel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie zjišťující potřebnost denního stacionáře pro cílovou skupinu – lidé po ukončení povinné školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením Zadavatel:"— Transkript prezentace:

1 Studie zjišťující potřebnost denního stacionáře pro cílovou skupinu – lidé po ukončení povinné školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením Zadavatel: Statutární město Opava, odbor sociálních věcí Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Ostrava

2 CÍL STUDIE Zjištění potřebnosti sociální služby (denní stacionář) pro danou cílovou skupinu dle uvedené specifikace: analýza cílové skupiny, současná nabídka sociálních služeb na území SMO, zpracování možných alternativ řešení, kalkulace provozních nákladů, přehled dotačních titulů, ze kterých lze čerpat v rámci této problematiky, sestavení časového harmonogramu řešení.

3 Analýza cílové skupiny
Data získány od: Zákonní zástupci osob s těl. a komb. Postižením (podklady MMO) Dotazníkové šetření (ZŠ Slezského odboje, ZŠ Dostojevského) SPC Srdce. Cílová skupina v rámci studie – lidé po ukončení povinné školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením

4 Současná nabídka sociálních služeb na území SMO
Charita Opava – denní stacionář Mraveneček Charita Opava, Radost sociálně terapeutická dílna Charita Opava – Denní stacionář pro seniory Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě Marianum, p.o. Sírius, p.o. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. FOKUS – Opava, o.s. Klub přátel tělesně postižených dětí Opava Speciálně pedagogické centrum SRDCE Charita Opava – pečovatelská služba KOUSEK NEBE s.r.o. – pečovatelská služba

5 Alternativy řešení Požadavky na denní stacionář (výsledky dotazníkového šetření, rozhovory s pečujícími osobami): Provozní doba 7:00 – 17:00 Rozvoz a svoz klientů Dostupnost služby (nejlépe území SMO) Program uzpůsobený potřebám klientů (udržení a posilování získaných dovedností, rehabilitace, masáže, arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, atd. Zároveň byla vyslovena potřeba vzniku odlehčovací služby, která na území SMO také chybí.

6 Kalkulace provozních nákladů
2 varianty – pro 10 klientů a pro 15 klientů Celkové náklady na provoz denního stacionáře pro 10 klientů – ,-Kč ročně (1 sociální pracovník, 9 pracovníků v sociálních službách) Celkové náklady na provoz denního stacionáře pro 15 klientů – ,-Kč ročně ( 1 sociální pracovník, 14 pracovníků v sociálních službách)

7 Dotační tituly Investiční dotace – regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko (podporované aktivity: výstavba a rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytující služby sociální péče – odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře), výzva bude vyhlášena dle aktuálního harmonogramu OP LZZ, Prioritní osa 3, Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (formy podpory IP projekt, globální granty), výzva není prozatím vyhlášená, předpoklad vyhlášení je v první polovině roku 2010. Fond malých projektů (podporované činnosti: podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování a podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin)

8 Integrovaný operační program – prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace (transformace pobytových zařízení, podpora chráněného bydlení, terénních a ambulantních služeb)

9 ZÁVĚR Na území SMO chybí sociální služba (denní stacionář) pro danou cílovou skupinu. Zároveň byla ze strany pečujících osob vyslovena také potřeba vzniku odlehčovací služby. Vzhledem k finančnímu i časovému hledisku zpracovatel studie doporučuje jako optimální řešení využít stávající prostory formou rekonstrukce, modernizace či přístavby k již stávajícímu zařízení poskytující sociální služby. Z podrobné analýzy poskytovatelů soc. služeb na území SMO lze doporučit jako optimálního provozovatele Charitu Opava – Denní stacionář Mraveneček (tato služba je nejblíže požadavkům pro nový stacionář), který je schopen za podmínky provedení stavebních úprav uspokojit požadavky cílové skupiny. Další službou plynoucí převážně z potřeb pečujících osob je zřízení odlehčovací služby s kapacitou cca 2 pokojů na území SMO. Pro tuto službu zpracovatel doporučuje sociální zařízení Sírius, p.o. (KÚ MSK)

10 Z důvodu zjištění optimální věkové hranice klientů a struktury financování denního stacionáře byly zmapovány stacionáře na území ČR. Pro studii bylo vybráno 10 vzorových stacionářů. Po provedení monitoringu zpracovatel doporučuje stanovit horní věkovou hranici bez omezení věku, případně s omezením do 64 let. Ekonomická analýza vychází ze skutečnosti, že byla zjištěna potřebnost stacionáře na území SMO. Studie rozpracovává 2 alternativy rozpočtů s kalkulací provozních a osobních nákladů pro roční provoz denního stacionáře. První verze byla zpracována pro 10 klientů a celkovými náklady ,-Kč. Druhá verze počítá s 15 klienty a náklady ,-Kč. S ohledem na nutnost spolufinancování služby ze strany uživatelů a zajištění využití kapacity nového zařízení zpracovatel doporučuje nejdříve nastavit kapacitu služby 10 uživatelů a s možností pozdějšího rozšíření.

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Petra Kutálková Koordinátorka KP


Stáhnout ppt "Studie zjišťující potřebnost denního stacionáře pro cílovou skupinu – lidé po ukončení povinné školní docházky s tělesným a kombinovaným postižením Zadavatel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google