Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VIII. běh ŠMP 2009/10 Mgr. Dagmar Fialová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VIII. běh ŠMP 2009/10 Mgr. Dagmar Fialová"— Transkript prezentace:

1 VIII. běh ŠMP 2009/10 Mgr. Dagmar Fialová
Muzeum jako instituce VIII. běh ŠMP 2009/10 Mgr. Dagmar Fialová

2 Struktura přednášky Druhy institucí v českém právním řádu
Legislativa vnitřní a vnější Strategické dokumenty Financování, granty, dotace Profesní organizace muzejnictví Profesní a etické standardy

3 Druhy institucí v českém právním řádu
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pozdější novelizace) – kdo vstupuje do občanskoprávních vztahů: fyzická osoba právnická osoba (právní subjektivita)

4 Druhy institucí v českém právním řádu
právnická osoba: sdružení fyzických nebo právnických osob účelová sdružení majetku jednotky územní samosprávy jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon ke zřízení právnické osoby je nutná písemná smlouva nebo zakládací listina vznikají dnem, kdy jsou zapsány v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku právní úkony za právnickou osobu činí ti, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o zřízení, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgán)

5 Příspěvková organizace a její zřizovatel
státní příspěvková organizace zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) příspěvková organizace kraje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů muzea (galerie) bez právní subjektivity – součástí organizační struktury zřizovatele, s přenesenými kompetencemi

6 Nevládní neziskové organizace
organizace, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku a nemají na jejich fungování vliv orgány veřejné správy a samosprávy občanská sdružení, založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů obecně prospěšné společnosti, založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nadace, založené dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Informační centrum neziskových organizací:

7 Vnitřní legislativa dokument se zakládajícím charakterem
zřizovací listina zakládací listina, stanovy apod. základní dokument pro vnitřní uspořádání, přenos kompetencí, odpovědnost organizační řád vnitřní dokumenty, upravující dílčí aspekty chodu instituce směrnice (směrnice o správě sbírek, ekonomické směrnice) řády (depozitární řád, návštěvní řád, badatelský řád, výstavní řád, provozní řády apod.) jednací řády poradních sborů a podobných orgánů nařízení a opatření, oběžníky úprava oběhu dokumentů v instituci, skartační řád

8 Vnější legislativa Sbírka zákonů ČR
dostupná na internetu – stránky Ministerstva vnitra ČR: zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, výnosy ústavního soudu, mezinárodní smlouvy rejstříky (každoročně vychází zpětně rejstřík legislativních norem) vyhledávání – speciální prohledávání, zákon č. XX/rok, o ... (alias) paragrafy, odstavce, písmena

9 Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy vyhláška MK ČR č. 275/2001 metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných ČR nebo územními samosprávnými celky (2001) metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí (2002) metodický pokyn k zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů a stanovení režimu zacházení se sbírkou v muzeích a galeriích spravujících sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků (2007)

10 Vývozy předmětů do zahraničí
Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 974/01. Nařízení Komise (EHS) č. 752/93, provádějící nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98 a nařízení Komise (ES) č. 656/ ) Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vývozu kulturních statků z celního území Evropských společenství kategorie kulturních statků, které musí mít vývozní povolení, podávání žádostí, evidence zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty novelizace v souvislosti s deetatizací muzeí a galerií s krajskou působností

11 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků nezákonné vyvezení z území ČR na území jiného státu EU a naopak kulturní statek: věc, která je součástí národního kulturního pokladu a zároveň je součástí veřejných sbírek muzejní povahy nebo je součástí inventářů církví je součástí národního kulturního pokladu jiné země podle příslušných právních předpisů Národní kulturní poklad: věci nebo soubory věcí, které jsou vymezeny zvláštními právními předpisy jako kulturní památky a národní kulturní památky, sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, archiválie nebo předměty kulturní hodnoty dle zákona 71/1994, pokud by mohly být prohlášeny kulturní památkou

12 Novelizace zákona č. 122/2000 Sb.
zákon č. 483/2004 Sb. definuje veřejné služby muzeí nebo galerií stanovuje standardy dostupnosti: územní časová ekonomická fyzická definuje poskytovatele a garanty metodický pokyn k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a k dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní na změny v centrální evidenci sbírek

13 Památkový zákon Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
novelizace: zákon č. 242/1992 Sb. II. novelizace: zákon č. 361/1999 Sb. upravuje otázku restaurování kulturních památek a povolení k restaurování na základě odborné způsobilosti MK vede seznam osob způsobilých k restaurování

14 Knihovní zákon Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb. a zákona č. 341/2006 Sb.

15 Archivní zákon zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (archivní zákon) Národní archiv ( celá řada vyhlášek a metodických pokynů Metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (Č. j. AS-862/2-2005)

16 Zákon o některých druzích podpory kultury
zákon č. 203/2006 Sb. umožňuje MK ČR zakládat a rušit příspěvkové organizace pojištění majetku vypůjčeného státní příspěvkovou organizací pro výstavní činnost náhrada za vypůjčený předmět (tzv. institut státní záruky)

17 Autorský zákon zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském... (autorský zákon) práva autora k dílu (osobnostní práva a práva majetková) práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu právo výrobce zvukového záznamu, vysílatele, zveřejnitele díla s uplynulou dobou majetkových práv a nakladatele právo pořizovatele databáze ochrana práv a kolektivní správa práv autorských novelizace: zákon č. 216/2006 Sb. knihovní licence

18 Tiskový zákon zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) evidence periodického tisku povinné údaje v tiráži povinné výtisky vyhláška MK ČR č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku

19 Ochrana osobních údajů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ochrana údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů, podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání těchto údajů do jiných států vztahuje se na osobní údaje zpracovávané státními orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, fyzické i právnické osoby na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať už automatizovaně, nebo jinými prostředky zakládá se Úřad pro ochranu osobních údajů –

20 Veřejné sbírky zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
evidence a povolování veřejných sbírek na městských a obecních úřadech náležitosti veřejné sbírky způsob sběru finančních prostředků způsoby užití prostředků, vyúčtování kontrola

21 Strategické dokumenty
dokumenty schvalované v rámci usnesení vlády ( deklarují vládní záměry a usměrňují toky peněz Kulturní politika v ČR ( ) usnesení vlády ČR ze dne 10. ledna 2001 č. 40 Kraje – kultura v samostatné působnosti vlastní „kulturní politiky“ – koncepce péče o kultury, památkovou péči, muzejnictví apod. Nová kulturní politika ČR na léta usnesení vlády č ze dne 19. listopadu 2009

22 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví 2003-2008
vychází z Kulturní politiky ČR zakotvena v usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2002 č. 87 závazná pro státní správu, pro územně samosprávné celky jako nepovinná metodika (vlastní koncepce) 10 strategických cílů účinnější preventivní ochrana sbírek koncepce sbírkotvorné činnosti ve státních a krajských muzeích zvýšit právní jistotu vlastníků sbírek při realizaci výstavních projektů dořešit prostorové a technické problémy největších muzeí zvýšit kvalitu a dostupnost informací o sbírkách muzeí zajistit účinnější ochranu kulturních statků sakrální a kultovní povahy efektivněji využívat MKD k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji občanské společnosti. Zlepšit kvalitu služeb a zvýšit rozsah služeb muzeí pro veřejnost zvýšit kvalitu i rozsah výuky muzejnictví a muzeologie. Vybudovat školící a metodická centra a teoreticko-metodická pracoviště efektivněji propagovat ČR prostřednictvím výstavních projektů v zahraničí podpořit prezentaci dějin českých zemí ve 20. století

23 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
vychází z Kulturní politiky ČR zakotvena v usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2003 č. 571 předmět péče, cíl péče (podpořit uchování dosud existujících projevů a jejich předávání v rámci generací) identifikace jevů shromažďování a zvyšování úrovně jejich dokumentace předávání tradic lidové kultury následovníkům prezentace tradiční lidové kultury ochrana jevů nástroje (institucionální, ekonomické, řídící, metodické, legislativní a společenské) síť regionálních pracovišť

24 Program ISO usnesení vlády ČR ze dne 9. května č. 285 k (integrovanému) systému ochrany kulturního dědictví ČR subsystém A: preventivní ochrana (zabezpečení objektů a monitoring prostředí) subsystém B: evidence a dokumentace předmětů kulturní hodnoty subsystém C: prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty do zahraničí subsystém D: zmírňování následků krádeží a nelegálního prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty

25 Financování – jak se dozvědět o grantových možnostech
Informační zdroje: Nadace rozvoje občanské společnosti: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace (2002), Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea: program EU Culture 2000: Divadelní ústav a Národní památkový ústav (sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture 2000) – Institut umění – – zasílání novinek Neziskové organizace: Nadace Via – Národní dobrovolnické centrum Hestia –

26 Projekty ve vědě a výzkumu
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků řada souvisejících předpisů grantová agentura ČR – veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji posouzení grantů udělení grantů a kontrola průběhu jejich naplňování ohodnocení dosažených výsledků kontrola hospodaření spolupráce se zahraničními partnery rezortní ministerstva

27 Financování – EU Národní programy – strukturální fondy (programovací období – 24 operačních programů - 752,7 miliard Kč) – víceleté rozvojové programy – priority, subprogramy, opatření s vlastními rozpočty spolupráce různých sektorů na platformě regionu Komunitární programy naplňování vnitřních politik EU v členských státech přeshraniční spolupráce Culture 2000 (Culture 2007) Programy vnějšího financování rozvojové země, státy jednající o přístupu do EU

28 Profesní organizace muzejnictví
Český výbor ICOM – národní pobočka mezinárodní organizace ( nebo Asociace muzeí a galerií ČR ( Rada galerií ČR ( Český komitét Modrý štít (na stránkách Národní knihovny ČR

29 Profesní a etické standardy oboru muzejnictví
odvíjejí se od Etického kodexu ICOM národní etické kodexy jednotlivých zemí registrační či akreditační systémy zakotvené v zákoně či jako nástroj samosprávy oboru standardy jsou definovány jako vzory tzv. nejlepší praxe, hodnotí je komise odborníků „značka kvality“ – signál pro návštěvníka, zřizovatele, mecenáše, donátora sbírek systémy jsou otevřené a dynamické – respektují velikost a druh instituce, průběžně jsou hodnoceny systém se verifikuje po cca 5 letech fungování – dochází k reakreditaci - motivace ke zvyšování standardu

30 Děkuji za pozornost Prostor na dotazy?!


Stáhnout ppt "VIII. běh ŠMP 2009/10 Mgr. Dagmar Fialová"

Podobné prezentace


Reklamy Google