Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Využívání fondů EU v letech 2007 – 2013 Strategie a programy ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Jana Římská Odbor řízení operačních programů Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Využívání fondů EU v letech 2007 – 2013 Strategie a programy ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Jana Římská Odbor řízení operačních programů Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 1 Využívání fondů EU v letech 2007 – 2013 Strategie a programy ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Jana Římská Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vsetín, 24. dubna 2007

2 2 Cíle regionální politiky EU 2007 - 2013 Cíl Konvergence –modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů, investice do základní infrastruktury a ochrany životního prostředí –zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; zvýšení investic do lidského kapitálu –adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů nespadající pod Cíl "Konvergence" tj. HDP nad 75% průměru EU –inovace a ekonomika založená na znalostech –životní prostředí a předcházení rizikům –dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě), tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie Cíl Evropská územní spolupráce Vychází ze současné Iniciativy Interreg - tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni

3 3 Legislativní zajištění SF v letech 2007-13 –Obecné nařízení Rady (ES) pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti (č. 1083/2006) –Nařízení ERDF (č. 1080/2006) –Nařízení ESF (č. 1081/2006) –Nařízení Fondu soudržnosti (č. 1084/2006 –Nařízení zakládající Evropské seskupení pro územní spolupráci - EGTC (č. 1082/2006) Ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007-2013/narizeni- 2007-13http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007-2013/narizeni- 2007-13 –Prováděcí nařízení Komise č. 1828/2006 (Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy) Ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007-2013/provadeci- narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-fondu-soudrznostihttp://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika-eu-2007-2013/provadeci- narizeni-ke-strukturalnim-fondum-a-fondu-soudrznosti

4 4 Programové dokumenty Národní strategický referenční rámec (NSRR) –národní strategie realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti, určující dokument pro nastavení operačních programů –20.12.2006: schválen vládou usnesením č. 1477/2006 –5. březen 2007: oficiální předložení EK, zahájení negociací (1. kolo: 17.4.2007) Operační programy –tématicky vymezené (tzv. sektorové programy) –regionálně vymezené (ROP) –operační programy pro Prahu –operační programy evropské územní spolupráce –v současné době všechny schváleny vládou ČR a oficiálně předloženy EK (březen 2007)

5 5 PRIORITY NSRR ČR 2007-2013 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředíVyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopný podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration

6 6 Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 516 mld. Kč Fond soudržnosti: cca 258 mld. Kč míra spolufinancování z fondů 85 % spolufinancování z národních zdrojů 15 %

7 7 Zaměření operačních programů a jejich finanční alokace (mil. Eur) Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava (MD) 22,25% 5 759,1 Infrastruktura OP Životní prostředí (MŽP) 19%4 917,9 OP Podnikání a inovace (MPO) 11,75% 3 041,3 Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) 8%2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) 7%1 837,4 Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) 7% 1 828,7 7 x regionální OP (RR) 18%4 659,0 Regionální intervence Integrovaný OP (MMR) 6%1 553,0 OP Technická pomoc (MMR)263,0 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha)264,0 OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha)108,3 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389

8 8 CBC5 CBC2 CBC1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP LZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) ROP7 ROP2 ROP1 (RR) IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (Hl.m.Praha) OP Adaptabilita (Hl.m.Praha) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební a certifikační orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS) Implementace OP v ČR v letech 2007-13

9 9 Řídicí orgán –Ministerstva, Regionální rady (Úřady RR), Hl.m. Praha Zprostředkující subjekt –Veřejný nebo soukromý subjekt (kompetence dle dohody s řídicím orgánem), partner pro žadatele Platební a certifikační orgán –MF (odbor Národního fondu): Metodika finančních toků –proplácení prostřednictvím platební jednotky, certifikace splnění požadavků evropské legislativy Auditní orgán –MF (Centrální harmonizační jednotka) –Provádění auditů, předkládání strategie EK, zprávy EK, uzavření programu Implementační struktura OP

10 10 Implementace ROPů 2007 - 2013 Řídící orgány –Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II Zprostředkující subjekty –Úřady regionálních rad regionů soudržnosti NUTS II Kontakty: –ROP NUTS II Jihovýchod – www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz –ROP NUTS II Jihozápad – www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz –ROP NUTS II Moravskoslezsko – www.rr-moravskoslezsko.czwww.rr-moravskoslezsko.cz –ROP NUTS II Severovýchod – www.rada-severovychod.czwww.rada-severovychod.cz –ROP NUTS II Severozápad – www.nuts2severozapad.czwww.nuts2severozapad.cz –ROP NUTS II Střední Čechy – www.nuts2strednicechy.czwww.nuts2strednicechy.cz –ROP NUTS II Střední Morava – www.rr-strednimorava.czwww.rr-strednimorava.cz

11 11 MMR jako koordinátor vyjednávání NSRR a OP Vyjednávací tým NSRR: složení a působnost generální sekretáři –zpracování pozice ČR pro vyjednávání za cíle NSRR (koordinace a komunikace s ŘO OP) –projednávání pozice s „vládním výborem pro vyjednávání“ –vyjednávání NSRR s EK zástupce Národního fondu (Ministerstvo financí) –alokace a spolufinancování zmocněnec regionálních rad –spolupracuje s generálními sekretáři na přípravě pozic s ohledem na zohlednění specifik ROP

12 12 Organizační zajištění na MMR

13 13 Harmonogram dalších kroků –Březen 2007 – oficiální předložení NSRR a OP Evropské komisi –2. - 3. čtvrtletí 2007 – negociace NSRR a OP (17.4. 2007 první formální jednání s EK) –3. – 4. čtvrtletí – předpokládané schválení OP Zahájení realizace programů –1. čtvrtletí 2007 – první výzvy: OP PI (1.3.2007) –2. čtvrtletí 2007 – výzvy v dílčích opatření ve vybraných OP –2. pololetí 2007 – hromadné zahájení ostatních OP

14 14 CBC5 CBC2 CBC1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP LZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) ROP7 ROP2 ROP1 (RR) IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (Hl.m.Praha) OP Adaptabilita (Hl.m.Praha) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební a certifikační orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS) Implementace OP v ČR v letech 2007-13

15 15 Struktura Integrovaného operačního programu (IOP) Prioritní osaPodíl na prioritní ose P 1 Smart administration31 % P 2 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 35 % P 3 Národní podpora územního rozvoje 31 % P 4 Technická asistence3 % Celkem100 %

16 16 Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě –rozvoj elektronické veřejné správy – eGovernment, eTax, eCulture, eHealth aj. –tvorba registrů (živnostenské, finanční, katastrální úřady, zdravotní pojištovny, správy soc. zabezpečení) –tvorba a sdílení dat ve veřejné správy Příjemci: organizační složky státu a jejich zřizované organizace, vč. finančních a katastrálních úřadů, ap.

17 17 Prioritní osa 1 – Smart administration 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě rozvoj a obnova informační infrastruktury v územní VS aplikace ICT standardů ve veřejné správě Příjemci: kraje, obce a jejich zřizované organizace, svazky obcí

18 18 Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Služby v oblasti sociální integrace 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace –investiční podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb –budování institucí zajišťující návrat sociálně ohrožených osob na trh práce – Romská komunita –podpora sociální ekonomiky Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé v sociální ekonomice

19 19 Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Služby v oblasti veřejného zdraví 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví –modernizace přístrojového vybavení –národní preventivní programy chování –řízení systému zdravotní péče, aj. Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji a obcemi, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., nebo zákona č. 258/2000 Sb.

20 20 Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Služby v oblasti zaměstnanosti 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti –adaptace a modernizace systému služeb zaměstnanosti tvorbou a podporou regionálních školících středisek, výcvikových a rekvalifikačních institucí Příjemci: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce), kraje a jimi zřizované organizace

21 21 Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik –infrastruktura veřejné správy pro oblast bezpečnosti a prevence rizik -projekt Integrovaného záchranného systému (Hradec Králové) –podpora investic pro policejní služebny a policejní operační střediska Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace

22 22 Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu –organizace, řízení a podpora marketingu cestovního ruchu na národní úrovni zavedení a dlouhodobé naplňování satelitního účtu zavádění národního informačního systému pro informační centra Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu

23 23 Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví –Budování celostátně působících center poskytujících kulturní služby –Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby –Ekonomizace kulturního dědictví formou zefektivnění poskytovaných a vzniku nových služeb Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, NNO a zájmová sdružení právnických osob

24 24 Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Zlepšení prostředí pro bydlení 3.3 – Zlepšení prostředí pro bydlení –revitalizace problémových sídlišť –podpora bytových domů (pilotní projekty zahrnující sociální bydlení – Rómská komunita) Příjemci: vlastníci domů, obce

25 25 Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik –tvorba a aktualizace územních plánů a územních analytických podkladů –vytvoření systému trvalé aktualizace dat a standardizace výstupů z různých zdrojů Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace

26 26 Závěr. Celkové finanční zdroje 1 553 010 664 € - 274 060 706 € - Zprostředkující subjekty: Dne 28. února 2007 schválen vládou ČR. Celkové finanční zdroje 1 553 010 664 € - příspěvek Evropského společenství 274 060 706 € - národní zdroje Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury

27 27 Děkuji za pozornost Ing. Jana Římská Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pracoviště Střední Morava E-mail: jana.rimska@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Využívání fondů EU v letech 2007 – 2013 Strategie a programy ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Jana Římská Odbor řízení operačních programů Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google