Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální novela zákona EIA a připravovaná integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální novela zákona EIA a připravovaná integrace"— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální novela zákona EIA a připravovaná integrace
povolovacích řízení Mgr. Lukáš Záruba odbor legislativní MŽP

3 Aktuální novela zákona 100/2001 Sb. (novela zákon EIA)
- důvody (transpozice) - hrozby, tvorba zákona, aktuální stav projednávání, pozměňovací návrhy 2)Připravovaná koncepční novela stavebního zákona (a souvisejících právních předpisů) integrující jednotlivá povolovací řízení

4 1) Novela zákona EIA Hlavní výhrady Komise
nedostatečná závaznost výstupů z procesu EIA - jednotlivá ustanovení směrnice EIA by měla být v ČR aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povolovací (zejména územní a stavební) řízení možné změny záměru během navazujících povolovacích řízení, resp. mezi procesem EIA a navazujícím řízením nedostatečná účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona, zejména ve stavebním řízení nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti (přezkum hmotné zákonnosti, odkladný účinek, přezkum screeningu aj.)

5 1) Novela zákona EIA Řízení o porušení SFEU
Jednotlivé kroky řízení o porušení SFEU: formální upozornění odůvodněné stanovisko (Komise v odůvodněném stanovisku formuluje tzv. petit žaloby) žaloba k SDEU rozsudek SDEU není-li vyhověno rozsudku SDEU, může se Komise obrátit znovu na SDEU s návrhem sankcí, které mají být ČS uloženy ČS je v infringementovém řízení vázán určitými lhůtami, Komise a SDEU lhůtami vázány nejsou

6 Dvě roviny problému Jak nastavit právní úpravu pro futuro?
Co se stávajícími (schválenými/schvalovanými) projekty spolufinancovanými z fondů EU?

7 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Nové definice (§ 3): g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona, i) dotčenou veřejností právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo pokud jde o právnickou osobu, kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob,

8 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Závaznost výstupu z proces EIA závazné stanovisko (§ 149 správního řádu) závazné pro výrokovou část rozhodnutí negativní závěr zjišťovacího řízení – proces EIA se nevede – vydáván ve formě správního rozhodnutí Coherence stamp = verifikační závazné stanovisko orgánu EIA, kterým potvrdí identitu záměru mezi procesem EIA a povolovacím řízením negativní CS, pokud došlo ke změnám s možným významným vlivem na životní prostředí vydává se vždy v ÚŘ, SŘ a změně stavby před dokončením, fakultativně ve všech navazujících řízeních

9 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Účast veřejnosti možnost uplatňovat vyjádření ve všech navazujících řízeních – každý možnost stát se účastníkem navazujících řízení – dotčená veřejnost (viz definice) Soudní ochrana možnost podat odvolání proti povolení bez předchozí účasti v řízení - dotčená veřejnost (viz definice) soudní přezkum zjišťovacího řízení - dotčená veřejnost žaloby na hmotnou i procesní nezákonnost rozhodnutí Odkladný účinek žalob, nemožnost vydat jiná povolení „zalhůtování“ soudů 90, resp. 150 dny

10 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Zveřejňování informací v navazujících řízeních (veřejnou vyhláškou) širší publikační povinnost: žádost s upozorněním na možnost nahlédnout do dokumentace informace o povaze vydávaného rozhodnutí a možnosti zapojení veřejnosti do řízení závazná stanoviska dotčených orgánů, další podklady pro rozhodnutí informace, kde se lze seznámit s dokumenty z procesu EIA

11 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Odkladný účinek: Aktuální návrh (dle požadavku Komise): O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 150 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Podání žaloby má odkladný účinek. Poslanecké pozměňovací návrhy: Var. 1: Podání žaloby nemá odkladný účinek. Var. 2: O odkladném účinku žaloby rozhodne soud postupem podle soudního řádu správního. Kompromisní návrh (konzultovaný s Komisí): Podání žaloby má odkladný účinek. Soud vždy rozhodne o odkladném účinku žaloby, a to i bez návrhu žalobce. Hrozí-li s ohledem na okolnosti, že žalobou napadené rozhodnutí bude vykonáno před přijetím rozhodnutí ve věci samé, soud odkladný účinek žalobě přizná.

12 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Úprava některých bodů v příloze č. 1 Příloha č. 1, kategorie I bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový v novém dobývacím prostoru.; tTěžba ostatních nerostných surovin nad tun/rok na ploše nad 25 ha.; tTěžba rašeliny na ploše od nad 150 ha. Odůvodnění: - rozdělení do samostatných bodů – uvedené činnosti se posuzují i bez stanovení dobývacího prostoru - zavedení identických kritérií dle směrnice

13 1) Novela zákona EIA - hlavní body
Přechodná ustanovení: - Komise původně požadovala provedení nových procesů EIA na veškeré záměry, a to bez ohledu na stav jejich schvalování/realizace „stará“ stanoviska EIA bude nutné verifikovat a „zezávaznit“ vybrané podmínky probíhající správní řízení se dokončí podle nové/dosavadní právní úpravy

14 1) Související novela stavebního zákona- hlavní body
regulačním plánem již nelze nahradit územní rozhodnutí, pokud záměr podléhá procesu EIA zrušení § 91 (souběh procesu EIA a územního rozhodování – problematická fikce souhlasu) ústup od povinného ústního jednání v územním a stavebním řízení, pokud jde o záměr posuzovaný v procesu EIA derogace § 94 odst. 5 (po vydání stavebního povolení nebylo nutné znovu vydávat územní rozhodnutí, bylo-li soudem zrušeno)

15 2) Koncepční novela stavebního zákona
Novela stavebního zákona a souvisejících zákonů Termín: 1. ledna 2016 Gesce: MMR Aktuální stav: zpracovaná RIA (analýza věcných dopadů regulace)

16 2) Koncepční novela stavebního zákona
Důvody (identifikované problémy) roztříštěnost povolovacích řízení → zdlouhavý, náročný, nákladný povolovací proces vysoká procesní i obsahová autonomie jednotlivých prvků povolovacího procesu duplicita některých institutů → vysoký obstrukční potenciál

17 2) Koncepční novela stavebního zákona
Historie a současnost: § 91 - souběžné vedení územního řízení a procesu EIA (aktuální novelou rušeno) § 94a – vydání společného územního a stavebního rozhodnutí

18 2) Koncepční novela stavebního zákona
Hlavní principy koncepční změny: zjednodušení a zrychlení povolování staveb vedení jednotného povolovacího procesu, do kterého se integrují všechny dosud samostatně vedené procesy (tj. zejména územní a stavební řízení, proces EIA a jiná podkladová rozhodnutí) namísto vydávání jednotlivých rozhodnutí dojde k vydání závazných stanovisek (dotčenými orgány) → výsledkem bude vydání jediného (integrovaného) správního rozhodnutí

19 2) Koncepční novela stavebního zákona
Hlavní principy koncepční změny: - finální jednotné povolení bude investora opravňovat k realizaci stavby veřejnost řízení – každý má právo na informace o žádosti, dokumentaci a povaze rozhodnutí uplatnění koncentrační zásady pro závazná stanoviska a námitky účastníků

20 2) Koncepční novela stavebního zákona
Hlavní principy koncepční změny: novela se bude týkat všech záměrů na jakémkoliv území rozhodnutí vydá jediný správní orgán (stavební úřad) zůstane zachována možnost uplatnění opravných prostředků včetně soudní ochrany, ovšem pouze vůči jednomu rozhodnutí

21 2) Koncepční novela stavebního zákona
Hlavní principy koncepční změny (integrace EIA): nepočítá se zásahem do věcné působnosti jednotlivých orgánů cíle novely musí být dosaženo, aniž by byly porušeny povinnosti vyplývající ze směrnice a Aarhuské úmluvy

22 2) Koncepční novela stavebního zákona
Hlavní principy koncepční změny (integrace EIA): - první krokem v procesu bude zjištění, zda záměr podléhá procesu EIA (tzv. screening) a zda je nutné zpracovat naturové posouzení společná dokumentace bude zpracována již pouze v jedné variantě posudek bude zpracován jen k vybraným otázkám výsledkem procesu EIA bude závazné stanovisko, které bude závazné – určí podmínky pro výrokovou část jednotného povolení

23 2) Koncepční novela stavebního zákona
Dosud nevyřešené problémy: zůstane zachována současná právní úprava – tj. možnost vedení samostatných procesů? kdo povede jednotné řízení u speciálních staveb a souborů staveb? integrace IPPC povolení? (zvláštní charakter, nutnost častých změn) zachování principu „kdo povoluje, ten kolauduje“?

24 Děkuji za pozornost!

25


Stáhnout ppt "Aktuální novela zákona EIA a připravovaná integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google