Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II“ Ing. Dana Sačková Mgr. Denisa Staníková Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.1.2014

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Identifikace operačního programu a výzvy Operační program:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva:Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 Období realizace:1.9.2013 – 30.6.2015 Financování projektu: Celkové způsobilé výdaje12 537 189,- Kč Prostředky Evropského sociálního fondu (85%)10 656 610,65 Kč Prostředky státního rozpočtu (15%)1 880 578,35 Kč Informace o projektu: www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projektywww.kr-moravskoslezsky.cz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-vzdelavani-a-supervize- v-socialni-oblasti-v-msk-ii--33947http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-vzdelavani-a-supervize- v-socialni-oblasti-v-msk-ii--33947

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Cíle projektu Hlavním cílem projektu je zajistit odborné vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v různých oblastech sociální práce a realizovat supervizi pro pracovníky sociálních odborů úřadů obcí Specifické cíle: Zvýšení odborných kompetencí cílové skupiny prostřednictvím podpory minimálně 588 osob Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb vyškolením minimálně 1177 úspěšných absolventů kurzů Získání a prohloubení vědomostí a dovedností cílové skupiny realizací 24 kurzů a 5 navazujících workshopů (celkem 1307 účastnických míst) Podpora supervize u pracovníků sociálních odborů úřadů obcí v MSK realizací 765 hodin supervize

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita č. 1 Podpora supervize v Moravskoslezském kraji –Úvod do supervize –Vzdělání supervizorů pro potřeby sociálních služeb v MSK –Zajištění supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazeným do úřadů v MSK

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita č. 2 Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů –Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra – základní kurz –Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra – prohlubující workshop –Specifika práce s lidmi s demencí – základní kurz –Specifika práce s lidmi s demencí – prohlubující workshop –Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany –Preterapie –Sexualita a partnerství osob s mentálním postižením

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita č. 3 Podpora rozvoje dovedností v oblasti práce s lidmi se zdravotním postižením –Alternativní a augmentativní komunikace – základní kurz –Alternativní a augmentativní komunikace – prohlubující workshop –AAK a návik gest jazykového programu Makaton –Bazální stimulace – základní kurz –Bazální stimulace – návazný kurz –Právní způsobilost a opatrovnictví – základní kurz –Právní způsobilost a opatrovnictví – prohlubující workshop –Základy znakového jazyka

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje dovedností v oblasti komunikační a při řešení konfliktů –Komunikační dovednosti v přímé práci s klientem –Úvod do mediace –Výcvik mediace –Výcvik krizové intervence –Facilitace v procesu řízené diskuse – základní kurz –Facilitace v procesu řízené diskuse – návazný kurz

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Klíčová aktivita č. 5 Podpora rozvoje dovedností v oblasti soc.práce na obcích a u poskytovatelů soc.služeb –Teorie a metody sociální práce - obecný vhled do oblasti soc. služeb –Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb –Psychiatrické minimum –Case management pro poskytovatele sociálních služeb –Manažerské a rozvojové procesy v organizacích poskytujících soc. služby a na obcích –Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách se zamřením na služby sociální prevence

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vybrané informace o projektu Cílová skupina: –zadavatelé sociálních služeb – pracovníci působící na odborech sociálních věcí, zařazených do úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a Krajského úřadu MSK –poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám – pracovníci přímé péče (pracovníci v soc.službách, zdravotní a ošetřovatelský personál), sociální pracovníci, vedoucí pracovníci Co projekt nabízí: –intenzivní vzdělávání (specializované výcviky, jejichž využitelnost bude i po ukončení projektu), vícedenní kurzy –supervizi pro pracovníky sociálních odborů úřadů obcí MSK Předpokládané výstupy: –realizace 24 vzdělávacích kurzů a 5 pracovních workshopů –zajištění supervize v celkovém rozsahu 756 hodin pro pracovníky zařazené do úřadů obcí v MSK –přímá podpora 588 osob –vyškolení 1177 úspěšných absolventů

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu IP „Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III Období realizace: duben 2014 – červen 2015 Co projekt nabízí: množství akreditovaných vzdělávacích kurzů a výcviků zaměřených především na specifika výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí nové ucelené vzdělávací programy vždy specificky zaměřené na práci s konkrétní cílovou skupinou aktivity zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí, a to především realizaci pobytů rodin s dětmi s postižením společně s odborníky a pracovníky sociální služby Dílčí cíle projektu: –zvýšení odborných kompetencí cílové skupiny prostřednictvím podpory minimálně 275 osob –zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb vyškolením minimálně 756 úspěšných absolventů kurzů Tento projekt svou náplní doplňuje předchozí projekt a oba společně reagují na poptávku po vzdělávacích aktivitách vyjádřenou cílovou skupinou Informace o projektu: www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projektywww.kr-moravskoslezsky.cz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-vzdelavani-v-socialni-oblasti-v-msk- iii--35928/http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-vzdelavani-v-socialni-oblasti-v-msk- iii--35928/

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Klíčové aktivity projektu Vzdělávání pro pracovníky sociálních odborů obcí MSK vykonávajících agendu SPOD –Péče o pracovníka –Sociálně-právní ochrana dětí –Náhradní rodinná péče –Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě Každá oblast obsahuje množství vzdělávacích aktivit Vzdělávací programy – ucelené vzdělávání zaměřené na specifické oblasti sociální práce –Vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociální práce s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami –Vzdělávací program zaměřený na oblast paliativní péče –Vzdělávací program pro pracovníky zabývající se prevencí sociálně patologických jevů –Vzdělávací program pro romské poradce a terénní pracovníky ve vyloučených lokalitách –Vzdělávání pracovníků v oblasti terénní sociální práce s rodinami s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a vyloučených lokalit Zvyšování kompetencí v oblasti podpory rodiny a podpory dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby –Vícedenní pobyty pro celé rodiny –Putovní kulatý stůl Semináře na aktuální témata v sociální oblasti

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu „Podpora vzdělávání a supervize v sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google