Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Muzeum jako instituce V. běh ŠMP 2006/7 Mgr. Dagmar Fialová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Muzeum jako instituce V. běh ŠMP 2006/7 Mgr. Dagmar Fialová."— Transkript prezentace:

1 Muzeum jako instituce V. běh ŠMP 2006/7 Mgr. Dagmar Fialová

2 Struktura přednášky Druhy institucí v českém právním řádu Druhy institucí v českém právním řádu Legislativa vnitřní a vnější Legislativa vnitřní a vnější Strategické dokumenty Strategické dokumenty Financování, granty, dotace Financování, granty, dotace Profesní organizace muzejnictví Profesní organizace muzejnictví Profesní a etické standardy Profesní a etické standardy

3 Druhy institucí v českém právním řádu zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pozdější novelizace) – kdo vstupuje do občanskoprávních vztahů: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pozdější novelizace) – kdo vstupuje do občanskoprávních vztahů: –fyzická osoba –právnická osoba (právní subjektivita)

4 Druhy institucí v českém právním řádu právnická osoba: právnická osoba: –sdružení fyzických nebo právnických osob –účelová sdružení majetku –jednotky územní samosprávy –jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon ke zřízení právnické osoby je nutná písemná smlouva nebo zakládací listina ke zřízení právnické osoby je nutná písemná smlouva nebo zakládací listina vznikají dnem, kdy jsou zapsány v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku vznikají dnem, kdy jsou zapsány v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku právní úkony za právnickou osobu činí ti, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgán) právní úkony za právnickou osobu činí ti, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgán)

5 Příspěvková organizace a její zřizovatel státní příspěvková organizace státní příspěvková organizace –zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích –zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) příspěvková organizace kraje příspěvková organizace kraje –zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů muzea (galerie) bez právní subjektivity – součástí organizační struktury zřizovatele, s přenesenými kompetencemi muzea (galerie) bez právní subjektivity – součástí organizační struktury zřizovatele, s přenesenými kompetencemi

6 Nevládní neziskové organizace organizace, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku a nemají na jejich fungování vliv orgány veřejné správy a samosprávy organizace, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku a nemají na jejich fungování vliv orgány veřejné správy a samosprávy –občanská sdružení, založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů –obecně prospěšné společnosti, založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech –nadace, založené dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Informační centrum neziskových organizací: www.neziskovky.cz Informační centrum neziskových organizací: www.neziskovky.cz www.neziskovky.cz

7 Vnitřní legislativa dokument se zakládajícím charakterem dokument se zakládajícím charakterem –zřizovací listina –zakládací listina, stanovy apod. základní dokument pro vnitřní uspořádání, přenos kompetencí, odpovědnost základní dokument pro vnitřní uspořádání, přenos kompetencí, odpovědnost –organizační řád vnitřní dokumenty, upravující dílčí aspekty chodu instituce vnitřní dokumenty, upravující dílčí aspekty chodu instituce –směrnice (směrnice o správě sbírek, ekonomické směrnice) –řády (depozitární řád, návštěvní řád, badatelský řád, výstavní řád, provozní řády apod.) –jednací řády poradních sborů a podobných orgánů –nařízení a opatření, oběžníky úprava oběhu dokumentů v instituci, skartační řád úprava oběhu dokumentů v instituci, skartační řád

8 Vnější legislativa Sbírka zákonů ČR Sbírka zákonů ČR dostupná na internetu – stránky Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz dostupná na internetu – stránky Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz www.mvcr.cz zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, výnosy ústavního soudu, mezinárodní smlouvy zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, výnosy ústavního soudu, mezinárodní smlouvy rejstříky (každoročně vychází zpětně rejstřík legislativních norem) rejstříky (každoročně vychází zpětně rejstřík legislativních norem) vyhledávání – speciální prohledávání, www.google.com vyhledávání – speciální prohledávání, www.google.comwww.google.com zákon č. XX/rok, o... (alias) zákon č. XX/rok, o... (alias) paragrafy, odstavce, písmena paragrafy, odstavce, písmena

9 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy –vyhláška MK ČR č. 275/2001 –metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných ČR nebo územními samosprávnými celky –metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí

10 Vývozy předmětů do zahraničí Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 974/01. Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 974/01. Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98 a nařízení Komise (ES) č. 656/2004. 1) Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98 a nařízení Komise (ES) č. 656/2004. 1) Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství. Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství. –Metodický pokyn Ministerstva kultury k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství kategorie kulturních statků, které musí mít vývozní povolení, podávání žádostí, evidence kategorie kulturních statků, které musí mít vývozní povolení, podávání žádostí, evidence zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty –novelizace v souvislosti s deetatizací muzeí a galerií s krajskou působností

11 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků –nezákonné vyvezení z území ČR na území jiného státu EU a naopak –kulturní statek: věc, která je součástí národního kulturního pokladu a zároveň je součástí veřejných sbírek muzejní povahy nebo je součástí inventářů církví věc, která je součástí národního kulturního pokladu a zároveň je součástí veřejných sbírek muzejní povahy nebo je součástí inventářů církví je součástí národního kulturního pokladu jiné země podle příslušných právních předpisů je součástí národního kulturního pokladu jiné země podle příslušných právních předpisů –Národní kulturní poklad: věci nebo soubory věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty dle zákona 71/1994, pokud by mohly být prohlášeny kulturní památkou věci nebo soubory věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty dle zákona 71/1994, pokud by mohly být prohlášeny kulturní památkou

12 Novelizace zákona č. 122/2000 Sb. zákon č. 483/2004 Sb. zákon č. 483/2004 Sb. –definuje veřejné služby muzeí nebo galerií –stanovuje standardy dostupnosti: územní územní časová časová ekonomická ekonomická fyzická fyzická –definuje poskytovatele a garanty metodický pokyn k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní na změny v centrální evidenci sbírek metodický pokyn k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní na změny v centrální evidenci sbírek

13 Památkový zákon Zákon č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči Zákon č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči novelizace: zákon č. 242/1992 Sb. novelizace: zákon č. 242/1992 Sb. II. novelizace: zákon č. 361/1999 Sb. II. novelizace: zákon č. 361/1999 Sb. –upravuje otázku restaurování kulturních památek a povolení k restaurování na základě odborné způsobilosti –MK vede seznam osob způsobilých k restaurování

14 Knihovní zákon Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb. a zákona č. 341/2006 Sb. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb. a zákona č. 341/2006 Sb. http://knihovnam.nkp.cz/ http://knihovnam.nkp.cz/

15 Archivní zákon zákon č. 499 Sb., o archivnictví a spisové službě (archivní zákon) zákon č. 499 Sb., o archivnictví a spisové službě (archivní zákon) Národní archiv (www.mvcr.cz) Národní archiv (www.mvcr.cz)www.mvcr.cz celá řada vyhlášek a metodických pokynů celá řada vyhlášek a metodických pokynů –Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (Č. j. AS-862/2-2005)

16 Zákon o některých druzích podpory kultury zákon č. 203/2006 Sb. zákon č. 203/2006 Sb. –umožňuje MK ČR zakládat a rušit příspěvkové organizace –pojištění majetku vypůjčeného státní příspěvkovou organizací pro výstavní činnost –náhrada za vypůjčený předmět (tzv. institut státní záruky)

17 Autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském... (autorský zákon) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském... (autorský zákon) –práva autora k dílu (osobnostní práva a práva majetková) –práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu –právo výrobce zvukového záznamu, vysílatele, zveřejnitele díla s uplynulou dobou majetkových práv a nakladatele –právo pořizovatele databáze –ochrana práv a kolektivní správa práv autorských novelizace: zákon č. 216/2006 Sb. novelizace: zákon č. 216/2006 Sb. –knihovní licence

18 Tiskový zákon zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) –evidence periodického tisku –povinné údaje v tiráži –povinné výtisky vyhláška MK ČR č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku vyhláška MK ČR č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

19 Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů –ochrana údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů, podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání těchto údajů do jiných států –vztahuje se na osobní údaje zpracovávané státními orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, fyzické i právnické osoby –na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať už automatizovaně, nebo jinými prostředky –zakládá se Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz www.uoou.cz

20 Veřejné sbírky zákon č. 117/2001, o veřejných sbírkách zákon č. 117/2001, o veřejných sbírkách –evidence a povolování veřejných sbírek na městských a obecních úřadech –náležitosti veřejné sbírky –způsob sběru finančních prostředků –způsoby užití prostředků, vyúčtování –kontrola

21 Strategické dokumenty dokumenty schvalované v rámci usnesení vlády (www.vlada.cz) dokumenty schvalované v rámci usnesení vlády (www.vlada.cz)www.vlada.cz –deklarují vládní záměry a usměrňují toky peněz Kulturní politika v ČR (2001-2005) Kulturní politika v ČR (2001-2005) –usnesení vlády ČR ze dne 10. ledna 2001 č. 40 Kraje – kultura v samostatné působnosti Kraje – kultura v samostatné působnosti –vlastní „kulturní politiky“ – koncepce péče o kultury, památkovou péči, muzejnictví apod.

22 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví 2003-2008 –vychází z Kulturní politiky ČR –zakotvena v usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2002 č. 87 –závazná pro státní správu, pro územně samosprávné celky jako nepovinná metodika (vlastní koncepce) –10 strategických cílů účinnější preventivní ochrana sbírek účinnější preventivní ochrana sbírek koncepce sbírkotvorné činnosti ve státních a krajských muzeích koncepce sbírkotvorné činnosti ve státních a krajských muzeích zvýšit právní jistotu vlastníků sbírek při realizaci výstavních projektů zvýšit právní jistotu vlastníků sbírek při realizaci výstavních projektů dořešit prostorové a technické problémy největších muzeí dořešit prostorové a technické problémy největších muzeí zvýšit kvalitu a dostupnost informací o sbírkách muzeí zvýšit kvalitu a dostupnost informací o sbírkách muzeí zajistit účinnější ochranu kulturních statků sakrální a kultovní povahy zajistit účinnější ochranu kulturních statků sakrální a kultovní povahy efektivněji využívat MKD k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji občanské společnosti. Zlepšit kvalitu služeb a zvýšit rozsah služeb muzeí pro veřejnost efektivněji využívat MKD k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji občanské společnosti. Zlepšit kvalitu služeb a zvýšit rozsah služeb muzeí pro veřejnost zvýšit kvalitu i rozsah výuky muzejnictví a muzeologie. Vybudovat školící a metodická centra a teoreticko-metodická pracoviště zvýšit kvalitu i rozsah výuky muzejnictví a muzeologie. Vybudovat školící a metodická centra a teoreticko-metodická pracoviště efektivněji propagovat ČR prostřednictvím výstavních projektů v zahraničí efektivněji propagovat ČR prostřednictvím výstavních projektů v zahraničí podpořit prezentaci dějin českých zemí ve 20. století podpořit prezentaci dějin českých zemí ve 20. století

23 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu vychází z Kulturní politiky ČR vychází z Kulturní politiky ČR zakotvena v usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2003 č. 571 zakotvena v usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2003 č. 571 předmět péče, cíl péče (podpořit uchování dosud existujících projevů a jejich předávání v rámci generací) předmět péče, cíl péče (podpořit uchování dosud existujících projevů a jejich předávání v rámci generací) –identifikace jevů –shromažďování a zvyšování úrovně jejich dokumentace –předávání tradic lidové kultury následovníkům –prezentace tradiční lidové kultury –ochrana jevů nástroje (institucionální, ekonomické, řídící, metodické, legislativní a společenské) nástroje (institucionální, ekonomické, řídící, metodické, legislativní a společenské) síť regionálních pracovišť síť regionálních pracovišť

24 Program ISO usnesení vlády ČR ze dne 9. května 1996 č. 285 k (integrovanému) systému ochrany kulturního dědictví ČR usnesení vlády ČR ze dne 9. května 1996 č. 285 k (integrovanému) systému ochrany kulturního dědictví ČR –subsystém A: preventivní ochrana (zabezpečení objektů a monitoring prostředí) –subsystém B: evidence a dokumentace předmětů kulturní hodnoty –subsystém C: prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty do zahraničí –subsystém D: zmírňování následků krádeží a nelegálního prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty

25 Financování – jak se dozvědět o grantových možnostech Informační zdroje: Informační zdroje: –Nadace rozvoje občanské společnosti: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace (2002), www.nros.cz www.nros.cz –Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea: www.emuzeum.cz www.emuzeum.cz –program EU Culture 2000: Divadelní ústav a Národní památkový ústav (sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture 2000) – www.culture2000.cz www.culture2000.cz –Institut umění – www.institutumeni.cz – zasílání novinek www.institutumeni.cz Neziskové organizace: Neziskové organizace: –Nadace Via – www.nadacevia.cz www.nadacevia.cz –Národní dobrovolnické centrum Hestia – www.hest.cz www.hest.cz www.dobrovolnik.cz

26 Projekty ve vědě a výzkumu zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků –řada souvisejících předpisů grantová agentura ČR – www.gacr.cz grantová agentura ČR – www.gacr.czwww.gacr.cz –veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji –posouzení grantů –udělení grantů a kontrola průběhu jejich naplňování –ohodnocení dosažených výsledků –kontrola hospodaření –spolupráce se zahraničními partnery rezortní ministerstva rezortní ministerstva

27 Financování – EU Národní programy – strukturální fondy (programovací období 2007-2013 – 24 operačních programů - 752,7 miliard Kč ) – www.euroskop.cz Národní programy – strukturální fondy (programovací období 2007-2013 – 24 operačních programů - 752,7 miliard Kč ) – www.euroskop.cz –víceleté rozvojové programy – priority, subprogramy, opatření s vlastními rozpočty –spolupráce různých sektorů na platformě regionu –www.strukturalni-fondy.cz Komunitární programy Komunitární programy –naplňování vnitřních politik EU v členských státech –přeshraniční spolupráce –Culture 2000 (Culture 2007) Programy vnějšího financování Programy vnějšího financování –rozvojové země, státy jednající o přístupu do EU

28 Profesní organizace muzejnictví Český výbor ICOM – www.cz-icom.cz Český výbor ICOM – www.cz-icom.czwww.cz-icom.cz –národní pobočka mezinárodní organizace (www.icom.museum nebo www.icom.org) www.icom.museumwww.icom.orgwww.icom.museumwww.icom.org Asociace muzeí a galerií ČR (www.cz-museums.cz) Asociace muzeí a galerií ČR (www.cz-museums.cz)www.cz-museums.cz Rada galerií ČR (www.cz-gallery.com) Rada galerií ČR (www.cz-gallery.com)www.cz-gallery.com Český komitét Modrý štít (na stránkách Národní knihovny ČR www.nkcr.cz) Český komitét Modrý štít (na stránkách Národní knihovny ČR www.nkcr.cz)www.nkcr.cz

29 Profesní a etické standardy oboru muzejnictví odvíjejí se od Etického kodexu ICOM odvíjejí se od Etického kodexu ICOM národní etické kodexy jednotlivých zemí národní etické kodexy jednotlivých zemí registrační či akreditační systémy registrační či akreditační systémy –zakotvené v zákoně či jako nástroj samosprávy oboru –standardy jsou definovány jako vzory tzv. nejlepší praxe, hodnotí je komise odborníků –„značka kvality“ – signál pro návštěvníka, zřizovatele, mecenáše, donátora sbírek –systémy jsou otevřené a dynamické – respektují velikost a druh instituce, průběžně jsou hodnoceny –systém se verifikuje po cca 5 letech fungování – dochází k reakreditaci - motivace ke zvyšování standardu

30 Děkuji za pozornost Prostor na dotazy?!


Stáhnout ppt "Muzeum jako instituce V. běh ŠMP 2006/7 Mgr. Dagmar Fialová."

Podobné prezentace


Reklamy Google